Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3558. Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, stran 9018.

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje, v soglasju z ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
1. člen
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
2. člen
Izvajalci zdravstvenih pregledov po tem pravilniku so javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa.
3. člen
Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev obsega:
– anamnezo;
– klinični pregled;
– elektrokardiografijo;
– spirometrijo;
– laboratorijske preiskave krvi (hemogram, krvni sladkor in ob indikaciji jetrni testi) in urina.
Zdravstveni pregled iz prejšnjega odstavka se opravlja vsako peto leto.
4. člen
Zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate, obsega poleg zdravstvenega pregleda iz prejšnjega člena tudi naslednje:
– cikloergometrijo;
– oceno vidnih funkcij (visus, forija, fuzija, barvni, globinski in nočni vid);
– preiskavo sluha s šepetom in po potrebi ADG;
– psihološki pregled.
Zdravstveni pregled iz prejšnjega člena in zdravstveni pregled iz tega člena, se za operativne gasilce, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate, opravlja vsako peto leto.
Za najzahtevnejša opravila iz prejšnjega odstavka tega člena se po tem pravilniku štejejo predvsem: delo na zavarovani in nezavarovani višini, delo v vročini in na mrazu, delo ob izpostavljenosti plinom, param, prahu, nevarnim snovem, prenašanje bremen ter druga dela z izjemno povečanim tveganjem za poškodbe.
5. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena se psihološki pregled opravi le ob prvem pregledu, cikloergometrija pa se opravi le ob prvem pregledu in po petinštiridesetem letu starosti in to vsakih pet let ali ob indikaciji pri pregledu.
6. člen
Pri zdravstvenem pregledu za operativne gasilce se upoštevajo vsi rezultati predloženih izvidov preiskav, ki jih je operativni gasilec opravil v zadnjih treh mesecih pred zdravstvenim pregledom po tem pravilniku.
7. člen
Zdravstveni pregledi za operativne gasilce, ki poklicno opravljajo operativne naloge gasilstva, se opravijo v obsegu in rokih določenih s tem pravilnikom in v obsegu ter na način, ki je določen s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr. in 124/06).
8. člen
Izvajalec zdravstvenega pregleda izda potrdilo o zdravstveni sposobnosti operativnega gasilca skladno s tem pravilnikom. Potrdilo vsebuje osebne podatke operativnega gasilca, mnenje o zdravstveni sposobnosti, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, podpis ter žig izvajalca zdravstvenega pregleda in podpis zdravnika, ki je pregled opravil.
9. člen
Zdravstvene preglede po tem pravilniku lahko opravljajo javni zdravstveni zavodi, ki imajo zaposlenega zdravnika, specialista medicine dela, prometa in športa in zasebni zdravniki, specialisti medicine dela, prometa in športa, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-49/2004
Ljubljana, dne 21. junija 2007
EVA 2007-2711-0051
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Št. 007-158/2007-2
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost