Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4250. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o lokalni samoupravi ni v neskladju z Ustavo, stran 13440.

Številka: U-I-427/06-9
Datum: 9. 10. 2008
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občine Idrija, ki jo zastopa župan Damjan Krapš, na seji 9. oktobra 2008
o d l o č i l o:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05, 94/07 – ur. p. b., 60/07 in 76/08) ni v neskladju z Ustavo.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Predlagateljica izpodbija Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS), ker ne določa postopka za ustanovitev mestne občine. Zato naj bi bila že ustanovljenim občinam onemogočena pridobitev statusa mestne občine, Državni zbor pa naj zaradi pravne praznine ne bi odločal o predlogih s sklepi, kar naj bi pomenilo izključitev pritožbe in pravnega varstva. Zatrjuje neskladje z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena, z 22. in s 25. členom ter s prvim odstavkom 141. člena Ustave. Navaja, da je Občinski svet Občine Idrija oktobra 2005 v Državnem zboru vložil predlog za pridobitev statusa mestne občine Idrija, vendar naj Občina Idrija odločitve o tem predlogu ne bi prejela.
2. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) zahtevo poslalo v odgovor Državnemu zboru, na podlagi drugega odstavka 28. člena ZUstS pa je za pojasnila zaprosilo Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
3. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, mnenje pa je poslala Vlada. Navaja, da pogoje, ki jih mora izpolnjevati mesto, da dobi status mestne občine, določa tretji odstavek 16. člena ZLS. Status mestne občine dobi mesto z ustanovitvijo mestne občine. Ker ZLS določa postopek za ustanovitev občin enako, ne glede na status mestne občine, in je v tem postopku predlagatelju zagotovljeno pravno varstvo zoper ugotovitev, da niso izpolnjeni pogoji za ustanovitev občine, Vlada meni, da ZLS ni v neskladju z Ustavo. Meni tudi, da posebna ureditev postopka ustanovitve mestne občine ni potrebna in da izpodbijana ureditev ne posega v pravni položaj predlagateljice, saj ni dokazala, da bi imela po morebitni spremembi ZLS pravico do statusa mestne občine.
4. Pojasnila je Ustavnemu sodišču poslala tudi Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Navaja, da ZLS ne določa posebnega postopka za pridobitev statusa mestne občine. Status mestne občine dobi mesto z ustanovitvijo mestne občine. Zato je treba s predlogi občinskih svetov postopati po določbah ZLS, ki urejajo postopek za ustanovitev občine, pri čemer je status mestne občine konstitutivni element, glede katerega je treba ugotoviti izpolnjevanje pogojev in o katerem je treba predhodno ugotoviti voljo prebivalcev občine na referendumu.
B.
5. Prvi odstavek 141. člena Ustave določa, da mesto lahko dobi status mestne občine po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon. Ta ustavna določba zavezuje zakonodajalca, da z zakonom določi pogoje in postopek za ustanovitev mestne občine. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati mesto, da lahko pridobi status mestne občine, določa tretji odstavek 16. člena ZLS, po katerem mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. Četrti odstavek 16. člena ZLS določa, da mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju ter po postopku, ki ga določa poseben zakon.
6. ZLS izrecno ne ureja postopka ustanovitve mestne občine. Ureja le postopek ustanovitve nove občine in postopek za spremembo območja občine. Gre za pravno praznino. Vendar je to pravno praznino mogoče zapolniti z analogno uporabo določb ZLS, ki urejajo postopek ustanovitve nove občine. Gre namreč za primera, ki se v bistvenih lastnostih ujemata oziroma sta si podobna. To pomeni, da je treba s predlogi občinskih svetov za ustanovitev mestne občine postopati v skladu s 14. in 14.a členom ZLS, v okviru katerih je zagotovljeno tudi pravno sredstvo zoper odločitev Državnega zbora. Morebitnih nepravilnosti v konkretnem postopku, ki jih v zahtevi navaja predlagateljica in ki naj bi utemeljevale kršitve pravic iz drugega odstavka 14. člena, iz 22. in 25. člena Ustave oziroma izvedbe ZLS, pa Ustavno sodišče v okviru presoje ustavnosti predpisa ne more presojati.
7. Ker je torej ugotovljeno pravno praznino mogoče zapolniti z analogno uporabo določb 14., 14.a in 14.b člena ZLS, ki urejajo postopek ustanovitve nove občine in postopek za spremembo območja občine, ne gre za neustavno pravno praznino. Zato ZLS ni v neskladju niti z 2. členom niti s prvim odstavkom 141. člena Ustave.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost