Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4240. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, stran 13425.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način določanja in višino letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za posamezne vrste cestnih motornih vozil in priklopnih vozil, registriranih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev). Uredba določa tudi način poročanja o pobrani letni dajatvi.
2. člen
(višina letne dajatve po kategorijah vozil)
(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih vozil in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) glede na podatke, razvidne iz uradnih evidenc o registriranih vozilih, in znaša za:
1. motorno kolo (L3e – motorno kolo, L4e – motorno kolo, L5e – motorno trikolo in L7e – štirikolo) glede na prostornino njegovega motorja:
+-------------------------------------+------------------------+
|   Prostornina motorja (cm3)   |   Dajatev (v EUR)  |
+-------------------------------------+------------------------+
|do vključno 125           |      10,79    |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 125 do vključno 500       |      16,18    |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 500               |      21,53    |
+-------------------------------------+------------------------+
2. vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil za prevoz oseb in stvari (M1 – osebni avtomobil), razen vozil iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SA – bivalno vozilo«, glede na prostornino njihovega motorja:
+--------------------------------------+-----------------------+
|   Prostornina motorja (cm3)    |   Dajatev (v EUR)  |
+--------------------------------------+-----------------------+
|do vključno 1.350           |     48,50     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|nad 1.350 do vključno 1.800      |     72,73     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|nad 1.800 do vključno 2.500      |    107,75     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|nad 2.500               |    193,96     |
+--------------------------------------+-----------------------+
3. avtobus (M2 – avtobus in M3 – avtobus), glede na število sedežev, za vsak sedež
2,87 EUR;
4. tovorno vozilo (kategorij N1, N2 in N3), razen vlačilcev, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso vozila po Pravilniku o merah in masah vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik):
do vključno 4 t: 92,67 EUR,
več kot 4 t: 20,78 EUR / t;
5. tovorno vozilo – vlačilec (kategorij N2 in N3) – glede na nazivno moč njegovega motorja:
do vključno 190 kW: 4,88 EUR na kW,
več kot 190 kW: 926,70 EUR na vozilo;
6. priklopno vozilo (kategorij O2, O3 in O4), razen polpriklopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso priklopnika po pravilniku:
do vključno 2 t: 34,74 EUR,
več kot 2 t: 17,37 EUR / t.
Za polpriklopnik (kategorij O2, O3 in O4) se letna dajatev ne plača, ker je vključena pri tovornem vozilu – vlačilcu;
7. motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtolestev«, »Črpalka«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »Komunalno«, »Laboratorij«, »Za pripravo bitumna«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno vozilo« po kategorijah:
N1 50,00 EUR,
N2 100,00 EUR,
N3 150,00 EUR.
Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno vozilo z obliko nadgradnje: »BD – cestni vlačilec«;
8. priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »Kuhinja«, »Za estrihe«, »Komunalno«, »Laboratorij«, »Za vleko poškodovanih vozil«, »Za pripravo bitumna«, »Za signalizacijo«, »RTV«, »Toaletno«, »Za polaganje kablov« ali z dodatno oznako »Delovno vozilo« po kategorijah:
O2 36,00 EUR,
O3 70,00 EUR,
O4 100,00 EUR;
9. pogrebno vozilo (M1 – osebni avtomobil z obliko nadgradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo avtošole z dodatnim opisom: »Avto šola«:
M1 in N1 50,00 EUR,
M2 in N2 70,00 EUR,
M3 in N3 100,00 EUR.
(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka veljajo za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 7. točke prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe 6. točke prvega odstavka tega člena veljajo za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajalna«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 8. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Za vozilo, ki je uvrščeno med starodobna vozila, se obračuna letna dajatev v višini 20% od dajatve za vozilo enake kategorije brez upoštevanja določb 3. in 4. člena te uredbe.
3. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil)
(1) Za lahka tovorna vozila (kategorija N1), katerih motor ustreza strožjim emisijskim zahtevam od EURO 3, se letna dajatev iz prejšnjega člena zniža, in sicer:
– EURO 4: za 12,5% in
– EURO 5: za 25%.
(2) Za lahka tovorna vozila, katerih motor ne ustreza emisijskim zahtevam EURO 3, se višina letne dajatve iz prejšnjega člena zviša, in sicer:
– EURO 2: za 5%,
– EURO 1: za 20% in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 30%.
(3) Šteje se, da vozilo kategorije N1 ustreza emisijskim zahtevam EURO 2, če je bilo prvič registrirano pred 1. januarjem 2001, EURO 1 pred 1. oktobrom 1997 in EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1994. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v uradno evidenco o vozilih, na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO 1 oziroma EURO 2 oziroma EURO 3.
4. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti težkih vozil)
(1) Za tovorna vozila in avtobuse (kategorije N2 in N3 ter M2 in M3), katerih motor ustreza strožjim emisijskim zahtevam od EURO III, se letna dajatev iz 2. člena zniža, in sicer:
– EURO IV: za 12,5% in
– EURO V: za 25%.
(2) Za tovorna vozila in avtobuse, katerih motor ne ustreza emisijskim zahtevam EURO III, se višina letne dajatve iz 2. člena zviša, in sicer:
– EURO II: za 5%,
– EURO I: za 20% in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 30%.
(3) Šteje se, da vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena ustreza emisijskim zahtevam EURO II, če je bilo prvič registrirano pred 1. oktobrom 2001, za EURO I pred 1. oktobrom 1996 in za EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1993. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v uradno evidenco o vozilih, na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO I oziroma EURO II oziroma EURO III.
5. člen
(upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila)
Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem v skladu s Prilogo II pravilnika, se letna dajatev iz 2. člena te uredbe, ob upoštevanju 3. oziroma 4. člena te uredbe, zniža za 15%.
6. člen
(tehnični podatki o vozilu)
(1) Za potrebe določanja višine letne dajatve po tej uredbi se upoštevajo tehnični podatki o vozilu, ki so razvidni iz uradnih evidenc o registriranih vozilih.
(2) Če podatek o največji dovoljeni masi vozila, vpisan v dokumentih vozila, izražen v tonah, ni celo število, se za potrebe uvrščanja v posamezno skupino po tej uredbi ta masa zaokroži navzgor na celo število.
7. člen
(primerjava dajatve z najnižjo določeno)
Če izračunana letna dajatev za tovorna vozila ali skupine vozil (vlečna vozila s polpriklopnikom in vlečna vozila s priklopnikom) znaša manj, kot to določa Priloga I Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), je treba določiti dajatev v višini, kot jo določa za tovorna vozila ali skupine vozil navedena priloga.
8. člen
(vplačevanje nižje letne dajatve)
Nižja letna dajatev za vozila s statusom starodobnega vozila in za vozilo v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena zakona, se obračuna in vplača v postopku vplačevanja letne dajatve v skladu z 9. členom zakona.
9. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste.
10. člen
(letno poročilo o pobrani letni dajatvi)
(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi podatkov, ki jih pridobi od upravnih enot in nosilcev javnega pooblastila za registracijo vozil, pripravi za vsako koledarsko leto poročilo o pobrani letni dajatvi in ga najkasneje do konca februarja naslednjega leta posreduje ministru, pristojnemu za promet.
(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:
– število pobranih letnih dajatev in skupni znesek pobranih dajatev po posameznih kategorijah in podkategorijah vozil iz prvega odstavka 2. člena te uredbe;
– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne dajatve po 3., 4. in 5. členu te uredbe in znesek znižanja letne dajatve, po posameznih kategorijah vozil;
– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne dajatve po 8. členu te uredbe in znesek znižanja letne dajatve, po posameznih kategorijah vozil;
– število vozil, za katera se letna dajatev ne plačuje, po posameznih alineah prvega odstavka 6. člena zakona;
– število vozil, za katera je bila uveljavljena oprostitev plačila letne dajatve, po posameznih alineah prvega odstavka 7. člena zakona;
– število in znesek vračil vplačane letne dajatve.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prenehanje uporabe uredbe in prehodna ureditev)
(1) Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha uporabljati Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04, 39/05 in 27/07).
(2) Za vozila, ki so upravičena do vračila vplačanega letnega povračila za uporabo cest, vplačanega po Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04, 39/05 in 27/07), se to vračilo izvede po postopku, kot ga določa navedena uredba.
(3) Letna dajatev se za zavezance, ki vplačajo letno dajatev do vključno 28. februarja 2009, določi v višini letnih povračil za uporabo cest, določeni v skladu z Uredbo o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04, 39/05 in 27/07).
(4) Vsi zavezanci, ki so plačali letno dajatev v času od uveljavitve zakona do začetka veljavnosti te uredbe, lahko uveljavljajo nižjo letno dajatev za vozila s statusom starodobnega vozila in za vozilo v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, v skladu z zakonom.
12. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2009, razen določb 8. člena in četrtega odstavka 11. člena te uredbe, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.
Št. 00721-17/2008/6
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2411-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti