Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2425. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, stran 6138.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 31/00 – ZP–L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/03) se v prvi alinei drugega odstavka 9. člena črta besedilo »(dva z Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in en z Ministrstva za informacijsko družbo)«.
2. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja možnosti za delo javnega zavoda v obsegu, določenem s programom dela in finančnim načrtom, h katerima je dal soglasje, ter uresničuje druge pravice v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.«.
3. člen
V 21. členu se besedilo »Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo«.
4. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-24/2007/5
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA: 2006-3211-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost