Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2422. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 6132.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje,
– Izpostava Bistrica ob Sotli,
– Izpostava Rogatec;
2. na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd;
3. na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Plavški Travnik;
4. na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Dragonja,
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Piran,
– Izpostava Sečovlje,
– Izpostava Sočerga;
5. na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Jarše,
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Letališče Brnik,
– Izpostava Ljubljana,
– Izpostava Metlika,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Petrina,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Terminal Ljubljana;
6. na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Gruškovje,
– Izpostava Letališče Maribor,
– Izpostava Maribor,
– Izpostava Zavrč;
7. na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Murska Sobota,
– Izpostava Petišovci,
– Izpostava Središče ob Dravi;
8. na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Vrtojba;
9. na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Jelšane,
– Izpostava Starod,
– Izpostava Terminal Sežana,
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica;
10. na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava Obrežje,
– Izpostava ŽP Dobova.
2. člen
(1) Notranje organizacijske enote iz prejšnjega člena se delijo na mejne in blagovne izpostave.
(2) Mejna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo ter druge predpisane kontrole nad vnosom in iznosom blaga, plačilnih sredstev ter stvari, ki jih osebe nosijo s seboj ali na sebi, preko njej pripadajočega mejnega prehoda ne glede na to, na kakšen način je bilo blago vneseno oziroma izneseno. Mejna izpostava izvaja carinjenje blaga, določenega s to uredbo.
(3) Blagovna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo nad blagom, ki ji je predloženo, in nad blagom, za katero je v dovoljenju, ki ga je izdala carinska služba, določeno, da opravlja nadzor in kontrolo. Blagovna izpostava izvaja carinjenje v skladu s to uredbo.
3. člen
Na mejnih izpostavah se predloži blago za vnos na carinsko območje oziroma iznos iz carinskega območja in lahko opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje ocarinjenega blaga, ki se iznaša iz carinskega območja;
b) predložitev in deklariranje blaga za tranzitni postopek;
c) predložitev in carinjenje blaga v potniškem prometu in blaga, ki se v skladu s predpisi lahko deklarira ustno ali, če gre za izvajanje poenostavitev, na podlagi dovoljenja Generalnega carinskega urada;
d) carinjenje blaga za izvoz in ponovni izvoz do vrednosti 3000 eurov, če zanj ne veljajo prepovedi in omejitve;
e) carinjenje blaga v skladu s predpisi o maloobmejnem prometu;
f) izstop kmetijskega blaga, ki je pri izvozu deležno izvoznih spodbud.
4. člen
(1) Na blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje blaga, vključno z vložitvijo skupne deklaracije in izvajanje carinskega nadzora;
b) izvozno in uvozno carinjenje in carinjenje za tranzit vseh vrst blaga, za katerega se vloži pisna carinska deklaracija ali deklaracija, vložena z uporabo sredstev za avtomatsko izmenjavo podatkov, razen če ni s tem ali z drugimi predpisi določena omejitev glede kraja carinjenja blaga;
c) izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in sprejem dopolnilnih carinskih deklaracij na podlagi dovoljenj za poenostavitve, ki jih izdaja Generalni carinski urad;
d) izvozno carinjenje kmetijskega blaga, ki je pri izvozu deležno izvoznih spodbud.
(2) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije lahko za določeno visoko obdavčeno ali rizično blago ter za blago, ki zahteva posebno kontrolo zaradi zagotovitve javnega reda in miru, varovanja zdravja in življenja ljudi ter varstva okolja, prostora in naravnih dobrin, odredi, da se tako blago carini samo pri določenih izpostavah.
5. člen
Na posameznih izpostavah se lahko opravljajo opravila iz 3. in 4. člena te uredbe, kot so določena v Seznamu opravil notranjih organizacijskih enot carinske službe, ki je v Prilogi 1 te uredbe in je njen sestavni del.
6. člen
(1) Nadzor nad vnosom, iznosom in razpošiljanjem blaga po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih opravljajo naslednje organizacijske enote:
Nadzor nad cevovodi opravlja:
– Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP Lendava:
a) z Republiko Hrvaško: JANAF Petišovci–Virje.
Nadzor nad plinovodi opravljajo:
– Izpostava Jarše:
a) z Republiko Avstrijo: Murfeld–Ceršak,
b) z Republiko Italijo: Gorica–Vrtojba;
– Izpostava Terminal Sežana:
a) z Republiko Italijo: Trst–Sežana;
– Izpostava Rogatec:
a) z Republiko Hrvaško: Rogatec–Hum na Sutli.
Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in sicer:
a) z Republiko Avstrijo: Maribor–Kainachtal 473, Maribor–Kainachtal 474 in Podlog–Obersielach;
b) z Republiko Italijo: Divača–Redipuglia, Divača–Padricciano, Sežana–Trst;
c) z Republiko Hrvaško: Krško–Zagreb 1, Krško–Zagreb 2, Divača–Melina, Cirkovce–Mraclin, Divača–Pehlin, Formin–Nedeljanec, Brestanice–Samobor, Ilirska Bistrica–Buje.
Nadzor nad vodovodi opravljajo:
a) z Republiko Italijo:
– Izpostava Vrtojba: Golo Brdo–Breg, Nova Gorica–Gorica,
– Izpostava Terminal Sežana: Lipica–Bazovica, Sežana–Trst;
b) z Republiko Hrvaško:
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica: Starod–Opatija,
– Izpostava Luka Koper: Sečovlje–Gradole in Hrvoji–Slušnica.
(2) Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prejšnjem odstavku, se izvaja pri izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega blaga.
(3) Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po lokalnih cevovodih, plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih vodih opravlja carinski urad, pristojen glede na kraj, kjer se to prenosno sredstvo nahaja.
7. člen
Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 45/04, 50/05, 61/05, 65/06 in 16/07).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2007.
Št. 00712-19/2007/7
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-1611-0092
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina