Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3037. Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov, stran 7755.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES) določajo pogoji in način zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov.
(2) Za mleto meso se ne šteje mleto meso, ki ga nosilec živilske dejavnosti zmelje neposredno pred končnim potrošnikom.
(3) Za mesne pripravke se ne štejejo mesni pripravki, ki jih nosilec živilske dejavnosti pred dajanjem na trg termično obdela.
2. člen
(zmanjšanje števila vzorčnih enot)
(1) Nosilci živilske dejavnosti proizvodnje mletega mesa in mesnih pripravkov, ki izpolnjujejo zahteve, določene v tretjem odstavku 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih obseg proizvodnje mletega mesa ali mesnih pripravkov ne presega po pet ton mesečno, lahko v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru mesnih pripravkov za neposredno uživanje (tatarski biftek ipd.) lahko nosilci živilske dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 2073/2005/ES in katerih mesečni obseg proizvodnje ne presega ene tone mesnih pripravkov za neposredno uživanje, v načrtih vzorčenja zmanjšajo število vzorčnih enot pri vzorčenju na salmonelo na način, določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(zmanjšanje pogostnosti vzorčenja)
(1) Za izvedbo zadnjega odstavka oddelka Pogostnost vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov in mehansko izkoščenega mesa Poglavja 3 Priloge I Uredbe 2073/2005/ES lahko nosilci živilske dejavnosti v:
- odobrenih obratih za klanje živali, katerih letni obseg klanja ne presega po 7.000 govedi ali kopitarjev oziroma po 15.000 prašičev, ovc ali koz, pogostnost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo na način, določen v delu A Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
- odobrenih obratih za klanje perutnine, katerih letni obseg klanja ne presega 1.000.000 brojlerjev oziroma 100.000 puranov, pogostnost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo na način, določen v delu B Priloge 3 tega pravilnika;
- registriranih in odobrenih obratih za proizvodnjo mletega mesa oziroma mesnih pripravkov, katerih mesečni obseg proizvodnje ne presega po 10 ton mletega mesa oziroma mesnih pripravkov, pogostnost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v Prilogi 1 tega pravilnika;
- obratih iz prejšnje alinee, ki proizvajajo mesne pripravke, namenjene za neposredno uživanje, v obsegu, ki ne presega 1 tono mesečno, pogostnost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Če se pri preizkušanju ugotovi nezadovoljiv rezultat vzorca ali skupnega vzorca, mora nosilec živilske dejavnosti prekiniti z zmanjšano pogostnostjo vzorčenja in takoj preiti na začetno pogostnost vzorčenja, določeno v Prilogah 1, 2 oziroma 3 tega pravilnika.
4. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2007
Ljubljana, dne 22. maja 2007
EVA 2007-2311-0034
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost