Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

175. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu, stran 483.

Na podlagi 54. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino, obliko in način vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu ter tehnične pogoje za dostop do podatkov, vpisanih v register društev in register podružnic tujih društev neposredno preko računalniške povezave.
II. REGISTER DRUŠTEV
2. člen
Register društev sestavljata registrska knjiga in zbirka listin.
V registrsko knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za katera zakon o društvih in ta pravilnik določata, da se vpišejo v register. Registrska knjiga se vodi kot centralna informatizirana zbirka podatkov (v nadaljnjem besedilu: centralni register društev).
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v registrsko knjigo ali za katere zakon določa, da se predložijo pristojnemu organu v postopku registracije društva, se vložijo v zbirko listin.
Centralni register društev je centralna informatizirana zbirka vseh podatkov, ki so vpisani v registrsko knjigo pri vseh pristojnih organih v Republiki Sloveniji.
3. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register (registrska številka);
2. matična številka društva;
3. šifra vrste društva;
4. ime društva, sprememba imena ter datum in številka odločbe o spremembi;
5. sedež (izbrani kraj poslovanja) društva, sprememba sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
6. naslov sedeža (ulica in hišna številka z dodatkom) društva, sprememba naslova sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
7. datum in številka odločbe o vpisu društva v register;
8. pripojitev drugega društva z datumom in številko odločbe o vpisu pripojitve društva;
9. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, sprememba zastopnika društva ter datum in številka odločbe o spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi, če je o spremembi izdana odločba;
10. datum sprejema sklepa o ustanovitvi društva in temeljnega akta društva, datum in številka odločbe o spremembi temeljnega akta;
11. prenehanje društva po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter datum in številka odločbe;
12. datum in številka odločbe, izdane po določbah predpisov, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo in se v register društev na podlagi teh predpisov vpiše po uradni dolžnosti;
13. datum in številka odločbe o izbrisu društva iz registra, datum in številka odločbe o registraciji društva, ki je nastalo s spojitvijo dveh ali več društev, oziroma o registraciji pripojitve društva, na podlagi katere je društvo prenehalo, ter upravna enota, ki je izdala odločbo, če ta ni pristojni organ;
14. ime in sedež pravnega naslednika društva, ki je prenehalo s spojitvijo z drugimi društvi oziroma s pripojitvijo k drugemu društvu;
15. opombe:
– nastanek društva s spojitvijo dveh ali več društev ter imena in registrske številke teh društev ter pristojni organ, pri katerem je bilo društvo vpisano v register društev,
– prenehanje društva zaradi spojitve ali pripojitve ter ime in registrska številka društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društva, h kateremu se je to društvo pripojilo, ter pristojni organ, pri katerem je to društvo vpisano v register društev,
– pripojitev društva, ime in registrska številka pripojenega društva ter pristojni organ, pri katerem je bilo to društvo vpisano v register društev,
– podelitev oziroma odvzem statusa društva v javnem interesu in področje, za katerega je status podeljen, datum, številka odločbe o podelitvi oziroma datum in številka odločbe o odvzemu statusa ter organ, ki je odločbo izdal,
– druge opombe (npr. registrska številka društva iz prejšnjega registra, datum in številka sklepa o popravku napak v odločbi …).
Spremembe podatkov iz 9. točke prejšnjega odstavka se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se prekrijejo prej vpisani podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
4. člen
Organ iz prvega odstavka 17. člena Zakona o društvih (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) na zadnjo stran obeh izvodov temeljnega akta oziroma sprememb temeljnega akta odtisne štampiljko, ki vsebuje ime pristojnega organa, registrsko številko društva, datum vpisa v register društev, število strani, podpis uradne osebe in žig pristojnega organa.
Pristojni organ pošlje društvu en izvod temeljnega akta oziroma sprememb temeljnega akta skupaj z odločbo o vpisu društva v register društev oziroma odločbo o vpisu sprememb, drugi izvod pa shrani v zbirki listin.
III. REGISTER PODRUŽNIC TUJIH DRUŠTEV
5. člen
Register podružnic tujih društev sestavljata registrska knjiga in zbirka listin.
V registrsko knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za katera zakon o društvih in ta pravilnik določata, da se vpišejo v register. Registrska knjiga se vodi kot centralna informatizirana zbirka podatkov (v nadaljnjem besedilu: centralni register podružnic tujih društev).
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v registrsko knjigo ali za katere zakon določa, da se predložijo pristojnemu organu v postopku registracije podružnice tujega društva, se vložijo v zbirko listin.
Centralni register podružnic tujih društev je centralna informatizirana zbirka vseh podatkov, ki so vpisani v registrsko knjigo pri vseh pristojnih organih v Republiki Sloveniji.
6. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register (registrska številka);
2. matična številka podružnice tujega društva;
3. šifra vrste podružnice tujega društva;
4. ime podružnice tujega društva, sprememba imena ter datum in številka odločbe o spremembi;
5. sedež (izbrani kraj poslovanja) podružnice tujega društva, sprememba sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
6. naslov sedeža (ulica in hišna številka z dodatkom) podružnice tujega društva, sprememba naslova sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
7. datum in številka odločbe o vpisu podružnice tujega društva v register;
8. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji, sprememba zastopnika podružnice tujega društva ter datum in številka odločbe o spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi, če je o spremembi izdana odločba;
9. datum sprejema temeljnega akta tujega društva in sklepa o ustanovitvi podružnice tujega društva ter datum in številka odločbe o spremembi temeljnega akta;
10. prenehanje po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter datum in številka odločbe;
11. datum in številka odločbe o izbrisu podružnice tujega društva iz registra;
12. podatki o tujem društvu:
– ime tujega društva ter datum in številka odločbe o spremembi;
– sedež in naslov tujega društva ter datum in številka odločbe o spremembi;
– registrski organ, številka in datum vpisa tujega društva, ali organ in številka potrdila o pridobitvi pravne osebnosti ter datum pridobitve pravne osebnosti;
13. opombe (npr. številka in datum sklepa o popravku napak v odločbi …).
Spremembe podatkov iz 8. točke prejšnjega odstavka se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se prekrijejo prej vpisani podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
IV. EVIDENCA DRUŠTEV V JAVNEM INTERESU
7. člen
Evidenco društev v javnem interesu sestavljata evidenčna knjiga in zbirka listin.
V evidenčno knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za katera zakon o društvih in ta pravilnik določata, da se vpišejo v evidenco. Evidenčna knjiga se vodi tudi kot informatizirana zbirka podatkov.
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v evidenčno knjigo ali za katere zakon določa, da se predložijo pristojnemu ministrstvu v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu, se vložijo v zbirko listin.
8. člen
V evidenčno knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v evidenco;
2. matična številka društva;
3. ime društva, sprememba imena ter datum in številka odločbe pristojnega organa o spremembi;
4. sedež društva (izbrani kraj poslovanja), sprememba sedeža ter datum in številka odločbe pristojnega organa o spremembi;
5. naslov sedeža društva (ulica in hišna številka z dodatkom), sprememba naslova sedeža ter datum in številka odločbe pristojnega organa o spremembi;
6. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, sprememba zastopnika društva ter datum in številka odločbe pristojnega organa o spremembi;
7. področje, za katero se podeljuje status;
8. datum in številka odločbe o podelitvi statusa;
9. datum in številka odločbe o odvzemu statusa;
10. opombe (npr. številka in datum sklepa o popravku napak v odločbi …).
Spremembe podatkov iz 6. točke prejšnjega odstavka se v evidenčno knjigo vpisujejo tako, da se prekrijejo prej vpisani podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
V. VODENJE ZBIRK LISTIN
9. člen
V zbirki listin registra društev, registra podružnic tujih društev ter evidence društev v javnem interesu se listine vodijo posebej za vsak subjekt vpisa v posebnem ovoju, ki se označi z zaporedno številko vpisa v register (registrska številka) oziroma v evidenco.
Listine, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa, se v ovoje vlagajo kronološko glede na vpise v register oziroma evidenco.
Zbirke listin se lahko vodijo tudi v informatizirani obliki.
VI. RAZVRŠČANJE DRUŠTEV V REGISTRU DRUŠTEV
IN REGISTRU PODRUŽNIC TUJIH DRUŠTEV
10. člen
Društva se za analitične in statistične potrebe razvrščajo v skupine in podskupine glede na vrsto društev (šifrant vrst društev).
Društva se razvrščajo na podlagi namena ustanovitve ter ciljev in nalog, določenih v temeljnem aktu tako, da se jim določi šifra skupine in podskupine (v nadaljnjem besedilu: šifra vrste društva).
Določbe, ki se nanašajo na razvrščanje društev v registru društev, se uporabljajo tudi za razvrščanje podružnic tujih društev.
11. člen
Pristojni organ ob vpisu društva v register društev razvrsti društvo v skupino in podskupino na podlagi enotne metodologije, določene s tem pravilnikom.
12. člen
Pri razvrstitvi društva pristojni organ upošteva v temeljnem aktu opredeljen namen in cilje društva; če ima društvo v temeljnem aktu opredeljenih več namenov oziroma različne cilje, pa po glavnem namenu oziroma ciljih.
Če na podlagi namena in ciljev društva ni mogoče razvrstiti, se pri razvrstitvi upoštevajo tudi naloge društva, določene v temeljnem aktu.
13. člen
Razvrstitev društva se z določeno šifro vrste društva vpiše v register društev oziroma register podružnic tujih društev.
14. člen
Društva se razvrščajo v naslednje skupine in podskupine:
 
Šifra Skupina in podskupina
-----------------------------------------------------------
0100 ŠPORTNA IN REKREATIVNA DRUŠTVA
0101 atletska društva
0102 gimnastična društva
0103 košarkaška društva
0104 nogometna društva
0105 rokometna društva
0106 odbojkarska društva
0107 hokejska društva
0108 smučarska društva in društva za druge zimske športe
0109 kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje
0110 kolesarska društva
0111 društva avto-moto športov
0112 plavalna društva in društva za vaterpolo
0113 veslaška društva
0114 društva za druge vodne in podvodne športe
0115 društva za tenis in squash
0116 društva za namizni tenis
0117 badmintonska društva
0118 društva za golf
0119 kegljaška društva
0120 balinarska društva
0121 strelska in lokostrelska društva
0122 boksarska društva
0123 društva za borilne veščine
0124 društva za zračne športe
0125 društva za konjeniške športe
0126 društva za športni ples
0127 jamarska društva
0128 planinska, plezalna in alpinistična društva
0129 taborniška in skavtska društva
0130 rekreativna društva
0131 društva za miselne športe
0199 druga športna in rekreativna društva
 
V skupino 0100 – športna in rekreativna društva in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva s področja tekmovalnega in rekreativnega športa, rekreacije oziroma miselnih športov (npr. šah, bridž, go) in drugih, s fizično aktivnostjo povezanih dejavnosti, z namenom sprostitve ter ohranjanja zdravja in moči (npr. biljard, paint-ball, body-building, orientacija, preživetje v naravi in druge dejavnosti).
 
0200 DRUŠTVA ZA POMOČ LJUDEM
0201 gasilska društva
0202 društva Rdečega križa
0203 invalidska društva
0204 društva prijateljev mladine
0205 društva obolelih
0206 društva za pomoč in samopomoč
0207 društva Lions in Rotary
0299 druga društva za pomoč ljudem
 
V skupino 0200 – društva za pomoč ljudem in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.
V to skupino se ob izpolnjevanju splošnih kriterijev razvrščajo tudi društva za pomoč v stiski – SOS telefoni, društva rejnikov in posvojiteljev, društva za krajevno samopomoč, razen strojnih združenj, društva, namenjena preventivi na teh področjih, in druga podobna društva.
 
0300 KULTURNA IN UMETNIŠKA DRUŠTVA
0301 dramska društva
0302 glasbena društva
0303 plesna društva
0304 likovna društva
0305 literarna društva
0306 filmska društva
0399 druga kulturna in umetniška društva
 
V skupino 0300 – kulturna in umetniška društva in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so ustvarjanje, poustvarjanje in posredovanje del estetske vrednosti vseh zvrsti.
V to skupino se ne razvrščajo društva ljubiteljev kulture in umetnosti oziroma oboževalcev izvajalcev.
 
0400 ZNANSTVENORAZISKOVALNA, IZOBRAŽEVALNA, STROKOVNA IN POKLICNA DRUŠTVA
0401 znanstvenoraziskovalna društva
0402 društva za razvoj gospodarstva
0403 društva za razvoj kmetijstva
0404 društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti
0405 društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti
0406 društva za razvoj tehnične kulture
0407 avto-moto društva
0499 druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva
 
V skupino 0400 – znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so razvoj znanosti oziroma stroke ter popularizacija njihovih dosežkov in vzgoja, izobraževanje ter usposabljanje na različnih področjih, razen vzgoje in izobraževanja na področju mejnih ved.
V to skupino se razvrščajo samo tista poklicna društva, katerih namen oziroma cilji delovanja izpolnjujejo pogoje te skupine. Prav tako se v to skupino razvrščajo tudi društva gospodarskih rejcev živali in pridelovalcev industrijskih in drugih rastlin (društva za razvoj kmetijstva).
 
0500 DRUŠTVA ZA VARSTVO OKOLJA, GOJITEV IN VZREJO ŽIVALI IN RASTLIN
0501 društva za varstvo okolja
0502 lovska društva
0503 ribiška društva
0504 čebelarska društva
0505 društva ljubiteljskih rejcev živali
0506 društva za varstvo živali
0507 gobarska društva
0599 druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin
 
V skupino 0500 – društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen in cilji delovanja so proučevanje, ohranjanje in varstvo narave oziroma okolja, vključno z ekologijo, lov, gojitev prosto živečih živali in čebel ali ljubiteljska vzreja živali (kinološka, felinološka, ornitološka, društva drugih ljubiteljskih rejcev živali ter druga podobna društva), preprečevanje nasilja nad živalmi ter gojitev ali nabiranje rastlin (društva vrtičkarjev, drugih ljubiteljskih gojiteljev rastlin, zeliščarjev in druga podobna društva).
 
0600 STANOVSKA DRUŠTVA
0601 društva upokojencev
0602 društva veteranov
0603 društva častnikov
0604 mladinska in študentska društva
0699 druga stanovska društva
 
V skupino 0600 – stanovska društva in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi istega stanu oziroma poklica.
 
0700 DRUŠTVA ZA RAZVOJ KRAJA
0701 turistična in hortikulturna društva
0702 društva kmetic in kmetov
0703 strojna združenja
0704 društva za ohranjanje običajev
0799 druga društva za razvoj kraja
 
V skupino 0700 – društva za razvoj kraja in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so kulturni in ekonomski razvoj določenega kraja oziroma območja, urejanje krajine ter ohranjanje kulturne dediščine.
V to skupino se ob izpolnjevanju splošnih kriterijev razvrščajo tudi društva, ki se ukvarjajo z muzejsko dejavnostjo (druga društva za razvoj kraja).
 
0800 NACIONALNA IN POLITIČNA DRUŠTVA
0801 nacionalna društva
0802 politična društva
0803 društva za varstvo človekovih pravic
0804 društva mednacionalnega prijateljstva
0899 druga nacionalna in politična društva
 
V skupino 0800 – nacionalna in politična društva in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so ohranjanje in razvijanje nacionalne zavesti, oblikovanje, širjenje in uveljavljanje političnih in drugih idej oziroma stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena, varstvo človekovih pravic, vključno z varstvom potrošnikov ter razvijanje mednarodnega povezovanja in sodelovanja.
V to skupino se razvrščajo tudi društva, ki razvijajo kulturno, športno ali drugo dejavnost, če njihovi cilji oziroma nameni izpolnjujejo kriterije te skupine (nacionalna društva).
 
0900 DRUŠTVA ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE
0901 verska društva
0902 duhovna društva
0903 društva za kakovost življenja
0904 društva mejnih ved
0999 druga društva za duhovno življenje
 
V skupino 0900 – društva za duhovno življenje in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so poglabljanje in utrjevanje vere, duhovni razvoj ljudi (teozofska društva, društva za meditacijo, društva za jogo in druga podobna društva), osveščanje in spodbujanje za večjo kakovost življenja (zdrava prehrana, medsebojni odnosi, naturizem in druga podobna področja dejavnosti oziroma gibanja) ter razvoj ali uporaba mejnih ved (radiestezija, bioenergetika, astrologija, numerologija, tai – chi in druge podobne dejavnosti).
 
9900 OSTALA DRUŠTVA
9901 društva zbirateljev
9902 društva za družabne igre
9903 počitniška in popotniška društva
9904 ljubiteljska društva
9999 druga društva
 
V skupino 9900 – ostala društva in ustrezno podskupino se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so hobiji in druga organizirana izraba prostega časa ter društva, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno drugo skupino in podskupino, določeno s tem navodilom.
V to skupino se ob izpolnjevanju splošnih kriterijev razvrščajo tudi ljubiteljska in navijaška društva ter druga podobna društva.
15. člen
Z razvrstitvijo na podlagi tega pravilnika društvo ne pridobi in ne more pridobiti nobenih pravic, prav tako pa zanj ne morejo nastati nobene obveznosti oziroma druge pravne posledice.
16. člen
O razvrstitvi društva v registru društev in registru podružnic tujih društev pristojni organ obvesti upravljavca Poslovnega registra Slovenije.
VII. TEHNIČNI POGOJI ZA NEPOSREDEN DOSTOP DO PODATKOV, VPISANIH V REGISTER DRUŠTEV IN REGISTER PODRUŽNIC TUJIH DRUŠTEV
17. člen
Osnovni podatki o društvih oziroma podružnicah tujih društev se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, v obliki, ki omogoča pregledovanje, iskanje ali izpis osnovnih podatkov o društvih oziroma podružnicah tujih društev.
Osnovni podatki iz prejšnjega odstavka so:
– podatki iz centralnega registra društev, ki so določeni v 2., 4., 5. in 6. točki prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, razen datuma in številke odločbe o spremembi,
– podatki iz centralnega registra podružnic tujih društev, ki so določeni v 2., 4., 5. in 6. točki prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, razen datuma in številke odločbe o spremembi.
Seznam društev oziroma podružnic tujih društev iz prejšnjega odstavka tega člena se avtomatsko ažurira ob vsaki spremembi podatkov iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 3. člena ter 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
18. člen
Elektronski dostop do vseh podatkov, vpisanih v register društev in register podružnic tujih društev, se zagotavlja uporabniku, ki izpolnjuje tehnične pogoje, ki zagotavljajo uporabo ustrezne strojne, programske in komunikacijske opreme za varen elektronski dostop.
Elektronski dostop se uporabniku iz prejšnjega odstavka zagotovi na podlagi sklepa ministra, pristojnega za notranje zadeve, da uporabnik izpolnjuje predpisane pogoje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vodenju registra društev (Uradni list RS, št. 22/96 in 4/00) in preneha veljati Navodilo za razvrščanje društev v registru društev (Uradni list RS, št. 7/02).
Do pridobitve dovoljenja iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika se register društev vodi kot register (registrska knjiga in računalniško vodena evidenca društev), vzpostavljen na podlagi pravilnika iz prejšnjega odstavka.
Do vzpostavitve centralnega registra podružnic tujih društev se podružnice tujih društev, na podlagi odločbe pristojnega organa, vpišejo v evidenčno knjigo mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev, ki v Republiki Sloveniji delujejo na podlagi dovoljenja Vlade Republike Slovenije, ter računalniško evidenco društev, vzpostavljeno na podlagi pravilnika iz prvega odstavka tega člena.
Do odločitve iz 21. člena tega pravilnika se uporablja evidenca društev v javnem interesu, vzpostavljena na podlagi predpisov iz 60. člena Zakona o društvih.
V registrsko knjigo registra društev iz drugega odstavka tega člena se novi podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– sprememba naslova sedeža društva se vpiše v rubriko »sprememba sedeža društva« s pripisom »sprememba naslova«;
– na podlagi 57. člena Zakona o društvih se dopolnjeni osebni podatki zastopnika društva vpišejo v rubriko »sprememba zakonitega zastopnika« pri vpisanem zastopniku brez datuma in z opombo »57. člen ZDru-1«;
– datum sprejema sklepa o ustanovitvi društva in temeljnega akta društva se vpiše v rubriko »številka in datum odločbe o spremembi temeljnega akta društva«, s pripisom »sprejem sklepa o ustanovitvi in temeljnega akta«;
– prenehanje društva po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter podatki iz 12. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se vpišejo v rubriko »opombe« s pripisom »prenehanje po 41. oziroma 42. členu Zakona o društvih« oziroma s pripisom vsebine odločitve sodišča (npr. uvedba prisilne poravnave, likvidacije oziroma stečaja).
V evidenčno knjigo mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev iz tretjega odstavka tega člena se novi podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– ime podružnice tujega društva se vpiše v rubriko »ime društva«;
– datum in številka odločbe o registraciji podružnice tujega društva se vpišeta v rubriko »številka in datum sklepa Vlade Republike Slovenije«;
– na podlagi 57. člena Zakona o društvih se dopolnjeni osebni podatki zastopnika podružnice tujega društva vpišejo v rubriko »zakoniti zastopnik društva v Republiki Sloveniji«;
– datum sprejema temeljnega akta tujega društva in sklepa o ustanovitvi podružnice tujega društva se vpiše v rubriko »številka in datum temeljnega akta«;
– prenehanje po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter datum in številka odločbe se vpišeta v rubriko »opombe«, s pripisom »prenehanje po 41. oziroma 42. členu Zakona o društvih«;
– datum in številka odločbe o izbrisu podružnice tujega društva iz registra se vpišeta v rubriko »opombe«, s pripisom »izbris podružnice tujega društva«.
V evidenčno knjigo evidence društev v javnem interesu iz četrtega odstavka tega člena se novi podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– sprememba naslova sedeža društva se vpiše v rubriko »sedež društva«, s pripisom »sprememba naslova«;
– osebni podatki zastopnika društva se vpišejo v rubriko »osebno ime zastopnika društva« ali »zastopnik društva« ipd. oziroma v rubriko »opombe«, če takšna rubrika ne obstaja;
– področje, za katero se podeljuje status, se vpiše v rubriko »opombe«.
20. člen
Po vzpostavitvi centralnega registra društev lahko pristojni organ na podlagi dovoljenja ministra, pristojnega za notranje zadeve, preneha ročno voditi registrsko knjigo potem, ko izkaže, da vse podatke, vpisane v registrsko knjigo od 4. 11. 1997 dalje, vodi v centralnem registru društev. Registrske knjige, vzpostavljene na podlagi pravilnika iz prvega odstavka prejšnjega člena, se z dnem izdanega dovoljenja zaključijo in trajno hranijo.
Z dnem vzpostavitve centralnega registra podružnic tujih društev se evidenčni knjigi mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev, vzpostavljeni na podlagi pravilnika iz prvega odstavka prejšnjega člena, zaključita in trajno hranita.
Registrski podatki se na podlagi vpisov v registrske knjige in evidenčne knjige ter izdanih odločb o vpisih prenesejo v centralni register društev, centralni register podružnic tujih društev oziroma v računalniško vodeno evidenco društev v javnem interesu.
21. člen
O začetku izključno računalniškega vodenja evidence društev v javnem interesu odloči minister, pristojen za področje, na katerem se status podeljuje. Evidenčne knjige društev v javnem interesu, vzpostavljene na podlagi predpisov iz 60. člena Zakona o društvih, se zaključijo in trajno hranijo.
22. člen
Razvrstitev društev v podskupino 9904 – ljubiteljska društva, se izvede najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-70/2006 (1322-03)
Ljubljana, dne 28. decembra 2006
EVA 2006-1711-0014
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost