Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4705. Pravilnik o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi, stran 12798.

Na podlagi 76. člena in v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se za izvajanje poglavja I oddelka IV Priloge III Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. decembra 2006, str. 1) določa način usposabljanja lovcev, vsebino programa ter opravljanje izpita za pridobitev statusa usposobljene osebe za prvi pregled uplenjene divjadi.
2. člen
(usposobljena oseba)
(1) Status usposobljene osebe lahko pridobi lovec, če opravi usposabljanje in izpit v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Šteje se, da imajo status usposobljene osebe tudi lovci, ki so doktorji veterinarske medicine.
3. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje in izpite organizira lovska organizacija, ki zagotovi predavatelje in program v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Predavatelj mora biti doktor veterinarske medicine. Predavatelj za vsebine iz točke (d) četrtega odstavka poglavja I oddelka IV Priloge III Uredbe 853/2004/ES je lahko le uradni veterinar.
4. člen
(program)
(1) Usposabljanje mora potekati po programu, katerega za tekoče leto na podlagi predložene vloge lovske organizacije predhodno odobri glavni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Vloga za potrditev programa usposabljanja mora vsebovati:
– katalog znanj z vsebinami iz četrtega odstavka poglavja I oddelka IV Priloge III Uredbe 853/2004/ES,
– seznam predavateljev z dokazili, da gre za doktorje veterinarske medicine, ali z navedbo, da gre za uradne veterinarje.
(3) Program usposabljanja mora trajati najmanj 12 šolskih ur in obsega naslednje vsebine:
– običajna anatomija, psihologija in vedenje divjadi – 2 uri;
– neobičajno vedenje in patološke spremembe divjadi zaradi bolezni, onesnaženja okolja ali drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi po zaužitju – 5 ur;
– higienski predpisi in ustrezne tehnike za ravnanje, prevoz, evisceracijo itd. divjadi po uplenitvi – 3 ure;
– zakonodaja in upravne določbe o pogojih za javno zdravstveno varstvo in zdravstveno varstvo živali ter higienski pogoji, ki urejajo dajanje divjadi na trg – 2 uri.
5. člen
(organizacija usposabljanja)
(1) Kraj in čas usposabljanja ter opravljanja izpita določi lovska organizacija, ki zagotovi tudi učne pripomočke.
(2) Vse stroške, nastale z usposabljanjem in opravljanjem izpita, krije lovska organizacija.
(3) Po končanem usposabljanju opravljajo udeleženci izpit pred komisijo, ki jo imenuje lovska organizacija in jo sestavljata najmanj dva člana, od katerih mora biti eden uradni veterinar. Udeležencem, ki izpit uspešno opravijo, izda lovska organizacija potrdilo, da so usposobljeni za opravljanje prvega pregleda uplenjene divjadi v skladu z Uredbo 853/2004/ES.
(4) Lovska organizacija mora po končanem usposabljanju na glavni urad VURS posredovati seznam usposobljenih oseb z navedbo datumov opravljanja usposabljanja in opravljenega izpita.
6. člen
(obnavljanje znanj)
Usposobljene osebe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo vsakih pet let obnavljati znanje na 4-urnem obnovitvenem tečaju, ki ga organizira lovska organizacija. Tečaj obsega novosti zadnjih petih let na področjih iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika. O udeležbi na usposabljanju izda lovska organizacija udeležencem potrdila, seznam udeležencev pa posreduje na glavni urad VURS.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Osebam, ki so pridobile status lovskega preglednika po Pravilniku o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo uplenjene divjadi v promet (Uradni list RS, št. 81/02), se prizna status usposobljene osebe po tem pravilniku.
(2) Osebam, ki so opravile usposabljanje po programu v skladu z poglavjem I oddelka IV Priloge III Uredbe 853/2004/ES in katerega je potrdil glavni urad VURS pred uveljavitvijo tega pravilnika, se prizna status usposobljene osebe po tem pravilniku.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2007
Ljubljana, dne 3. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0106
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti