Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4352. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum, stran 11887.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena, 73. člena ter v povezavi s četrtim odstavkom 14. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum
1. člen
V Pravilniku o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 120/04) se v 1. členu črta besedilo », z vsemi spremembami« in se pred piko na koncu stavka doda besedilo », zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/201/ES z dne 27. marca 2007 o spremembi Odločbe 2002/757/ES o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (UL L št. 90 z dne 30. 3. 2007, str. 83; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2002/757/ES)«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(občutljive rastline, les in lubje)
Občutljive rastline, občutljiv les in občutljivo lubje so opredeljeni v Odločbi 2002/757/ES. Njihov seznam je dostopen pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) in na njeni spletni strani.«.
3. člen
V četrtem odstavku 4. člena se besedilo »z mesta pridelave v RS« nadomesti z besedilom »v ES«.
4. člen
V 7. členu se besedilo »premeščajo z mesta pridelave« nadomesti z besedilom »v ES premeščajo«.
V točki b) se beseda »enkrat« nadomesti z besedo »dvakrat« in za besedilom »rastne dobe« se doda besedilo »; intenzivnost uradnih pregledov je odvisna od načina pridelave rastlin;«.
V točki c) se na koncu prve alinee doda besedilo »vključno s pripadajočim rastnim substratom in rastlinskimi odpadki,«.
Na koncu šeste alinee se pika nadomesti z vejico in se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– sprejem drugih fitosanitarnih ukrepov na pridelovalni površini v oddaljenosti najmanj 2 m od okuženih rastlin.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava)« nadomesti z besedo »Uprava«.
6. člen
V 10. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Uprava vsako leto do 1. decembra obvesti Evropsko Komisijo in druge države članice o izsledkih sistematičnih raziskav iz 8. člena tega pravilnika.«.
7. člen
V naslovu 11. člena se črta besedilo »in distribucije«.
V drugi alinei prvega odstavka se beseda »medijem« nadomesti z besedilom »substratom in rastlinskimi ostanki,«.
V prvi alinei drugega odstavka se za besedilom »okuženih rastlin« doda besedilo »in če je potrebno tudi pokritje tega predela z vodo-odpornim materialom«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(ukrepi v distribuciji)
(1) Če se okužba s škodljivim organizmom ugotovi v distribuciji občutljivih rastlin za saditev, pristojni inšpektor odredi ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, pravilnikom, ki ureja ukrepe in postopke za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, in tem pravilnikom.
(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka se izvede na vseh občutljivih rastlinah, ki se jih da identificirati glede istega mesta pridelave oziroma izvora in imajo isto identifikacijsko številko na rastlinskem potnem listu.
(3) Poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena pristojni inšpektor odredi tudi razkuževanje podlage, na kateri so stali vsebniki z rastlinami (npr. delovna miza, beton, plastična podloga).«.
9. člen
V drugi alinei 12. člena se za besedilom »skupaj z« doda besedilo »rastnim substratom in«.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se na koncu druge alinee pika nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– s kompostiranjem pod vodo-odporno folijo, ki zagotavlja termično obdelavo kompostnega kupa in preprečuje raznašanje rastlinskih ostankov.«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-155/2007
Ljubljana, dne 14. septembra 2007
EVA 2007-2311-0107
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost