Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, stran 10350.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrico za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03, 52/04, 117/05) se v 6. členu na koncu devete alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– pri podzemnih gradnjah, ki se ne uporabljajo za izkoriščanje ali raziskovanje rudnin, je izjemoma dovoljena napetost 20 kV.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 61. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izjema so podzemne gradnje, ki se ne uporabljajo za raziskovanje in izkoriščanje rudnin.«.
3. člen
Besedilo 166. člena se spremeni tako, da se glasi:
»166. člen
»Aktivna optična oprema je oprema, ki se uporablja za pretvorbo električnega signala v optični in nazaj, kakor tudi za prenos in razdelitev teh signalov po optičnih kablih.«.
4. člen
Besedilo 167. člena se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
V podzemnih prostorih rudarskih del je dovoljena uporaba standardnih optičnih kablov, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– zunanji plašč kabla mora biti oranžne barve;
– kabli ne smejo pospeševati gorenja oziroma morajo biti samougasljivi;
– pri gorenju ne smejo sproščati halogenih plinov;
– pri gorenju smejo sproščati le malo dima;
– pri gorenju ne smejo sproščati korozivnih plinov;
– imeti morajo nekovinsko zaščito pred glodavci (kevlar, steklena vlakna);
– konstrukcijsko morajo biti izdelani tako, da imajo natezno trdnost večjo kot 2500 N.«.
5. člen
Na koncu pete alineje 210. člena se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– aktivna optična oprema v protieksplozijsko zaščiteni izvedbi in aktivna optična oprema brez protieksplozijske zaščite iz zadnjega odstavka 211. člena.«.
6. člen
Za drugim odstavkom 211. člena se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V podzemnih prostorih, razvrščenih v I. stopnjo nevarnosti glede metana in premogovega prahu, in na površini jame se lahko uporablja aktivna optična oprema brez protieksplozijske zaščite.
Če ta oprema po optičnih kablih seva v področje II. nevarnostne stopnje glede metana in premogovega prahu, izhodna svetlobna moč ne sme presegati 150 mW oziroma gostota svetlobnega toka ne sme presegati 20 mW/mm2. Če sta prej navedeni vrednosti preseženi, mora biti ob prekinitvi kabla zaradi mehanske poškodbe izvedena samodejna prekinitev sevanja.«.
7. člen
Besedilo 239. člena se spremeni, tako da se glasi:
»239. člen
Električne naprave in instalacije je potrebno pregledovati v rokih, ki so navedeni v tabeli št. 12 v Prilogi Č.
Električne naprave in napeljave v separacijah in drobilnicah kamnolomov in sorodnih objektih pregledujejo enkrat dnevno usposobljene osebe na tem delovišču, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke.
V internem aktu iz 225. člena tega pravilnika morajo biti določeni način pregledov (vizualni, preizkus), strokovna usposobljenost oseb, ki opravljajo preglede, način evidentiranja in zahteva po odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.«.
8. člen
V drugem odstavku 247. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– upornost okvarne zanke enkrat na dve leti;«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– upornost ozemljitve za podzemna rudarska dela in dela na zunanjih deloviščih (npr. na etažah kamnolomov) dvakrat letno, za preostala dela pa enkrat v dveh letih;«.
9. člen
V drugi alineji 251. člena se besedilo »(Uradni list SFRJ, št. 99/87)« nadomesti z besedilom «(Uradni list SFRJ, št. 66/87)«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-106/2005
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EVA 2007-2111-0089
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Št. 01701-20/2007/5
Soglašam!
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost