Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1285. Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri pisnem delu pravniškega državnega izpita, stran 3073.

Na podlagi drugega odstavka 24.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L A
o varovanju izpitne tajnosti pri pisnem delu pravniškega državnega izpita
1. člen
(vsebina)
Ta pravila urejajo način varovanja tajnosti pisnih nalog, šifriranih izpitnih pol, šifer kandidatov in izdelanih izpitnih nalog (v nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo) v postopku priprave in razdeljevanja izpitnega gradiva, pri njegovem zbiranju, obdelavi, tiskanju, kopiranju, prenosu in hrambi ter druge ukrepe za varovanje tajnosti.
2. člen
(tajnost gradiva)
(1) V skladu z Zakonom o pravniškem državnem izpitu (v nadaljnjem besedilu: zakon) velja izpitno gradivo za tajno, dokler se ocenjene izpitne naloge ne označijo z osebnimi imeni kandidatov.
(2) Izpitno gradivo mora biti označeno kot »izpitna tajnost«.
3. člen
(varovanje gradiva)
Predsednik državne komisije za pravniški državni izpit (v nadaljnjem besedilu: predsednik državne izpitne komisije), člani izpitne komisije za pisni del pravniškega državnega izpita, zapisnikarji, drugi uslužbenci Ministrstva za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in druge osebe, ki jim je dostopno izpitno gradivo, so v postopku njegove priprave in razdeljevanja, pri zbiranju, obdelavi, tiskanju, kopiranju, prenosu in hrambi odgovorni za njegovo varovanje ter varovanje strojne in programske opreme, ki jo uporabljajo za te namene.
4. člen
(priprava pisnih nalog)
(1) Pisno nalogo za posamezno področje pripravita člana izpitne komisije, ki sta v skladu z 21. členom zakona določena za njuno pripravo in oceno. Pisni nalogi se pripravita za posamezen mesec oziroma za posamezno skupino kandidatov, ki opravlja izpit istočasno.
(2) Pripravljeno pisno nalogo člana izpitne komisije iz prejšnjega odstavka v zapečatenih ovojnicah z oznako »izpitna tajnost – odpira naslovnik« predložita predsedniku državne izpitne komisije najpozneje pet delovnih dni pred začetkom opravljanja pisnega dela izpita.
5. člen
(tiskanje in kopiranje)
(1) Predsednik državne izpitne komisije ali drug od njega pooblaščen uslužbenec ministrstva ob varovanju tajnosti, ki nepooblaščenim osebam onemogoča dostop do izpitnega gradiva, pripravi ustrezno število izvodov posamezne pisne naloge glede na število kandidatov.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka poskrbi, da se ustrezno število izvodov pisne naloge glede na število kandidatov, ki opravljajo pisni del izpita, vstavi v ovojnice z oznako »izpitna tajnost – pisna naloga«, skupaj s šifriranimi izpitnimi polami in ovojnico za shranjevanje izdelane izpitne naloge.
6. člen
(šifre kandidatov)
(1) Zaradi zagotavljanja anonimnosti kandidatov predsednik državne izpitne komisije ali drug od njega pooblaščen uslužbenec ministrstva določi kandidatom šifre.
(2) Šifre kandidatov se določijo tako, da si sledijo od številke 1 po seznamu kandidatov za posamezni izpitni rok. Številke si tako sledijo za vse izpitne roke v posameznem koledarskem letu. Šifra kandidata se zabeleži v šifrantu posameznega izpitnega roka.
7. člen
(ravnanje z izpitnim gradivom)
(1) Ob začetku izpita glavni zapisnikar razdeli kandidatom na podlagi šifranta iz drugega odstavka prejšnjega člena zaprte ovojnice iz 5. člena teh pravil.
(2) Vsak kandidat po koncu reševanja vstavi svojo izdelano izpitno nalogo na šifriranih polah skupaj s pisno nalogo v posebno ovojnico z oznako »izpitna tajnost – izdelana izpitna naloga«. Ovojnico odda zapisnikarjema, ki jih takoj predložita predsedniku državne izpitne komisije.
(3) Predsednik državne izpitne komisije ali od njega pooblaščen uslužbenec ministrstva pošlje ovojnice z izdelanimi izpitnimi nalogami članom izpitne komisije iz prvega odstavka 4. člena teh pravil, da izdelane izpitne naloge pregledajo in ocenijo v skladu z zakonom in Pravilnikom o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08).
8. člen
(prenehanje tajnosti)
(1) Člani državne izpitne komisije iz prvega odstavka 4. člena teh pravil predložijo ocenjene izpitne naloge predsedniku državne izpitne komisije.
(2) Predsednik državne izpitne komisije ali od njega pooblaščen uslužbenec ministrstva v navzočnosti dveh uslužbencev ministrstva takoj po prejemu ocenjenih izpitnih nalog označi vse ocenjene izpitne naloge z osebnimi imeni kandidatov na podlagi šifranta kandidatov. S tem trenutkom preneha tajnost izpitnega gradiva.
9. člen
(hramba in prenos izpitnega gradiva)
(1) Izpitno gradivo se na ministrstvu hrani v prostorih, varovanih z organizacijskimi oziroma tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do izpitnega gradiva.
(2) Izpitno gradivo se po pošti, pooblaščeni osebi ministrstva ali kurirju dostavlja z osebno vročitvijo.
(3) Prenos izpitnega gradiva od prostorov ministrstva na lokacijo izpita opravi oseba, ki jo pooblasti minister za pravosodje.
10. člen
(evidenca prenosov izpitnega gradiva)
Predsednik državne izpitne komisije ali od njega pooblaščen uslužbenec ministrstva za posamezni izpitni rok evidentira prenos izpitnega gradiva. V evidenci se vsak prenos zaznamuje z navedbo naslednjih podatkov:
– ali gre pri prenosu za prejem ali oddajo,
– kateri deli izpitnega gradiva so bili preneseni,
– osebno ime in funkcija osebe iz 3. člena teh pravil, ki je izpitno gradivo prenesla,
– datum, ura, kraj in način prenosa (po pošti, pooblaščeni osebi ministrstva ali kurirju) ter
– namen, zaradi katerega je bil prenos opravljen.
11. člen
(uporaba vzorca pisnih nalog)
(1) Zaradi analitičnega spremljanja pravniškega državnega izpita ministrstvo trajno arhivira vzorce pisnih nalog.
(2) Vzorce pisnih nalog ministrstvo uporabi za analize, delo državne izpitne komisije, delo Centra za izobraževanje v pravosodju in sodišč pri pripravah sodniških pripravnikov in kandidatov za pravniški državni izpit, za usposabljanje članov državne izpitne komisije, postavljanje meril in standardov znanja ter razvojno raziskovalno delo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(uporaba določb)
Določba drugega odstavka 6. člena teh pravil se začne uporabljati za določitev šifer kandidatov, ki začnejo opravljati pravniški državni izpit v prvem izpitnem roku po 1. januarju 2009.
13. člen
(uveljavitev)
Ta pravila začnejo veljati 1. maja 2008.
Št. 007-110/2008/5
Ljubljana, dne 21. marca 2008
EVA 2008-2011-0005
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje