Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007

Kazalo

3982. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (uradno prečiščeno besedilo) (ZSŠP-UPB1), stran 10505.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki obsega:
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP (Uradni list RS, št. 85/02 z dne 4. 10. 2002) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-A (Uradni list RS, št. 52/07 z dne 12. 6. 2007).
Št. 411-05/01-19/7
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1513-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE uradno prečiščeno besedilo (ZSŠP-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pravico študentov do subvencionirane študentske prehrane, ter način in merila za subvencioniranje.
2. člen
Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske prehrane in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna. Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki izvajalca. V javnem razpisu se kot prednostni kriterij upošteva kakovost hrane in njena cena.
Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti med ministrstvom in izvajalcem se uredijo s posebno pogodbo.
II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE PREHRANE
3. člen
Subvencioniranje študentske prehrane se zagotavlja z odobritvijo posameznih obrokov prehrane pri ponudniku subvencionirane študentske prehrane v posameznem mesecu.
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja v obliki tiskanih bonov ali elektronskega zapisa z računalniško podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor.
4. člen
Višina subvencije za obrok študentske prehrane znaša 2,35 eura in se usklajuje na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
5. člen
Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane se lahko uporabljajo le za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane zagotavlja ministrstvo v višini s pogodbo iz 2. člena tega zakona priznanih stroškov.
III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
6. člen
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ta status pa izkažejo s študentsko izkaznico, indeksom ali s potrdilom o vpisu, skupaj z osebnim dokumentom s fotografijo.
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti.
7. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, imajo upravičenci pravico do subvencioniranih obrokov tudi za sobote in nedelje, če v tem času, v skladu s študijskim programom, opravljajo študijske obveznosti in to izkažejo s potrdilom, ki ga izda višja strokovna šola oziroma visokošolski zavod.
8. člen
Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991 s statusom študenta in upravičenci – starši imajo pravico do deset dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno.
Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev.
8.a člen
Izvajalec zaradi izvajanja subvencioniranja študentske prehrane vodi evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane, ki obsega osebno ime upravičenca, vpisno številko, način študija (redni ali izredni), podatke o študijskem programu s trajanjem tega programa, obdobje pravice do subvencioniranja študentske prehrane, število obrokov prehrane, do katerih je mesečno upravičen, ter število subvencioniranih obrokov prehrane, ki so bili izkoriščeni pri posameznem ponudniku za tekoči mesec. Izvajalec vodi tudi evidenco ponudnikov, ki obsega njegov sedež in poslovni naslov, odgovorno osebo, število subvencioniranih obrokov prehrane, višino prejetih zahtevkov z zneski subvencije za tekoči mesec in evidenco skupnih mesečnih obračunov subvencij po ponudnikih. O podatkih iz evidence mora izvajalec mesečno obveščati ministrstvo.
Ponudnik subvencionirane študentske prehrane vodi dnevno in mesečno evidenco izkoriščenih subvencij obrokov prehrane. O podatkih iz evidence mora ponudnik mesečno obveščati izvajalca in ministrstvo.
Višje strokovne šole oziroma visokošolski zavodi so dolžni zaradi izvajanja subvencionirane študentske prehrane sporočati izvajalcu naslednje podatke: o statusu študenta, vpisno številko, način študija (redni ali izredni), podatke o študijskem programu s trajanjem tega programa za študenta, ki uveljavlja pravico do subvencije v skladu s tem zakonom.
8.b člen
Nadzor nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane obsega zlasti preverjanje namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter nadzor nad izvajanjem pogodb, sklenjenih s ponudniki subvencionirane študentske prehrane.
Če so pri nadzoru nad delom ponudnika subvencionirane študentske prehrane ugotovljene nepravilnosti, lahko izvajalec izreče naslednje ukrepe: pisni opomin, prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev ter odpoved pogodbe ponudniku študentske prehrane.
Pisni opomin se izreče, če so bile pri ponudniku ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju študentske prehrane.
Prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev se izreče za ponavljajoče se pomanjkljivosti pri izvajanju študentske prehrane ali kršitve pogodbe pri izvajanju študentske prehrane, storjene iz malomarnosti.
Odpoved pogodbe ponudniku študentske prehrane se izreče za kršitve pogodbe pri izvajanju študentske prehrane, storjene namenoma.
8.c člen
Minister, pristojen za delo, s podzakonskim aktom podrobneje uredi izvajanje subvencionirane študentske prehrane, njeno obračunavanje in plačevanje, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad subvencionirano študentsko prehrano.
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP (Uradni list RS, št. 85/02) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Minister, pristojen za delo, izda navodilo iz 3. člena tega zakona v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje navodila iz prejšnjega odstavka se subvencioniranje študentske prehrane izvaja po dotlej veljavni uredbi in navodilu za izvajanje subvencioniranja študentske prehrane, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane – ZSŠP-A (Uradni list RS, št. 52/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Minister, pristojen za delo, izda podzakonski akt iz 8.c člena tega zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje podzakonskega akta iz prejšnjega odstavka se subvencionirana študentska prehrana izvaja po do tedaj veljavnem navodilu za izvajanje študentske prehrane, v kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
Izvajalec zagotovi vodenje evidenc za subvencionirano študentsko prehrano v obliki elektronskega zapisa z računalniško podprtim sistemom najkasneje za študijsko leto 2009/2010.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost