Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, stran 10352.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 22.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) Elektro-Slovenija, d.o.o. kot sistemski operater prenosnega omrežja izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
1. člen
V Pravilniku o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 50/07, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 3. členu doda naslednji izraz:
»Koordinirana avkcija – skupna avkcija dveh ali več sistemskih operaterjev«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prenosne zmogljivosti lahko izvajalec avkcij v obliki produktov dodeljuje na letni, večmesečni, mesečni, tedenski in dnevni osnovi.«.
3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na koordiniranih avkcijah lahko sodelujejo tudi pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje sosednjih sistemskih operaterjev, s katerimi slovenski sistemski operater izvaja te avkcije. Ti pogoji so navedeni v skupnih avkcijskih pravilih, ki so objavljena kot priloga temu Pravilniku in so njegov sestavni del.«.
4. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pravne osebe iz drugega odstavka 8. člena, ki želijo sodelovati na skupnih avkcijah, ki jih operativno izvaja sosednji sistemski operater, morajo sistemskemu operaterju predložiti:
– izjavo o seznanjenju in soglašanju s skupnimi avkcijskimi pravili (Statement of acceptance) ter
– ustrezna finančna zavarovanja.
Pred vključitvijo pravne osebe na avkcije slovenski sistemski operater preveri izpolnjevanje pogojev prosilca za nastop na avkcijah pri sosednjem sistemskem operaterju.«.
5. člen
V 18. členu se v prvem stavku in prvi alineji prvega odstavka za besedo »večmesečne« in pred besedo »mesečne« črta beseda »ali« in se nadomesti z vejico.
6. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Točen termin in trajanje posameznih avkcij izvajalec avkcij določi in objavi v avkcijskih specifikacijah na svoji spletni strani, in sicer vsaj tri (3) dni pred pričetkom tedenskih in dnevnih avkcij, najkasneje sedem (7) dni pred vsako letno in večmesečno avkcijo ter vsaj pet (5) dni pred vsako mesečno avkcijo.«.
7. člen
V 34. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri koordiniranih avkcijah je prenos izjemoma možen preko telefaxa, če to dopuščajo skupna avkcijska pravila za posamezno mejo.«.
8. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za prenos prenosnih zmogljivosti med udeleženci je načeloma enak roku za najavo voznih redov, in sicer je rok za prenos prenosnih zmogljivosti dodeljenih na letni, večmesečnih, mesečnih in tedenskih avkcijah enak roku za jutranjo najavo voznega reda, rok za prenos prenosnih zmogljivosti, dodeljenih na dnevnih avkcijah pa je enak roku za popoldansko najavo voznega reda, razen če za koordinirane avkcije roke za prenos na posameznih mejah natančneje urejajo skupna pravila, ki so priloga temu pravilniku.«.
9. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec prenosne zmogljivosti za vrnjeno prenosno zmogljivost prejme nadomestilo po ceni, doseženi na novi avkciji.«.
10. člen
V 42. členu se na koncu prvega stavka črta besedilo »(predvidoma do 8.00 v dnevu D-1)«.
11. člen
Za 59. členom se doda nov, 59.a člen, ki se glasi:
»Udeleženec koordinirane avkcije lahko svoje obveznosti na tedenskih in dnevnih avkcijah namesto z depozitnim podračunom zavaruje z bančno garancijo, če to dovoljujejo skupna avkcijska pravila za posamezno mejo, ki so priloga temu pravilniku. V tem primeru se višina bančne garancije obravnava enako kot neto stanje na depozitnem podračunu. Od višine bančne garancije se odštevajo vse neporavnane obveznosti udeleženca avkcije.«.
12. člen
V 60. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Če skladno z 59.a členom udeleženec avkcije svoje obveznosti zavaruje z bančno garancijo, mu sistemski operater račune izdaja enkrat tedensko za pretekli teden. Rok plačila je osem (8) dni.«.
13. člen
Besedilo 62. in 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok plačila je določen najkasneje dva delovna dni pred dnem, ko sistemski operater objavi avkcijske specifikacije za prvo naslednjo avkcijo, na kateri je že mogoče dodeljevanje prenosnih zmogljivosti z enakimi tehničnimi parametri, vendar za krajše časovno obdobje.«.
14. člen
Končna določba
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 17/JD-115
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2007-2111-0119
Elektro-Slovenija, d.o.o.
mag. Vitoslav Türk l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo, EZ-UPB2) je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo dne 20. 7. 2007, dal soglasje št. 141-2/2007-8/EE-34 k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

AAA Zlata odličnost