Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji, stran 5854.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena in 51. člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Naloge v zvezi z vodenjem registra opravlja ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »naziv storitve« je kratko ime storitve;
2. »klasifikacija in verzija javnega dela notranjih pravil overitelja« je navedba C.P.O.I.D. ter njena zaporedna številka;
3. »opis storitve« je kratka opredelitev storitve z bistvenimi značilnostmi, ki popisuje njeno namembnost (zakaj se uporablja), uporabnost (za koga je namenjena) in omejitev uporabe potrdil ali storitve;
4. »vrsta potrdila« je lahko kvalificirano potrdilo ali časovni žig;
5. »podatki o imeniku potrdil« so podatki o lokaciji in načinu dostopa do imenika;
6. »register preklicanih potrdil« so podatki o lokaciji in načinu dostopa do registra ter podatki o tehnoloških značilnostih potrdila ali časovnega žiga. Zahtevani podatki vključujejo uporabljene algoritme šifriranja in dolžino ključev za šifriranje;
7. »pooblaščena oseba« je javni uslužbenec ministrstva, ki ga minister, pristojen za informacijsko družbo, pooblasti za vodenje registra overiteljev.«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za prijavo v register vloži overitelj ali njegov pooblaščeni zastopnik v elektronski ali pisni obliki na predpisanem obrazcu (priloga 1 tega pravilnika). Vlogi je treba priložiti zahtevano dokumentacijo.
Vloga mora vsebovati podatke o overitelju oziroma osebi, ki opravlja naloge overitelja, ter naslednje podatke za vsako prijavljeno storitev:
1. naziv storitve,
2. naslov dokumenta z javnim delom notranjih pravil overitelja,
3. klasifikacija z verzijo javnega dela notranjih pravil overitelja (C.P.O.I.D),
4. spletni naslov, na katerem je javni del notranjih pravil overitelja javno dostopen v elektronski obliki,
5. opis storitve,
6. vrsta potrdil,
7. podatki o imeniku potrdil,
8. podatki o registru preklicanih potrdil,
9. podatki o tehnoloških značilnostih potrdila ali časovnega žiga,
10. pogostost osveževanja imenika in registra preklicanih potrdil, če obstajata,
11. naslov in kontaktni podatki o službi za preklic ali drugi dežurni službi overitelja,
12. naslov in kontaktni podatki o prijavni službi overitelja,
13. o postopku in načinu preverjanja identitete imetnikov potrdil,
14. rok veljavnosti izdanih potrdil,
15. začetek opravljanja storitve,
16. konec opravljanja storitve.
Vlogi mora biti priložen javni del notranjih pravil overitelja.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga mora biti v slovenskem jeziku, priložena dokumentacija pa v slovenskem ali angleškem jeziku, po predhodnem soglasju pooblaščene osebe pa je lahko tudi v drugem jeziku.«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Priložena dokumentacija ostane po končanem preverjanju v arhivu ministrstva.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pooblaščena oseba odloči o vpisu overitelja v register v osmih dneh od prejema popolne vloge.«.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kakršnokoli spremembo podatkov v vlogi ali v javnem delu notranjih pravil overitelja je treba takoj pisno ali v elektronski obliki na predpisanem obrazcu (priloga 2 tega pravilnika) prijaviti ministrstvu.
Pooblaščena oseba prijavljeno spremembo prouči in odloči, če je zaradi nje treba popraviti navedbe v registru.
Če se izve za spremembo pomembnejših podatkov o overitelju ali pomembnejših podatkov, navedenih v vlogi, ali iz priložene dokumentacije, pooblaščena oseba po uradni dolžnosti začne postopek v skladu s prejšnjim odstavkom in o tem obvesti overitelja.«.
8. člen
10. člen se črta.
9. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Register vsebuje naslednje podatke o overiteljih:
1. naziv overitelja,
2. firma oziroma osebno ime osebe, ki opravlja dejavnost overitelja,
3. sedež oziroma stalno bivališče osebe, ki opravlja dejavnost overitelja,
4. elektronski poštni in spletni naslov overitelja,
5. telefonsko in faks številko overitelja,
6. podatke o storitvah overitelja iz 3. člena tega pravilnika.«.
10. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo vodi register overiteljev v elektronski obliki. Register podpisuje z varnim elektronskim podpisom pooblaščena oseba.«.
Črta se drugi stavek drugega odstavka.
11. člen
Priloga 1 pravilnika se nadomesti s prilogo k temu pravilniku.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ministrstvo vzpostavi register v skladu s tem pravilnikom v 15 dneh od začetka veljavnosti tega pravilnika.
Overitelje, ki so svojo dejavnost prijavili pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, pooblaščena oseba, skladno s 3. členom pravilnika, po uradni dolžnosti pozove k posredovanju manjkajočih podatkov za vpis v register.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0075-2/2006/2
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
EVA 2006-3211-0059
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost