Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4498. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, stran 13897.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) ter 8. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 21. seji dne 23. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (v nadaljevanju pravilnik) se določajo nameni, za katere se dodeljujejo sredstva, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov oziroma projektov, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Jesenice, ki jih predvideva proračun Občine Jesenice za tekoče leto (v nadaljevanju proračun).
2. člen
(višina sredstev)
Višino sredstev za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti se določi s proračunom občine za posamezno leto.
II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)
Sredstva so namenjena za naslednja področja:
A. SOCIALA
Humanitarni programi
– sofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) in
– sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja za doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).
Humanitarni projekti
sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so humanitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjenim ljudem, potrebnih materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd.
B. PREVENTIVA
Preventivni projekti
sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), razdeljeni na:
– Primarno preventivo, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v času šolskih počitnic v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
– Sekundarno preventivo, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.
C. KULTURA
Kulturni programi
sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvez ljubiteljskih kulturnih društev.
Kulturni projekti
– sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti in založništva oziroma druge dejavnosti na področju kulture, s ciljem razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
– sofinanciranje projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki jih je z odlokom razglasila Občina Jesenice, vendar samo v primeru, da pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovi, da je kulturni spomenik ogrožen in o tem izda pisno mnenje.
D. IZOBRAŽEVANJE
sofinanciranje neformalnih oblik izobraževanja, kot so seminarji, delavnice, tečaji in predavanja. Ciljno skupino v pretežni meri predstavljajo dijaki in študentje, s ciljem, da pridobijo nova znanja in spretnosti, potrebnih oziroma pomembnih za nadaljnje šolanje ali poklicno življenje.
E. ŠPORT
sofinanciranje naslednjih vsebin športnih programov:
a. interesna športna vzgoja otrok in mladine
b. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
c. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
d. vrhunski šport
e. kakovostni šport
f. športna rekreacija
g. šport invalidov
h. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
i. delovanje zvez športnih društev
j. informatika in založništvo v športu
k. propagandna dejavnost v športu
l. športne prireditve
F. Druga področja, kolikor so zagotovljena sredstva v proračunu in za katera je pristojni organ sprejel ustrezna merila.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
4. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:
– da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
– da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in
– da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za področju športa), kar je razvidno iz priloženega dokazila.
5. člen
(pogoji)
Poleg splošnih pogojev, navedenih v 4. členu tega pravilnika, morajo vlagatelji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti izpolnjevati še naslednje pogoje:
A. SOCIALA
Humanitarni programi
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih programov se lahko prijavijo humanitarne in invalidske organizacije, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so registrirane za opravljanje nalog s področja humanitarne in invalidske dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne dejavnosti,
– da imajo sedež na območju Občine Jesenice,
– da v primeru, da imajo sedež izven območja Občine Jesenice, vključujejo v svoj program tudi uporabnike z območja občine Jesenice, kar dokazujejo iz priloženega seznama uporabnikov, ki imajo stalno bivališče v Občini Jesenice in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Humanitarni projekti
Na javni razpis za izvajanje humanitarnih projektov se lahko prijavijo humanitarne in invalidske organizacije ter javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice in ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so društva registrirana za opravljanje nalog s področja humanitarne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice registrirani za opravljanje nalog na področju humanitarne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodnima alineama in delujejo več kot eno leto na področju humanitarne dejavnosti,
– da ima vlagatelj oziroma njegova podružnica sedež v Občini Jesenice in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
B. PREVENTIVA
Preventivni projekti
Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko prijavijo društva in javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice in ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja Jesenic, kar prijavitelj dokazuje v vlogi, kjer so opredeljene ciljne skupine,
– da predloži dokazilo o že izvedenih enakih ali sorodnih projektih na področju preventivne dejavnosti,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani in delujejo več kot eno leto na področju preventivne dejavnosti in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
C. KULTURA
Kulturni programi
Na javni razpis za izvajanje kulturnih programov se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo več kot eno leto na področju kulturne dejavnosti,
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da pretežno delujejo v Občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Kulturni projekti
Na javni razpis za izvajanje kulturnih projektov se lahko prijavijo vlagatelji, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
Pravne osebe:
– kulturna društva in zveze kulturnih društev ter javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi,
– da so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo več kot eno leto na področju kulturne dejavnosti,
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da pretežno delujejo v Občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Fizične osebe:
– da imajo stalno bivališče v Občini Jesenice in
– da predložijo dokazilo o že izvedenih enakih ali sorodnih projektih na področju kulture.
Za izvajalca kulturnega projekta se šteje tudi lastnik oziroma upravljavec lokalno razglašenega nepremičnega kulturnega spomenika na območju Občine Jesenice, ki pridobi javna sredstva za prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.
D. IZOBRAŽEVANJE
Na javni razpis za izvajanje izobraževalnih projektov se lahko prijavijo društva in javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice in ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so društva registrirana za opravljanje nalog na področju izobraževalne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna Občine Jesenice registrirani za izvajanje izobraževalne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodnima alineama in delujejo več kot eno leto na področju izobraževalne dejavnosti,
– da imajo sedež na območju Občine Jesenice in
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
E. ŠPORT
Na javni razpis za izvajanje športnih programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne in
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Jesenice.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da pretežno delujejo v Občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi,
– da imajo za prijavljene športne programe, urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev in
– da športna društva s svojimi ekipami v ekipnih športih, svoje tekme pretežno igrajo na območju Občine Jesenice, kar vlagatelj dokazuje z izjavo v vlogi.
F. DRUGA PODROČJA.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
(postopek dodeljevanja finančnih sredstev)
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi pristojni oddelek na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo s posameznega področja ter s tem pravilnikom. Rok za objavo javnega razpisa se časovno prilagaja sprejemanju občinskega proračuna.
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje strokovno komisijo, ki pripravi predlog meril za vrednotenje programov in projektov,
– merila iz predhodne alinee sprejme župan s sklepom, razen če področni predpisi ne določajo drugače,
– župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– župan imenuje izmed uradnikov komisijo za odpiranje vlog, kjer lahko sodeluje tudi predstavnik stroke s posameznega področja,
– pristojni oddelek pripravi objavo javnega razpisa,
– komisija za odpiranje vlog izvede postopek odpiranja prejetih vlog ter postopek ugotavljanja formalne popolnosti vlog,
– strokovna komisija obravnava vloge, jih strokovno oceni in pripravi predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek obvesti vlagatelje o predlogu razdelitve sredstev,
– strokovna komisija oblikuje končni predlog razdelitve sredstev,
– pristojni oddelek izda upravni akt (skupen sklep in skupno odločbo za vsako področje) v skladu s področno zakonodajo in tem pravilnikom,
– župan obravnava pritožbe vlagateljev,
– pristojni oddelek na podlagi izdanega skupnega sklepa in skupne odločbe za vsako področje, lahko pozove vlagatelje k uskladitvi programov in projektov v okviru odobrenih sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev in
– obravnava poročil o izvedenih programih in projektih.
7. člen
(sklep o začetku postopka)
Postopek dodelitve sredstev na podlagi javnega razpisa se prične s sklepom o pričetku postopka javnega razpisa, ki ga izda župan.
8. člen
(priprava in objava javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Jesenice. Rok za prijavo vlagateljev na javni razpis je 30 (trideset) dni od objave v občinskem glasilu:
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva oziroma predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu,
– višino sredstev za posamezne namene,
– merila za vrednotenje programov in projektov,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– obliko, rok in način oddaje prijav,
– navedbo uslužbencev občine za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom
– potrebno razpisno dokumentacijo za prijavo,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog in
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– obrazec vloge po posameznih področjih z navodili,
– način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
– osnutek pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik sredstev predložiti upravnemu organu za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
– navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
– navedbo o tem kdo z upravnim aktom (sklepom oziroma na področju kulture z odločbo) odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt in
– navedbo da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka, prepozna.
10. člen
(vsebina vloge)
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– navedbo programov oziroma projektov za katere vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanih programov oziroma projektov in
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
11. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan izmed uradnikov, zaposlenih na Občini Jesenice, in sicer za vsako razpisno področje posebej. V komisiji lahko sodeluje tudi predstavnik stroke s posameznega področja.
Naloge komisije za odpiranje vlog so, da ugotovi:
– ali so vloge pravočasne,
– ali jih je podala upravičena oseba in
– ali so vloge formalno popolne glede na besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo.
Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog odpre po vrstnem redu prispele vloge in ugotovi njihovo formalno popolnost. Komisija za odpiranje vlog v roku 8 (osmih) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 (petnajstih) dni. Prepozne vloge, vloge, ki jih ni podala upravičena oseba, ali nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v danem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ občinske uprave s sklepom. Zoper ta sklep je možna pritožba v roku 8 (osmih) dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Jesenice. Zoper odločitve župana pritožba ni možna. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Komisija za odpiranje vlog o svojem delu sestavi zapisnik v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem poziva oziroma razpisa in
– seznam vlagateljev, ki morajo vlogo dopolniti.
Komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje zapisnik ter preglednico s ključnimi podatki. Skupno poročilo, skupaj s popolnimi vlogami, izroči strokovni komisiji s področja, kamor vloge sodijo.
12. člen
(strokovna komisija)
Ocenjevanje in vrednotenje vlog vodi strokovna komisija, ki jo za vsako posamezno področje iz 3. člena tega pravilnika imenuje župan za čas 4 (štirih) let. Komisijo sestavljajo predsednik in šest članov. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja, razen v primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril za vrednotenje programov in projektov,
– vrednotenje programov in projektov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje programov in projektov,
– sodelovanje pri pripravi letnih programov s posameznega področja, kjer to zahteva zakonodaja,
– priprava poročila o delu komisije in
– oblikovanje končnega predloga razdelitve sredstev.
13. člen
(delo strokovne komisije)
Strokovna komisija ovrednoti programe in projekte glede na objavljene kriterije v razpisu ter pripravi poročilo. Poročilo strokovne komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji razpisa in razlogi za predlagano zavrnitev ali odobritev.
Pristojni oddelek po prejemu poročila strokovne komisije obvesti vlagatelje o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta (skupnega sklepa oziroma skupne odločbe za področje kulture). Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost, da se izjavi o obvestilu. Obvestilo vlagatelju vsebuje predlog strokovne komisije. Obvestilo vlagatelju in izjava o obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov in projektov.
Končni predlog strokovne komisije vsebuje:
– dosežene točke vlagateljev,
– pisno utemeljitev,
– povzetek izjave vlagatelja,
– stališče strokovne komisije o izjavi vlagatelja in
– končni predlog strokovne komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.
Končni predlog na področju kulture lahko vključuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev oziroma rezervno listo, s katero se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov in projektov.
14. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt (skupni sklep oziroma skupno odločbo za posamezni kulturni podprogram), s katerimi odloči, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje.
Skupna odločba za področje kulture lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev oziroma rezervno listo s katero se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.
15. člen
(reševanje zadev v pritožbenem postopku)
Vlagatelj lahko vloži zoper skupen sklep pritožbo v roku 8 (osmih) dni od vročitve sklepa oziroma za področje kulture v 15 (petnajstih) dneh od vročitve skupne odločbe. Pritožbo se vloži pri pristojnem oddelku, ki je izdal skupen sklep oziroma skupno odločbo na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb. Odločitev župana je dokončna.
Skupen sklep oziroma skupna odločba, ki jo je izdal pristojni oddelek postane izvršljiva z dnem dokončnosti sklepa in odločbe oziroma ko se pravici do pritožbe na skupen sklep odpove vlagatelj oziroma, ko se pravici do pritožbe na skupno odločbo odpovedo vsi vlagatelji za posamezno podpodročje kulture ter se nato sklenejo pogodbe o sofinanciranju.
16. člen
(sklepanje pogodb)
Po pravnomočnosti upravnega akta (skupnega sklepa oziroma skupne odločbe za posamezno podpodročje kulture), se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa oziroma projekta. Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani obseg programa in dosežki,
– višina dodeljenih sredstev in navedba celotne vrednosti projekta ali programa,
– določilo, da je predlagatelj upravičen do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– obveznost poročanja izvajalca upravnem organu in
– rok za podpis pogodbe.
Izbrani vlagatelji morajo podpisati pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena v 8 (osmih) dneh od dneva vročitve te pogodbe, v nasprotnem primeru, se smatra da odstopajo od vloge. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec upravnem organu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dalj kot 8 (osem) dodatnih dni.
17. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pristojnemu oddelku predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov. Kolikor prejemniki sredstev ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 (tridesetih) dni od dneva vročitve zahtevka o povrnitvi sredstev. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi strokovno komisijo za posamezno področje. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega Pravilnika, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
V. POSTOPEK DOLOČITVE MERIL ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
18. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezno področje. Merila za dodeljevanje sredstev javnega razpisa oblikuje s strani župana imenovana strokovna komisija. Merila za dodeljevanje sredstev sprejme župan, razen če področni predpisi ne določajo drugače. Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev se merila ne smejo spremeniti. Višina sofinanciranja programov in projektov se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje programov oziroma projektov.
19. člen
(smiselna uporaba ZUP)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo področni predpisi in določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/07, z dne 2. 2. 2007) in Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 135/06, z dne 21. 12. 2006).
21. člen
(veljavnost)
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008
Jesenice, dne 24. oktobra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.