Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

2. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o bančništvu (ZBan-1A), stran 1.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o bančništvu (ZBan-1A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o bančništvu (ZBan-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 2007.
Št. 003-02-12/2007
Ljubljana, dne 31. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1A)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) se v 145. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena se šteje, da stvarno kreditno zavarovanje, katerega predmet so deleži ali delnice gospodarske družbe, katerih pridobitev je predmet prevzemne ponudbe in neposrednega ali posrednega financiranja oziroma refinanciranja z bančnim posojilom, ni primerno za zmanjšanje kreditnega tveganja. Ta določba se smiselno uporablja tudi za vrednostne papirje, ki dajejo imetniku nakupno delniško opcijo.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Določbe tega člena, razen določb četrtega odstavka, se ne uporabljajo za banke, ki uporabljajo pristop na podlagi notranjih bonitetnih sistemov z lastnimi ocenami izgub ob neplačilu oziroma konverzijskih količnikov.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 450-03/95-16/26
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
EPA 1795-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost