Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

1583. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, stran 3848.

Na podlagi šestega odstavka 39. in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in tretjega odstavka 21. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
1. člen
V Pravilniku o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06) se v prvem in drugem odstavku 5. člena pred besedo »prijavi« vstavi beseda »praviloma«.
2. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obrazca potrdila o preizkusu strokovne usposobljenosti, ki jih izda Arhiv Republike Slovenije oziroma drugi pristojni arhiv, sta prilogi tega pravilnika.«.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(1) Delavci so dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Pridobljeno dodatno strokovno znanje delavca se na tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti ocenjuje s kreditnimi točkami. Delavec javnopravne osebe mora v treh letih pridobiti 2 kreditni točki s področja svojega delovanja, delavec ponudnika storitev pa 3 kreditne točke, od tega 2 kreditni točki s področja svojega delovanja.
(3) Delavcem javnopravnih oseb lahko pristojni arhiv izda potrdilo o sodelovanju s pristojnim arhivom, če oceni, da je delavec v okviru sodelovanja svoje javnopravne osebe s pristojnim arhivom na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in drugih predpisov, pridobil ustrezna znanja s področja svojega delovanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ter z njim dodeli predpisano število kreditnih točk za obdobje treh let.
(4) Delavcem ponudnikov storitev lahko državni arhiv izda potrdilo o sodelovanju z državnim arhivom, če oceni, da je delavec v okviru sodelovanja v delovnih skupinah državnega arhiva za pripravo predpisov, enotnih tehnoloških zahtev ali drugih strokovnih podlag (kontrolni seznami, vzorčna notranja pravila in podobno) na področju varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, izkazal ali pridobil ustrezna znanja s področja svojega delovanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ter z njim dodeli predpisano število kreditnih točk za obdobje treh let.
(5) Če delavec javnopravne osebe ali delavec ponudnika storitev v treh letih ne pridobi zadostnega števila kreditnih točk, mora v roku enega leta ponovno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. V nasprotnem primeru delavcu preneha priznanje strokovne usposobljenosti po tem pravilniku.
(6) Delavcu, ki je pridobil strokovni ali znanstveni naziv za katero od področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, se za obdobje treh let prizna 2 točki za področje, na katerem je pridobil strokovni ali znanstveni naziv.«.
4. člen
V četrtem odstavku 13. člena se besedilo »2 kreditnima točkama« nadomesti z besedilom »1 kreditno točko.«.
5. člen
V pravilniku se doda priloga 2, ki je objavljena skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2007/14
Ljubljana, dne 1. aprila 2008
EVA 2007-3511-0014
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost