Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4279. Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v zavodih za prestajanja kazni zapora, vzgojnih zavodih, prevzgojnih domovih in v zavodih za usposabljanje, stran 13473.

Za izvrševanje 24. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v zavodih za prestajanja kazni zapora, vzgojnih zavodih, prevzgojnih domovih in v zavodih za usposabljanje
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za uresničevanje pravice do ustrezne verske duhovne oskrbe v zavodih za prestajanje kazni zapora, vzgojnih zavodih, prevzgojnih domovih in v zavodih za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
(1) Osebe, ki so nastanjene v zavodih iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: obsojene osebe), imajo v času nastavitve v teh zavodih pravico do verske duhovne oskrbe v skladu z zakonom, tem pravilnikom in pravili zavoda.
(2) O pravici iz prejšnjega odstavka se obsojene osebe na primeren način obvesti ob sprejemu oziroma prihodu v zavod.
(3) Določbe tega pravilnika veljajo tudi za priprte osebe, ki se nahajajo v zavodih.
3. člen
(1) Naloge verske duhovne oskrbe se opravljajo na podlagi standarda verske duhovne oskrbe ena oseba, ki izvaja naloge verske duhovne oskrbe posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: duhovnik), na 500 obsojenih oseb povprečne dnevne zasedenosti vseh zavodov, izračunano iz obdobja enega leta.
(2) Duhovniku lahko pri opravljanju nalog verske duhovne oskrbe v zavodih pomaga duhovni spremljevalec, ki obsojene osebe spremlja in jim nudi duhovno podporo in pomoč.
4. člen
(1) Zavod zagotovi prostorske in tehnične pogoje za versko duhovno oskrbo.
(2) Obsojene osebe imajo pravico do prostega dostopa do prostorov, namenjenih za versko duhovno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: sakralni prostor). Obsojeni osebi, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more samostojno dostopati do sakralnega prostora, se zagotovi verska duhovna oskrba v njegovi sobi.
(3) Zavod omogoči obsojenim osebam prejemanje knjig in literature z versko vsebino.
5. člen
(1) Naloge verske duhovne oskrbe, ki se lahko izvajajo v zavodu, so:
– organiziranje in omogočanje verskih dejavnosti in obredov;
– obiskovanje in duhovno spremljanje obsojenih oseb;
– nudenje pogovorov in verske duhovne pomoči;
– zagotavljanje obredov ob dogovorjenem urniku zavoda in ob verskih praznikih;
– nudenje verskih obredov ob umrlih obsojenih osebah;
– nudenje verske in duhovne oskrbe v nujnih primerih;
– druge naloge na področju verske duhovne oskrbe.
(2) Duhovniki in duhovni spremljevalci opravljajo naloge iz prejšnjega odstavka tako, da ne motijo ali ovirajo rednega dela delavcev zavoda. Delavci zavoda spoštujejo pravico obsojenih oseb do verske duhovne oskrbe, tako da duhovnikom in duhovnim spremljevalcem zagotavljajo nemoteno opravljanje službe ob primernem času.
6. člen
Nesporazumi, ki nastanejo v zvezi z uresničevanjem pravice do verske duhovne oskrbe, se rešujejo na podlagi sporazuma med posamezno registrirano cerkvijo oziroma versko skupnostjo in Vlado Republike Slovenije.
7. člen
(1) Finančna sredstva za organiziranje verske duhovne oskrbe zagotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje, v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, zagotavlja versko duhovno oskrbo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z duhovnikom za polni ali skrajšani delovni čas ali na podlagi sklenjene podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, v skladu z merili iz 3. in 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-363/2008
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-2011-0095
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost