Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

637. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 1643.

Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04) in prvega odstavka 8. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, 66/07)
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
(plače)
(1) Višine izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za december 2007, se za januar 2008 povečajo za 3,5% in od vključno januarja 2008 do vključno junija 2008 znašajo v €:
+----------------------------------+---------------------------+
|     Tarifni razred     |   Izhodiščna plača   |
+----------------------------------+---------------------------+
|        I.        |           425,85|
+----------------------------------+---------------------------+
|        II.        |           463,95|
+----------------------------------+---------------------------+
|        III.        |           513,47|
+----------------------------------+---------------------------+
|        IV.        |           601,10|
+----------------------------------+---------------------------+
|        V.        |           654,43|
+----------------------------------+---------------------------+
|        VI/0        |           867,76|
+----------------------------------+---------------------------+
|        VI/I        |           959,19|
+----------------------------------+---------------------------+
|       VII/0        |          1.073,48|
+----------------------------------+---------------------------+
|       VII/I        |          1.187,78|
+----------------------------------+---------------------------+
|       VIII.        |          1.378,26|
+----------------------------------+---------------------------+
|        IX.        |          1.644,93|
+----------------------------------+---------------------------+
(2) Višine izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za junij 2008, se za julij 2008 povečajo za 2,1% in od vključno julija 2008 do vključno decembra 2008 znašajo v €:
+----------------------------------+---------------------------+
|     Tarifni razred     |   Izhodiščna plača   |
+----------------------------------+---------------------------+
|        I.        |           434,79|
+----------------------------------+---------------------------+
|        II.        |           473,69|
+----------------------------------+---------------------------+
|        III.        |           524,25|
+----------------------------------+---------------------------+
|        IV.        |           613,72|
+----------------------------------+---------------------------+
|        V.        |           668,17|
+----------------------------------+---------------------------+
|        VI/0        |           885,99|
+----------------------------------+---------------------------+
|        VI/I        |           979,33|
+----------------------------------+---------------------------+
|       VII/0        |          1.096,02|
+----------------------------------+---------------------------+
|       VII/I        |          1.212,72|
+----------------------------------+---------------------------+
|       VIII.        |          1.407,20|
+----------------------------------+---------------------------+
|        IX.        |          1.679,47|
+----------------------------------+---------------------------+
(3) Izhodiščne plače iz prvega in drugega odstavka tega člena so določene za povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega delovnega časa, ki znaša 174 ur mesečno. Delodajalci, ki na dan uveljavitve te tarifne priloge uporabljajo višje izhodiščne plače, le-teh ne morejo znižati. V tem primeru se izhodiščne plače povečujejo v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe ali drugega akta podjetja.
(4) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.
(5) Socialni partnerji pri delodajalcu se lahko dogovorijo za dodatno usklajevanje plač na osnovi produktivnosti dela pri delodajalcu.
2. člen
(regres za letni dopust)
Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2008 v višini 750,00 €.
3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen do povračila stroškov prehrane (od vključno januarja 2008 do vključno decembra 2008) v višini 4,17 €, pod pogojem, da dela štiri ure ali več.
4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 80% najcenejšega javnega prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,15 € na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.
(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do dveh kilometrov od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,15 € za prevoženi kilometer.
5. člen
(službeno potovanje v RS)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
6. člen
(službeno potovanje v tujino)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino.
7. člen
(terenski dodatek)
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
8. člen
(veljavnost Tarifne priloge)
(1) Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2008.
(2) Pogodbene stranke do 31. 12. 2008 dogovorijo vsebino Tarifne priloge za obdobje od 1. 1. 2009 dalje.
(3) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge se preneha uporabljati Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 66/07), sklenjena dne 13. 7. 2007.
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
Podpisniki delojemalcev:
Sindikat komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
Republiški odbor sindikata komunale dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
KNSS –Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
 
Podpisniki delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Borut Meh l.r.
 
GZS Zbornica komunalnega gospodarstva
Marijan Jedovnicki l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 13. 2. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005/12 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah pod zaporedno št. 6/2.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina