Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2423. Uredba o spremembah Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, stran 6136.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
1. člen
V Uredbi o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04 in 104/04 – popr.) se v 3. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljena plovba za javni prevoz oseb in blaga s plovili na motorni pogon na odseku reke Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni vasi z gorvodnima koordinatama odseka y=5 462 295 in x=5 097 355 do zapornice na Ambroževem trgu z dolvodnima koordinatama odseka y=5 463 087 in x=5 100 793 ter po Grubarjevem prekopu, če:
– dolžina plovila ne presega 15 metrov, širina plovila 5 metrov, ugrez plovila pa ni večji od 60 cm,
– plovilo poganja motor na elektriko ali motor z notranjim zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega 55 kW,
– hitrost plovila ne presega 8 km/h in
– lastnik ali upravljavec plovila, ki ga poganja motor z notranjim zgorevanjem, izkaže, da pogonski motor plovila ustreza bistvenim zahtevam v zvezi z emisijami izpušnih plinov pogonskih motorjev in v zvezi z emisijami hrupa pogonskih motorjev iz Priloge 1 Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 42/05) in je plovilo vpisano v vpisnik čolnov celinske plovbe.«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000 eurov do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če po reki Ljubljanici izvaja vožnjo s plovili na motorni pogon v nasprotju z določbami 3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 400 eurov do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost