Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4742. Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah, stran 14466.

Na podlagi 59. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se podrobneje določi cenik za izračun vrednosti posameznih vrst rib po velikosti v primeru nezakonite uplenitve rib ali škode, povzročene na ribah zaradi zastrupljanja, onesnaževanja, čezmernega obremenjevanja voda, nezakonitega poseganja v vode ali škode, povzročene na kak drug način.
2. člen
(vrednost nezakonito uplenjenih rib)
(1) Vrednost za vsako nezakonito uplenjeno ribo se obračuna glede na vrsto in težo.
(2) Vrednost posamezne vrste ribe do 1 kilograma se izračuna tako, da se statistična tržna cena za kilogram šarenke pomnoži s količnikom iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Če je posamezna riba težja od 1 kilograma, se njena vrednost izračuna tako, da se vrednost za posamezno vrsto ribe pomnoži z njeno težo, izraženo v kilogramih.
(4) Količniki za izračun nezakonito uplenjene ribe so:
------------------------------------------------------------
Vrsta ribe                     Količnik
------------------------------------------------------------
1. Sulec – Hucho hucho                  30
2. Soška postrv – Salmo marmoratus            30
3. Potočna postrv – Salmo trutta fario          20
4. Jezerska postrv – Salmo trutta lacustris        20
5. Lipan – Thymallus thymallus              20
6. Jadranski lipan – Thymallus thymallus adriaticus    20
7. Jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus        20
8. Menek – Lota lota                   20
9. Ščuka – Esox lucius                  20
10. Smuč – Sander lucioperca               20
11. Podust – Chondrostoma nasus              15
12. Platnica – Rutilus pigus               15
13. Ogrica – Vimba vimba                 15
14. Jez – Leuciscus idus                 15
15. Linj – Tinca tinca                  15
16. Bolen – Aspius aspius                 15
17. Šarenka – Oncorhynchus mykiss             12
18. Potočna zlatovčica – Salvelinus fontinalis      12
19. Som – Silurus glanis                 12
20. Krap – Ciprinus carpio                12
21. Klen – Leuciscus cephalus               12
22. Klenič – Leuciscus leuciscus             12
23. Štrkavec – Leuciscus cephalus cabeda         12
24. Mrena – Barbus barbus                 12
25. Pohra – Barbus balcanicus               12
26. Grba – Barbus plebejus                12
27. Mrenič – Barbus caninus                12
28. Ploščič – Abramis brama                12
29. Čep – Zingel zingel                  12
30. Androga – Blicca bjoerkna               8
31. Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus        8
32. Rdečeoka – Rutilus rutilus               8
33. Navadni ostriž – Perca fluviatilis           8
34. Navadni koreselj – Carassius carassius         8
35. Pisanec – Phoxinus Phoxinus              8
36. Zelenika – Abramus alburnus              8
37. Ostale vrste rib in rakov               8
------------------------------------------------------------
3. člen
(izračun škode na ribah)
V primeru škode na ribah, povzročene zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, ki povzroči popoln ali delni pogin rib, rakov in drugih vodnih živali v prehranski verigi, se višina škode na ribah izračuna tako, da se upošteva:
– zmanjšanje naseljenosti rib, rakov in drugih vodnih organizmov na površini prizadetega vodotoka;
– težo poginjenih rib, rakov in drugih vodnih organizmov;
– tržno vrednost za kilogram poginjenih vrst rib, rakov in ostalih vodnih živali, izračunano na podlagi 4. člena tega pravilnika.
4. člen
(vrednost posameznih vrst rib)
(1) V primeru škode na ribah iz prejšnjega člena se vrednost kilograma posameznih vrst poginjenih rib, rakov in ostalih vodnih živali izračuna tako, da se statistična tržna cena za kilogram šarenke pomnoži z naslednjim količnikom:
------------------------------------------------------------
Vrsta ribe                     Količnik
------------------------------------------------------------
1. Sulec – Hucho hucho                  10
2. Soška postrv – Salmo marmoratus            10
3. Potočna postrv – Salmo trutta fario           7
4. Jezerska postrv – Salmo trutta lacustris        7
5. Lipan – Thymallus thymallus               7
6. Jadranski lipan – Thymallus thymallus adriaticus    7
7. Jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus        7
8. Menek – Lota lota                    7
9. Ščuka – Esox lucius                   7
8. Smuč – Sander lucioperca                7
9. Jez – Leuciscus idus                  7
10. Som – Silurus glanis                  5
11. Linj – Tinca tinca                   5
12. Podust – Chondrostoma nasus              5
13. Platnica – Rutilus pigus                5
14. Ogrica – Vimba vimba                  5
16. Bolen – Aspius aspius                 5
17. Ostale vrste rib, rakov in drugih vodnih živali    3
------------------------------------------------------------
(2) V primeru škode na ribjih ikrah in zarodu se vrednost kilograma uničenih iker oziroma zaroda posameznih vrst rib izračuna tako, da se statistična tržna cena za kilogram šarenke pomnoži z 10 kratnikom količnika iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru škode na ribjih mladicah se vrednost kilograma poginjenih mladic do starosti 6 mesecev za posamezne vrste rib izračuna tako, da se statistična tržna cena za kilogram šarenke pomnoži s 5 kratnikom količnika iz prvega odstavka tega člena.
(4) V primeru škode na ribjih mladicah se vrednost kilograma poginjenih mladic v starosti od 6 do 12 mesecev za posamezne vrste rib izračuna tako, da se statistična tržna cena za kilogram šarenke pomnoži z 2 kratnikom količnika iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Odškodninski cenik za povračilo škode na ribah (Uradni list SRS, št. 17/80) in Odškodninski cenik o spremembah odškodninskega cenika za povračilo škode na ribah (Uradni list RS, št. 43/93).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-36/2008
Ljubljana, dne 30. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0145
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti