Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4537. Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, stran 13957.

Na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazca prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči (v nadaljnjem besedilu: obrazec) ter vrsto dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice, ki jih mora predložiti prosilec.
(2) Prošnja se vloži na obrazcu BPP št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec je prosilcem brezplačno na razpolago pri pristojnem organu za brezplačno pravno pomoč, prav tako pa je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje.
2. člen
(1) Prosilec mora obrazec iz prejšnjega člena izpolniti v celoti. Izpolniti mora vsa okenca v obrazcu razen tistih, ki jih izpolni strokovna služba brezplačne pravne pomoči.
(2) V primeru, da je prosilec v času vložitve prošnje za brezplačno pravno pomoč, prejemnik denarne socialne pomoči, mu ne glede na določbo prejšnjega odstavka, rubrik s podatki o premoženjskem in dohodkovnem stanju ni potrebno izpolniti.
(3) Nevladne organizacije in združenja, ki so po 4. točki 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči upravičenci do brezplačne pravne pomoči, izpolnijo samo rubriko I. s podatki o prosilcu.
3. člen
(1) Želene vrste pravne pomoči v obrazcu pod točko III. so:
– redna,
– izredna,
– izjemna,
– posebna,
– nujna brezplačna pravna pomoč.
(2) Želene oblike brezplačne pravne pomoči so prvi pravni nasvet in vse oblike iz prvega odstavka 26. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči.
(3) Obseg brezplačne pravne pomoči pomeni zaprosilo za delni ali celotni obseg posameznih oblik brezplačne pravne pomoči z navedbo vrste oziroma faze postopka ali posameznih procesnih dejanj.
4. člen
(1) Za vsakega družinskega člana mora biti izpolnjen poseben list (Obrazec BPP št. 1 – družinski član) s podatki o družinskem članu in podatki o materialnem stanju družinskega člana, ki je sestavni del Obrazca BPP št. 1.
(2) Vlogo za dodelitev brezplačne pravne pomoči morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne upoštevata za tiste družinske člane, ki v zadevi, za katero vlaga prosilec prošnjo za brezplačno pravno pomoč, nastopajo kot nasprotne stranke ali kot nasprotni udeleženci v postopku.
5. člen
(1) Prosilec in njegovi družinski člani morajo predložiti vsa dokazila, ki jih od njih zahteva organ, ki vodi postopek.
(2) Organ, ki vodi postopek, od prosilca ne sme zahtevati dokazil, ki si jih lahko priskrbi sam po uradni dolžnosti.
6. člen
(1) Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil in drugih oseb javnega prava, iz evidenc bank, pri katerih ima stranka odprte svoje račune, ter z računov imetnikov, ki jih vodi Centralna klirinško-depotna družba in ki se nanašajo na podatke o posameznem imetniku vrednostnih papirjev. Če se o teh podatkih vodijo evidence ali registri v informatizirani obliki, pristojni organ za brezplačno pravno pomoč pridobi podatke pri upravljavcu evidence ali registra na podlagi neposrednega in brezplačnega elektronskega dostopa.
(2) Podatke oziroma dokazila iz prejšnjega odstavka smejo organi za brezplačno pravno pomoč zahtevati od prosilcev le, če jih sami ne morejo pridobiti.
(3) Za pridobitev osebnih podatkov in podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost prosilca ali njegove družine, mora organ za brezplačno pravno pomoč pridobiti pisno privolitev prosilca. Če prosilec ne privoli, mora te podatke priskrbeti sam. Organ za brezplačno pravno pomoč mora stranko na možnost, da podatke pridobi sama, posebej opozoriti in ji ponuditi v podpis privolitev iz tega odstavka.
(4) Ne glede na prejšnje odstavke se premoženjsko stanje prosilca in njegovih družinskih članov lahko ugotavlja na podlagi pisne izjave prosilca, ki jo da pod kazensko in materialno odgovornostjo.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Uradni list RS, št. 79/08).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-215/2008
Ljubljana, dne 30. oktobra 2008
EVA 2008-2011-0091
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost