Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1705. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 4469.

Na podlagi 19., 63., 64., 97. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo in 105/06 - ZUS-1) in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
1. člen
V 2. členu Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06 in 86/06) se spremeni 34. točka, tako da se glasi:
»34. trajno gradivo je lastno gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu organa in je določeno z veljavnimi predpisi ali aktom ministra ali predstojnika organa kot gradivo, ki je trajno pomembno za organ in ga je zato potrebno hraniti trajno oziroma do poteka roka trajne hrambe pri organu, kadar nima narave arhivskega gradiva in ga ni treba izročiti pristojnemu arhivu.«.
2. člen
V 8. členu se spremeni četrti odstavek, tako da se glasi:
»(4) Način priprave in posredovanja informacij o storitvah na enotnem državnem portalu e-uprava določi ministrstvo, pristojno za upravo, in objavi na portalu e-uprava.«.
3. člen
V 11. členu se črta tretji odstavek.
4. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(premakljiv delovni čas in obvezna prisotnost v upravnih enotah in območnih enotah organov)
(1) Premakljiv začetek delovnega časa v upravnih enotah in območnih enotah organov je med 7.00 in 8.00, premakljiv konec delovnega časa pa je v ponedeljek, torek in četrtek med 15.00 in 16.30, v sredo med 18.00 in 18.30, v petek med 13.00 in 14.30 ter v soboto med 12.00 in 12.30.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v Upravni enoti Ljubljana in območnih enotah organov na njenem območju na delovnih mestih iz tretjega odstavka 58. člena te uredbe določi premakljiv konec delovnega časa v ponedeljek, torek in četrtek med 18.00 in 18.30, v sredo med 19.00 in 19.30 ter v petek med 14.00 in 14.30.
(3) Obvezno prisotnost javnega uslužbenca v organih določi predstojnik.«.
5. člen
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za javne uslužbence, ki imajo premakljiv začetek in konec delovnega časa, se štejejo za nadurno delo na podlagi pisnega sklepa opravljene ure po opravljeni dnevni delovni obveznosti.«.
6. člen
V 52. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravne enote in območne enote organov poslujejo tudi vsako prvo soboto v koledarskem mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
7. člen
V 53. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»(2) V upravnih enotah in območnih enotah organov se poslovni čas začne v ponedeljek, torek in četrtek ob 8.00 in konča ob 15.00, v sredo se začne ob 8.00 in konča ob 18.00, v petek se začne ob 8.00 in konča ob 13.00, v soboto, ko se ta šteje kot poslovni dan, pa se začne ob 8.00 in konča ob 12.00.«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko predstojnik organa s soglasjem ministra, pristojnega za javno upravo, izjemoma določi poslovni čas drugače, pri čemer mora zagotoviti poslovanje v skladu s 54. členom te uredbe.«.
8. člen
V 54. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Med poslovanjem upravnih enot in območnih enot organov morajo ministrstva zagotavljati potrebno informacijsko podporo.«.
9. člen
58. člen se spremeni, tako da se glasi:
»58. člen
(uradne ure upravnih enot in območnih enot)
(1) Upravne enote in območne enote organov imajo uradne ure v ponedeljek, torek, sredo in petek. V ponedeljek in torek se začnejo ob 8.00 in končajo ob 15.00, v sredo se začnejo ob 8.00 in končajo ob 18.00, v petek se začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00. Uradne ure se v ponedeljek, torek in sredo izvajajo neprekinjeno, razen če z organizacijo dela ni mogoče vsem zagotoviti odmora za malico. V tem primeru od 12.00 do 13.00 ni uradnih ur.
(2) Upravne enote in območne enote organov imajo uradne ure tudi v soboto, ko se ta šteje kot poslovni dan, od 8.00 do 12.00. Obvezno prisotnost na posameznih delovnih mestih določi v obsegu, ki je potreben za nemoteno zagotavljanje storitev za stranke, predstojnik oziroma vodja območne enote.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se uradne ure na Upravni enoti Ljubljana in območnih enotah organov na njenem območju na delovnih mestih, na katerih se delo opravlja v izmenah in posluje s strankami, v ponedeljek, torek in četrtek začnejo ob 8.00 in končajo ob 18.00, v sredo se začnejo ob 8.00 in končajo ob 19.00, v petek se začnejo ob 8.00 in končajo ob 14.00.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za dislocirano opravljanje nalog krajevnih uradov kot načina dela v upravni enoti in izpitne centre za voznike motornih vozil.
(5) Skupni obseg in razpored uradnih ur nad minimumom, določenim v prejšnjih odstavkih tega člena, določi predstojnik.
(6) Upravne enote in območne enote organov imajo lahko zaradi posebne narave dela, lokalnih potreb ali krajevnih običajev drugačno razporeditev uradnih ur, kot je določena v prejšnjih odstavkih. Drugačna razporeditev uradnih ur je dopustna ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za upravo.«.
10. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
(uradne ure po telefonu)
»(1) Organi po tej uredbi razen uprav samoupravnih lokalnih skupnosti zagotavljajo uradne ure po telefonu v poslovnem času.
(2) Med uradnimi urami po telefonu mora biti zagotovljena prisotnost javnih uslužbencev, ki lahko dajejo informacije z vseh področij dela organov iz prejšnjega odstavka. Če je javni uslužbenec za dajanje informacij z določenega področja dela med klicem stranke zadržan, mora organizacija dela omogočati, da še isti poslovni dan ali najpozneje naslednji dan sam pokliče stranko.
(3) Telefonsko številko, prek katere organi zagotavljajo uradne ure po telefonu, je treba javno objaviti (na oglasni deski, spletu ipd.).
(4) Inšpektorati zagotavljajo izvajanje uradnih ur po elektronskih medijih na vodstvih inšpektoratov vsak poslovni dan v obsegu poslovnega časa.«.
11. člen
V 115. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Taksne vrednotnice (upravni kolki) se nalepijo na vlogo na koncu dokumenta, če je dovolj prostora. Če to ni mogoče ali če se vloga vloži ustno na zapisnik, se nalepijo na prazen list navadnega belega papirja, na katerega se napiše številka dokumenta in vloži v zadevo oziroma dokumentni seznam ter uniči z žigom organa ter podpisom.
(4) Pri plačilu upravne takse z gotovino ali sodobnimi plačilnimi sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) se plačilo praviloma evidentira v elektronsko evidenco. Uradna oseba v takšnih primerih od stranke ne sme zahtevati potrdila o vplačilu, ampak mora podatek o vplačilu pridobiti z vpogledom v elektronsko evidenco in to označiti v zadevi.«.
Peti in šesti odstavek se črtata.
12. člen
V 175. členu se črta tretji odstavek.
13. člen
176. člen se spremeni tako, da se glasi:
»176. člen
(sporočilo)
(1) Če naslovnik v 8 dneh, potem ko je bilo sporočilo iz prejšnjega člena poslano, ne odpre varnega poštnega predala, se mu sporočilo ponovno pošlje v elektronski in fizični obliki. Ponovno sporočilo ne vpliva na štetje roka za vročitev.
(2) Ko naslovnik dokument prevzame iz varnega poštnega predala oziroma po poteku roka iz 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost vročanja kot registrirano dejavnost, pošlje varno elektronsko podpisano vročilnico oziroma sporočilo informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, ta pa obvesti organ, ki je vročitev odredil, in mu pošlje vročilnico oziroma sporočilo.
(3) Informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost vročanja kot registrirano dejavnost, evidentira vsak vstop v informacijski sistem in ob morebitni fiktivni vročitvi o datumu in uri vstopa obvesti centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.«.
14. člen
Črta se 177. člen.
15. člen
Črta se 178. člen.
16. člen
Črta se 179. člen.
17. člen
Črta se 189. člen.
18. člen
V 194. členu se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Lastnemu dokumentarnemu gradivu iz prvega odstavka tega člena razen dokumentarnemu gradivu iz 1. točke se lahko rok trajne hrambe omeji na časovno omejen rok hrambe, dokler ne prenehajo vse pravne in dejanske posledice, ki izhajajo iz gradiva.
(6) Roke hrambe iz prejšnjega odstavka z navodilom določi Arhiv Republike Slovenije in jih uskladi z navodili za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva javne uprave.«.
19. člen
Črta se četrti odstavek 198. člena.
20. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2007.
Št. 00714-15/2007/12
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EVA 2006-3111-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti