Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

1988. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C), stran 5022.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-36
Ljubljana, dne 5. maja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH CESTAH (ZJC-C)
1. člen
V Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 11.a člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za uporabo cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov se plačuje cestnina. Cestninske ceste in cestninske cestne objekte določi Vlada Republike Slovenije, v kolikor jih ta zakon ne določa drugače.
(2) Cestnina za uporabo cestninskih cest se plača glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti ali glede na dolžino časovnega obdobja, v katerem se cestninska cesta uporablja (cestnina za določen čas).
(3) Višina cestnine iz prejšnjega odstavka se določi:
a) za cestnino, ki se plačuje glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti:
– glede na vrsto vozila, s katerim se opravlja prevoz po cestninski cesti, upoštevaje višino vozila in število njegovih osi;
– prevozno razdaljo po cestninski cesti.
b) za cestnino za določen čas:
– glede na vrsto vozila;
– glede na čas uporabe cestninske ceste.
(4) Vlada Republike Slovenije lahko kot cestninsko cesto določi državno cesto, ki je kategorizirana in označena kot avtocesta ali hitra cesta in ki izpolnjuje naslednje prometno tehnične pogoje:
– je posebej projektirana in zgrajena za promet motornih vozil,
– ne služi zemljiščem, ki mejijo nanjo,
– ima, razen na posebnih mestih in začasno, dva označena prometna pasova ter odstavni pas ali odstavne niše na vsakem od fizično ločenih smernih vozišč,
– se z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom ne križa v istem nivoju.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina za določen čas, po tem zakonu vse avtoceste in hitre ceste, s katerimi upravlja in jih vzdržuje upravljavec cestninskih cest iz 11.c člena tega zakona in so v ta namen posebej označene. Vlada Republike Slovenije določi način označevanja teh cest.
(6) Vlada Republike Slovenije lahko s predpisom tudi določi, da se zaradi povrnitve stroškov njihove izgradnje ter stroškov njihovega vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja cestnina plačuje tudi za uporabo posameznega predora, mostu ali gorskega prelaza (v nadaljnjem besedilu: cestninski cestni objekti). Cestnina plačana za uporabo cestninskega objekta in cestnina iz drugega odstavka tega člena se ne smeta podvajati.
(7) Po izvedenem postopku predhodne preveritve in posvetovanja glede predpisov v zvezi s prometom, kot je določen za članice Evropske unije, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da se cestnina plačuje za uporabo določenih odsekov javnih cest, zlasti:
– kjer obstajajo za to varnostni razlogi,
– na cestah za medregionalni in mednarodni težki tovorni promet v delu države, kjer ni povezanega avtocestnega omrežja, če povpraševanje po prometu in gostota prebivalstva ekonomsko ne opravičujeta gradnje avtocest ali hitrih cest;
– če se z drugo državo članico Evropske unije za obmejna območja uvede posebna ureditev.
(8) Cestnina za določen čas se plača za uporabo cestninske ceste z motornim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila. Cestninske razrede za plačilo cestnine iz tega odstavka določi Vlada Republike Slovenije, pri čemer morata biti določena ločena cestninska razreda za enosledna vozila in za dvosledna vozila.
(9) Cestnina iz prejšnjega odstavka se plača za uporabo cestninskih cest v posameznem koledarskem letu ali za šest zaporednih mesecev.
(10) Ponderirano povprečje cestnin mora biti v sorazmerju s stroški gradnje, obratovanja in razvoja cestninskih cest oziroma cestninskih cestnih objektov.
(11) Brez poseganja v ponderirano povprečje cestnin se lahko cestnina določi tudi glede na:
– emisije izpušnih plinov vozila s tem, da se lahko cestnina, ki se zaračunava za vozila, ki izpolnjujejo najstrožje kriterije glede emisij, poveča za enakovredna vozila, ki izpolnjujejo najnižje kriterije glede teh emisij, največ za 50%;
– dnevni čas vožnje, pod pogojem, da nobena cestnina za več kot 100% ne presega cestnine, ki se zaračunava v najcenejšem delu dneva.
(12) Vsako razlikovanje cestnin, ki se zaračunavajo glede na vrste emisij izpušnih plinov vozil ali dnevni čas, mora biti sorazmerno z zaželenim ciljem.
(13) Obveznost plačila cestnine mora biti določena nediskriminatorno glede na državno pripadnost uporabnika ali lastnika vozila oziroma prevoznika, glede na mesto registracije ali glede na izvor oziroma namembno mesto vozila. Vlada Republike Slovenije lahko določi, da se cestnina ne plačuje za prevoze z intervencijskimi in vojaškimi vozili, prevoze humanitarne pomoči in prevoze upravljavca cestninske ceste oziroma cestninskega cestnega objekta.
(14) Način plačevanja in nadzor plačevanja cestnine morata potekati tako, da čim manj ovirata prost pretok prometa in brez obveznih kontrol ali pregledov na mejah Republike Slovenije z drugimi državami članicami Evropske unije. Upravljavec cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov mora poskrbeti za primerne objekte na mestih plačevanja cestnine, tako da je zagotovljena varnost cestnega prometa.
(15) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za primer, ko na podlagi posebnega zakona določi višino, način plačevanja, način cestninjenja, način evidentiranja plačil in nadzor nad vplačevanjem upravljavec določenih cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov s soglasjem Vlade Republike Slovenije.«.
2. člen
Za 11.b členom se doda nov 11.c člen, ki se glasi:
»11.c člen
(plačilo cestnine za uporabo cestninske ceste za določen čas)
(1) Za plačilo cestnine iz osmega odstavka 11.a člena tega zakona izdaja upravljavec cestninskih cest, ki v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) upravlja določene cestninske ceste, nalepke, ki dokazujejo, da je bila za določeno vozilo plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: vinjeta). Vinjete ni dovoljeno ponarediti ali prenarediti. Vinjete se izdajo za različne cestninske razrede in za obdobje posameznega koledarskega leta ali za šest zaporednih mesecev (v nadaljnjem besedilu: letna in polletna vinjeta).
(2) Upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega odstavka opravlja v zvezi z izdajo vinjet zlasti naslednje naloge:
– organizira in zagotavlja pravočasno izdelavo vinjet in njihov prevoz;
– organizira in zagotavlja varovanje vinjet v času izdelave, skladiščenja in prevoza;
– prodaja ali organizira prodajo vinjet;
– obvešča voznike in druge uporabnike o načinu cestninjenja z vinjeto, mestih za nakup vinjete ter o ceni različnih vinjet.
(3) Cestnino iz osmega odstavka 11.a člena tega zakona plača cestninski zavezanec tako, da pred vstopom na cestninsko cesto kupi vinjeto za ustrezen cestninski razred in jo nalepi na vetrobransko steklo vozila. Vlada Republike Slovenije določi primere, ko se zaradi tehničnih značilnosti vozila lahko vinjeta izjemoma namesti na vozilo na drugačen način. Vinjeta se lahko uporabi le za eno vozilo in mora biti izdelana tako, da se ob odstranitvi uniči.
(4) Nakup in predpisan način uporabe vinjete omogoča vožnjo vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, po vseh cestah iz petega odstavka 11.a člena tega zakona, in sicer v naslednjem obdobju:
a) letna vinjeta: v koledarskem letu, ki je označeno na vinjeti, in v decembru predhodnega leta ter v januarju naslednjega leta;
b) polletna vinjeta: od trenutka nakupa vinjete do dneva, ki ima po preteku šestih mesecev isto številko kot dan nakupa vinjete, oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.
(5) Če je bila vinjeta nenamerno uničena ali če jo je uničila tretja oseba, za katero cestninski zavezanec ne odgovarja, ima za preostali čas uporabe cestninske ceste cestninski zavezanec pravico do nove vinjete za isto časovno obdobje.
(6) Vlada Republike Slovenije določi obliko, vsebino, prodajno ceno in druge značilnosti vinjet, podrobneje predpiše način njihove izdaje in uporabe ter uredi druga vprašanja cestninjenja z vinjetami.«.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se 47. točka spremeni tako, da se glasi:
»47. cestnina je plačilo za uporabo cestninskega objekta ali cestninske ceste za določeno vrsto vozila, ki vozi na določeni razdalji ali v določenem obdobju.«.
Za 47. točko se doda nova točka, ki se glasi:
»48. cestninski zavezanec je voznik, ki vozi vozilo po cestninski cesti ali njenem delu, lastnik vozila ali drug uporabnik vozila, če je vozilo registrirano na ime tega uporabnika.«.
4. člen
Za 75. členom se doda novo VI.a poglavje in novi 75.a do 75.e členi, ki se glasijo:
»VI.a NADZOR NAD PLAČEVANJEM CESTNINE IN VODENJE EVIDENC UPRAVLJAVCA CESTNINSKIH CEST
75.a člen
(nadzor upravljavca cestninskih cest)
(1) Upravljavec cestninskih cest iz prvega odstavka 11.c člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: upravljavec cestninskih cest) je dolžan izvajati nadzor nad plačevanjem cestnine.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti cestninskega zavezanca:
– glede pravilne uporabe vinjete;
– glede prevzema in oddaje dokumenta za cestninjenje in/ali plačila cestnine na cestninski postaji, kadar je za plačilo cestnine to potrebno skladno s predpisi;
– glede pravilne namestitve, uporabe in delovanja elektronske naprave za cestninjenje na vozilu pri plačevanju cestnine s tako napravo;
– glede pravilnega prehoda in registracije ob prehodu cestninske postaje ali drugega mesta registracije z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu (v nadaljnjem besedilu: elektronska registracija);
– glede vseh drugih obveznosti v zvezi s plačevanjem cestnine, kot so določene v tem zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih.
75.b člen
(cestninski nadzorniki)
(1) Naloge nadzora nad plačevanjem cestnine izvajajo pooblaščene osebe upravljavca cestninskih cest (v nadaljnjem besedilu: cestninski nadzorniki).
(2) Upravljavec cestninskih cest lahko za izvajanje nalog cestninskega nadzornika pooblasti fizično osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– je usposobljena za izvajanje pooblastil v zvezi z nadzorom cestninjenja;
– izpolnjuje z zakonom določene pogoje za pooblaščene uradne osebe, ki pri prekrškovnem organu vodijo oziroma odločajo v hitrem postopku o prekršku;
– je državljanka ali državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in nima dvojnega državljanstva;
– je v delovnem razmerju pri upravljavcu cestninskih cest.
(3) Pooblaščene osebe upravljavca cestninskih cest imenuje poslovodni organ upravljavca.
(4) Cestninski nadzornik mora nositi službeno oblačilo z oznakami, iz katerih je razvidno, da gre za cestninskega nadzornika, in se izkazuje s službeno izkaznico. Oznake in izkaznica morajo navajati osebno ime cestninskega nadzornika.
(5) Oznake in značilnosti službenega oblačila, službeno izkaznico, oznake vozil za nadzor nad cestninjenjem, opremo za nadzor nad cestninjenjem, ustrezne psihofizične sposobnosti cestninskih nadzornikov, program za njihovo usposabljanje ter preizkus strokovne usposobljenosti in druga vprašanja nadzora nad cestninjenjem predpiše minister.
75.c člen
(pooblastila upravljavca cestninskih cest in cestninskih nadzornikov v zvezi z nadzorom)
(1) Pri izvajanju nadzora ima upravljavec cestninskih cest pooblastilo slikovno snemati vozila na kateremkoli delu cestninske ceste za namen identifikacije registrske označbe vozila in ugotavljanja pravilne uporabe vinjet.
(2) Cestninski nadzorniki imajo pri izvajanju nadzora naslednja pooblastila:
– preprečiti vozniku prehod cestninske postaje brez prevzema dokumenta za plačilo cestnine na cestninski postaji in/ali plačila cestnine ali elektronske registracije tega prehoda;
– ustaviti vozilo cestninskega zavezanca z dajanjem predpisanih znakov, na način in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve;
– ugotavljati pravilno namestitev in uporabo vinjete;
– ugotavljati pravilnost namestitve, uporabe in delovanja elektronske naprave za cestninjenje na vozilu;
– ugotavljati pravilnost elektronske registracije pri plačevanju z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu;
– zahtevati od voznika, da pokaže vozniško ter prometno dovoljenje ali drug dokument za ugotovitev istovetnosti cestninskega zavezanca;
– zahtevati od voznika, da predloži vinjeto, dokument za cestninjenje in/ali dokazilo o plačilu cestnine;
– izločiti iz prometa vozilo v primerih iz prvega odstavka 75.č člena;
– naložiti vozniku, da zapelje vozilo do najbližjega počivališča ali druge primerne površine, in na vozilo namestiti tehnično napravo, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo s tem vozilom;
– zahtevati od voznika, da ravna v skladu s tem zakonom.
(3) Upravljavec cestninskih cest in cestninski nadzorniki morajo pooblastila v zvezi z nadzorom nad plačevanjem cestnine izvajati v najmanjšem obsegu, ki je potreben za izvedbo nadzora, in tako, da v čim manjši meri posega v pravice voznika in potnikov v vozilu ter njihovo zasebnost.
(4) Policija je v okviru svojih pristojnosti dolžna nuditi pomoč cestninskim nadzornikom pri nadzoru nad cestninjenjem, če cestninski zavezanec ovira ali onemogoča nadzor.
75.č člen
(ukrepi ob neplačilu cestnine ali vožnji brez vinjete)
(1) Cestninski nadzornik lahko izloči vozilo cestninskega zavezanca iz prometa, če:
– vozi po cestninski cesti vozilo brez veljavne ali pravilno nameščene vinjete;
– ne prevzame dokumenta za cestninjenje na cestninski postaji, kadar je za plačilo cestnine to potrebno skladno s predpisi;
– ne odda oziroma predloži zadnjega veljavnega dokumenta, s katerim je vstopil v zaprt sistem cestninjenja;
– po prehodu cestninske postaje obrne na izstopno smer iste cestninske postaje (obračanje na cestninski postaji);
– ne plača cestnine na cestninski postaji, kadar je za plačilo cestnine to potrebno skladno s predpisi;
– ne izvede pravilne elektronske registracije prehoda cestninske postaje oziroma drugega mesta elektronske registracije;
– uporabi predrugačeno elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu, tako da ne deluje pravilno pri prehodu cestninske postaje oziroma drugega mesta elektronske registracije;
– prevozi cestninsko postajo oziroma drugo mesto elektronske registracije brez elektronske naprave za cestninjenje na vozilu ali z nedelujočo oziroma nepravilno delujočo napravo.
(2) Izločitev vozila iz prejšnjega odstavka traja do nakupa vinjete oziroma plačila cestnine, pri čemer mora cestninski nadzornik cestninskega zavezanca izločiti iz prometa na kraju, kjer mu je omogočeno plačilo cestnine oziroma nakup vinjete.
(3) Če cestninski zavezanec noče plačati cestnine ali odkloni nakup vinjete za nadaljevanje vožnje po cestninski cesti, mu lahko cestninski nadzornik na vozilo namesti tehnično napravo, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo s tem vozilom. Voznik je dolžan vozilo pred namestitvijo naprave parkirati na mestu, ki ga določi cestninski nadzornik. Tehnična naprava se odstrani po plačilu cestnine ali nakupu vinjete za nadaljnjo vožnjo po cestninski cesti, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva namestitve tehnične naprave. Stroške namestitve tehnične naprave plača cestninski zavezanec. Vlada Republike Slovenije natančneje določi način in postopek namestitve tehnične naprave in višino stroškov namestitve.
(4) O izločitvi vozila iz prometa ali namestitvi tehnične naprave iz prejšnjega odstavka izda cestninski nadzornik cestninskemu zavezancu potrdilo.
(5) Cestninski zavezanec, ki meni, da je cestninski nadzornik z ukrepom iz prvega odstavka tega člena prekoračil svoja pooblastila, se lahko v roku 8 dni od odrejenega ukrepa pritoži komisiji, ki jo določi minister, pristojen za promet, in jo sestavljajo predstavnik upravljavca cestninskih cest, predstavnik ministrstva, pristojnega za promet, in predstavnik ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(6) Komisija iz prejšnjega odstavka mora pritožbo proučiti in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 15 dneh pisno obvestiti pritožnika. V primeru, če komisija ugotovi, da je pritožba cestninskega zavezanca utemeljena, lahko glede na težo kršitve, predlaga poslovodnemu organu, ki je pooblastilo izdal, odvzem pooblastila cestninskemu nadzorniku ali uvedbo disciplinskega postopka zoper cestninskega nadzornika.
75.d člen
(evidence upravljavca cestninskih cest in dostop do podatkov)
(1) Z namenom, da lahko izvaja učinkovit nadzor nad plačevanjem cestnine in izvaja naloge prekrškovnega organa za prekrške iz 77.a člena tega zakona, upravljavec cestninskih cest pridobiva, zbira, obdeluje, upravlja in posreduje naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma firma, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, davčna številka in cestninska identifikacijska oznaka osebe, ki ima z upravljavcem cestninskih cest sklenjeno pogodbo o plačevanju cestnine;
– podatke o pogodbi o plačevanju cestnine;
– identifikacijsko oznako elektronske naprave za cestninjenje na vozilu;
– slikovne posnetke iz prvega odstavka 75.c člena tega zakona;
– podatke iz drugega odstavka tega člena o vozilu ali vozilih, za katere je oseba iz prve alineje zavezana plačati cestnino.
(2) Zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov v evidencah iz prejšnjega odstavka in zaradi zagotovitve cestninjenja ima upravljavec cestninskih cest dostop do podatkov iz evidence registriranih vozil.
(3) Pri pridobivanju, zbiranju, obdelovanju, vodenju in posredovanju podatka o davčni številki cestninskega zavezanca, ki je fizična oseba, mora upravljavec cestninskih cest ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja davčni postopek.
(4) Podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena pridobiva, zbira, obdeluje, upravlja in posreduje upravljavec cestninskih cest le v tolikšnem obsegu in trajanju, kot je nujno potrebno za izvedbo postopka nadzora nad cestninjenjem, izvedbo postopka o prekršku, izterjavo globe ali izvedbo druge s tem zakonom določene naloge upravljavca cestninskih cest, vendar najdlje pet let od njihove pridobitve.
75.e člen
(nadzorni in prekrškovni organi)
(1) Nadzor iz 75.a člena tega zakona izvajata poleg upravljavca cestninskih cest tudi Prometni inšpektorat Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije, nadzor v zvezi z uporabo vinjet pa tudi Policija.
(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka so prekrškovni organi za prekrške iz 77.a člena tega zakona.
(3) Pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka tega člena imajo inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije ter cariniki in inšpektorji Carinske uprave Republike Slovenije poleg svojih pooblastil, tudi pooblastila, ki jih ta zakon določa za cestninskega nadzornika.
(4) Pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka tega člena imajo policisti poleg svojih pooblastil tudi pooblastila iz tretje, šeste, sedme, osme in desete alineje drugega odstavka 75.c člena tega zakona.«.
5. člen
V prvem odstavku 76. člena se besedilo »300.000 do 700.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.300 do 3.000 eurov«.
V drugem odstavku 76. člena se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 do 1.300 eurov«.
6. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 do 1.000 eurov«.
Drugi odstavek 77. člena se črta.
7. člen
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen
(prekrški v zvezi s plačevanjem cestnine)
(1) Z globo od 300 do 800 eurov se za prekršek kaznuje cestninski zavezanec, ki:
– brez plačila cestnine za uporabo cestninske ceste ali cestninskega cestnega objekta prevozi točko cestninjenja, pa bi cestnino moral plačati (prvi odstavek 11.a člena tega zakona);
– uporabi ponarejeno ali prenarejeno vinjeto (prvi odstavek 11.c člena tega zakona);
– vozi po cestninski cesti brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, uporabljene na predpisan način (tretji odstavek 11.c člena tega zakona);
– ne prevzame dokumenta za cestninjenje na cestninski postaji, kadar je za plačilo cestnine to potrebno skladno s predpisi (druga alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);
– ne odda oziroma predloži zadnjega veljavnega dokumenta, s katerim je vstopil v zaprt sistem cestninjenja (tretja alineja prvega odstavka 75.č člena);
– po prehodu cestninske postaje obrne na izstopno smer iste cestninske postaje (obračanje na cestninski postaji) (četrta alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);
– ne izvede pravilne elektronske registracije prehoda cestninske postaje oziroma drugega mesta elektronske registracije (šesta alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);
– uporabi predrugačeno elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu, tako da ne deluje pravilno pri prehodu cestninske postaje oziroma drugega mesta elektronske registracije (sedma alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);
– prevozi cestninsko postajo oziroma drugo mesto elektronske registracije brez elektronske naprave za cestninjenje na vozilu ali z nedelujočo oziroma nepravilno delujočo napravo (osma alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);
– prepreči pooblaščeni uradni osebi izvedbo pooblastil iz 75.c člena (drugi odstavek 75.c člena).
(2) Vinjeta iz druge alineje in elektronska naprava iz osme alineje prejšnjega odstavka tega člena se odvzameta.
(3) Če je prekršek iz tega člena storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz petega odstavka 11.a člena in šestega odstavka 11.c člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za promet sprejme predpis iz petega odstavka 75.b člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
9. člen
(1) Plačevanje cestnine z vinjeto za uporabo cestninskih cest za določen čas z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, se začne 1. julija 2008. Do navedenega datuma se cestninjenje teh vozil izvaja na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
(2) S 1. julijem 2008 mora upravljavec cestninskih cest zagotoviti na cestninskih postajah prehod brez ustavljanja motornih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, če imajo veljavno in pravilno uporabljeno vinjeto, razen na cestninskih postajah, kjer prometno tehnični elementi cestninskih postaj tega ne omogočajo.
(3) Upravljavec cestninskih cest mora omogočiti nakup vinjet na dovolj velikem številu mest najkasneje do 15. junija 2008.
(4) Če do roka iz prvega odstavka tega člena upravljavec cestninskih cest ne more omogočiti nakupa vinjet, je dolžan vozniku ob prvem prehodu cestninske postaje in na drugih ustreznih mestih omogočiti plačilo cestnine za uporabo cestninskih cest za določen čas v višini cene ustrezne vinjete ter mu izročiti potrdilo o plačilu te cestnine. Potrdilo velja za veljavno vinjeto v letu 2008, imetnik pa ga lahko potem, ko je omogočen nakup vinjet, brezplačno zamenja za ustrezno vinjeto na prodajnih mestih upravljavca cestninskih cest. Potrdilo se uporablja kot vinjeta, katerega obliko in način uporabe natančneje določi vlada s predpisom iz šestega odstavka 11.c člena zakona.
10. člen
S 1. julijem 2008 se v delu, ki se nanaša na vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, preneha uporabljati drugi odstavek 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo).
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10/91-7/30
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EPA 2006-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti