Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2221. Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), stran 5633.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
Razglašam Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2007.
Št. 001-22-50/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI (ZVRK)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon ureja vprašanja volilne kampanje za volitve poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslancev) Državnega zbora, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljnjem besedilu: volitve v Evropski parlament), predsednice oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednika) republike, članic in članov (v nadaljnjem besedilu: članov) v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti in vprašanja, ki se nanašajo na referendumsko kampanjo.
(2) Volilna kampanja po tem zakonu so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev (v nadaljnjem besedilu: volivcev) pri glasovanju na volitvah.
(3) Referendumska kampanja so oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.
(4) Za referendumsko kampanjo veljajo določbe o volilni kampanji, razen če ta zakon ne določa drugače.
(5) Za volilno kampanjo se štejejo zlasti:
– propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev,
– plakatiranje in
– javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: predvolilni shodi).
2. člen
(1) Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.
(2) Ko se predsedniku državnega zbora predloži pobuda za zbiranje podpisov državljank in državljanov za izvedbo referenduma, se lahko organizira posebno obveščanje javnosti o zbiranju podpisov. Posebno obveščanje javnosti poteka od dneva začetka do dneva zaključka zbiranja podpisov in ga lahko organizira predlagatelj.
(3) Predsednik državnega zbora na ustrezen način zagotovi obvestilo javnosti o začetku roka za zbiranje podpisov. Radiotelevizija Slovenija mora zagotoviti brezplačno objavo tega obvestila.
(4) Posebno obveščanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se za referendumsko kampanjo na lokalni ravni opravi na krajevno običajen način.
3. člen
(1) Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati ali kandidatke (v nadaljnjem besedilu: kandidati), predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, politične stranke in drugi organizatorji volilne kampanje, v primeru referenduma pa predlagatelj referenduma in drugi, za izid referenduma zainteresirani subjekti (v nadaljnjem besedilu: organizatorji volilne kampanje). Zainteresirani subjekti iz tega odstavka so lahko državljani Republike Slovenije z volilno pravico, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije.
(2) Za zakonitost izvajanja volilne kampanje je odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za katerih izvajanje je pisno pooblastil druge izvajalce.
(3) Istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za volitve poslancev državnega zbora in poslancev v Evropski parlament ter kandidati za volitve predsednika republike imajo lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.
(4) Vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti ima lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.
(5) Vsak predlagatelj referenduma oziroma vsak drug, za izid referenduma zainteresiran subjekt, ima lahko samo po enega organizatorja.
(6) Tuje pravne in fizične osebe ne smejo organizirati volilne kampanje.
(7) V Republiki Sloveniji ni dovoljeno izvajati volilne kampanje za volitve v drugi državi.
4. člen
(1) Predvolilni shodi niso dovoljeni v prostorih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava ter v prostorih verskih skupnosti, razen kadar je verska skupnost organizator referendumske kampanje. Volilne kampanje ni dovoljeno financirati s proračunskimi sredstvi ter sredstvi gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25% in gospodarskih družb, ki so v njihovi večinski lasti, razen s sredstvi, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, iz proračuna dobijo politične stranke.
(2) Kadar so organizatorji referendumske kampanje organizacije sindikata ali svetov delavcev, imajo za pojasnjevanje svojih stališč članom pravico uporabljati ustrezne prostore v gospodarskih družbah in zavodih, v skladu s kolektivno pogodbo ali internimi akti, ki zagotavljajo sindikalno delovanje.
(3) Izjemoma je dovoljeno organizirati predvolilne shode v prostorih iz prvega odstavka tega člena, če v kraju ni na voljo nobene druge zgradbe z dvorano, v kateri bi bilo mogoče zbrati večje število ljudi.
(4) Prepoved iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja za organizacijo predvolilnih shodov v tistih prostorih, ki so namenjeni predvsem javnim prireditvam.
(5) V primeru iz tretjega in četrtega odstavka tega člena morajo biti prostori na voljo vsem organizatorjem volilne kampanje pod enakimi pogoji. Pogoje mora objaviti lastnik ali upravljavec prostorov najpozneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom nameni sredstva za referendumsko kampanjo, kadar je pobudnik ali predlagatelj referenduma proračunski uporabnik. Sredstva, ki jih Vlada Republike Slovenije nameni za referendumsko kampanjo, ne smejo presegati 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona.
(7) Kadar je organizator referendumske kampanje lokalna skupnost, lahko nameni sredstva za referendumsko kampanjo največ v višini 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona.
II. VOLILNA IN REFERENDUMSKA KAMPANJA V MEDIJIH
5. člen
(1) Pri objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih in političnih strankah v času volilne kampanje in pri objavah raziskav javnega mnenja o referendumskem vprašanju je treba navesti izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.
(2) Sedem dni pred dnem glasovanja ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in o referendumskem vprašanju.
6. člen
(1) Mediji morajo najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov oziroma predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju.
(2) Radiotelevizija Slovenija v času volilne kampanje zagotavlja programski čas predstavitvi kandidatov oziroma mnenj o referendumskem vprašanju v skladu s tistimi določbami zakona, ki ureja Radiotelevizijo Slovenije, ki urejajo politično propagando v programih Radiotelevizije Slovenija.
(3) Drugi tiskani in elektronski mediji v neposredni ali posredni večinski javni lasti morajo zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil, s pravili iz prvega odstavka tega člena pa morajo zagotoviti enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, pri čemer se lahko predvidijo posebni termini ali prostor za politične stranke, ki so že zastopane v državnem zboru ali za politične stranke in kandidatne liste, ki so že zastopane v predstavniških organih lokalnih skupnosti, in posebni termin ali prostor za politične stranke in kandidatne liste, ki še niso zastopane v državnem zboru oziroma v predstavniških organih lokalnih skupnosti.
7. člen
(1) Mediji morajo volilne oglaševalske vsebine objaviti z navedbo naročnika.
(2) V biltenih, katalogih ali drugih nosilcih objavljanja informacij, plakatih, prospektih in transparentih ter video straneh brez žive slike ter v elektronskih publikacijah in telekomunikacijskih sporočilih, ki vsebujejo oglaševalske vsebine za volilno kampanjo, mora biti poleg impresuma naveden tudi naročnik take vsebine.
III. PLAKATIRANJE
8. člen
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost. Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
(2) Lokalna skupnost lahko določi tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
(3) Lokalna skupnost mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami tega člena, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne kampanje.
9. člen
(1) Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 8. člena tega zakona je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
(2) Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka, lastnik oziroma upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od prejema poziva plakatov ne odstrani, lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja.
(3) Za nameščanje plakatov iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati komunalne takse.
10. člen
(1) Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(2) V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.
11. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest iz 8. in 9. člena tega zakona.
(2) Inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti lahko po poteku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 33. členom tega zakona. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.
IV. PREDVOLILNI SHODI
12. člen
(1) Za organiziranje predvolilnih shodov veljajo določbe zakona, ki ureja javna zbiranja, če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Organizator volilne kampanje mora predvolilni shod prijaviti najmanj 48 ur pred dnem shoda pristojni policijski postaji.
13. člen
(1) Predvolilni shod, organiziran na javnih prometnih površinah, mora organizator volilne kampanje prijaviti pristojni policijski postaji najpozneje tri dni pred dnem shoda.
(2) Če je zaradi shoda iz prejšnjega odstavka potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora organizator volilne kampanje prijavi iz prejšnjega odstavka priložiti dovoljenje pristojnega organa za omejitev prometa ali zaporo ceste na območju shoda v času trajanja predvolilnega shoda.
V. FINANCIRANJE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE
14. člen
(1) Za financiranje volilne kampanje se uporabljajo določbe zakona, ki ureja financiranje političnih strank, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja politične stranke, volilne kampanje ni dovoljeno financirati s sredstvi gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25% in gospodarskih družb, ki so v njihovi večinski lasti.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja politične stranke, lahko organizator volilne kampanje za volitve v Evropski parlament pridobiva sredstva za volilno kampanjo iz prispevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh držav pod pogoji in na način, ki veljajo za domače pravne in fizične osebe.
15. člen
(1) Stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata ali za izvedbo referenduma.
(2) Stroški volilne kampanje so:
1. stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov,
2. stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih oglaševalskih vsebin v medijih,
3. stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov,
4. stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala iz 7. člena tega zakona,
5. stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa,
6. drugi sorodni stroški, ki so nastali izključno zaradi dejanj volilne kampanje.
(3) Če izvajalec storitve ali prodajalec izdelka odobri organizatorju volilne kampanje popust ali oprostitev plačila, se kot strošek volilne kampanje upošteva znesek, ki ga izvajalec storitve ali prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev ali stvar drugim naročnikom oziroma kupcem.
(4) Izvajalec storitve ali prodajalec mora v primeru iz prejšnjega odstavka na računu, ki ga izstavi organizatorju volilne kampanje, navesti višino popusta oziroma navedbo, da pristaja na oprostitev plačila v celoti.
(5) Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljata za storitve, ki jih izvaja fizična oseba brezplačno in se za to ne izstavlja računov.
(6) Za stroške volilne kampanje se štejejo vsi stroški iz tega člena, ne glede na to, kdaj so nastali, kdaj so bili plačani in kdaj so bili sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se stroški in posli nanašajo na obdobje iz 2. člena tega zakona.
16. člen
(1) Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« oziroma »za referendumsko kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo. Kadar se dan za izvedbo referenduma določi več kot 45 dni po sprejemu odločitve v državnem zboru ali v predstavniškem organu lokalne skupnosti, lahko organizatorji referenduma odprejo transakcijski račun ter zbirajo sredstva od dne, ko je državni zbor ali predstavniški organ lokalne skupnosti določil dan glasovanja na referendumu. Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. Ta račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. Dan zapadlosti posojila iz 3. točke in rok odloga plačila iz 4. točke prvega odstavka 18. člena tega zakona ne smeta biti kasnejša od 30 dni pred rokom za zaprtje računa.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora organizator volilne kampanje odpreti poseben transakcijski račun z oznako za volilno oziroma referendumsko kampanjo preden opravi prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji.
17. člen
(1) Kandidati za poslance državnega zbora, poslance Evropskega parlamenta in predsednika republike so hkrati z vložitvijo kandidatur Državni volilni komisiji dolžni sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).
(2) Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni podatke o organizatorju volilne kampanje sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti.
(3) Organizatorji referendumske kampanje so najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja dolžni sporočiti podatke o organizatorju referendumske kampanje Državni volilni komisiji, če je razpisan referendum na državni ravni.
(4) Kadar je referendum razpisan v lokalni skupnosti, so organizatorji referendumske kampanje najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja dolžni podatke o organizatorju volilne kampanje sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti.
(5) Državna volilna komisija in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja.
18. člen
(1) Najkasneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa je organizator volilne kampanje za volitve v državni zbor, Evropski parlament, predsednika republike ali za referendum na državni ravni, dolžan predložiti državnemu zboru in računskemu sodišču poročilo o:
1. skupni višini zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo,
2. podatkih o vseh prispevkih organizatorju volilne kampanje, ki na dan glasovanja presegajo trikratno povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto, za zagotovitev transparentnosti volilne kampanje,
3. vseh posojilih, ki so odobrena organizatorju volilne kampanje, če višina odobrenega posojila presega znesek iz prejšnje točke, vključno z navedbo posojilodajalca,
4. vseh odloženih plačilih organizatorju volilne kampanje, če višina odloženega plačila presega znesek iz 2. točke tega odstavka, vključno z navedbo pravne ali fizične osebe, ki je odobrila odlog plačila.
(2) Prispevki iz 2. točke prejšnjega odstavka se ne vštevajo v sredstva, ki jih pravne ali fizične osebe namenijo za financiranje politične stranke, v skladu z določbami zakona, ki ureja financiranje političnih strank.
(3) Čas odloga plačila iz 4. točke prvega odstavka tega člena ne sme biti daljši od 90 dni od opravljene storitve ali dobave blaga. Za odložena plačila se štejejo vsa plačila, ki se izvedejo kasneje kot 30 dni po opravljeni storitvi ali dobavi blaga.
19. člen
(1) Organizator volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti ali referenduma v lokalni skupnosti mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz 18. člena tega zakona o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz 18. člena tega zakona.
20. člen
Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, podrobneje določi vsebino in obrazce poročil iz 18. in 19. člena tega zakona.
21. člen
Poročila in podatki iz 18. in 19. člena tega zakona zaradi zagotavljanja transparentnosti volilne kampanje postanejo javni, ko se predložijo državnemu zboru oziroma predstavniškemu organu lokalne skupnosti ali računskemu sodišču.
22. člen
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora morebitni presežek zbranih sredstev najkasneje ob zaprtju transakcijskega računa nameniti v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.
23. člen
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v državni zbor ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v volilnem okraju oziroma volilni enoti, v kateri je vložena lista kandidatov oziroma v kateri kandidira posamezni kandidat.
(2) Stroški volilne kampanje za volitve v Evropski parlament ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v državi.
(3) Stroški volilne kampanje za volitve predsednika republike ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v državi. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v državi.
(4) Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
(5) Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
(6) Stroški referendumske kampanje na državni ravni ali v lokalni skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v državi oziroma v lokalni skupnosti.
(7) Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, objavi na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svojih spletnih straneh število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju, ob lokalnih volitvah oziroma referendumu na ravni lokalne skupnosti pa tudi v posamezni lokalni skupnosti.
VI. DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE
24. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru ali v Evropskem parlamentu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatorju volilne kampanje, čigar lista kandidatov je dobila najmanj 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi in sicer v višini 0,17 eura za dobljeni glas v tej volilni enoti oziroma državi.
(3) Do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas imajo pravico tisti organizatorji volilne kampanje za poslance italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih kandidat je dobil mandat ali najmanj 25% od skupnega števila izračunanih točk za vse kandidate pripadnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
(4) Za potrebe izračuna višine delnega povračila iz prejšnjega odstavka se število dobljenih glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat, izračuna tako, da se njegovo število točk deli s skupnim številom točk, ki so jih prejeli vsi kandidati, tako dobljeni delež pa se pomnoži s številom vseh veljavnih glasovnic.
25. člen
Organizatorju referendumske kampanje ne pripada pravica do povračila stroškov.
26. člen
(1) Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za predsednika republike, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
(2) Organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike se povrnejo stroški v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
27. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v državni zbor, Evropski parlament ali za volitve predsednika republike se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz državnega proračuna najkasneje v 30 dneh po objavi dokončnega poročila računskega sodišča v glasilu državnega zbora.
28. člen
(1) Lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti, in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10%.
(2) Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za poslance državnega zbora. Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za individualne organe lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike. Če pride na volitvah za individualni organ lokalne skupnosti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
(3) Določitev povračila stroškov organizatorju referendumske kampanje v lokalni skupnosti ni dovoljena.
29. člen
(1) Računsko sodišče v šestih mesecih po roku za zaprtje transakcijskega računa opravi revizijo pri tistih organizatorjih volilne kampanje, ki imajo na podlagi tega zakona pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje.
(2) Računsko sodišče v šestih mesecih po roku za zaprtje transakcijskega računa opravi revizijo pri organizatorjih volilne kampanje za referendum na državni ravni.
(3) Računsko sodišče lahko v roku iz prvega in drugega odstavka tega člena opravi revizijo tudi pri organizatorju volilne kampanje na volitvah za člane predstavniškega in individualno voljenega organa lokalne skupnosti ter za referendum na lokalni ravni.
(4) Organizator volilne kampanje, Banka Slovenije in poslovne banke, pri katerih so organizatorji volilne kampanje odprli posebne transakcijske račune, so dolžne na zahtevo računskega sodišča predložiti listine, ki so potrebne za izvedbo revizije ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. Računsko sodišče lahko v skladu s svojimi pristojnostmi opravi tudi druge poizvedbe, ki so potrebne za izvedbo revizije.
30. člen
(1) Z revizijo iz 29. člena tega zakona računsko sodišče preizkusi:
1. višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje,
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom,
3. ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v poročilih iz 18. in 19. člena tega zakona, točni.
(2) Ko je poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi v glasilu državnega zbora.
31. člen
(1) Organizatorju volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, volitve v Evropski parlament in volitve predsednika republike, ki za več kot 10% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, se delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, ki se mu na podlagi tega zakona izplača iz državnega proračuna, zmanjša za polovico. Organizatorju volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti, se v lokalni skupnosti, v kateri za več kot 10% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, ki se mu na podlagi tega zakona izplača iz proračuna lokalne skupnosti, zmanjša za polovico.
(2) Politični stranki, katere organizator volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, volitve v Evropski parlament in volitve predsednika republike, za več kot 10% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, se za čas enega leta za polovico zmanjšajo sredstva, ki se ji izplačujejo iz državnega proračuna na podlagi zakona, ki ureja financiranje političnih strank. Politični stranki se v lokalni skupnosti, v kateri organizator volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti, za več kot 10% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, za čas enega leta za polovico zmanjšajo sredstva, ki se ji izplačujejo iz proračuna lokalne skupnosti na podlagi zakona, ki ureja financiranje političnih strank.
(3) Organizator volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, volitve v Evropski parlament in volitve predsednika republike izgubi pravico do delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, ki se mu na podlagi tega zakona izplačajo iz državnega proračuna, če za več kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo. Organizator volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti, v lokalni skupnosti, v kateri za več kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, izgubi pravico do delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje, ki se mu na podlagi tega zakona izplačajo iz proračuna lokalne skupnosti.
(4) Politična stranka za čas enega leta izgubi pravico do sredstev iz državnega proračuna, ki se ji izplačujejo na podlagi zakona, ki ureja financiranje političnih strank, če organizator njene volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, volitve v Evropski parlament in volitve predsednika republike za več kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo. Politična stranka v lokalni skupnosti, v kateri organizator volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti, za več kot 30% prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, za čas enega leta izgubi sredstva, ki se ji izplačujejo iz proračuna lokalne skupnosti na podlagi zakona, ki ureja financiranje političnih strank.
(5) Sklep o zmanjšanju oziroma izgubi pravice do sredstev iz državnega ali proračuna lokalne skupnosti sprejme računsko sodišče takoj, ko postane poročilo o reviziji dokončno.
(6) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dopusten upravni spor.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
(1) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki ne konča volilne kampanje 24 ur pred dnem glasovanja (2. člen).
(2) Z globo od 150 do 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 120 do 200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
(1) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki:
– opravlja plakatiranje v nasprotju z 8. in 9. členom tega zakona;
– preleplja ali uničuje plakate drugega organizatorja volilne kampanje (prvi odstavek 10. člena);
– plakatira v času volilnega molka (drugi odstavek 10. člena);
– ne odstrani plakatov in drugih volilnih oglaševalskih vsebin v skladu z 11. členom tega zakona.
(2) Z globo od 150 do 200 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 150 do 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, ki so bili nalepljeni v skladu z določbami 8. in 9. člena tega zakona oziroma lepi in namešča nove plakate v času volilnega molka (10. člen).
(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba lokalne skupnosti, ki ne zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnosti pri lepljenju in nameščanju plakatov v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega zakona.
34. člen
Z globo od 350 do 650 eurov se kaznuje za prekršek odgovorni urednik medija, ki:
– objavi raziskavo javnega mnenja o kandidatih oziroma o referendumskem vprašanju, ne da bi navedel podatke iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
– objavi raziskavo javnega mnenja v obdobju sedem dni pred dnem glasovanja (drugi odstavek 5. člena);
– objavi oglaševalsko vsebino brez navedbe naročnika (7. člen).
35. člen
(1) Z globo od 1.500 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek:
– izdajatelj medija, ki ne sprejme ali ne objavi pravočasno pravil ali ravna v nasprotju z objavljenimi pravili iz 6. člena tega zakona ali ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena tega zakona;
– izdajatelj medija, ki ne navede podatkov v skladu s 7. členom tega zakona;
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 7. členom tega zakona.
(2) Z globo od 150 do 200 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
36. člen
(1) Z globo od 7.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v Republiki Sloveniji izvaja volilno kampanjo za volitve v drugi državi (sedmi odstavek 3. člena).
(2) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje in organizator volilne kampanje – posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
37. člen
(1) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki ne priglasi shoda ali zborovanja v skladu z 12. in 13. členom tega zakona.
(2) Z globo od 150 do 200 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje verska skupnost, javni zavod ali druga oseba javnega prava, ki ravna v nasprotju s 4. členom tega zakona.
(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba verske skupnosti, državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti, javnega zavoda ali druge osebe javnega prava, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
38. člen
(1) Z globo od 10.000 do 15.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v danem roku ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje (18. in 19. člen), ali prepozno odpre oziroma ne odpre posebnega transakcijskega računa ali vseh sredstev za volilno kampanjo ne zbere na tem računu ali z njega ne poravna vseh stroškov volilne kampanje (16. člen) ali presežka zbranih sredstev ne nameni v humanitarne namene (22. člen).
(2) Z globo od 1.500 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39. člen
(1) Z globo od 7.000 do 12.500 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki za financiranje volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, poslancev Evropskega parlamenta ali za volitve za predsednika republike prekorači omejitve iz 23. člena tega zakona.
(2) Z globo od 3.500 do 10.000 eurov se kaznuje organizator volilne kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki za financiranje volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti v lokalni skupnosti prekorači omejitve iz 23. člena tega zakona.
(3) Z globo od 3.500 do 10.000 eurov se kaznuje organizator referendumske kampanje – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki prekorači omejitve iz 23. člena tega zakona.
(4) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje ali organizator volilne kampanje – posameznik, ki stori prekršek iz tega člena.
40. člen
(1) Za izvajanje in nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, razen v primerih iz 8. in 9. člena tega zakona, ko je za to pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko izrekajo globo za prekrške po tem zakonu v okviru razpona, predpisanega s tem zakonom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Minister, pristojen za finance, izda predpis iz 20. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97 in 103/06).
43. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– 8. člen Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo);
– Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97).
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-8/35
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EPA 1187-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti