Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

1. Zakon o dopolnitvi Zakona o prevzemih (ZPre-1A), stran 1.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o prevzemih (ZPre-1A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o prevzemih (ZPre-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 2007.
Št. 003-02-11/2007
Ljubljana, dne 31. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O PREVZEMIH (ZPre-1A)
1. člen
V Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 in 67/07 – ZTFI) se v 32. členu v drugem odstavku na koncu 5. točke črta beseda "in" ter doda vejica, na koncu 6. točke se pika črta in doda beseda "in", ter se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. da prevzemnik agenciji dokaže, da za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na kakršenkoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/95-3/18
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
EPA 1794-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost