Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1294. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 3081.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00, 126/07 – ZFPPIPP) in 17. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06 in 16/08) ter po predhodnem soglasju nadzornega sveta, št. 2-35/2007, z dne 17. 3. 2008 sprejema v.d. direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
S P L O Š N E P O G O J E P O S L O V A N J A
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ti splošni pogoji poslovanja določajo:
– upravičence do sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) in drugih sredstev, kot jih določajo ti splošni pogoji poslovanja;
– pogoje in postopke za dodelitev sredstev;
– vsebino pravic in obveznosti sklada in upravičencev, ki pridobijo sredstva po teh splošnih pogojih poslovanja.
2. člen
(1) Sredstva sklada so namenjena za:
– štipendije v okviru programov Ad futura;
– Zoisove štipendije;
– štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu;
– sofinanciranje kadrovskih štipendij;
– sofinanciranje raziskovalnega dela in pedagoškega sodelovanja;
– nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe;
– izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo kot programska sredstva iz državnega proračuna pristojnih ministrstev, iz namenskih sredstev sklada, iz sredstev Evropskega socialnega sklada in iz drugih sredstev, ki jih sklad pridobi za ta namen.
(3) Sklad z javnim pozivom razpiše sredstva za posojila za izobraževanje in usposabljanje v tujini po predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila pravni osebi, ki je registrirana za dejavnost bank.
3. člen
(1) Sredstva po teh splošnih pogojih poslovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh sklada.
(2) Javne razpise oziroma javne pozive za dodelitev sredstev določi sklad s poslovnim načrtom za tekoče koledarsko leto.
(3) Določbe teh splošnih pogojev poslovanja, ki urejajo postopek javnega razpisa, se smiselno uporabljajo za postopek javnega poziva.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
4. člen
Objava javnega razpisa za dodelitev sredstev mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago za objavo in izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo upravičenci;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– višino in namen sredstev, ki jih prijavitelj lahko prejme;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
5. člen
(1) Prijava na javni razpis mora biti vložena na razpisnem obrazcu.
(2) Prijave, ki niso vložene na razpisnem obrazcu, se zavržejo.
6. člen
(1) Prijava na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
(2) Rok za prijavo na javni razpis je določen kot odprti rok prijave ali kot določen rok prijave.
7. člen
(1) V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe sredstev.
(2) V primeru porabe sredstev pred potekom odprtega roka prijave sklad za odločitev o upravičencih uporabi merila, ki so določena v javnem razpisu.
(3) Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, se zavrnejo.
8. člen
(1) V postopku javnega razpisa z določenim rokom prijave prejmejo sredstva tisti prijavitelji, vloge katerih glede na merila javnega razpisa prejmejo višjo oceno.
(2) Merila za izbor upravičencev se določijo v točkah, izjemoma v odstotkih ali na drug način, ki omogoča razvrstitev vlog.
9. člen
(1) Vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril, ki jih določa javni razpis.
(2) Seznam upravičencev se določi na podlagi prednostnega seznama prijaviteljev, ki so razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto oceno vloge, in sicer od najvišje do najnižje ocenjene vloge.
(3) Če dva ali več prijaviteljev prejme enako število točk, se za razvrstitev njihovih vlog uporabi razmejitveno merilo, ki se določi posebej za vsak javni razpis.
10. člen
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik komisije mora izpolnjevati pogoje za vodenje upravnega postopka v skladu s predpisi, ki določajo stopnjo izobrazbe in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
11. člen
Predsednik in člani komisije iz prejšnjega člena ne smejo biti s prijavitelji in upravičenci interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).
12. člen
(1) V postopku javnega razpisa z določenim rokom prijave in javnega razpisa z odprtim rokom prijave komisija vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti:
– naslov, prostor in čas pregleda prispelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– osebna imena oziroma firmo prijaviteljev po vrstnem redu pregleda vlog;
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti vlog;
– navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev in ga posreduje direktorju. Na podlagi potrjenega predloga upravičencev se upravičencem izda odločba.
(3) V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave se zapisnik sestavi tudi po zaključku javnega razpisa, vsebovati pa mora zlasti:
– osebna imena oziroma firmo prijaviteljev;
– osebna imena oziroma firmo upravičencev z navedbo številke in datuma izdaje odločbe ter višine odobrenih sredstev;
– navedbo skupnega zneska dodeljenih sredstev.
13. člen
Za postopek dodelitve sredstev sklada in drugih sredstev, kot jih določajo ti splošni pogoji poslovanja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
14. člen
(1) Sklad praviloma v roku 8 dni po dokončnosti odločbe pozove upravičenca k podpisu pogodbe.
(2) Upravičenec pridobi pravico do dodeljenih sredstev z dokončnostjo odločbe, sklad pa lahko plačilo sredstev izvrši le na podlagi sklenjene pogodbe.
15. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– osebno ime, datum rojstva in naslov stalnega ali začasnega prebivališča – za fizične osebe;
– osebno ime zakonitega zastopnika, če je upravičenec mladoletna oseba – za fizične osebe;
– firma, matična številka, davčna številka, naslov in osebno ime zakonitega zastopnika – za pravne osebe;
– namen, za katerega so sredstva dodeljena;
– višina dodeljenih sredstev;
– osebni oziroma poslovni račun upravičenca;
– načrt porabe sredstev, če ne gre za enkratno nakazilo sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer navedba dokazil, ki jih mora upravičenec dostaviti in iz katerih izhaja namenska poraba sredstev, poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev oziroma najmanj zaključno poročilo ipd.;
– primeri prenehanja pogodbe;
– sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil in nenamenske porabe dodeljenih sredstev;
– drugo, kar sledi iz narave dodeljenih sredstev, načina porabe sredstev ter pravic in obveznosti upravičenca in sklada.
16. člen
Za dokumente in dejanja v postopkih dodelitve vseh oblik sredstev po teh splošnih pogojih poslovanja, razen štipendij, se plačuje upravna taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
17. člen
Zoper posamične akte, ki jih v postopkih dodelitve sredstev izda sklad, je dovoljena pritožba v roku 15 dni na ministrstvo, pristojno za delo, razen če zakon določa drugače.
18. člen
Sklad hrani dokumentacijo v zvezi s postopki javnih razpisov in javnih pozivov v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
19. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo za dodelitev vseh oblik sredstev, razen če zakon določa drugače.
III. ŠTIPENDIJE V OKVIRU PROGRAMOV AD FUTURA
20. člen
(1) Do štipendij v okviru programov Ad futura so upravičene naslednje osebe:
– študentje, ki so državljani Republike Slovenije, za dodiplomski in podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini;
– študentje, ki so tuji državljani, za doktorski študij na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji;
– dijaki, ki so tuji državljani, za vključitev v program mednarodne mature v Republiki Sloveniji;
– dijaki, ki so tuji državljani, za vključitev v srednješolske programe tehničnega izobraževanja v Republiki Sloveniji.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo štipendijo, če:
– hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
– ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih;
– niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Štipendija se dodeli le za izobraževanje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu.
21. člen
(1) Štipendija se dodeli za pokritje stroškov šolnine oziroma življenjskih stroškov upravičenca (v nadaljevanju: štipendist) za posamezno stopnjo izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala.
(2) Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov.
22. člen
(1) Štipendistu s posebnimi potrebami se štipendija lahko zviša za poseben dodatek, če tako določa javni razpis.
(2) Višina dodatka se določi z vsakokratnim javnim razpisom.
(3) Za določitev upravičencev do dodatka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja štipendiranje, in podzakonskih predpisov.
(4) Določbe tega člena veljajo le za štipendiste, ki so državljani Republike Slovenije.
23. člen
(1) V javnem razpisu se kot merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, uporabijo zlasti:
– učni oziroma študijski uspeh;
– dosežki na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov, aktivna udeležba na konferencah, seminarjih in okroglih mizah, priznanja in nagrade ipd.
24. člen
Če bi prijavitelj, ki je na seznamu upravičencev, glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del štipendije, se mu dodeli štipendija v celotnem znesku.
25. člen
(1) Po sklenitvi pogodbe o štipendiranju sklad praviloma nakaže:
– štipendijo za šolnino na poslovni račun izobraževalne ustanove, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki se glasi na sklad in v katerem je navedeno osebno ime štipendista;
– štipendijo za življenjske stroške v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(2) Sklad izvrši plačilo štipendije za šolnino v roku 8 dni od prejema računa izobraževalne ustanove, plačilo štipendije za življenjske stroške za tekoče študijsko leto pa v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
(3) Račun za plačilo šolnine iz prvega odstavka pridobi sklad.
26. člen
(1) Če je štipendist šolnino za šolsko oziroma študijsko leto, za katero uveljavlja štipendijo, delno ali v celoti plačal sam, mu sklad za podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se glasi na osebno ime štipendista, in potrdila o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek plačane šolnine.
(2) Če je štipendist šolnino plačal v tuji valuti, se mu znesek plačane šolnine povrne v evrih, pri čemer se znesek preračuna po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan povračila plačane šolnine.
(3) Sklad izvrši plačilo iz prvega odstavka v roku 8 dni od vložitve popolnega zahtevka za povračilo plačane šolnine.
(4) Če je štipendist sam plačal le del šolnine, začne rok iz prejšnjega odstavka teči od dne, ko sklad izvrši plačilo razlike šolnine na poslovni račun izobraževalne ustanove.
27. člen
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče šolsko oziroma študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje izobraževanja in se vpiše v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi.
28. člen
(1) Štipendijsko razmerje miruje, štipendija za tekoče šolsko oziroma študijsko leto pa se štipendistu ne izplača, če štipendist ne napreduje v višji letnik.
(2) Po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja mora štipendist izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik, sicer štipendijsko razmerje preneha.
(3) Če štipendist po prenehanju mirovanja štipendijskega razmerja izkaže izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik, se štipendijsko razmerje nadaljuje, štipendist pa ni upravičen do plačila štipendije za čas mirovanja štipendijskega razmerja.
(4) Mirovanje štipendijskega razmerja po tem členu je možno le enkrat v celotnem obdobju izobraževanja na stopnji, za katero je štipendist pridobil štipendijo.
29. člen
(1) Če štipendist iz opravičljivih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje izobraževanja, štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta na tisti stopnji izobraževanja, za katero je pridobil štipendijo.
(2) Za opravičljive razloge iz prejšnjega odstavka se šteje:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar štipendist dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, kar štipendist dokazuje z rojstnim listom otroka;
– višja sila, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani izobraževalne ustanove, zaradi katerih štipendist ni mogel nadaljevati oziroma dokončati izobraževanja oziroma predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja ali drugih pogodbenih obveznosti, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(3) Če sklad odobri mirovanje iz razlogov po tem členu, se sklene dodatek k pogodbi o štipendiranju.
(4) Po odobrenem mirovanju štipendijskega razmerja mora štipendist izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik, sicer štipendijsko razmerje preneha.
30. člen
Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist:
– po svoji krivdi prekine izobraževanje oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma se samozaposli;
– ne izkaže izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpisa v višji letnik v skladu z 28. oziroma 29. členom oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije;
– spremeni izobraževalni program, smer ali stopnjo izobraževanja brez soglasja sklada;
– v kateri koli vlogi navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o štipendiranju.
31. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena je štipendist dolžan vrniti revalorizirano vrednost prejete štipendije.
(2) Štipendist mora štipendijo vrniti v roku 30 dni od prejema poziva sklada k vračilu štipendije.
32. člen
(1) Sklad lahko na prošnjo štipendista odloži vračilo štipendije ali dovoli obročno vračanje štipendije za enako ali krajšo dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.
(2) Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca, starševstvo ali socialna ogroženost štipendista.
33. člen
Sklad lahko štipendista na njegovo pisno prošnjo oprosti vračila štipendije in mu štipendijo odpiše:
– če štipendist opusti izobraževanje zaradi dalj trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije oziroma postane trajno nezmožen za delo;
– če štipendist tudi po odobrenem odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti ne more vrniti štipendije;
– če bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom;
– če štipendist umre.
34. člen
Za postopek odloga in odpisa štipendije se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo postopek odloga in odpisa državnih štipendij.
35. člen
(1) Če javni razpis tako določa, mora štipendist po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, skleniti delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Štipendist mora skleniti delovno razmerje s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje, oziroma za obdobje, ki je določeno v javnem razpisu, pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
(3) Če štipendist sklene delovno razmerje z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
(4) Če štipendist delovno razmerje sklene za čas, ki je krajši od tistega, ki ga določa pogodba o štipendiranju, je štipendist dolžan vrniti štipendijo v sorazmernem deležu, ki ustreza obdobju, ko ni bil zaposlen.
(5) Štipendist je dolžan skladu v 30 dneh po zaključku izobraževanja predložiti eno izmed naslednjih dokazil:
– kopijo sklepa o izbiri na delovno mesto;
– kopijo pogodbe o zaposlitvi;
– potrdilo delodajalca z navedbo nastopa dela in trajanja delovnega razmerja;
– izjavo o vpisu v register brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
(6) Po poteku obdobja, določenega v drugem odstavku tega člena, mora štipendist skladu predložiti potrdilo delodajalca o ustreznem trajanju delovnega razmerja.
(7) Sklad lahko štipendista na njegovo pisno prošnjo oprosti obveznosti po tem členu:
– če štipendist med ali po zaključku izobraževanja postane trajno nezmožen za delo;
– če je štipendist vsaj eno leto neprekinjeno vpisan v register brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
(8) Obveznost iz prvega odstavka tega člena velja le za štipendiste, ki so državljani Republike Slovenije.
36. člen
Če štipendist zadnji letnik izobraževanja na stopnji, za katero je pridobil štipendijo, zaključi uspešno in pred rokom, predvidenim za zaključek izobraževanja, ni dolžan vrniti sorazmernega deleža štipendije za življenjske stroške.
IV. ZOISOVE ŠTIPENDIJE
37. člen
Sklad izvaja postopke v zvezi s podelitvijo Zoisovih štipendij v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
V. ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN SLOVENCE PO SVETU
38. člen
Sklad izvaja postopke v zvezi s podelitvijo štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
39. člen
(1) Do štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu so za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji upravičene naslednje osebe:
– Slovenci s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije;
– Slovenci s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki imajo status Slovenca brez slovenskega državljanstva;
– Slovenci zunaj Republike Slovenije brez državljanstva in brez statusa.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo štipendijo, če:
– hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
– ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih Republike Slovenije;
– niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
40. člen
Za postopek javnega razpisa in dodelitve štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu se smiselno uporabljajo določbe 20. do 36. člena teh splošnih pogojev poslovanja.
VI. SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
41. člen
(1) Sklad izvaja neposredno in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
(2) Za izvedbo postopkov javnih razpisov za neposredno in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij iz sredstev Evropskega socialnega sklada se uporabljajo predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
42. člen
(1) Štipendist, ki ga sofinancira sklad, mora po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, skleniti pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, za potrebe katerega je bil sofinanciran.
(2) Štipendist mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
(3) Sklad lahko štipendista ali delodajalca na njegovo pisno prošnjo oprosti obveznosti po tem členu pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja štipendiranje.
VII. SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNEGA DELA IN PEDAGOŠKEGA SODELOVANJA
43. člen
(1) Na javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje raziskovalnega dela oziroma pedagoškega sodelovanja se lahko prijavijo izobraževalne in raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki povabijo ali napotijo na raziskovalno delo oziroma pedagoško sodelovanje:
– raziskovalce, ki so državljani Republike Slovenije, na raziskovalno delo v tujini;
– raziskovalce, ki so tuji državljani, za raziskovalno delo v Republiki Sloveniji;
– raziskovalce oziroma pedagoške sodelavce, ki so državljani Republike Slovenije in bivajo v tujini, za raziskovalno in pedagoško delo v Republiki Sloveniji.
(2) Obvezna sestavina javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje raziskovalnega dela oziroma pedagoškega sodelovanja je obrazec izjave raziskovalca oziroma pedagoškega sodelavca, s katero soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis.
44. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje raziskovalnega dela oziroma pedagoškega sodelovanja se objavi praviloma kot javni razpis z odprtim rokom prijave.
45. člen
V javnem razpisu za dodelitev sredstev za sofinanciranje raziskovalnega dela raziskovalcev iz prve alineje prvega odstavka 43. člena teh splošnih pogojev poslovanja se kot merila, s pomočjo katerih se med tistimi prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo upravičenci, uporabijo zlasti dosežki raziskovalca na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS).
46. člen
(1) V postopku javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje raziskovalnega dela oziroma pedagoškega sodelovanja iz druge in tretje alineje prvega odstavka 43. člena teh splošnih pogojev poslovanja sklad posreduje vlogo prijavitelja v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti raziskovalca oziroma pedagoškega sodelavca.
(2) Posebne ocenjevalce imenuje direktor z odločbo.
(3) Posebni ocenjevalci za opravljeno delo prejmejo plačilo, višino katerega določi direktor.
47. člen
(1) Sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje raziskovalnega dela oziroma pedagoškega sodelovanja na poslovni račun prijavitelja v roku 8 dni od prejema obvestila o odhodu oziroma prihodu raziskovalca oziroma pedagoškega sodelavca.
(2) V obvestilu o prihodu raziskovalca oziroma pedagoškega sodelavca mora prijavitelj navesti številko in datum izdaje dovoljenja za začasno prebivanje raziskovalca v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja raziskovalnega dela oziroma številko in datum izdaje dovoljenja za začasno prebivanje pedagoškega sodelavca v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela v skladu z zakonom, ki ureja bivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
48. člen
Prijavitelj je dolžan v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela oziroma pedagoškega sodelovanja skladu predložiti poročilo o opravljenem raziskovalnem delu oziroma pedagoškem sodelovanju.
49. člen
(1) Če se raziskovalec iz opravičljivih razlogov ne udeleži oziroma ne opravi raziskovalnega dela v skladu s pogodbo o sofinanciranju, pogodbeno razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot eno leto.
(2) Pogodbeno razmerje miruje tudi v primeru, če raziskovalec iz opravičljivih razlogov začasno prekine raziskovalno delo.
(3) Za opravičljive razloge iz tega člena se šteje:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje študijskih oziroma raziskovalnih sposobnosti, kar raziskovalec dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, kar raziskovalec dokazuje z rojstnim listom otroka;
– višja sila, kar raziskovalec dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani ustanove, kjer poteka raziskovalno delo, zaradi katerih raziskovalec ni mogel nadaljevati oziroma dokončati raziskovalnega dela, kar raziskovalec dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(4) Če sklad odobri mirovanje pogodbenega razmerja iz razlogov po tem členu, se sklene dodatek k pogodbi o sofinanciranju.
(5) Po prenehanju mirovanja pogodbenega razmerja mora prijavitelj izkazati nadaljevanje raziskovalnega dela, sicer se pogodba o sofinanciranju šteje za razdrto.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja.
50. člen
(1) Pogodba o sofinanciranju se šteje za razdrto, če:
– raziskovalec po svoji krivdi prekine raziskovalno delo oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– prijavitelj ne izkaže nadaljevanja raziskovalnega dela v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena;
– prijavitelj ali raziskovalec v kateri koli vlogi navedeta napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– prijavitelj v roku 8 dni ne obvesti sklada o okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o sofinanciranju;
– prijavitelj ne dostavi poročila iz 48. člena teh splošnih pogojev poslovanja;
– prijavitelj dodeljenih sredstev ne porabi za namen, za katerega so bila dodeljena.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je prijavitelj dolžan vrniti skladu prejeta sredstva skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.
(3) Prijavitelj mora sredstva vrniti v roku 8 dni po prejemu poziva sklada k vračilu sredstev.
(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja.
VIII. POSOJILA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI
51. člen
Do posojil za izobraževanje in usposabljanje v tujini (v nadaljevanju: posojila) so upravičeni državljani Republike Slovenije za:
– dodiplomski in podiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v tujini;
– študentsko izmenjavo med slovenskimi in tujimi visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami;
– strokovno usposabljanje po zaključenem visokošolskem izobraževanju.
52. člen
Sredstva za posojila se zagotovijo z oddajo javnega naročila pravni osebi, ki je registrirana za dejavnost bank (v nadaljevanju: banka).
53. člen
(1) Sredstva za posojila se razpišejo z vsakoletnim javnim pozivom z odprtim rokom prijave.
(2) Posojilo se dodeli za pokritje stroškov šolnine oziroma življenjskih stroškov.
54. člen
Javni poziv poleg sestavin iz 4. člena teh splošnih pogojev poslovanja vsebuje še:
– obrestno mero;
– (najdaljšo) dobo odplačevanja posojila in morebitni odlog začetka odplačevanja posojila;
– način porabe in način odplačevanja posojila;
– vrsto zavarovanja posojila;
– rok, v katerem bo posojilo dodeljeno.
55. člen
(1) Sklad preveri formalno popolnost vlog in ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje razpisne pogoje ter vlogo po potrebi oceni v skladu z merili, določenimi v javnem pozivu.
(2) Če sklad ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Če prijavitelj vloge ne dopolni v roku oziroma jo pomanjkljivo dopolni, sklad njegovo vlogo zavrne, o čemer obvesti prijavitelja.
(3) Sklad formalno popolno in ocenjeno vlogo posreduje banki, o čemer obvesti prijavitelja.
56. člen
O odobritvi posojila odloči banka.
57. člen
(1) Na podlagi pogodbe, ki jo skleneta banka in upravičenec, se izvrši nakazilo posojila.
(2) Banka nakaže posojilo na osebni račun, ki ga odpre na osebno ime upravičenca do posojila.
58. člen
Upravičenec do posojila je dolžan v roku enega meseca po zaključku izobraževanja oziroma usposabljanja, za katerega je bilo posojilo odobreno, skladu predložiti potrdilo o zaključku izobraževanja oziroma usposabljanja.
IX. NAGRADE ZA PRISPEVEK K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU DRUŽBE
59. člen
(1) Sklad izvaja postopek javnega razpisa za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (v nadaljevanju: nagrade) v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
(2) Če se nagrade sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se za izvedbo postopka javnega razpisa uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
X. IZVAJANJE PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
60. člen
Za izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se uporabljajo predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Postopki javnih razpisov, pričeti pred uveljavitvijo teh splošnih pogojev poslovanja, se nadaljujejo in dokončajo po določbah predpisov, ki so veljali do uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja.
62. člen
Določbe teh splošnih pogojev poslovanja, ki se nanašajo na postopke v zvezi s podelitvijo Zoisovih štipendij in nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, se začnejo uporabljati 1. septembra 2008.
63. člen
Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja prenehajo veljati Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni list RS, št. 99/04 in 107/04 – popr.).
64. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-05/2008
Ljubljana, dne 21. marca 2008
EVA 2008-2611-0059
mag. Ana Vodičar l.r.
v.d. direktorice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti