Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1276. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 3065.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in šestega odstavka 87. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije naslednjo
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07) se v drugem odstavku 11. člena črtata besedi »v ministrstvu«.
2. člen
V štirinajsti alinei 13. člena se za besedo »investicije« vejica nadomesti z besedo »in«, besedilo »in skupne službe državne uprave« pa se črta.
3. člen
V petem odstavku 15. člena se črta besedilo »ter s področja informatike v Direktoratu za obrambne zadeve«.
4. člen
V 45. členu se za petim odstavkom doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko na istem delovnem mestu v Ministrstvu za obrambo v času priprav za odhod pripadnikov Slovenske vojske, ki jim bo prenehala pogodba o zaposlitvi brez krivdnih razlogov, delo opravljata dva pripadnika, vendar ne več kot 6 mesecev.«
5. člen
V 48. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pri oblikovanju formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski za razvrstitev uradniških nazivov in pogojev glede delovnih izkušenj, uporablja »PRILOGA I – URADNIŠKI NAZIVI, ki je sestavni del te uredbe, za uradniške položaje pa se lahko uporablja PRILOGA III – URADNIŠKI POLOŽAJI.«
6. člen
V 53. členu se za prvim odstavkom dodajo nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge v nazivih tretjega kariernega razreda, so lahko premeščeni tudi uradniki, ki izpolnjujejo pogoje iz šestega odstavka 87. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter imajo:
– najmanj 10 let delovnih izkušenj za imenovanje v naziv devete stopnje in
– najmanj 12 let delovnih izkušenj za imenovanje v naziv osme stopnje.
Zahtevane delovne izkušnje iz tega odstavka morajo biti pridobljene na delovnih mestih z zahtevano višješolsko izobrazbo v organih državne uprave, pravosodnih organih in v upravah lokalnih skupnosti.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
7. člen
V 54. členu se v četrtem odstavku za obema besedama »magisterijem« doda beseda »znanosti«.
V petem odstavku se za obema besedama »magisterij« ter za besedo »magisterijem« doda beseda »znanosti«.
V sedmem odstavku se pri nazivu »notranji revizor – višji sekretar« pred besedo »notranji« doda beseda »državni«.
Pred besedilom »Ne glede na prilogo III, se delo na položajnem delovnem mestu direktor Urada za nadzor proračuna opravlja v nazivu 1. stopnje.« se doda besedilo »V naziv »državni notranji revizor-višji sekretar« se imenujejo javni uslužbenci, ki poleg pogojev za notranjega revizorja po posebnih predpisih, izpolnjujejo tudi pogoje, ki jih ta uredba določa za naziv »višji sekretar«, razen dolžine predpisanih delovnih izkušenj.«
V osmem odstavku se beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedama »sekretarja vlade« pa se doda vejica in besedilo »predsednika pokrajine ali župana«.
V devetem odstavku se za besedo »uprave« doda besedilo »ali v pravosodnih organih«.
8. člen
V sedmem odstavku 55. člena se pred besedo »občinsko« doda besedilo »pravosodni organ ali v«.
V desetem odstavku se pred besedo »ministrstvih« doda besedilo »Kabinetu predsednika vlade,«, v predzadnjem stavku se za besedo »službah,« doda besedilo »razen v Kabinetu predsednika vlade,«, v zadnjem stavku pa se pred besedo »notranji« doda beseda »državni«.
9. člen
Za 55.a členom se doda nov, 55.b člen, ki se glasi:
»55.b člen
Uradniško delovno mesto »Sodniški pripravnik po ZPDI« se sistemizira za javne uslužbence, ki opravljajo pripravništvo po Zakonu o pravniškem državnem izpitu (ZPDI), z nalogami, kot jih določa ZPDI oziroma predpis, izdan na njegovi podlagi.«
10. člen
V 56. členu se beseda »štiri« nadomesti z besedo »tri«, beseda »tri« z besedo »dva«, besedi »dva meseca« pa se nadomestita z besedama »en mesec«.
11. člen
Priloga »I.A – NAZIVI VOJAŠKIH OSEB« se nadomesti s prilogo »I.A – NAZIVI VOJAŠKIH OSEB«, ki je Priloga 1 k tej uredbi.
12. člen
V »PRILOGI I – URADNIŠKI NAZIVI« se pri nazivu »višji sekretar« v rubriki »notranji revizorji« pred besedo »notranji« doda beseda »državni«.
13. člen
V PRILOGI III – URADNIŠKI POLOŽAJI se črta vrstica »E.2 Direktor občinske uprave – občina od 5.000 do 10.000 prebivalcev III«, v vrstici »E.3 Direktor občinske uprave – občina pod 5.000 prebivalcev« pa se številka »5.000« nadomesti s številko »10.000«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-46/2007/21
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2007-3111-0061
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti