Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2431. Spremembe in dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije, stran 6146.

Na podlagi 108. člena Zakona o notariatu (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) je skupščina Notarske zbornice Slovenije dne 16. 3. 2007 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Notarske zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Notarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št., 18/95, 66/96, 30/02, 30/03) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Notarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je poklicna organizacija notarjev, ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov ter opravlja druge z zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti zbornice določene naloge.«
2. člen
V 2. členu, četrtem odstavku 9. člena, četrtem odstavku 13. člena, 3. točki prvega odstavka 15. člena, 28. členu, prvem odstavku 31. člena, prvem in tretjem odstavku 33. člena, 1. točki 34. člena, v naslovu pred 35. členom, v prvem, drugem in tretjem odstavku 35. člena, 37. členu, drugem odstavku 50. člena in drugi alineji 51. člena se naziv »notarski kandidat« v vseh sklonih in številih nadomesti z nazivom »notarski pomočnik« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Zbornica opravlja svoje naloge preko svojih organov.«
4. člen
V 7. členu se črtata točki 5. in 8., 6. in 7. točka pa postaneta 5. in 6. točka.
5. člen
V 8. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi: »obravnava predlog ministra za pravosodje o določitvi notarske tarife;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi: »voli in razrešuje predsednika zbornice; člane izvršnega in nadzornega odbora; predsednika in člane disciplinske komisije I. stopnje ter njihove namestnike; člana in njegovega namestnika disciplinske komisije II. stopnje ter člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev;«
V 9. točki se beseda »izvršilnega« nadomesti z besedo »izvršnega«.
6. člen
V 11. členu se črta besedilo: »disciplinskega tožilca in njegovega namestnika« in besedilo: »člane disciplinskega sodišča in njihove namestnike«.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje izvršni odbor zbornice.
Kandidacijska komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidacijska komisija najpozneje v 60 dneh pred volitvami obvesti območne zbore notarjev o začetku kandidacijskega postopka in jih pozove, naj ji najpozneje v roku 40 dni pošljejo predloge kandidatur.
Kandidate predlagajo območni zbori notarjev.
Kandidate za člane izvršnega odbora predlagajo območni zbori notarjev tako, da ljubljanski in mariborski območni zbor predlagata najmanj vsak po dva kandidata svojega območja, ostali območni zbori pa najmanj vsak po enega kandidata svojega območja. Najmanj enega kandidata za člana izvršnega odbora predlaga tudi zbor notarskih pomočnikov iz svojih vrst.
Območni zbori morajo predloge kandidatov za ostale organe zbornice sestaviti tako, da obsegajo najmanj toliko kandidatov, kot jih je po tem statutu potrebno izvoliti v posamezni organ zbornice.
Kandidacijska komisija sestavi liste kandidatov na podlagi vseh prejetih predlogov kandidatur.
Na kandidatne liste so na skupščini lahko uvrščeni dodatni kandidati, če predlog za uvrstitev na listo, ki je podan na skupščini, z javnim glasovanjem podpre vsaj tretjina navzočih notarjev.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članom organov zbornice se opravijo nadomestne volitve manjkajočih članov na naslednji skupščini. Mandat izvoljenih nadomestnih članov organov zbornice traja do zaključka rednega mandatnega obdobja.«
8. člen
V 15. členu se doda nova 7. točka, ki se glasi: »7. uvede postopek pred disciplinsko komisijo I. stopnje;«.
Dosedanja 7. točka postane 9. točka.
9. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršni odbor, poleg predsednika zbornice, sestavljajo izvoljeni predstavniki posameznih območnih zborov notarjev in zbora notarskih pomočnikov, in sicer:
– dva predstavnika ljubljanskega območnega zbora notarjev,
– dva predstavnika mariborskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik celjskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik koprskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik gorenjskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik pomurskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik novogoriškega območnega zbora notarjev,
– predstavnik dolenjskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik zbora notarskih pomočnikov.«
V četrtem odstavku se besedi »notarskih kandidatov« trikrat nadomestita z besedama »notarskih pomočnikov«.
10. člen
V 19. členu se v 5., 12. in 15. točki besedi »notarskih kandidatov« nadomestita z besedama »notarskih pomočnikov«.
16. točka se spremeni tako, da se glasi:
»obravnava predlog ministra, pristojnega za pravosodje glede višine zavarovalne vsote za katero so dolžni notarji zavarovati odgovornost za škodo za katero so strankam odgovorni po obligacijskih predpisih;«.
17. točka pa se spremeni tako, da se glasi:
»17. oblikuje mnenje o prijavljenih kandidatih za notarja in ugotavlja morebitno dejstvo, da notar ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje notariata;«.
Za 17. točko se dodajo nove 17.a do 17.f točke, ki se glasijo:
»17.a dovoli notarju periodično opravljanje poslovanja zunaj sedeža notarskega mesta, če tako narekujejo potrebe prebivalstva;
17.b odloča o utemeljenosti odklonitve poslovanja notarja, v osmih dneh od prejema predloga;
17.c imenuje tričlansko komisijo za prevzem arhiva notarja, ki jo sestavljajo člani organov zbornice;
17.d razpiše prosto mesto notarskega pomočnika in v soglasju z notarjem opravi izbiro med prijavljenimi kandidati;
17.e odloča o vpisu v imenik notarskih pripravnikov;
17.f za vsak posamičen primer imenuje komisijo za opravljanje neposrednega nadzora nad poslovanjem notarja, obravnava poročilo komisije in sprejema ukrepe;«.
11. člen
V 22. členu se besedilo »do 31. marca« nadomesti z besedilom »do 31. januarja«.
12. člen
V drugem odstavku 24. člena se beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
13. člen
25. in 26. člen se črtata.
14. člen
V 28. členu se za besedilom »in notarskega pripravnika«, vejica nadomesti s piko, besedilo »razen v zadevah, v katerih je po zakonu pristojno odločati disciplinsko sodišče«, pa se črta.
15. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »Predsednika, člana in namestnike disciplinske komisije II. stopnje izvoli skupščina iz vrst notarjev za 2 leti«, nadomesti z besedilom »Enega člana in njegovega namestnika izvoli skupščina iz vrst notarjev za dobo 2 let.«.
16. člen
30. in 31. člen se črtata.
17. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku besedilo »najmanj dva kandidata« nadomesti z besedilom »najmanj enega kandidata«.
18. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
V disciplinskem postopku proti notarju ali notarskemu pomočniku se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
1. pisni opomin;
2. denarna kazen;
3. odvzem pravice opravljati notariat za dobo do pet let oziroma odvzem pravice opravljati prakso pri notarju za dobo do treh let;
4. trajen odvzem pravice opravljati notariat.«
19. člen
44., 45., 46., 47., 48., 49. in 50. člen se črtajo.
20. člen
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabijo za pokritje stroškov izobraževanja notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov.«
21. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. marca 2006
Anton Rojec l.r.
predsednik
Notarske zbornice Slovenije
K tem spremembam in dopolnitvam statuta je dala Vlada RS na seji dne 12. 4. 2007 soglasje št. 01404-3/2006/7.