Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2426. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor, stran 6138.

Za izvrševanje 66.č člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo), 109. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), 31. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo), 5. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo), 37. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 297. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določajo oblika in vsebina službene izkaznice pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), postopek njene izdaje, veljavnost in evidentiranje.
2. člen
(namen izdaje izkaznice)
Izkaznica se izdaja pooblaščenim uradnikom za pravosodni nadzor in se z njo izkazuje pooblaščenost za neposredno izvajanje nalog pravosodnega nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo posamezne oblike nadzora ministrstva, pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), nad pravosodnimi organi in nosilci javnih pooblastil.
3. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Izkaznica je izdelana v obliki plastificirane identifikacijske kartice velikosti 85 mm x 55 mm s posebnimi zaščitnimi elementi.
(2) Izkaznica je svetlo zelene barve in ima:
1. na sprednji strani:
– vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, desno od njega napis »REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE«;
– pod grbom je navedba »SLUŽBENA IZKAZNICA POOBLAŠČENEGA URADNIKA ZA PRAVOSODNI NADZOR«;
– pod navedbo je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– registrske številke izkaznice in datuma veljavnosti izkaznice,
– kraja in datuma izdaje izkaznice ter podpis imetnika izkaznice;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;
2. na hrbtni strani:
– vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, pod njim pa napis »REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE«;
– pod nazivom je prostor za besedilo pooblastila, ki se glasi: »Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njen imetnik pooblaščen za opravljanje nalog pravosodnega nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo posamezne oblike pravosodnega nadzora.«;
– v spodnjem levem kotu je prostor za kraj in datum izdaje izkaznice;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis ministra, pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Vzorec izkaznice je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(imetnik in izdajatelj izkaznice)
(1) Izkaznice se izdajo uradnikom ministrstva, ki jih minister pooblasti za izvajanje pravosodnega nadzora.
(2) Izkaznico izda minister.
(3) Izkaznica ni prenosljiva.
5. člen
(evidenca)
(1) O izdanih, zamenjanih in izgubljenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti ministrstva, ki vodi kadrovske evidence.
(2) Evidenca o izkaznicah vsebuje:
– registrsko številko izkaznice,
– osebno ime in datum rojstva osebe, ki ji je izkaznica izdana,
– datum izdaje izkaznice,
– datum in razlog prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice.
6. člen
(zamenjava izkaznice)
Izkaznica se zamenja, če:
– jo imetnik izgubi in prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije;
– je deloma ali v celoti uničena ali poškodovana;
– če je imetnik spremenil osebno ime;
– so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
– prenehanja pogodbe o zaposlitvi imetnika izkaznice na ministrstvu ali
– ko imetniku iz drugih razlogov preneha pooblastilo za izvajanje pravosodnega nadzora.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik ob prejemu odločbe vrniti izkaznico, ki se pošlje organizacijski enoti iz 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(uničenje vrnjenih izkaznic)
Vrnjene izkaznice se komisijsko uničijo. Za ta namen imenuje minister komisijo, ki o uničenju sestavi zapisnik.
9. člen
(dolžnost izkazovanja)
Imetniki izkaznice morajo nositi izkaznico na vidnem mestu vedno, kadar opravljajo naloge pravosodnega nadzora, ne glede na čas in kraj opravljanja teh nalog.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-67/2007
Ljubljana, dne 8. maja 2007
EVA 2007-2011-0054
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje