Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4911. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda, stran 13385.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena in sedmega odstavka 12. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07) izdaja minister za pravosodje na predlog generalne državne tožilke Republike Slovenije ter po pridobitvi predhodnega soglasja Informacijskega pooblaščenca
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Državnotožilskega reda
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 109/04 in 65/06) se za 34. členom dodata nov 34.a in 34.b člen, ki se glasita:
»Način dostopa do občutljivih osebnih podatkov
34.a člen
(1) Dostop do kazenske evidence, evidence prekrškov, evidence zaprtih oseb in drugih zbirk osebnih podatkov, evidenc ali registrov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke (v nadaljnjem besedilu: zbirke občutljivih osebnih podatkov), imajo določeni državni tožilci, pomočniki državnega tožilca, policisti specializiranega oddelka, strokovni sodelavci in vpisničarji (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni uporabniki) za postopke, v katerih državno tožilstvo izvršuje svoje zakonsko določene naloge in pristojnosti in to pod pogoji iz državnotožilskega reda ter pogoji, katere določi upravljavec zbirke v skladu z zakonom, ki ureja posamezno zbirko osebnih ali drugih podatkov.
(2) Vodja pristojnega državnega tožilstva določi pooblaščene uporabnike, ki so v imenu pristojnega državnega tožilstva pooblaščeni za neposreden dostop do občutljivih osebnih podatkov iz zbirk občutljivih osebnih podatkov.
(3) Neposreden in brezplačen dostop preko omrežij elektronskih komunikacij do avtomatiziranih zbirk občutljivih osebnih podatkov, je pooblaščenim uporabnikom omogočen na podlagi uporabniškega imena in osebnega gesla, ki ga je treba zamenjati vsake tri mesece ter z navedbo oziroma vpisom osebnega imena in naslova prebivališča obdolženca oziroma obtoženca oziroma stranke sodnega postopka, navedbo namena dostopa ter navedbo opravilne številke zadeve državnega tožilstva v informacijskem sistemu državnega tožilstva ali v informacijskem sistemu upravljavca podatkov, ob upoštevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Brezplačen dostop na druge načine do zbirk občutljivih osebnih podatkov izvršujejo pooblaščeni uporabniki s pošiljanjem pisne zahteve za pridobitev podatkov upravljavcu podatkov, kjer navedejo osebno ime in naslov prebivališča obdolženca oziroma obtoženca oziroma stranke sodnega postopka, namen pridobivanja podatkov ter opravilno številko zadeve državnega tožilstva ali pa z zapisom navedenih podatkov pri upravljavcu podatkov.
(5) Pooblaščeni uporabnik lahko ob izvajanju dostopa po določbah četrtega in petega odstavka tega člena vpogleda, kopira, prepiše ali izpiše občutljive osebne podatke, državno tožilstvo pa jih lahko nadalje obdeluje v postopkih, kjer izvršuje svoje zakonsko določene pristojnosti in naloge.
Sistem zavarovanja občutljivih osebnih podatkov
34.b člen
(1) Prostori, v katerih se obravnavajo občutljivi osebni podatki, morajo biti varovani z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim onemogočajo dostop do medijev in naprav, s katerimi se občutljivi osebni podatki obravnavajo.
(2) Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
(3) Potrebne tehnične rešitve za zavarovanje strojne in programske opreme v zvezi z obdelovanjem občutljivih osebnih podatkov na državnem tožilstvu ter izobraževanje pooblaščenih oseb, ki imajo dostop do občutljivih osebnih podatkov, zagotavlja Pravno informacijski center.
(4) Zaradi zavarovanja občutljivih osebnih podatkov so pooblaščeni uporabniki zavezani izvajati tudi naslednje splošne ukrepe zavarovanja:
1. kadar zapuščajo svoje delovne prostore morajo zakleniti pisalne mize, omare, blagajne in pisarne, v katerih hranijo občutljive osebne podatke,
2. medijev z občutljivimi osebnimi podatki ne smejo puščati na pisalnih mizah v prisotnosti nepooblaščenih oseb,
3. navodila za uporabo računalniško vodenih evidenc morajo hraniti tako, da niso dostopna nepooblaščenim osebam,
4. dosledno izvajati postopek prijave oziroma odjave s svojim uporabniškim imenom in osebnim geslom na začetku in ob zaključku dostopa do evidenc, drugih zbirk in registrov občutljivih osebnih podatkov,
5. po končani izdelavi dokumentov z občutljivimi osebnimi podatki morajo poskrbeti za uničenje pomožnega gradiva (npr. poskusnih ali neuspešnih izpisov, matric, zapiskov ipd.), ki so ga uporabili oziroma ki je nastalo pri izdelavi dokumenta,
6. upoštevati zakonske in druge predpise, ki določajo zavarovanje in ravnanje z občutljivimi osebnimi podatki.
(5) Občutljivi osebni podatki ostanejo v vpisnikih, imenikih, evidencah in spisih državnega tožilstva tudi po njihovem arhiviranju. Dostop do navedenih podatkov je možen v skladu z določbami 69. in 69.a člena zakona o državnem tožilstvu.«
2. člen
45., 46. in 47. člen se spremenijo, tako da se glasijo:
»45. člen
(1) Državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev, javni uslužbenci državnega tožilstva, ki samostojno opravljajo posamezna dejanja oziroma opravila za uradne potrebe tožilstva in policisti specializiranega oddelka imajo službeno izkaznico (v nadaljnjem besedilu: uradna izkaznica), s katero se lahko izkažejo pri opravljanju uradnih nalog. Službene izkaznice izdaja Ministrstvo za pravosodje.
(2) Uradna izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice,
– značke z znakom državnega tožilstva.
(3) Usnjeni ovitek je iz črnega usnja, velikosti 7 krat 10,5 cm. Na sprednji strani usnjenega ovitka je v slepem tisku odtisnjen znak državnega tožilstva premera 25 mm.
(4) Na zgornji notranji strani usnjenega ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice. Na spodnjo notranjo stran ovitka je vstavljena značka z znakom državnega tožilstva, ki se da odpeti. Značka ima premer 35 mm, ščit je gladko brušen v zlati barvi, obroba, tehtnica in meč so poglobljeni v patinirani, zlati barvi.
(5) Identifikacijska kartica je plastična kartica velikosti 54 krat 85,6 mm (standard CR 80).
(6) Znak državnega tožilstva je okrogel, zlat ščit z obrobo, na katerem je stilizirana enakoročna tehtnica na pokončnem meču.
46. člen
(1) Na prvi strani uradne izkaznice državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev so: grb Republike Slovenije, fotografija državnega tožilca ali pomočnika (kot je potrebna za osebni dokument) in pod njo datum izdaje izkaznice, registrska številka, besedilo: »REPUBLIKA SLOVENIJA – VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO Republike Slovenije«, sledi ime in priimek imetnika, naziv imetnika v rdeči barvi in naziv državnega tožilstva, žig ter podpis generalnega državnega tožilca RS.
(2) Na drugi strani izkaznice je besedilo: »Državni organi ter nosilci javnih pooblastil morajo na podlagi Zakona o državnem tožilstvu državnim tožilcem nuditi zahtevano pomoč pri izvajanju njihove funkcije«. V spodnjem desnem kotu je napis: »Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje«.
47. člen
(1) Na prvi strani uradne izkaznice javnih uslužbencev državnega tožilstva, ki samostojno opravljajo posamezna dejanja oziroma opravila za uradne potrebe tožilstva so: grb Republike Slovenije, fotografija javnega uslužbenca (kot je potrebna za osebni dokument) in pod njo datum izdaje izkaznice, registrska številka, besedilo: »REPUBLIKA SLOVENIJA – VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO Republike Slovenije«, sledi ime in priimek imetnika, naziv imetnika v rdeči barvi in naziv državnega tožilstva, žig ter podpis generalnega državnega tožilca RS.
(2) Na drugi strani izkaznice je v spodnjem desnem kotu napis: »Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje«.
(3) Na prvi strani izkaznice policistov specializiranega oddelka so: grb Republike Slovenije, fotografija policista (kot je potrebna za osebni dokument) in pod njo datum izdaje izkaznice, registrska številka, besedilo: »REPUBLIKA SLOVENIJA – VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO Republike Slovenije«, sledi ime in priimek imetnika, spodaj sledi napis: »POLICIST SPECIALIZIRANEGA ODDELKA« v rdeči barvi, pod njim pa je napis: »VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE«, žig ter podpis generalnega državnega tožilca RS.
(4) Na drugi strani izkaznice je besedilo: »Policisti specializiranega oddelka imajo pri opravljanju svojih, z zakonom določenih nalog, pooblastila kot jih določajo zakon, ki ureja policijo, zakon, ki ureja kazenski postopek in predpisi, sprejeti na njuni podlagi.«. V spodnjem desnem kotu je napis: »Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje«.«
3. člen
V 52. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki glasita:
»(4) Pri vrhovnem državnem tožilstvu deluje kot posebna organizacijska enota tudi Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (v nadaljnjem besedilu: Skupina).
(5) V Skupini se deluje specializirani oddelek, ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za pregon vseh kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe, zaposlene v policiji oziroma druge uradne osebe, zaposlene na področju notranjih zadev, v z zakonom določenem pristojnem organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem postopku, in uradne osebe, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku, napotene na misijo v tujini (v nadaljnjem besedilu: Specializirani oddelek).«
4. člen
V prvem odstavku 55. člena se za besedama: »vodja Skupine« črta besedilo »državnih tožilcev za posebne zadeve (v nadaljnjem besedilu: Skupina)«.
5. člen
V 185. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Specializirani oddelek vodi enake vpisnike kot Skupina, za oznako vpisnika pa je dodana črka O (npr. Kt-SO).«
6. člen
Obrazci uradne izkaznice državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, javnih uslužbencev državnega tožilstva, policistov specializiranega oddelka ter obrazca znaka državnega tožilstva, objavljeni v prilogi teh sprememb in dopolnitev Državnotožilskega reda so sestavni del Državnotožilskega reda. S temi obrazci uradnih izkaznic se nadomestijo dosedanji obrazci uradnih izkaznic iz priloge Državnotožilskega reda.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Dosedanje uradne izkaznice, izdane na podlagi določb 46., 47. in 48. člena Državnotožilskega reda se uporabljajo do njihove zamenjave z izkaznicami, določenimi s temi spremembami in dopolnitvami Državnotožilskega reda, najpozneje pa do 31. decembra 2008.
8. člen
Te Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 31. oktobra 2007.
Št. 007-328/2007/13
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-2011-0113
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost