Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5576. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 16475.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08) se v 47. členu besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1214/2007 z dne 20. septembra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2007, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1031/2008 z dne 19. septembra 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 291 z dne 31. 10. 2008, str. 1)«.
2. člen
V 48. členu se v prvem odstavku v 13. točki besedilo »mak za prehrano pod tarifno oznako 1207 91 90,« nadomesti z besedilom »mak za prehrano pod tarifnima oznakama 1207 91 90 in 1208 90 00,«.
3. člen
V 49. členu se v prvem odstavku besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»– antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, ki se uporabljajo za zdravljenje; cepiva; toksini; človeški, živalski in rastlinski virusi in antivirusi ter bakteriofagi pod tarifno oznako 3002;«.
4. člen
V 55. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Med živali iz prvega odstavka tega člena se uvrščajo tudi ptičja valilna jajca (tarifne oznake: od vključno 0407 00 11 do vključno 0407 00 19), bikovo seme (tarifna oznaka: 0511 10 00), seme drugih živali (tarifna oznaka: 0511 99 85) ter neužitna ribja jajčeca in ikre (tarifna oznaka: 0511 91 90).«
5. člen
V 105. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Davčni zavezanec, ki preneha opravljati dejavnost, ali davčni zavezanec, ki mu preneha identifikacija za namene DDV na podlagi odločbe davčnega organa med koledarskim letom, v katerem je ugotavljal začasni odbitni delež, ugotovi dejanski odbitni delež na dan, preden je prenehal opravljati dejavnost, oziroma na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV. Nastale razlike med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in odbitkom DDV, ki bi ga smel odbiti glede na dejanski odbitni delež se upoštevajo v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je davčni zavezanec prenehal opravljati dejavnost, oziroma v davčnem obdobju, v katerem je davčnemu zavezancu prenehala identifikacija za namene DDV.«
6. člen
V 113. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZDDV-1 se kot pretežni izvoznik šteje davčni zavezanec, pri katerem je vsota vrednosti izvoza (podatek iz knjigovodstva davčnega zavezanca), vrednosti dobav blaga znotraj Skupnosti (podatek iz polja 12 obrazca DDV-O) in vrednosti blaga, ki je montirano ali instalirano v drugi državi članici (podatek iz polja 14 obrazca DDV-O), po podatkih iz predloženih obračunov za zadnjih šest mesecev večja od vsote vrednosti dobav blaga in storitev (podatek iz polja 11 obrazca DDV-O, zmanjšan za vrednost izvoza) ter vrednosti oproščenih dobav brez pravice do odbitka DDV (podatek iz polja 15 obrazca DDV-O) za isto obdobje in ki hkrati v istem obdobju v vsaj dveh zaporednih obračunih izkazuje presežek odbitka DDV.«
7. člen
V 129. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Obrazec s predpisanimi dokumenti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko davčni zavezanec z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov predloži tudi neposredno po sistemu e-VEM ali na točkah vse na enem mestu (točke VEM).«
8. člen
V 143. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obveznost izdajanja računov v skladu s 83. členom ZDDV-1 se ne nanaša na davčne zavezance iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1, kadar opravljajo dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev neposredno končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah) ali za lastno rabo v okviru kmečkega gospodinjstva davčnega zavezanca.«
9. člen
V 146. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Davčni zavezanec lahko popravi znesek DDV, izkazan na računu za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve, v tekočem obdobju do izteka roka za predložitev obračuna DDV davčnemu organu. V tem primeru mora izdajatelj računa o popravku pisno obvestiti prejemnika tega računa, mu izdati nov račun s sklicevanjem na številko prvotnega računa in popraviti obračun DDV.
(2) Če davčni zavezanec kot izdajatelj računa ugotovi napako na izdanem računu in s tem previsoko obračunan znesek DDV po izteku roka za predložitev obračuna, lahko davčno obveznost popravi (zmanjša) v obračunu DDV v tistem davčnem obdobju, v katerem ugotovi napako, če razpolaga s pisnim obvestilom kupca blaga oziroma naročnika storitve, da po tem računu še ni uveljavil pravice do odbitka DDV ali še ni vložil zahtevka za vračilo DDV.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če pa je prejemnik računa že uveljavil pravico do odbitka DDV ali že vložil zahtevo za vračilo DDV na podlagi izdanega računa, dobavitelj blaga oziroma izvajalec opravljene storitve davčno obveznost popravi (zmanjša) v obračunu DDV v tistem davčnem obdobju, v katerem je od kupca blaga oziroma naročnika storitve dobil pisno obvestilo o popravku (zmanjšanju) odbitka DDV oziroma pisno obvestilo, da je zahteva za vračilo DDV umaknjena ali da je njegova zahteva za vračilo DDV pravnomočno zavrnjena.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
10. člen
V Prilogi II se v obrazcu DDV-NPS-P1, v tretjem polju razdelka Davčna osnova za obračun DDV, beseda »Taksa« nadomesti z besedama »Okoljska dajatev«.
Pod oznako »****« se besedilo »Vpiše se znesek takse na podlagi Uredbe o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil.« nadomesti z besedilom:
»Vpiše se znesek okoljske dajatve na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil.«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 007-238/2008/17
Ljubljana, dne 16. decembra 2008
EVA 2008-1611-0061
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina