Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

440. Uredba o določitvi pogojev, meril in obsegu plačila za povečan obseg dela dodeljenih sodnikov na Ministrstvo za pravosodje, stran 1020.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 71.c člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06 - uradno prečiščeno besedilo in 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi pogojev, meril in obsegu plačila za povečan obseg dela dodeljenih sodnikov na Ministrstvo za pravosodje
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje in primere, pri katerih je mogoče dodeljenim sodnikom na Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: dodeljeni sodniki) izplačati dodatno plačilo za povečan obseg dela. Uredba določa tudi najvišjo možno višino tega plačila.
2. člen
(primeri, ko je mogoče dodatno plačilo za povečan obseg dela)
Dodatno plačilo za povečan obseg dela je dodeljenim sodnikom mogoče izplačati v naslednjih primerih:
1. za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost pri opravljanju rednih nalog,
2. za delo pri posebnih projektih, ki so začasni in za katere obstajajo kriteriji oziroma merila za plačilo opravljenega dela,
3. za delo pri projektih tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in drugih projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije ali drugih tujih sredstev,
4. za delo pri projektu predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji.
3. člen
(sredstva za dodatno plačilo za povečan obseg dela)
(1) Sredstva za dodatno plačilo za povečan obseg dela se zagotavljajo:
1. za plačilo dodatnega plačila za delo iz 1. točke prejšnjega člena iz prihrankov znotraj obsega sredstev za plače Ministrstva za pravosodje kot proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka oziroma starševskega dopusta ali zaradi nerealiziranih nadomestnih zaposlitev oziroma realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo v tekočem letu,
2. za plačilo dodatnega plačila za delo iz 2. točke prejšnjega člena iz sredstev posebnega projekta oziroma iz dodatno zagotovljenih sredstev za ta namen,
3. za plačilo dodatnega plačila za delo iz 3. točke prejšnjega člena iz sredstev Evropske unije in drugih tujih sredstev, ki se zagotavljajo na posebni proračunski postavki organa, na katerega je sodnik dodeljen,
4. za plačilo dodatnega plačila za delo iz 4. točke prejšnjega člena iz sredstev, ki so Ministrstvu za pravosodje zagotovljena na proračunski postavki za predsedovanje Republike Slovenije Evropski uniji.
(2) V primeru, da prihranki iz 1. točke prejšnjega odstavka ne omogočajo izplačila dodatka za povečan obseg dela, najvišji možni obseg sredstev za ta namen v okviru finančnega načrta Ministrstva za pravosodje določi Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve po predhodnem pisnem soglasju Ministrstva za finance.
4. člen
(višine dodatnega plačila za povečan obseg dela)
(1) Dodatno plačilo za povečan obseg dela iz 1. točke 2. člena te uredbe lahko znaša največ 26 odstotkov sodniške plače dodeljenega sodnika.
(2) Višino dodatnega plačila za plačilo dela iz 2. točke 2. člena te uredbe določi v skladu s kriteriji oziroma merili posameznega projekta Vlada Republike Slovenije.
(3) Dodatno plačilo za plačilo dela iz 3. točke 2. člena te uredbe lahko znaša največ 72 odstotkov sodniške plače dodeljenega sodnika.
(4) Dodatno plačilo za plačilo dela iz 4. točke 2. člena te uredbe lahko znaša za dodeljene sodnike, ki opravljajo naloge pri projektu predsedovanja EU v Republiki Sloveniji:
- v letu 2007 največ 33 odstotkov sodniške plače dodeljenega sodnika,
- med predsedovanjem največ 37 odstotkov sodniške plače dodeljenega sodnika.
(5) Sodniška plača iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se osnova za obračun sodniške plače pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča samo za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije v skladu s 45. in 46. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
(pristojnost za določanje višine dodatnega plačila za povečan obseg dela)
(1) Višina dodatnega plačila in čas, za katerega dodatno plačilo pripada dodeljenemu sodniku, se določi na predlog predstojnika organa, kamor je sodnik dodeljen, v pisnem sporazumu, ki ga v skladu s šestim odstavkom 71.c člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06 - uradno prečiščeno besedilo in 127/06) sklenejo dodeljeni sodnik, predsednik sodišča, kjer je dodeljeni sodnik opravljal sodniško službo pred dodelitvijo, in predstojnik organa, kamor je sodnik dodeljen. V pisnem sporazumu je določen čas opravljanja nalog ter njihova vrsta in zahtevnost opravljanja.
(2) Višino dodatnega plačila in čas izplačevanja v primerih iz 3. točke 2. člena te uredbe se določi na predlog projektnega vodja na podlagi opravljenega dela v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja ali v drugem projektu institucionalne izgradnje.
6. člen
(izključevanje dodatnega plačila)
Izplačilo dodatnega plačila za povečan obseg dela po 1., 2., 3. in 4. točki 2. člena te uredbe se izključujejo.
7. člen
(izplačevanje dodatnega plačila za povečan obseg dela)
Dodeljenim sodnikom se dodatno plačilo za povečan obseg dela izplačuje v višini, določeni s to uredbo, do začetka obračunavanja plač na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo).
8. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-21/2006/12
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EVA 2006-2011-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik