Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2828. Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1), stran 7250.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o priložnostnih kovancih (ZPK-1)
Razglašam Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. junija 2007.
Št. 001-22-62/07
Ljubljana, dne 11. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH (ZPK-1)
1. člen
(vsebina zakona)
Republika Slovenija v skladu s tem zakonom, zakonom, ki ureja delovanje Banke Slovenije in Uredbo Komisije (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (UL L št. 139 z dne 11. 5. 1998, str. 6, s spremembami), izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Republiko Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen.
2. člen
(določitev dogodkov)
(1) Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci, določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci v naslednjem letu, določi vlada najpozneje devet mesecev pred dnem, ki bo zaznamovan z izdajo priložnostnega kovanca.
3. člen
(delitev priložnostnih kovancev)
Priložnostni kovanci se delijo na spominske in zbirateljske kovance.
4. člen
(spominski kovanci)
(1) Spominski kovanci so po dimenziji in fizičnih ter kemijskih lastnostih enaki tečajnim eurokovancem za 2 eura. Spominski kovanci imajo skupno stran v obliki eurokovanca za 2 eura ter nacionalno stran in rob kovanca izdelano v obliki, ki predstavlja dogodek iz 1. člena tega zakona. Nacionalna stran mora imeti 12 zvezd, ki obkrožajo motiv ter letnico.
(2) Nominalna vrednost spominskih kovancev je 2 eura.
(3) Spominski kovanci se lahko izdajo ob enem dogodku na leto.
(4) Videz nacionalne strani spominskih kovancev po predhodnem posvetovanju z državami članicami Evropske unije določi vlada in se objavi v Uradnem listu Evropske unije. O nameravani izdaji spominskih kovancev ministrstvo, pristojno za finance, najpozneje šest mesecev pred izdajo kovancev obvesti Evropsko komisijo.
(5) Spominski kovanci se prodajajo po ceni, ki je lahko višja od njihove nominalne vrednosti. Ceno spominskih kovancev določi Banka Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance.
(6) Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v državah članicah, ki so prevzele euro kot svojo valuto.
5. člen
(zbirateljski kovanci)
(1) Zbirateljski kovanci so izdelani iz zlata, srebra ali kovin, ki jih določi vlada.
(2) Nominalna vrednost zbirateljskih kovancev ne sme biti enaka nominalni vrednosti tečajnih eurokovancev, določi pa jo vlada v skladu z obsegom izdaje, ki ga odobri Evropska centralna banka in ob izpolnjevanju meril, sprejetih na ravni Evropske unije.
(3) Zbirateljski kovanci se lahko izdajo ob največ dveh dogodkih na leto.
(4) Videz zbirateljskih kovancev določi vlada, o njem pa se posvetuje z državami članicami Evropske unije. Sprednja stran mora biti drugačna od nacionalnega motiva kovancev v obtoku. Zbirateljski kovanci se morajo od kovancev v obtoku razlikovati tudi po najmanj dveh od naslednjih značilnosti:
– barvi,
– premeru ali
– teži.
(5) Zbirateljski kovanci se prodajajo po ceni, ki je praviloma višja od njihove nominalne vrednosti. Ceno zbirateljskih kovancev določi Banka Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance.
(6) Zbirateljski kovanci so zakonito plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije.
6. člen
(določitev obsega izdaje)
(1) Obseg vsakokratne izdaje priložnostnih kovancev po predhodni odobritvi Evropske centralne banke določi vlada na predlog Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije oceni povpraševanje po priložnostnih kovancih v okviru povpraševanja po tečajnih eurokovancih za posamezno leto in oceno povpraševanja pošlje Evropski centralni banki v potrditev.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da je bila ocena povpraševanja prenizka, pošlje Evropski centralni banki predlog za odobritev dodatne izdaje eurokovancev v tekočem letu.
(4) Metodologijo za oceno povpraševanja določi Banka Slovenije.
7. člen
(javni natečaj)
(1) Za likovne rešitve priložnostnih kovancev razpiše Banka Slovenije javni natečaj.
(2) Podrobnejše pogoje za udeležbo na javnem natečaju iz prejšnjega odstavka določi Banka Slovenije.
8. člen
(strokovne in tehnične naloge)
(1) Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe, ki jo v imenu Republike Slovenije z Banko Slovenije sklene ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Za izvedbo dejavnosti iz prejšnjega odstavka guverner oziroma guvernerka Banke Slovenije v soglasju z ministrom oziroma ministrico, pristojno za finance, imenuje komisijo za izdajo priložnostnih kovancev.
9. člen
(izdelava kovancev)
(1) Priložnostne kovance izdeluje specializirana organizacija, ki jo s soglasjem ministrstva, pristojnega za finance, izbere Banka Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo naročila zaupne narave.
(2) Banka Slovenije nadzira izdelavo priložnostnih kovancev.
10. člen
(izročitev kovancev v obtok)
Banka Slovenije določi dan izročitve priložnostnih kovancev v obtok.
11. člen
(prodaja kovancev)
Priložnostne kovance za Republiko Slovenijo prodaja Banka Slovenije neposredno ali prek drugih pooblaščenih organizacij.
12. člen
(financiranje kovancev)
(1) Sredstva za izdajo priložnostnih kovancev se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Prihodke od prodaje priložnostnih kovancev prenese Banka Slovenije v proračun Republike Slovenije.
13. člen
(omejitev)
Pri poravnavi plačila s priložnostnimi kovanci se lahko zavrne prejem več kot 50 kovancev.
14. člen
(nadzor)
Izvajanje tega zakona nadzira Banka Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje Banke Slovenije.
15. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93).
16. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/92-6/18
Ljubljana, dne 1. junija 2007
EPA 1340-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.