Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

58. Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica, stran 106.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se ureja podrobnejša organizacija in delovanje javnega zavoda Kobilarna Lipica ter razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem.
2. člen
Žig Kobilarne Lipica je okrogle oblike s premerom 3,2 cm, v sredini žiga je stiliziran lipicanec, v zgornjem delu je napis "Kobilarna Lipica 1580", v spodnjem delu je napis "Slovenija".
3. člen
Javni zavod Kobilarna Lipica ima dve organizacijski enoti, in sicer:
1. Kobilarna,
2. Turizem.
2. DEJAVNOST
4. člen
Dejavnosti Kobilarne Lipica so:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
A/01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A/01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
A/01.420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
DE – Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona; založništvo in tiskarstvo
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.150 Drugo založništvo
G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
G/51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.700 Druga trgovina na debelo
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
K – Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L – Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje
L/75.120 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
N – Zdravstvo in socialno varstvo
N/85.200 Veterinarstvo
O – Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/92.623 Druge športne dejavnosti
3. ORGANI
5. člen
Organi Kobilarne Lipica so:
– svet;
– direktor;
– strokovni svet.
3.1 Svet
6. člen
(1) Zavod upravlja svet.
(2) Svet Kobilarne Lipica ima 9 članov, od katerih jih 7 imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer predsednika in po enega izmed predstavnikov ministrstev, pristojnih za kulturo, kmetijstvo, ohranjanje narave, turizem, obrambo in finance, enega imenuje pristojni organ Občine Sežana, enega pa izvolijo zaposleni Kobilarne Lipica.
(3) Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme pristojni organ zaposlenih v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Člani sveta Kobilarne Lipica so imenovani za 4 leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Oblikovanje in delo sveta podrobneje ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zavoda.
7. člen
Svet:
– sprejme statut;
– sprejme letni program dela in razvoja in finančni načrt in ju predloži v soglasje ustanovitelju;
– sprejme predlog načrta upravljanja iz 8. člena Zakona o Kobilarni Lipica in ga predloži v sprejem Vladi Republike Slovenije;
– sprejme letno poročilo zavoda in ga predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije;
– daje soglasje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima;
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih storitev;
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– predlaga ustanovitelju imenovanje in razrešitev direktorja zavoda;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem na podlagi akta o imenovanju direktorja;
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta;
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti;
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanje zavoda;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda;
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja;
– ocenjuje delo direktorja;
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
8. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev.
(2) Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(3) Člani sveta izvolijo na prvi seji izmed sebe namestnika predsednika.
9. člen
(1) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(2) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Glasovanje o sprejemu odločitev je javno, razen če se člani sveta zavoda odločijo, da o posameznem predlogu glasujejo tajno.
10. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu ali predstavnik organa pri tem organu ne opravlja več nalog, povezanih z zavodom,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov ne more več opravljati funkcije v svetu zavoda.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Predsednika in člana sveta razreši ustanovitelj na predlog sveta ali predlagatelja.
(4) Mandat predstavnika delavca v svetu preneha na podlagi odpoklica, ki ga podrobneje urejajo predpisi, ki določajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(5) Glede postopka razrešitve se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
3.2. Direktor
11. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
12. člen
(1) Direktorja Kobilarne Lipica imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog sveta.
(2) Kandidata za direktorja predlaga svet na podlagi javnega razpisa, za katerega se smiselno uporabljajo določila o javnem razpisu za imenovanje direktorja po zakonu, ki ureja javne zavode.
(3) Za direktorja Kobilarne Lipica je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– kdor ima najmanj visoko izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
(4) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih.
(5) Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
(6) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
13. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če nastane kateri od razlogov, določenih v zakonu, ki velja za javne zavode.
(2) Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja in določbe zakona, ki ureja javne zavode.
14. člen
(1) Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in podpisuje pogodbe, poslovne listine ter druge dokumente;
– predlaga svetu zavoda sprejem letnega programa dela zavoda s finančnim načrtom, sprejema ukrepe za njihovo izvajanje ter poroča svetu zavoda o rezultatih dela in poslovanju zavoda;
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest;
– sprejema kadrovski načrt;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet;
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda;
– pripravi letno poročilo in ga predloži v potrditev svetu zavoda;
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov;
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev;
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev;
– skrbi za promocijo zavoda;
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev;
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa;
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi;
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti;
– predpisuje vse akte, za katere ni izrecno pristojen svet, ustanovitelj oziroma drug organ;
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) K aktom iz četrte, pete, šeste in desete alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
15. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda;
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, ki jih lahko sklepa v skladu z zakonom in določbami tega sklepa.
(2) S soglasjem sveta sme direktor sklepati posle, ki niso določeni s finančnim načrtom, do zneska, ki je določen v finančnem načrtu.
(3) O porabi javnih sredstev in sredstev iz dohodka od dejavnosti organizacijske enote Kobilarna odloča direktor s soglasjem sveta.
(4) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem sklepom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
3.3. Strokovni svet
16. člen
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ Kobilarne Lipica.
(2) Strokovni svet sestavljajo vodja organizacijske enote Kobilarna in šest zunanjih strokovnjakov, ki jih predlagajo naslednji predlagatelji:
– katedra za konjerejo na Biotehnični fakulteti, Oddelek za zootehnik: strokovnjaka za konjerejo,
– Veterinarska fakulteta: strokovnjaka za veterino,
– ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino: strokovnjaka za varstvo kulturne dediščine,
– ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave: strokovnjaka za ohranjanje narave,
– ministrstvo, pristojno za turizem: člana, strokovnjaka za turizem in
– ministrstvo, pristojno za kmetijstvo: člana, strokovnjaka za kmetijstvo.
(3) Člane strokovnega sveta imenuje Svet Kobilarne Lipica na podlagi predloga predlagateljev iz drugega odstavka tega člena.
(4) Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
(5) Oblikovanje in delo strokovnega sveta podrobneje ureja poslovnik, ki ga sprejme strokovni svet.
17. člen
Strokovni svet ima naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja v zvezi z režimom varstva kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov;
– daje mnenje k strokovnim podlagam za načrt upravljanja Kobilarne Lipica iz 8. člena Zakona o Kobilarni Lipica in za letni program dela;
– presoja strokovna vprašanja v zvezi z režimom varstva kulturnega spomenika in vsakega njegovih delov v skladu s programom iz prejšnje alinee;
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede dejavnosti Kobilarne Lipica;
– poroča organom zavoda o strokovnem delu organizacijske enote Kobilarna;
– pripravlja programe strokovnega izobraževanja delavcev v organizacijski enoti Kobilarna in sodeluje pri pripravi in izvajanju programov izobraževanja delavcev javnega zavoda;
– vodi in usklajuje sodelovanje z drugimi strokovnimi ustanovami na področju konjereje in konjeništva;
– skrbi za utrjevanje ugleda in položaja Kobilarne Lipica kot matične kobilarne lipicanca;
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda.
18. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov.
(2) Članom prične teči mandat z dnem konstituiranja strokovnega sveta.
(3) Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(4) Strokovni svet veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. Glasovanje o sprejemu odločitve je javno, razen če strokovni svet odloči, da je tajno.
19. člen
(1) Član strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev;
– se ne udeležuje sej;
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi;
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno;
– vodja organizacijske enote Kobilarna ne opravlja več teh nalog ali strokovnjak, imenovan na predlog predlagatelja, pri njem ne opravlja več nalog, povezanih z nalogami strokovnega sveta;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov ne more več opravljati funkcije v strokovnem svetu zavoda.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje nov član po istem postopku, kot je bil imenovan razrešeni član.
(3) Članom strokovnega sveta preneha mandat na podlagi razrešitve ali predčasne razrešitve, ki jo sprejme sveta zavoda na predlog strokovnega sveta ali predlagatelja iz drugega odstavka 16. člena.
(4) Glede postopka razrešitve se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
4. PRAVNI PROMET, SREDSTVA ZAVODA, RAZPOLAGANJE IN ZASTOPANJE
4.1 Pravni promet in zastopanje
20. člen
(1) Zavod je pravna oseba s statusom javnega zavoda. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, ki jih upravlja, razen z deli spomeniške celote iz 3., 4., 5. in 6. člena Zakona o Kobilarni Lipica.
(3) Zavod zastopa in predstavlja direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu, in v skladu z omejitvami iz tega sklepa in veljavnih predpisov.
21. člen
(1) Zavod sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru s tem sklepom določenih dejavnosti ter gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Osnovna in druga materialna sredstva, ki jih upravlja Kobilarna Lipica, so last Republike Slovenije.
(3) Za svoje poslovanje in upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
22. člen
(1) Zavod se včlanjuje v mednarodne organizacije rejcev konj lipicancev in utrjuje položaj Kobilarne Lipica kot matične kobilarne lipicancev v svetu.
(2) Zavod zagotavlja javnost sej sveta in strokovnega sveta ter o svojem delovanju obvešča javnosti z neposredno komunikacijo, objavami preko svetovnega spleta in v medijih.
4.2 Sredstva
23. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva zavod skladno s 13. členom Zakona o Kobilarni Lipica.
24. člen
(1) Zavod sprejme finančni načrt za obdobje enega leta.
(2) Izid poslovanja se ugotavlja za javni zavod kot celoto in po njegovih organizacijskih enotah.
(3) Presežki prihodkov nad odhodki posamezne organizacijske enote smejo biti namenjeni za razvoj iste organizacijske enote, pri čemer se presežki v organizacijski enoti Turizem namenjajo tudi za financiranje dejavnosti javne službe, ki jo izvaja organizacijska enota Kobilarna.
(4) O načinu razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki in kritju presežkov odhodkov nad prihodki javnega zavoda ter njihovi uporabi oziroma kritju po organizacijskih enotah javnega zavoda odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
25. člen
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu je podano soglasje sveta zavoda.
4.3. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem
26. člen
(1) Nepremičnega premoženja z zavarovanega območja, določenega v 2. členu Zakona o Kobilarni Lipica, se ne sme ne odtujiti ne zastaviti.
(2) Nepremično premoženje, ki je namenjeno za opravljanje dejavnosti javne službe, je določeno v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Nepremično premoženje, ki ni namenjeno za opravljanje dejavnosti javne službe, lahko zavod da v najem, podnajem ali zakup. O oddaji v najem ali zakup odloča svet zavoda na predlog direktorja, ki na podlagi svetove odobritve sklene ustrezno pisno pogodbo.
(4) Stanovanja se lahko oddajo samo v najem in v skladu s stanovanjskim pravilnikom, ki ga sprejme direktor s soglasjem sveta zavoda.
4.4. Razpolaganje s premičnim premoženjem in pravicami intelektualne lastnine
27. člen
(1) Premično premoženje in pravice intelektualne lastnine, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti javne službe, so določene v prilogi k temu sklepu.
(2) Premično premoženje lahko zavod proda ali drugače odtuji ali sklepa pravne posle v zvezi z njim. O pravnih poslih v zvezi s premičnim premoženjem, ki je namenjeno za opravljanje dejavnosti javne službe, in pravnih poslih v zvezi z drugim premičnim premoženjem do višine, ki jo predpisi o javnem naročanju določajo kot mejo za objavo naročila v Uradnem listu Evropske unije, odloča svet zavoda na predlog direktorja. O vseh drugih pravnih poslih v zvezi s premičnim premoženjem odloča direktor samostojno.
(3) Glede razpolaganja s pravicami intelektualne lastnine se smiselno uporablja določba prejšnjega odstavka glede premičnega premoženja.
(4) Gospodarska družba, ki jo ustanovi zavod za opravljanje gospodarske dejavnosti, sme izkoriščati podobo, ime kulturnega spomenika in pravice intelektualne lastnine za trženje svojih dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi, interesi zavoda in na način, ki ne okrni ugleda kulturnega spomenika. Vse pravice in obveznosti se uredi s pisno pogodbo, ki jo sklene direktor zavoda v soglasju s svetom zavoda. Gospodarska družba je odškodninsko odgovorna za izkoriščanje podobe in imena kulturnega spomenika v nasprotju s tem sklepom.
28. člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena se prodaja lipicancev izvede na podlagi programa prodaje, ki ga vsako koledarsko leto dopolni svet zavoda. Letno dopolnitev programa prodaje lipicancev pripravi vodja, odgovoren za selekcijo lipicancev (v nadaljnjem besedilu: strokovni vodja), s soglasjem komisije za letni pregled, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo. Način cenitve, postopka prodaje in druga vprašanja v zvezi s prodajo uredi direktor zavoda s pravilnikom, h kateremu da soglasje svet zavoda.
(2) Pri postopku prodaje je potrebno zagotoviti javnost postopka (objava seznama lipicancev na uradnih spletnih straneh zavoda, v strokovnih revijah o konjeništvu in v drugih medijih, ki so namenjeni širši javnosti) in doseganje čim višje kupnine.
(3) Lipicanec, ki je uvrščen v letni program prodaje, se na podlagi predhodnega soglasja sveta zavoda lahko neodplačno odtuji invalidskim organizacijam in vzgojno izobraževalnim ustanovam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem na področju konjereje in konjeništva. Lipicanci se lahko oddajo v začasno rejo oziroma vzrejo drugim rejnikom, pod pogojem, da so zaradi starosti, bolezni ali trajne poškodbe nesposobni za kakršnekoli konjeniške dejavnosti oziroma za rejo v čredi. Merila za neodplačno odtujitev in začasno rejo oziroma vzrejo določi pravilnik iz prvega odstavka tega člena. Seznam lipicancev, ki se lahko oddajo v rejo, na predlog strokovnega vodje, določi komisija iz prvega odstavka tega člena. O oddaji v rejo odloča svet zavoda na podlagi predloga direktorja.
(4) Za potrebe izmenjave plemenskega (genetskega) materiala med evropsko priznanimi rejskimi organizacijami lipicanske pasme se lahko lipicanci, ki so na prodajni listi, odtujijo (prodajo ali menjajo) ali posodijo za določen čas. O prodaji ali menjavi lipicanca, ki je v skladu z zakonom določen kot del kulturnega spomenika, odloča svet zavoda. O izposoji ali menjavi lipicancev, ki niso na prodajni listi, državnim kobilarnam lipicancev za določen čas odloča direktor na predlog strokovnega vodje in na podlagi predhodnega mnenja strokovnega sveta. O zamenjavi ali oddaji lipicancev, ki niso na prodajni listi, evropsko priznanim rejskim organizacijam za določen čas odloča direktor na predlog strokovnega vodje in na podlagi predhodnega mnenja komisije za letni pregled ter strokovnega sveta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica (Uradni list RS, št. 33/96, 92/99, 84/00, 13/02, 122/03, 106/04 in 77/06).
30. člen
(1) Svet zavoda mora najkasneje v roku treh mesecev uskladiti statut zavoda z določbami tega sklepa.
(2) Direktor mora sprejeti pravilnike v skladu s tem sklepom najkasneje v roku treh mesecev od dneva začetka veljavnosti sprememb in dopolnitev statuta.
31. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32201-2/2007/4
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
EVA 2007-3511-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
   PRILOGA – PREMOŽENJE KOBILARNE LIPICA, KI JE NAMENJENO
           OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE

1. NEPREMIČNO PREMOŽENJE
Nepremično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe:
 – hlevi, Velbanca, jahalnice, veterinarska ambulanta, prostori
  za rodovništvo in drugi objekti za rejo in vzrejo konj
  lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje, selekcijo,
  rodovništvo, preizkušanje in šolanje konj;
 – pašne površine;
 – jahalnica in hipodrom ter drugi objekti za organiziranje
  kulturnih in konjerejsko-konjeniških prireditev na
  zavarovanem območju;
 – območje kultivirane kraške krajine zavoda: oblikovane pašne
  in travniške površine z zaščitnimi ograjami, hrastovi gaji in
  drevoredi;
 – cerkev (1899/42);
 – graščinski objekt (1899/83);
 – prostori muzeja (1899/84).

2. PREMIČNO PREMOŽENJE
Premično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe:
 – čreda konj, kot je določena v 4. členu Zakona o Kobilarni
  Lipica;
 – likovna dela Avgusta Černigoja;
 – parkovna plastika iz kraškega kamna.

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Pravice intelektualne lastnine, s katerimi razpolaga zavod:
 – geografska označba Lipicanec, zavarovana z Uredbo o
  geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/99),
  registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno
  lastnino pod številko 9671315 in mednarodno zaščitena;
 – znamka MAESTOSO, registrirana pri Uradu Republike Slovenije
  za intelektualno lastnino pod številko 9371187;
 – znamka LIPICA 1580, registrirana pri Uradu Republike
  Slovenije za intelektualno lastnino pod številko 200370016;
 – znamka KOBILARNA LIPICA, registrirana pri Uradu Republike
  Slovenije za intelektualno lastnino pod številko 200370017.