Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4738. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, stran 14442.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, pogoje za pridobitev strokovne usposobljenosti posameznikov in odgovornih oseb za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, način usposabljanja in vsebine izobraževalnih programov, pogoje za izvajalce strokovnih usposabljanj in način njihove izbire, sestavo komisije in način izvedbe preverjanja usposobljenosti, izdajo certifikata o strokovni usposobljenosti in priznavanje dokazil o usposobljenosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– delavec, ki dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, je oseba, ki poln delovni čas ali del delovnega časa dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki,
– strokovna usposobljenost oseb je obvladovanje znanj in spretnosti, potrebnih za strokovno opravljanje dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki,
– pomožna dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki so vsa manj zahtevna dela v proizvodnji ali prometu, kot so nakladanje, razkladanje, prenašanje, prevažanje ter druga podobna ravnanja z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki,
– certifikat o strokovni usposobljenosti je javna listina, s katero se izkazuje strokovna usposobljenost za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.
3. člen
(priznavanje strokovne usposobljenosti)
(1) Za opravljanje posameznih del z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki se lahko fizični osebi v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, EGS in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, prizna kvalifikacija, pridobljena v državi članici Evropske unije v skladu s predpisi te države.
(2) Državljanu iz države, ki ni članica Evropske unije, se praktični del strokovne usposobljenosti v Republiki Sloveniji lahko prizna, če se je usposabljal po enakih programih usposabljanja, če je opravljal preizkus praktične usposobljenosti pod enakimi pogoji in je bilo dokazilo o praktični usposobljenosti izdano na enak način, kot je določeno v tem pravilniku. Primerljivost programov in ustreznost dokazil o praktični usposobljenosti preveri Komisija za preverjanje strokovne usposobljenosti, ki jo imenuje minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(3) Javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Ministrstva za obrambo se strokovna usposobljenost lahko prizna, če so se usposabljali po primerljivih programih usposabljanj, če je delavec opravljal preizkus usposobljenosti pod enakimi pogoji in je bilo dokazilo o usposobljenosti izdano na podoben način, kot je določeno v tem pravilniku in redno opravlja dela na področju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(4) Kandidatom za izvajalca uničevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, ki so se usposabljali po primerljivih programih pri ministrstvih iz prejšnjega odstavka, se lahko prizna praktični del usposabljanja. Primerljivost programov in ustreznost dokazil o praktični usposobljenosti preveri komisija.
II. VRSTE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, VRSTE USPOSABLJANJ IN VELJAVNOST CERTIFIKATOV
4. člen
(vrste strokovne usposobljenosti)
(1) Strokovna usposobljenost je potrebna za naslednja dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki:
– pomožna dela v vseh dejavnostih, kjer se dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;
– streljanje z možnarji;
– polnjenje streliva za lastno uporabo;
– delo v proizvodnji eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
– delo v neposredni prodaji ali pri skladiščenju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
– delo odgovornih oseb v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;
– minerska dela;
– izvajanje ognjemetov in specialnih pirotehničnih učinkov;
– uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(2) Pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik mora v vsaki poslovni enoti izven sedeža podjetja zagotoviti eno odgovorno osebo.
5. člen
(vrste usposabljanj)
(1) Strokovna usposabljanja so osnovna, specialistična in obnovitvena.
(2) Osnovno usposabljanje je namenjeno pridobivanju osnovnih znanj za varno in strokovno delo delavcev, ki delajo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali odgovornih oseb, za delo v proizvodnji, pri neposredni prodaji in skladiščenju, pri minerskih delih, pri izvajanju ognjemetov, ter za posameznike za streljanje z možnarji in polnjenje streliva za lastno uporabo po opredeljenih programih.
(3) Specialistično usposabljanje je namenjeno nadgraditvi osnovnega usposabljanja, kjer kandidat po opredeljenih programih pridobi dodatna, specialistična znanja, potrebna za strokovno in varno izvajanje naslednjih del:
1. specialnih minerskih del: miniranje pri izdelavi podzemnih gradbenih objektov, rušenje objektov, podvodno miniranje, miniranje v vročih masah, eksplozijsko spajanje kovin, miniranje snega in ledu, nastreljevanje naftno plinskih vrtin in gašenje požarov z miniranjem, miniranje za geofizikalne raziskave;
2. specialnih pirotehničnih učinkov: izvajanje odrskih pirotehničnih učinkov;
3. uničevanje eksplozivov ali uničevanje pirotehničnih izdelkov.
(4) Obnovitvena usposabljanja so namenjena obnavljanju znanj, pridobljenih v okviru osnovnega ali specialističnega usposabljanja in spoznavanju novosti.
6. člen
(veljavnost certifikatov)
(1) Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa usposobljenosti po osnovnem programu za polnjenje streliva ali za streljanje z možnarji se kandidatu izda certifikat o strokovni usposobljenosti s trajno veljavnostjo, kandidatu za odgovorno osebo v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki z veljavnostjo treh let, kandidatu za trgovca ali skladiščnika pa z veljavnostjo petih let.
(2) Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa usposobljenosti po osnovnem programu ali specialističnem programu za vse vrste minerskih del, za dela pri izvajanju ognjemetov ali specialnih pirotehničnih učinkov ter za uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, se kandidatu izda certifikat o strokovni usposobljenosti z veljavnostjo treh let.
(3) Na podlagi uspešno opravljenega preizkusa usposobljenosti po obnovitvenem programu, se kandidatu veljavnost certifikata o strokovni usposobljenosti, ki je bil izdan za določen čas, za enak čas podaljša.
(4) Preizkusa usposobljenosti po specialističnem programu se lahko udeleži le kandidat z uspešno končanim preizkusom usposobljenosti po osnovnem programu usposabljanja.
III. VSEBINE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
7. člen
(usposabljanje za pomožna dela, polnjenje streliva za lastno uporabo ter streljanje z možnarji)
(1) Usposabljanje za opravljanje pomožnih del z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki mora zajemati naslednje vsebine:
– seznanitev z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki in ostalimi sredstvi, ki se uporabljajo pri delu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;
– predstavitev nevarnosti, ki jih eksplozivi ali pirotehnični izdelki in sredstva predstavljajo;
– načela in ukrepi za varno in pravilno delo in
– ukrepi in postopki v primeru izrednih dogodkov.
(2) Usposabljanje za polnjenje streliva za lastno uporabo in streljanje z možnarji mora zajemati naslednje vsebine:
– seznanitev s predpisi o eksplozivih, pirotehničnih izdelkih, orožju ter varnosti in zdravju pri delu,
– predstavitev smodnikov in netilk, s katerimi se polni strelivo,
– predstavitev nevarnosti pri polnjenju streliva za lastno uporabo in pri streljanju z možnarji,
– ukrepi in postopki v primeru nesreče.
(3) Za delavce, ki opravljajo pomožna dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, je treba usposabljanje iz prvega odstavka tega člena izvesti pred pričetkom dela in ga vsake dve leti obnoviti.
8. člen
(usposabljanje za dela v proizvodnji)
(1) Usposabljanje za dela v proizvodni mora zajemati:
– poznavanje tehnološkega procesa,
– poznavanje nevarnih snovi, eksplozivov ali pirotehničnih zmesi in izdelkov ter surovin, s katerimi se delavec srečuje oziroma jih izdeluje,
– poznavanje varnostnih ukrepov za varno in pravilno delo,
– poznavanje ukrepov za primer izrednih dogodkov.
(2) Program usposabljanja mora temeljiti na opredeljenem tehnološkem postopku proizvodnje in oceni tveganja in ga je treba izvesti pred pričetkom dela delavca ter ga vsake dve leti obnoviti.
(3) Osnovno usposabljanje delavcev v proizvodnji je potrebno opraviti tudi ob vsaki spremembi tehnološkega procesa, istočasno pa izvesti preizkus za varno delo v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
9. člen
(usposabljanje za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu)
(1) Program usposabljanja za delo v neposredni prodaji in pri skladiščenju (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja za trgovce in skladiščnike) mora zajemati naslednje vsebine:
– predpise o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter o varnosti in zdravju pri delu,
– poznavanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov,
– nevarnosti, ki jih eksplozivi ali pirotehnični izdelki predstavljajo,
– način označevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ter način skladiščenja,
– način vodenja evidenc o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov,
– varnostne ukrepe v primeru izrednih dogodkov,
– poznavanje varnostnih listov za eksplozive ali pirotehnične izdelke.
(2) Poleg vsebin iz prejšnjega odstavka mora program za delo odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja za odgovorne osebe) zajemati še naslednje vsebine:
– predpisi o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter o varnosti in zdravju pri delu, ki se nanašajo na delo odgovornih oseb,
– poznavanje tehnološkega procesa in ukrepov za varno delo ob izrednih dogodkih.
(3) Kandidatu, ki je opravi preizkus za trgovca, se prizna tudi usposobljenost za skladiščnika.
10. člen
(usposabljanje za minerje)
(1) Vsebine programov osnovnega in specialističnega usposabljanja za minerska dela (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja za minerje) so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(2) Kandidatu, ki je opravil preizkus za minerje, se prizna strokovna usposobljenost tudi za trgovca, skladiščnika, za polnjenje streliva za lastno uporabo in za streljanje z možnarji.
11. člen
(usposabljanje za izvajalce ognjemetov in specialnih pirotehničnih učinkov)
(1) Vsebine programov osnovnega in specialističnega usposabljanja za izvajanje ognjemetov in specialnih pirotehničnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja za izvajalce ognjemetov in specialnih pirotehničnih učinkov) so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
(2) Kandidatu, ki je opravil preizkus za izvajalca ognjemetov, se prizna strokovna usposobljenost tudi za trgovca, skladiščnika, za polnjenje streliva za lastno uporabo in za streljanje z možnarji.
12. člen
(usposabljanje za izvajalce uničevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov)
Vsebine programov specialističnega usposabljanja za uničevanje eksplozivov in pirotehničnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja za izvajalce uničevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov) so določene v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
IV. IZVAJALCI USPOSABLJANJA ZA DELO Z EKSPLOZIVI ALI PIROTEHNIČNIMI IZDELKI
13. člen
(delodajalec in lovska ali panožna strelska zveza kot izvajalec usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje delavcev za opravljanje pomožnih del z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki iz prvega odstavka 7. člena in za dela v proizvodnji iz 8. člena tega zakona izvaja delodajalec.
(2) Za strokovno usposabljanje iz prejšnjega odstavka mora delodajalec pripraviti program usposabljanja in zanj pridobiti soglasje ministrstva in Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Za ta usposabljanja se ne uporabljajo določbe 14. člena tega pravilnika.
(3) Izvajanje usposabljanja in način preverjanja usposobljenosti določi delodajalec z internim aktom. O usposabljanju in preverjanju usposobljenosti je delodajalec dolžan voditi evidenco.
(4) Preverjanje usposobljenosti delavcev mora opraviti oseba, odgovorna za vodenje delovnega procesa oziroma obrata, kjer bo delavec delal, v sodelovanju z osebo, odgovorno za varnost pri delu.
(5) Usposabljanje za polnjenje streliva ter streljanje z možnarji iz drugega odstavka 7. člena lahko izvaja lovska ali panožna strelska zveza po programu usposabljanja, za katerega dobi soglasje ministrstva.
14. člen
(pogoji za izvajalce usposabljanj)
(1) Strokovno usposabljanje za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki iz 9., 10., 11. in 12. člena tega pravilnika izvajajo pravne osebe in podjetniki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki izpolnjujejo zahtevo iz 15. člena in pogoje iz 16. 17. in 18. člena tega pravilnika.
(2) Izpolnjevanje pogojev ugotavlja ministrstvo, ki izda izvajalcu usposabljanja dovoljenje. Dovoljenje ministrstvo odvzame, če ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev.
15. člen
(program)
Izvajalec usposabljanja mora za programe iz 9., 10., 11., 12. členu tega pravilnika podrobno opredeliti vsebino, čas, način in predavatelje za usposabljanja.
16. člen
(kadrovski pogoji)
(1) Vodja usposabljanja mora biti oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali z magisterijem in končano osnovno andragoško pedagoško usposabljanje.
(2) Predavatelji za posamezne strokovne teme morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali z magisterijem. Za izpolnjen pogoj se šteje tudi, če je predavatelj sodni izvedenec s področja strokovne teme. Predavatelji morajo imeti strokovno znanje in vsaj pet let delovnih izkušenj s področja, ki ga bodo predavali.
17. člen
(pogoji za izvajanje praktičnega dela usposabljanja)
(1) Vodja praktičnega usposabljanja za minerje je lahko samo oseba, ki ji je bilo izdano potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za tehničnega vodjo po predpisih, ki urejajo rudarstvo.
(2) Vodja praktičnega usposabljanja za izvajalca ognjemetov je lahko samo odgovorna oseba izvajalca ognjemetov.
(3) Vodja praktičnega usposabljanja za izvajalca uničevanja je lahko samo odgovorna oseba izvajalca uničevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(4) Osebe iz prejšnjih odstavkov morajo imeti tudi veljaven certifikat, izdan v skladu s tem pravilnikom.
(5) O praktičnem delu usposabljanja mora vodja za vsakega kandidata sestaviti poročilo na obrazcu, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
18. člen
(ostali pogoji)
(1) Izvajalec mora imeti na razpolago učilnico za 15 ali več slušateljev, ustrezna audiovizualna sredstva in učna sredstva, ki jih proizvajalci eksplozivov in pirotehničnih izdelkov nudijo uporabnikom.
(2) Izvajalec mora zagotoviti tudi pogoje za praktično usposabljanje za izvajanje programov, katerih sestavni del je tudi praktično usposabljanje.
V. PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI TER IZDAJA CERTIFIKATA O USPOSOBLJENOSTI
19. člen
(komisija)
(1) Preizkuse strokovne usposobljenosti za dela iz 9., 10., 11. in 12. člena tega pravilnika izvaja strokovna komisija ministrstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Predsednik komisije mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in mora imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na področju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(3) Člani komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na področju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(4) Za preizkus specialistične usposobljenosti za izvajanje specialnih minerskih del ali za izvajanje specialnih pirotehničnih učinkov se komisija lahko dopolni s članom, ki je strokovnjak s področja, za katerega se preizkus opravlja.
(5) Za pravilen potek preizkušanja usposobljenosti je odgovoren predsednik.
20. člen
(poslovnik strokovne komisije)
(1) Komisija dela po poslovniku, v katerem se med drugim opredeli način dela komisije, postopek preverjanja usposobljenosti in kriterije za ocenjevanje.
(2) Poslovnik komisija sprejme po predhodnem soglasju ministra za notranje zadeve.
21. člen
(prijava kandidatov)
(1) Kandidata k preizkusu usposobljenosti prijavi pravna oseba ali podjetnik, pri katerem je zaposlen, na obrazcih iz Prilog 6, 7 in 8, ki so sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim. Če kandidat pri pravni osebi ali podjetniku ni zaposlen, se lahko prijavi sam. Prijavo mora podati najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti certifikata o strokovni usposobljenosti.
(2) Kandidati za preizkus strokovne usposobljenosti za polnjenje streliva za lastno uporabo ali streljanje z možnarji se prijavijo na obrazcu iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim. Če kandidat potrebuje preizkus znanja za streljanje z možnarji v društvu, ga lahko prijavi tudi društvo, katerega član je.
22. člen
(vsebina prijave)
(1) Prva prijava k preizkusu preverjanja usposobljenosti vsebuje osebne podatke in poročilo vodje praktičnega usposabljanja o uspešno opravljenem praktičnem delu za minerja, izvajalca ognjemetov ter izvajalca uničevanja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(2) Kandidat za izvajalca ognjemetov lahko kot dokaz praktičnega usposabljanja predloži potrdilo o sodelovanju pri izvedbi ognjemetov. Potrdilo lahko izda odgovorna oseba pravne osebe oziroma podjetnika, pri kateri je kandidat sodeloval pri izvedbi posameznega ognjemeta. Potrdilo mora vsebovati podatke o kandidatu in elaboratih o izvedbi ognjemeta Če je kandidat sodeloval pri najmanj desetih ognjemetih, se mu to lahko prizna kot opravljen praktični del preverjanja za izvajalca ognjemetov, o čemer odloči komisija.
23. člen
(preizkus usposobljenosti)
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti se praviloma opravi pred tremi člani komisije, ki jih določi predsednik komisije izmed članov komisije.
(2) Kandidat mora ob preizkusu strokovne usposobljenosti imeti s seboj uradni identifikacijski dokument.
(3) Preizkus usposobljenosti se opravlja v skladu s pravili, določenimi v poslovniku komisije.
(4) Kandidat, ki ni opravil preizkusa, lahko preizkus ponavlja, s tem da se lahko na ponovni preizkus prijavi 30 dni po neuspešnem preizkusu.
(5) V primeru neuspešnega preizkusa lahko kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, v roku treh dni pri njej poda ustni ali pisni ugovor. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v treh dneh.
24. člen
(vodenje zapisnika)
(1) O preizkusu usposobljenosti se vodi zapisnik. Vanj se poleg osebnih podatkov kandidata vpiše še datum opravljanja preizkusa, člane komisije, vprašanja in oceno. Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije in zapisnikar.
(2) Ministrstvo hrani zapisnik v evidenci strokovno usposobljenih oseb za delo z eksplozivi.
25. člen
(izdaja certifikata o strokovni usposobljenosti)
Na podlagi zapisnika o uspešno opravljenem preizkusu ministrstvo izda certifikat o strokovni usposobljenosti v obliki izkaznice, določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
26. člen
(vodenje evidenc)
O izdanih certifikatih vodi ministrstvo evidenco. Evidenca vsebuje podatke o osebi, vrsti usposobljenosti in času veljavnosti certifikata, če je certifikat izdan za določen čas.
27. člen
(stroški)
Stroške usposabljanja in preizkusa usposobljenosti plača prijavitelj.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(sprejem poslovnika)
Komisija poslovnik iz 20. člena tega pravilnika sprejme v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
29. člen
(dovoljenja za usposabljanje)
(1) Izvajalci usposabljanj, ki že imajo dovoljenje za usposabljanje za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, morajo svojo dejavnost uskladiti z določbami tega pravilnika v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Izvajalcu usposabljanj, ki v roku iz prvega odstavka svoje dejavnosti ne uskladi z določbami tega pravilnika, se izdano dovoljenje prekliče.
30. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-233/2008/14
Ljubljana, dne 7. novembra 2008
EVA 2008-1711-0041
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti