Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3885. Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, stran 10239.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določajo:
- vrste kvalificiranih proizvajalcev električne energije glede na primarni vir energije in električno moč,
- pogoji za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije in
- načini pridobitve statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije.
(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2004/8/ES z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (UL L št. 52, z dne 21. 2. 2004, str. 50).
(3) Določbe te uredbe se nanašajo na pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
- soproizvodnja pomeni postopek sočasne proizvodnje toplote ter električne in/ali mehanske energije (SPTE) v istem procesu iz dovedenega goriva;
- celotni izkoristek pomeni letno vsoto proizvedene električne in mehanske energije ter koristne toplote, deljeno z vložkom goriva, ki se porabi za proizvodnjo toplote v soproizvodnji ter bruto proizvodnjo električne energije in mehanske energije;
- izkoristek pomeni izkoristek, izračunan na podlagi »neto kurilne vrednosti« goriv, imenovane tudi »spodnje kurilne vrednosti«;
- kvalificirani proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov je proizvajalec, ki pridobiva električno energijo iz ene od vrst obnovljivih virov energije, ki jih določa zakon;
- kvalificirani proizvajalec s soproizvodnjo z visokim izkoristkom je proizvajalec, ki v posameznem proizvodnem objektu proizvaja toploto in električno energijo z nadpovprečno dejansko doseženim izkoristkom pri soproizvodnji in izpolnjuje merila iz te uredbe;
- fosilna goriva so goriva, ki so pridobljena iz rudninskih zalog, ne glede na to, ali se uporabijo v prvotni sestavi ali predelana;
- komunalni odpadki: velja enaka definicija, kot je uporabljena v zakonodaji s področja ravnanja z odpadki; v to skupino sodita tudi deponijski plin ter plin iz komunalnih čistilnih naprav odpadnih voda;
- koristna toplota pomeni toploto, proizvedeno v postopku soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po toploti in/ali hlajenju;
- ekonomsko opravičljivo povpraševanje po toploti pomeni povpraševanje, ki ne presega potreb po toploti ali hladu, ki bi jih sicer zadovoljili po tržnih pogojih na trgu toplote ali hladu;
- električna energija iz soproizvodnje, proizvedene z visokim izkoristkom, pomeni električno energijo, proizvedeno s sočasno proizvodnjo koristne toplote, izračunano po metodologiji, ki jo določa Priloga I te uredbe;
- kvalificirana elektrarna je postroj, s katerim si je kvalificirani proizvajalec pridobil status kvalificiranega proizvajalca;
- ločena proizvodnja je proizvodnja električne energije in toplote v samostojnih ločenih postrojih. V ločeni proizvodnji je za primere, ki jih obravnava ta uredba, mogoče pridobiti električno energijo v termoelektrarni in toploto v kotlovnici;
- proizvedena električna energija v soproizvodnji je električna energija na sponkah generatorja, ko se sočasno proizvaja tudi koristna toplota;
- proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) je električna energija na pragu elektrarne, to je proizvodnja na generatorju, zmanjšana za celotno lastno rabo elektrarne;
- vrednost referenčnega izkoristka za ločeno proizvodnjo pomeni izkoristek nadomestne ločene proizvodnje toplote in električne energije, ki se nameravata nadomestiti s soproizvodnjo; ta izkoristek določa Odločba Komisije 2007/74/ES z dne 21. decembra 2006 o določitvi harmoniziranih referenčnih vrednosti za ločeno proizvodnjo elektrike in toplote za izvajanje Direktive 2004/8 (UL L št. 32 z dne 6. 2. 2007, str. 183; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2007/74/ES);
- naprava za soproizvodnjo pomeni napravo, ki obratuje po postopku soproizvodnje;
- mikrosoproizvodnja pomeni napravo za soproizvodnjo z instalirano električno močjo, manjšo od 50 kW;
- mala soproizvodnja pomeni napravo za soproizvodnjo z instalirano električno močjo, manjšo od 1 MW;
- prihranek primarne energije (PPE) po tej uredbi je pokazatelj, ki izraža odstotek prihranjenega goriva v soproizvodnji glede na porabo goriva v ločeni proizvodnji enake količine električne energije in enake količine koristne toplote;
- PPE se računa kot povprečje za eno leto obratovanja. Za nove elektrarne se PPE izračuna na podlagi podatkov iz prevzemnih meritev in predvidenega časa enoletnega obratovanja iz energetskega dovoljenja;
- količina energijskih vložkov se izračuna kot vsota posameznih delnih vložkov za različna goriva. Posamezni vložki so izračunani na podlagi količine posameznega goriva in spodnje kurilne vrednosti teh goriv.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, kot ga določa Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo).
II. KVALIFICIRANI PROIZVAJALCI ELEKTRIČNE ENERGIJE IN KVALIFICIRANE ELEKTRARNE
3. člen
(1) Kvalificirani proizvajalci električne energije so proizvajalci električne energije v kvalificiranih elektrarnah, ki si pridobijo status po tej uredbi.
(2) Kvalificirani proizvajalci si pridobijo status samo za postroje, ki so kvalificirane elektrarne, ne pa tudi za morebitne druge postroje na isti lokaciji ali druge elektrarne, v katerih proizvajajo električno energijo.
(3) Kvalificirana elektrarna ne sme biti v lasti ali obratovanju pravne osebe, ki izvaja dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in organiziranja trga z električno energijo.
4. člen
(1) Kvalificirane elektrarne so:
1. elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo enega od OVE in se uvrščajo v naslednje skupine:
- hidroelektrarne,
- elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo pretežno geotermalno energijo,
- elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo biomaso,
- elektrarne, ki izkoriščajo izključno energijo vetra,
- elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo,
- elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katero koli drugo vrsto OVE, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora,
- kombinirane elektrarne skupin, opisanih v tej točki;
2. elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo komunalne odpadke in odpadke ali ostanke proizvedenih goriv;
3. elektrarne s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki pretvarjajo vhodno energijo goriv fosilnega izvora kot edino vhodno energijo ali fosilna goriva v kombinaciji z OVE oziroma komunalnimi odpadki ter izpolnjujejo pogoje iz te uredbe.
(2) Elektrarna s soproizvodnjo, ki izrablja OVE ali kombinacijo fosilnih goriv in obnovljivih virov oziroma komunalnih odpadkov, lahko pridobi status kvalificirane elektrarne na OVE ali kvalificirane elektrarne s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ne more pa pridobiti hkrati obeh statusov.
5. člen
(1) Glede na moč se kvalificirane elektrarne delijo na:
1. mikro: manjše od 50 kW,
2. male: večje od 50 kW ter manjše od 1 MW ali enake,
3. srednje: večje od 1 MW ter manjše od 10 MW nazivne instalirane električne moči ali enake,
4. velike: večje od 10 MW električne moči.
(2) Kvalificirane elektrarne s soproizvodnjo se po zgornji delitvi razvrščajo glede na moč na sponkah generatorja, kvalificirane elektrarne na OVE se razvrščajo glede na moč na pragu elektrarne.
6. člen
Glede proizvodnje toplote med letom se kvalificirane elektrarne s soproizvodnjo delijo na:
1. toplarne za daljinsko ogrevanje; to so toplarne, ki več kot 50 odstotkov letno proizvedene toplote oddajajo v sisteme lokalne javne službe za distribucijo toplote,
2. industrijske toplarne; to so toplarne, ki več kot 50 odstotkov letno proizvedene toplote oddajajo v sisteme industrijskih porabnikov.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA KVALIFICIRANEGA PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE
7. člen
Kvalificirane elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo eno od obnovljivih energij, morajo zadostiti tudi naslednjim pogojem:
- hidroelektrarne: morajo izpolnjevati okoljevarstvene pogoje;
- elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo geotermalno energijo: nimajo določenih dodatnih pogojev;
- elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo biomaso:
a) biomasa, razen če gre za sosežig, mora predstavljati najmanj 90 odstotkov uporabljenega goriva, merjeno po spodnji kurilni vrednosti, v letnem povprečju,
b) elektrarne lahko kot gorivo uporabljajo biomaso, če delujejo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo ravnanje z odpadki in z biomaso;
- elektrarne, ki izkoriščajo izključno energijo vetra: nimajo določenih dodatnih pogojev;
- elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo: nimajo določenih dodatnih pogojev;
- elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katero koli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora: nimajo določenih dodatnih pogojev;
- kombinirane elektrarne skupin, opisanih v tej točki: nimajo določenih dodatnih pogojev.
8. člen
Kvalificirane elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo komunalne odpadke, morajo zadostiti tudi naslednjim pogojem:
- komunalni odpadki morajo predstavljati najmanj 90 odstotkov uporabljenega goriva, merjeno po spodnji kurilni vrednosti, na letnem povprečju,
- elektrarne lahko kot gorivo uporabljajo komunalne odpadke, če delujejo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
9. člen
(1) Elektrarne s soproizvodnjo z visokim izkoristkom morajo dosegati predpisane prihranke primarne energije (PPE), kot jih določa Priloga I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za dokazovanje dosežene PPE mora kvalificirani proizvajalec z ustreznimi registriranimi merilniki dokazati celotno vstopno in izstopno energijo.
(3) Za mikro in male elektrarne s soproizvodnjo se za dokazovanje lahko uporabijo podatki proizvajalca naprav.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA KVALIFICIRANEGA PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE
10. člen
(1) O pridobitvi statusa kvalificiranega proizvajalca odloči ministrstvo, pristojno za energetiko, na zahtevo proizvajalca.
(2) Vlogi je treba priložiti dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz te uredbe in dokazila o proizvedeni količini električne energije in toplote v preteklem letu.
(3) Podrobnejša vsebina vloge za pridobitev statusa za nove ali rekonstruirane elektrarne je določena v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Za nove elektrarne in elektrarne, ki so rekonstruirane, s spremenjenimi parametri, se predloži tudi Poročilo o prevzemnih meritvah.
11. člen
(1) Za ustrezno dodeljevanje statusa kvalificiranega proizvajalca se pri ministrstvu, pristojnem za energetiko, vodi register kvalificiranih proizvajalcev.
(2) V register kvalificiranih proizvajalcev so vpisani vsi kvalificirani proizvajalci.
(3) Ob vpisu v register se kvalificiranemu proizvajalcu določi identifikacijska številka.
(4) Razen z dokončno odločbo o podelitvi statusa kvalificiranega proizvajalca lahko kvalificirani proizvajalec uveljavlja ugodnosti, ki izhajajo iz tega statusa, tudi z navedbo identifikacijske številke vpisa v register in z navedbo obdobja veljavnosti statusa.
12. člen
(1) V register kvalificiranih proizvajalcev se proizvajalci vpišejo po dokončnosti odločbe o dodelitvi statusa kvalificiranega proizvajalca. V registru so enaki podatki kot v vlogi za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca, poleg tega pa tudi podatki o proizvedeni količini električne energije in toplote v preteklem letu.
(2) Kvalificirani proizvajalci morajo za vsako leto obratovanja za potrebe registra dostaviti podatke o proizvedeni količini električne energije in toplote ter o porabi goriva. Navedeni podatki morajo biti podani v enaki obliki, kot je v Prilogi III, ki je sestavni del te uredbe, določena za vlogo za podaljšanje statusa kvalificiranega proizvajalca.
(3) Status kvalificiranega proizvajalca po tej uredbi se lahko podeli največ za eno leto.
13. člen
Za podaljšanje statusa morajo kvalificirani proizvajalci ali njihovi zastopniki najpozneje 60 dni pred iztekom statusa kvalificiranega proizvajalca vložiti vlogo za podaljšanje statusa kvalificiranega proizvajalca na obrazcu, določenem v Prilogi III, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za podaljšanje statusa.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Status kvalificiranega proizvajalca, podeljen skladno z Uredbo o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 29/01 in 99/01), velja do izteka roka, za katerega je bil podeljen.
15. člen
Elektrarne s soproizvodnjo z visokim izkoristkom lahko za proizvedeno električno energijo pridobijo potrdila o izvoru le, če izpolnjujejo pogoje po tej uredbi.
16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 29/01 in 99/01).
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-26/2007/5
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2006-2111-0040
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost