Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2780. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-D), stran 7077.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2007.
Št. 001-22-57/07
Ljubljana, dne 7. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP-D)
1. člen
V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu v tretjem odstavku doda deveta alinea, ki se glasi:
»– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/14/ES z dne 11. maja 2005 o spremembi direktiv Sveta 72/166/EGS, 84/5/EGS, 88/357/EGS in 90/232/EGS ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L št. 149 z dne 11. 6. 2005, str. 14).«.
2. člen
V 1.a členu se v prvem odstavku dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. Splošna pravila so sporazum, s katerim se urejajo medsebojni odnosi med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic sistema zelene karte (UL L št. 192 z dne 31. 7. 2003, str. 27);
8. Multilateralni sporazum je sporazum, ki ga med seboj sklenejo nacionalni zavarovalni biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih držav in po katerem vsak nacionalni zavarovalni biro jamči za škode, ki nastanejo na njegovem ozemlju z uporabo vozil, ki izvirajo z ozemlja druge države podpisnice sporazuma, ne glede na to, ali so taka vozila zavarovana, ali ne (UL L št. 192 z dne 31. 7. 2003, str. 23).«.
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek.
V drugem odstavku se besedilo »(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZavar)«.
4. člen
V 7. členu se v drugem odstavku in prvem stavku tretjega odstavka beseda »zavarovalca« nadomesti z besedo »zavarovanca«.
V šestem odstavku se besedilo »2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.000 eurov«.
5. člen
V 8. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnice pridobivajo podatke za sklepanje in izvajanje zavarovanj v skladu s 5. členom tega zakona preko neposredne povezave informacijskih sistemov z evidenco registriranih vozil, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Za sklepanje in izvajanje zavarovanj se zavarovalnicam preko Združenja posredujejo vsi podatki, ki se vodijo v evidenci registriranih vozil.«.
6. člen
Besedilo 8.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Denarni zneski iz 7., 12. in 33.b člena tega zakona se spremenijo vsakih pet let upoštevajoč evropski indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga predpisuje Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (UL L št. 257 z dne 27. 10. 1995, str. 1). Denarni zneski se spremenijo za odstotno razliko, ki jo za petletno obdobje od zadnje spremembe teh zneskov določa evropski indeks cen življenjskih potrebščin, kakršnega objavlja Statistični urad Evropskih skupnosti.
Denarne zneske, spremenjenje v skladu s prejšnjim odstavkom, objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način spremembe zavarovalne vsote iz 33.b člena tega zakona velja tudi za neizkoriščeni del zavarovalne vsote.«.
7. člen
Za 8.a členom se doda 8.b člen, ki se glasi:
»8.b člen
Oškodovanec ali njegov pravni zastopnik lahko za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja potnikov v javnem prometu na podlagi pisne zahteve pridobi podatke o nesreči iz zbirke elektronskih zapisnikov policije o prometnih nesrečah.«.
8. člen
V 12. členu se v prvi alinei besedilo »1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.200 eurov«, v drugi alinei se besedilo »2,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »8.400 eurov«, v tretji alinei pa se besedilo »500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.100 eurov«.
9. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, znaša:
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, 5.000.000 eurov,
b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, 1.000.000 eurov.
Ob spremembi zavarovalnih vsot iz člena 1 Druge direktive Sveta 84/5/EGS, ki jih Evropska komisija objavi v Uradnem listu Evropske unije, Vlada Republike Slovenije skladno s tem spremeni najnižje zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način spremembe zavarovalnih vsot v primeru iz prejšnjega odstavka velja tudi za neizkoriščene dele zavarovalnih vsot.«.
10. člen
Za 20. členom se doda 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Zavarovalnica mora najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek:
– če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek.
Če zavarovalnica v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka ne predloži ponudbe najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek, pride v zamudo.
Oškodovanec, ki zahteva povrnitev škode iz 42.a člena, lahko sproži pravne postopke proti tuji odgovornostni zavarovalnici v državi svojega stalnega prebivališča oziroma sedeža.«.
11. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škodo, povzročeno z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena oseba.«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Za škodo, ki jo povzroči priklopno vozilo, dokler je speto z motornim vozilom in potem, ko ločeno od motornega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim, oškodovancu solidarno odgovarjata lastnik motornega vozila in priklopnega vozila. Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode od odgovornostne zavarovalnice motornega vozila ali priklopnega vozila.«.
12. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škodo, ki je bila povzročena na ozemlju držav članic Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU) in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil, in sicer brez plačila dodatne premije.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornostna zavarovalnica mora škodo, ki je bila povzročena v državah članicah EU in državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil, plačati do višine, določene s predpisi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tiste države, v kateri je nastal škodni dogodek. Če so najnižje zavarovalne vsote v tej državi nižje od vsot iz 19. člena tega zakona, je odgovornostna zavarovalnica dolžna povrniti škodo do vsot iz 19. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se črta beseda »garancijskega«, na koncu besedila pa se pika črta in doda besedilo »v skladu s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi«.
V četrtem odstavku se besedilo »Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega sporazuma« nadomesti z besedilom »Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil«.
V petem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ozemlje države, katere registrsko tablico ima vozilo, ne glede na to, ali je ta tablica stalna ali začasna, ali«,
doda se četrta alinea, ki se glasi:
»– če vozilo nima registrske tablice ali ima registrsko tablico, ki ne ustreza ali ne ustreza več vozilu, in je bilo udeleženo v nesreči, ozemlje države, v kateri se je nesreča zgodila.«.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek 6. člena ZZavar se lahko za državo članico, v kateri zavarovanje krije nevarnost, v primeru, če je vozilo odposlano iz ene države članice EU v drugo, v tridesetih dneh od dneva, ko je kupec prevzel vozilo, šteje tudi država članica, v katero je bilo vozilo odposlano, ne glede na to ali je bilo vozilo v tej državi članici tudi registrirano.«.
13. člen
V 24. členu se v prvem stavku črta beseda »garancijskega«. Drugi in tretji stavek se črtata.
Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pri vozilih, ki izvirajo iz ozemlja države, katere nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma, nadomešča mednarodno listino registrska tablica.
Mednarodne listine, ki se štejejo za veljavne, določi Združenje v skladu s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.«.
14. člen
V 25. členu se v prvem odstavku črta beseda »garancijskega« in besedilo »ali na vozilu ni registrske tablice, ki nadomešča mednarodno listino«.
V drugem odstavku se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: »Kadar vozila, ki izvirajo iz ozemlja druge države članice EU ali tretje države, vstopajo v Republiko Slovenijo iz ozemlja druge države članice, policija izvaja nadzor z nesistematičnim preverjanjem, ki ni usmerjeno izključno v preverjanje zavarovanja avtomobilske odgovornosti.«.
15. člen
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo »Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega sporazuma« nadomesti z besedilom »Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil«.
V drugem odstavku se besedilo »tujo zavarovalnico« nadomesti z besedilom »tujo odgovornostno zavarovalnico«.
16. člen
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda v Republiki Sloveniji z uporabo vozila, ki izvira iz države članice EU oziroma države, katere nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil (v nadaljnjem besedilu: vozilo, ki izvira iz tuje države), lahko odškodninski zahtevek za povrnitev škode vloži pri Združenju ali pri zavarovalnici, članici Združenja, ki je korespondent za obravnavanje odškodninskih zahtevkov tuje odgovornostne zavarovalnice.«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Združenje oziroma korespondent za obravnavanje odškodninskih zahtevkov tuje odgovornostne zavarovalnice mora v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek:
– če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek.
Če Združenje oziroma korespondent za obravnavanje odškodninskih zahtevkov tuje odgovornostne zavarovalnice v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek, pride v zamudo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
17. člen
V 28. členu se besedilo »vozila s tujo registracijo« nadomesti z besedilom »vozila, ki izvira iz tuje države«.
18. člen
Besedilo 29. člena se spremi tako, da se glasi:
»Za škodo, ki jo povzroči voznik vozila, ki izvira iz tujine, ki ni zavarovano ali vozilo pripada osebi iz druge države članice EU, za katero velja izjema glede obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti, odgovarja Združenje s sredstvi škodnega sklada.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima škodni sklad, ki je poravnal škodo oškodovancu, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov in stroškov od pristojnega tujega škodnega sklada, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.«.
19. člen
V 33.b členu se v drugem odstavku besedilo »50,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »210.000 eurov«.
20. člen
V 37. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Združenje mora v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek:
– če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
– če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti ocenjena, dati utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek.
Če Združenje v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek, pride v zamudo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
21. člen
V 39. členu se besedi »druga vozila« nadomesti z besedilom »zavarovanje avtomobilske odgovornosti«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je Združenje v primeru iz prejšnjega odstavka kateremukoli oškodovancu iz iste nesreče plačalo odškodnino zaradi smrti ali hude telesne poškodbe, zaradi katere je bolnišnično zdravljenje trajalo najmanj pet dni, Združenje odgovarja tudi za škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, vendar največ do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana za vozila na dan škodnega dogodka, pri čemer znaša soudeležba oškodovanca pri škodi 500 eurov.«.
22. člen
V 42.a členu se v napovednem stavku prvega odstavka beseda »bivališča« nadomesti z besedilom »prebivališča oziroma sedeža«, v prvi alinei se besedilo »bivališča oškodovanca oziroma v tretjih državah« nadomesti z besedilom »prebivališča oziroma sedeža oškodovanca, ali v tretjih državah«, druga alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
»– povzročenih z uporabo vozil, katerih lastniki so zavarovanje avtomobilske odgovornosti sklenili pri zavarovalnici iz druge države članice EU in ta vozila izvirajo iz ozemlja druge države članice EU.«.
23. člen
V 42.c členu se črta besedilo », in ne spreminja sodne pristojnosti«.
24. člen
V 42.e členu se v drugem odstavku v 3. točki besedilo »datum prenehanja veljavnosti« nadomesti z besedo »trajanju«, v 5. točki se besedilo »začasnem prebivališču zavarovanca« nadomesti z besedilom »začasnem prebivališču oziroma imenu in sedežu zavarovanca«, doda se nova 6. točka, ki se glasi:
»6. imenih in sedežih oziroma naslovih korespondentov za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki so jih imenovale zavarovalnice drugih držav članic EU in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega sporazuma ali Splošnih pravil v Republiki Sloveniji, za obravnavanje odškodninskih zahtevkov iz 27. člena tega zakona,«, v dosedanji 6. točki, ki postane 7. točka, se besedilo »naslovih ali sedežih« nadomesti z besedilom »sedežih oziroma naslovih«, dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. seznamu vozil oziroma oseb, za katere v Republiki Sloveniji velja izjema glede obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Navedeni seznam in ime organa, odgovornega za plačilo odškodnin, se v roku 15 dni sporoči Komisiji EU.«.
25. člen
V 42.h členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »naslov« nadomesti z besedo »sedež«, v 3. točki se pred besedo »naslov« doda besedi »sedež oziroma«.
26. člen
Besedilo 42.m člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se v dveh mesecih od nesreče ne da ugotoviti odgovornostna zavarovalnica oziroma je škodo povzročilo vozilo, ki pripada osebi iz druge države članice EU, če za to osebo oziroma vozilo velja izjema glede obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti, lahko oškodovanec iz 42.j člena tega zakona uveljavlja svoj odškodninski zahtevek pri odškodninskem uradu.
Oškodovanec, ki ima stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji, lahko uveljavlja povračilo škode pri odškodninskem uradu, kadar ni mogoče identificirati vozila, ki je povzročilo škodo v drugi državi članici EU.
Odškodninski urad, ki je poravnal škodo oškodovancu, ima pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov in stroškov, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi:
1. če odgovornostne zavarovalnice ni mogoče ugotoviti, pri škodnem skladu v tisti državi članici EU, s katere ozemlja vozilo izvira,
2. če ni mogoče identificirati vozila, pri škodnem skladu v tisti državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča,
3. pri vozilih iz tretjih držav, pri škodnem skladu v tisti državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča,
4. če je škodo povzročilo vozilo, ki pripada osebi iz druge države članice EU, za katero velja izjema glede obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti, pri škodnem skladu v tisti državi članici EU, s katere ozemlja vozilo izvira.«.
27. člen
Za 42.n členom se doda novo podpoglavje »4. Register zavarovalnih primerov« ter 42.o in 42.p člen, ki se glasita:
»42.o člen
Za zagotavljanje podatkov o škodnem dogajanju za vozilo zavarovanca, ki zajema obdobje zadnjih petih let, v katerem ima zavarovanec sklenjeno zavarovalno pogodbo za vozilo, se pri Združenju ustanovi register zavarovalnih primerov.
Za register zavarovalnih primerov iz prejšnjega odstavka so zavarovalnice dolžne poslati Združenju vse podatke, ki so potrebni za zagotavljanje podatkov o škodnem dogajanju iz sklenjenih zavarovalnih pogodb za posamezno vozilo in zavarovanca.
42.p člen
Potrdilo o škodnem dogajanju za vozilo zavarovanca iz 42.o člena tega zakona izda zavarovalnica, pri kateri je imel zavarovanec zadnje sklenjeno zavarovanje, v 15 dneh od dneva prejema pisnega zahtevka.«.
28. člen
V 43. členu se v prvem odstavku besedilo »20,000.000 do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »25.000 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »600.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 4.100 eurov«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se zavarovalnica kaznuje z globo od 75.000 do 375.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalnice pa z globo od 2.400 do 12.300 eurov.«.
29. člen
Za 43. členom se doda 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
Z globo od 417 do 4.173 eurov se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki:
1. oškodovancu v predpisanem roku ne predloži ponudbe iz prve alinee prvega odstavka 20.a člena tega zakona,
2. oškodovancu v predpisanem roku ne da odgovora iz druge alinee prvega odstavka 20.a člena tega zakona.
Z globo 208 eurov se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 417 do 4.173 eurov se za prekršek kaznuje Združenje ali zavarovalnica, članica Združenja, ki je korespondent, ki:
1. oškodovancu v predpisanem roku ne predloži ponudbe iz prve alinee drugega odstavka 27. člena tega zakona,
2. oškodovancu v predpisanem roku ne da odgovora iz druge alinee drugega odstavka 27. člena tega zakona.
Z globo 208 eurov se kaznuje odgovorna oseba Združenja ali zavarovalnice, članice Združenja, ki je korespondent, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 417 do 4.173 eurov se za prekršek kaznuje Združenje, ki:
1. oškodovancu v predpisanem roku ne predloži ponudbe iz prve alinee drugega odstavka 37. člena tega zakona,
2. oškodovancu v predpisanem roku ne da utemeljenega odgovora iz druge alinee drugega odstavka 37. člena tega zakona.
Z globo 208 eurov se kaznuje odgovorna oseba Združenja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
30. člen
V 44. členu se v prvem odstavku besedilo »500.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.086 do 4.172 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »208 do 417 eurov«.
31. člen
V 44.a členu se v prvem odstavku besedilo »300.000 do 6,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.251 do 25.037 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 6,000.000« nadomesti z besedilom »1.251 do 25.037 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »417 do 1.251 eurov«.
32. člen
V 44.b členu se v prvem odstavku besedilo »3,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.518 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »417 do 4.172 eurov«.
33. člen
V 44.c členu se v prvem odstavku besedilo »200.000 do 2,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »834 do 8.345 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »417 eurov«.
34. člen
V 44.č členu se v prvem odstavku besedilo »500.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.086 do 4.172 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »208 do 417 eurov«.
35. člen
V 45. členu se v prvem odstavku besedilo »300.000 do 6,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.251 do 25.037 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »625 do 1.251 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »417 do 1.251 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »625 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »62 eurov«.
36. člen
V 46. členu se besedilo »15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
Določba prvega odstavka 19. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2012.
Najnižja zavarovalna vsota, za katero mora biti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2008, znaša:
– za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev 2.500.000 eurov,
– za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev 500.000 eurov.
Najnižja zavarovalna vsota, za katero mora biti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 znaša:
– za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev 3.700.000 eurov,
– za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev 750.000 eurov.
38. člen
Določbe 20.a člena, drugega in tretjega odstavka 27. člena in drugega in tretjega odstavka 37. člena zakona se uporabljajo za nesreče, ki se zgodijo od dneva uveljavitve tega zakona.
39. člen
Podatki v registru zavarovalnih primerov iz 42.o člena zakona se začnejo zbirati in uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/94-5/13
Ljubljana, dne 30. maja 2007
EPA 1364-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost