Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

3. Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, stran 2.

Na podlagi 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 91/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih (UL L št. 373 z dne 31. 12. 1991, str. 26), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/20/ES z dne 8. aprila 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/671/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kot 3,5 tone (UL L št. 115 z dne 9. 5. 2003, str. 63), določa oznake in opremo motornih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu.
(2) Določbe tega pravilnika ne veljajo za prevoze, naštete v tretjem odstavku 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon), razen za prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil.
II. TOVORNA VOZILA
2. člen
(1) Tovorna vozila morajo imeti na vidnem mestu na levi in desni bočni strani kabine oznako z napisom, iz katere je razvidna firma in sedež pravne ali fizične osebe – prevoznika. Firma in sedež morata biti enaka, kot je navedeno v izvodu licence za vozilo.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka se mora po barvi vidno ločevati od podlage. Višina črk mora biti najmanj 30 mm.
III. VOZILA ZA PREVOZ POTNIKOV
3. člen
Vozila za prevoz potnikov morajo imeti naprave za gretje, hlajenje, zračenje in notranjo razsvetljavo. Naprave morajo biti vgrajene v vozilu in brezhibne oziroma delujoče.
4. člen
(1) Vozila za prevoz potnikov, razen osebna vozila, ki prevažajo potnike, in imajo vključno z voznikom največ devet sedežev, morajo imeti na vidnem mestu na levi in desni zunanji bočni strani karoserije vozila oznako, iz katere je razvidna firma in sedež pravne ali fizične osebe – prevoznika. Oznaka prevoznika mora biti enaka, kot je to navedeno v izvodu licence za vozilo.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka se mora po barvi vidno ločevati od podlage. Višina črk mora biti najmanj 30 mm.
5. člen
(1) Pri vstopnih vratih na zunanji in notranji strani avtobusa, ki opravlja javni linijski prevoz potnikov, mora biti napis "VSTOP", pri izstopnih vratih pa napis "IZSTOP".
(2) V avtobusu mora biti na vidnem mestu označeno število sedežev in stojišč ter napis ali oznaka o prepovedi kajenja in motenja voznika med vožnjo.
(3) Avtobus, ki opravlja prevoze potnikov v mestnem prometu, mora imeti najmanj dva sedeža v prednjem delu vozila rezervirana za prevoz invalidov. Sedeži morajo biti lahko dostopni in označeni z napisom "REZERVIRANO ZA INVALIDE" ali vsebinsko enakim slikovnim znakom piktogramom.
(4) Napis ali oznaka se mora po barvi vidno ločevati od podlage. Višina črk za oznako iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora biti najmanj 30 mm.
(5) V avtobusih, kjer so nameščeni sedeži, ki so opremljeni z varnostnimi pasovi, morajo biti vsi potniki obveščeni o zahtevi o uporabi varnostnih pasov, in sicer:
– s pomočjo audiovizualnega sredstva (npr. videa) ali
– z opozorilom voznika in z znakom (piktogramom), ki opozarja potnike, da morajo biti med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Piktogram mora biti viden za potnika, ki mu je to obvestilo namenjeno, ko ta sedi na sedežu in nameščen na vseh sedežih, ki so opremljeni z varnostnimi pasovi. Vzorec piktograma je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(1) Vozila za prevoz potnikov, s katerimi se opravlja javni linijski prevoz, morajo imeti na sprednji strani vozila zaslon z izpisom naziva linije ali v spodnjem desnem kotu vetrobranskega stekla smerno tablo z nazivom linije. Z velikimi tiskanimi črkami mora biti napisana začetna in končna postaja, z malimi tiskanimi črkami pa vmesne postaje ali postajališča, ki določajo intinerar oziroma smer vožnje vozila na liniji.
(2) Voznik vozil iz prejšnjega odstavka mora imeti v času izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v vozilu tudi kopijo ali prepis veljavnega voznega reda za linijo, na kateri opravlja trenutni prevoz, in ga mora na zahtevo inšpektorja za cestni promet tudi pokazati. Upošteva se, da voznik izpolnjuje navedeno obveznost, če je vozilo opremljeno z elektronsko napravo oziroma s sistemom za prodajo vozovnic, v katerem je vnesen ta vozni red in se ta kot tak s številko registracije voznega reda, postajami in postajališči ter časi postankov izpiše oziroma prikaže na displeju.
(3) Če se prevoz na isti liniji pri posameznem odhodu opravlja z več vozili za prevoz potnikov, mora biti dodatno vozilo označeno z napisom "DODATNA VOŽNJA". To vozilo mora biti označeno tudi s tablo iz prvega odstavka tega člena, iz katere je razvidna linija, na kateri vozilo vozi.
(4) Na linijah mestnega prometa morajo imeti avtobusi na sprednji strani vozila zaslon z izpisom ali smerno tablo, na kateri mora biti s številko označena proga in z velikimi tiskanimi črkami navedena smer vožnje.
(5) Vozilo za prevoz potnikov, s katerimi se opravlja posebni linijski prevoz potnikov, mora imeti v spodnjem desnem kotu vetrobranskega stekla tablo z označbo "POSEBNI LINIJSKI PREVOZ". Kadar se posebni linijski prevoz opravlja na podlagi določbe četrtega odstavka 54. člena zakona, mora biti na tabli označena tudi začetna in končna postaja.
(6) Vozilo za prevoz potnikov, s katerim se opravlja občasni prevoz potnikov, mora biti na sprednji strani označeno s tablo z napisom "OBČASNI PREVOZ".
(7) Velikost zaslona ali smerne table iz prvega in četrtega odstavka tega člena in table iz tretjega in petega odstavka tega člena mora biti najmanj 500 mm x 140 mm. Velikost črk mora biti najmanj 70 mm, njihova barva pa se mora vidno ločevati od podlage. Črke, s katerimi so označene vmesne postaje na zaslonu oziroma smerni tabli iz prvega odstavka tega člena, so lahko manjše kot 70 mm, vendar ne smejo biti manjše kot 40 mm.
7. člen
Avtotaksi prevozi se lahko opravljajo samo z osebnimi vozili, ki imajo najmanj štiri sedeže.
8. člen
Avtotaksi vozila morajo imeti:
– najmanj štiri vrata, kar pomeni poleg vrat za voznika in sopotnika na sprednjem sedežu, še dvoje bočnih vrat ali pa ena drsna bočna vrata in zadnja vrata;
– svetlobno tablo, kot je to določeno v prvem odstavku 10. člena tega pravilnika;
– napis "TAXI" na sprednji strani svetlobne table, kot je to določeno v drugem odstavku 10. člena tega pravilnika;
– oznako, nalepljeno na zadnji strani svetlobne table, ki vsebuje podatke, navedene v tretjem odstavku 10. člena tega pravilnika;
– cenik avtotaksi storitev;
– taksimeter z vgrajenim tiskalnikom za izpis računa;
– oznako, ki vsebuje podatke, navedene v 9. členu tega pravilnika, in sicer na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat vozila.
9. člen
(1) Oznaka na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat mora vsebovati naslednje podatke:
– napis "TAXI", ki je izpisan s črkami višine najmanj 70 mm in
– podatke o firmi, njenem sedežu in številko telefona, izpisane s črkami višine najmanj 30 mm.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka se mora po barvi vidno ločevati od podlage.
(3) Podatki o firmi in njenem sedežu morajo biti enaki kot na izvodu licence za vozilo.
10. člen
(1) Svetlobna tabla iz 8. člena tega pravilnika mora biti nameščena na sprednjem delu strehe avtotaksi vozila. Velikost table mora biti najmanj 210 mm x 80 mm.
(2) Sprednja stran svetlobne table vsebuje napis "TAXI", pri čemer mora biti velikost črk najmanj 50 mm. Črke napisa morajo biti črne barve na rumeni svetlobni tabli.
(3) Na zadnji strani rumene svetlobne table mora biti nalepljena oznaka, ki vsebuje naslednje podatke: logotip Ministrstva za promet, logotip izdajatelja licenc, številko licence z zaporedno številko izvoda licence za posamezno avtotaksi vozilo, registrsko oznako avtotaksi vozila, serijsko številko oznake in podatke o avtotaksi prevozniku (firma in sedež).
(4) Oznaka iz prejšnjega odstavka mora imeti naslednje lastnosti:
– obstojnost na vremenske pogoje (nalepka mora biti obstojna glede na različne vremenske razmere in pogoje za obdobje pet let),
– obstojnost na delaminacijo (nalepke ni možno delaminirati brez poškodb),
– obstojnost barvnega tiska in tiska s tiskalnikom na staranje zaradi različnih vremenskih razmer in pogojev.
(5) Oznako izda izdajatelj licenc ob izdaji izvoda licence za posamezno avtotaksi vozilo oziroma ob vsaki zamenjavi avtotaksi vozila. Glede obveščanja o spremenjenih podatkih, navedenih na oznaki iz tretjega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 30. člena zakona. Ob kraji ali uničenju oznake mora imetnik oznake v roku osmih dni o tem obvestiti izdajatelja licenc, ki mu na podlagi podpisane izjave o ukradeni oziroma uničeni oznaki, izda novo oznako. Ceno oznake določi izdajatelj licenc.
(6) Vzorec sprednje in zadnje strani svetlobne table je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Svetlobna tabla mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti razsvetljena.
11. člen
Taksimeter, vgrajen v avtotaksi vozilo, mora biti pregledan in overjen v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje. Vidni prikaz in izračunavanje voznine mora biti v skladu s potrjenim cenikom za avtotaksi storitve. Izpis računa mora ustrezati davčnim predpisom.
12. člen
(1) Taksimeter mora biti nameščen tako, da je viden uporabnikom prevoza.
(2) Cenik avtotaksi storitev mora biti pritrjen v notranjosti avtotaksi vozila, na vidnem mestu za potnike. Izpisan mora biti s tiskanimi črkami višine najmanj 20 mm. Kadar je cenik pritrjen na sprednji desni notranji strani avtotaksi vozila, le ta ne sme prekrivati sovoznikove zračne blazine.
IV. DRUGA VOZILA
13. člen
(1) Vozila služb za tehnično pomoč za popravilo pokvarjenih vozil na cesti morajo biti opremljena z dvema posebnima opozorilnima svetilkama oranžne barve, premičnim žarometom za osvetljevanje delovnega mesta ponoči ter svetlobno tablo rumene barve z napisom "POMOČ NA CESTI".
(2) Opozorilni svetilki oranžne barve iz prejšnjega odstavka morata biti nameščeni ena na levi in ena na desni strani vozila tako, da sta dobro vidni za druge udeležence v prometu. Velikost table iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj 800 mm x 130 mm, višina črk napisa pa najmanj 80 mm.
(3) Svetlobna tabla mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti razsvetljena.
14. člen
(1) Vozila za prevoz pokvarjenih ali poškodovanih vozil morajo imeti:
– opremo za pritrditev vozila, tako da ob pravilni namestitvi in pritrditvi zagotovijo stabilnost naloženega vozila;
– na strehi svetlobno tablo rumene barve z napisom "AVTO VLEKA" in dve posebni opozorilni svetilki oranžne barve, eno na levi in eno na desni strani vozila ali table tako, da sta dobro vidni za druge udeležence v prometu;
– premični žaromet za osvetljevanje delovnega mesta, metlo in lopato.
(2) Velikost svetlobne table iz druge alineje prejšnjega odstavka mora biti najmanj 800 mm x 130 mm, višina črk za napis pa najmanj 80 mm.
(3) Svetlobna tabla mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti razsvetljena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Oznake vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, določeni v petem odstavku 6. člena, prvem odstavku 9. člena in v prvem, drugem in tretjem odstavku 10. členu tega pravilnika, so domači prevozniki oziroma avtotaksi prevozniki dolžni uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje v roku dvanajstih mesecev po njegovi uveljavitvi.
(2) Oznako, določeno v tretjem in četrtem odstavku 10. člena tega pravilnika, začne izdajatelj licenc izdajati najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/04, 57/05, 87/05 in 30/06).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2007/15-0082757
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
EVA 2007-2411-0018
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost