Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

8. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016), stran 10.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016), št. 09-45/2007 z dne 17. 12. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Jurklošter, ki meri 5.634,1 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občini Laško, oziroma v katastrskih občinah Mrzlo Polje, Jurklošter, Lokavec, Paneče in Marijina vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Jurklošter je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 63,3% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 36,3% državnih gozdov in 0,4% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 4.036,90 ha, od katere je 3.772,68 ha večnamenskih gozdov in 264,22 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 273,0 m3/ha, od tega 62,0 m3/ha iglavcev in 211,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,54 m3/ha, od tega 1,46 m3/ha iglavcev in 5,08 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Jurklošter določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.564,23 ha,
– ekološke funkcije na površini 469,78 ha ter
– socialne funkcije na površini 83,1 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Jurklošter za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 179.602 m3, od tega 44.596 m3 iglavcev in 135.006 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 716,41 ha,
– nega drogovnjaka na površini 165,96 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 43.540 količki,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 18,0 ha, vzdrževanje vodnih virov na površini 5,0 ha, sadnja sadik gozdnega drevja na površini 1,0 ha, postavitev in vzdrževanje 40 valilnic ter puščanje 20 kosov stoječe biomase.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Jurklošter v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Laško, Trubarjeva ulica 35, Laško, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-14/2001/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0135
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano