Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1701. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, stran 4464.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in za izvrševanje 62. do 65. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: kvota), dokazila o izpolnjevanju kvote ter višino in čas prejemanja nagrade za preseganje kvote.
2. člen
(zavezanci za izpolnjevanje kvote)
(1) Zavezanec za izpolnjevanje kvote (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb.
(2) V celotno število zaposlenih oseb se štejejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so na teh podlagah zavarovani.
(3) Ta uredba ne velja za tuja diplomatska in konzularna predstavništva, invalidska podjetja in zaposlitvene centre.
3. člen
(kvota glede na dejavnost zavezanca)
(1) Kvota se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
(2) Dejavnost zavezanca iz prejšnjega odstavka je tista, ki je razvidna iz obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
(3) V skladu s prvim odstavkom tega člena se določi:
2-odstotna kvota za:
- B) ribištvo in ribiške storitve,
- G) trgovino, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe,
- H) gostinstvo,
- J) finančno posredništvo,
- L) dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje ter
- O) druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
3-odstotna kvota za:
- F) gradbeništvo,
- I) promet, skladiščenje in zveze,
- K) poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve ter
- M) izobraževanje;
6-odstotna kvota za:
- A) kmetijstvo, lov, gozdarstvo,
- C) rudarstvo,
- D) predelovalne dejavnosti,
- E) oskrba z električno energijo, plinom in vodo in
- N) zdravstvo in socialno varstvo.
4. člen
(kvota glede na velikost zavezanca)
Kvota iz prejšnjega člena se za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb, zniža za eno odstotno točko, vendar ne more biti nižja od dveh odstotkov.
5. člen
(možnost izbire za zavezanca)
Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
- ima zaposleno predpisano število invalidov,
- sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim centrom, po kateri so priznani stroški dela najmanj v višini minimalne plače mesečno za vsakega manjkajočega invalida (v nadaljnjem besedilu: nadomestna izpolnitev kvote),
- plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
II. IZPOLNJEVANJE KVOTE Z ZAPOSLOVANJEM INVALIDOV
6. člen
(vštevanje invalidov v kvoto)
(1) Delodajalec lahko izpolni kvoto le z zaposlenimi invalidi, ki jih je prijavil v zavarovanje v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05, v nadaljnjem besedilu: navodilo).
(2) V kvoto za posamezni mesec se štejejo le invalidi, ki so bili prijavljeni v zavarovanje kot invalidi najpozneje do zadnjega dne v mesecu.
(3) V kvoto se štejejo invalidi, ki se skladno s 3. členom navodila štejejo kot zavarovanci invalidi in imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur na teden.
7. člen
(neustrezno prijavljeni invalidi)
Invalidi, ki niso prijavljeni v skladu s prejšnjim členom, se delodajalcu ne štejejo v kvoto, niti je delodajalec z njimi ne more presegati.
III. NADOMESTNA IZPOLNITEV KVOTE
8. člen
(pogoji za nadomestno izpolnitev kvote)
(1) Zavezanec lahko nadomestno izpolni kvoto s sklenitvijo in obojestransko izpolnitvijo obveznosti iz pogodbe o poslovnem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: pogodba) z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem. Nadomestna izpolnitev kvote za posamezni mesec je izpolnjena, če stroški dela iz pogodbe dosegajo ali presegajo znesek minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti, da bi izpolnil predpisano kvoto.
(2) Izdelki oziroma storitve, ki so predmet pogodbe iz prejšnjega odstavka, morajo biti izdelani oziroma storitve opravljene z delavci zaposlitvenega centra ali invalidskega podjetja.
(3) V izpisu iz sodnega registra mora biti razvidno, da ima invalidsko podjetje ali zaposlitveni center registrirano dejavnost, na katero se nanaša predmet pogodbe.
(4) Sklenjeno pogodbo mora zavezanec, ki želi nadomestno izpolniti kvoto, poslati Skladu Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: sklad) v sedmih dneh po sklenitvi.
9. člen
(napoved nadomestne izpolnitve kvote)
(1) Sklad poslano pogodbo šteje kot napoved zavezanca, da namerava nadomestno izpolniti kvoto. Zaradi lažjega evidentiranja mora zavezanec skupaj s pogodbo poslati skladu tudi izpolnjen obrazec za napoved nadomestne izpolnitve, ki ga pripravi sklad.
(2) Sklad upošteva napoved nadomestne izpolnitve kvote od prvega dne v mesecu, ko prejme pogodbo z obrazcem sklada za napoved.
(3) Nadomestno izpolnitev kvote je možno napovedati za največ dvanajst mesecev. Po preteku tega časa je potrebna ponovna napoved.
10. člen
(vsebina pogodbe)
V pogodbi se določijo zlasti:
- predmet pogodbe,
- vrednost za posamezno vrsto storitve oziroma izdelkov in skupna pogodbena vrednost, brez DDV,
- stroški dela za posamezno vrsto storitve oziroma izdelkov in celotni stroški dela po pogodbi,
- rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti in
- plačilni rok.
11. člen
(sprememba pogodbe)
Ob spremenjenih elementih pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni skleniti aneks k pogodbi in ga predložiti skladu v sedmih dneh po sklenitvi skupaj z obrazcem sklada za napoved. Sklad upošteva aneks z mesecem, ko ga prejme.
12. člen
(dolžnost zavezanca, da dokaže nadomestno izpolnitev kvote)
(1) Zavezanec mora najpozneje v roku 60 dni po izteku napovedanega obdobja uveljavljanja nadomestne izpolnitve kvote poslati skladu poročilo o obojestranski izpolnitvi pogodbene obveznosti na obrazcu, ki ga pripravi sklad (v nadaljnjem besedilu: obrazec poročila).
(2) Obrazec poročila poleg odgovorne osebe zavezanca podpiše tudi odgovorna oseba zaposlitvenega centra ali invalidskega podjetja. Na zahtevo sklada sta pogodbeni stranki dolžni predložiti dodatna dokazila o obojestranski izpolnitvi pogodbe, na primer bančne izpiske in druga dokazila.
(3) Zavezanca, ki skladu ne bo pravočasno predložili poročila, bo sklad pozval, da to stori najpozneje v sedmih dneh po prejemu poziva. Če zavezanec tudi v naknadno postavljenem roku skladu ne bo predložil poročila in dokazil iz prvega in drugega odstavka tega člena, bo sklad štel, da nadomestna izpolnitev kvote ni bila opravljena.
13. člen
(neizpolnitev kvote)
(1) Če zavezanec, ki je napovedal nadomestno izpolnitev kvote, le te ni izpolnil v celoti, mora mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati v sklad sorazmerni prispevek iz 15. člena te uredbe.
(2) Zavezancu, ki kvote ne izpolni, niti ne poravna prispevka za zaposlovanje invalidov, izda sklad odločbo o obveznosti plačila prispevka za zaposlovanje invalidov skupaj z zamudnimi obrestmi, izračunanimi na zadnji dan v mesecu, ko je obveznost nastala.
14. člen
(dolžnost poročanja za invalidska podjetja in zaposlitvene centre)
Zaposlitveni centri in invalidska podjetja so dolžni v letnih poročilih oziroma revidiranih letnih poročilih poročati tudi o izpolnitvi pogodbenih obveznosti na podlagi sklenjenih pogodb, po katerih so zavezanci uveljavljali nadomestno izpolnitev kvote.
IV. PLAČILO PRISPEVKA ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
15. člen
(višina in način plačevanja prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov)
Zavezanec, ki kvote ne izpolni z zaposlovanjem invalidov niti z nadomestno izpolnitvijo, je dolžan mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 odstotkov minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.
V. NAGRADA ZA PRESEGANJE KVOTE
16. člen
(upravičenci do nagrade za preseganje kvote)
(1) Delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kakor je določeno s kvoto, in delodajalec, ki zaposluje manj kakor 20 zaposlenih in ima zaposlene invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu, je upravičen do nagrade v višini 25 odstotkov minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto.
(2) Nagrade za preseganje kvote ne morejo uveljavljati delodajalci, ki so neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna.
17. člen
(uveljavljanje pravice do nagrade za preseganje kvote)
(1) Delodajalec, ki en mesec presega predpisano kvoto, lahko do 20. v naslednjem mesecu vloži na sklad vlogo za nagrado za preseganje kvote.
(2) Nagrada za preseganje kvote se lahko prizna za največ šest zaporednih mesecev. V to obdobje se od preteklih mesecev lahko všteje največ en mesec pred vložitvijo vloge.
(3) O pravici do nagrade za preseganje kvote odloči sklad z odločbo.
(4) Nagrada se začne izplačevati najpozneje v 90 dneh od pravnomočnosti odločbe sklada.
18. člen
(kronološko načelo)
Delodajalci, ki zaposlujejo več invalidov, kakor je s to uredbo določeno za njihovo dejavnost, morajo pri uveljavljanju finančnih vzpodbud pri skladu upoštevati kronološko načelo in sicer tako, da se invalidi vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu ne glede na čas nastanka invalidnosti. V kvoto se vštevajo invalidi s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi, finančne vzpodbude zaradi preseganja kvote pa lahko delodajalci uveljavljajo za invalide z novejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
19. člen
(smiselna uporaba)
(1) Določbi prvega in tretjega odstavka 17. člena te uredbe se smiselno uporabljata tudi za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 74. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
(2) Delodajalec oziroma samozaposleni invalid sta oproščena plačila prispevkov iz prejšnjega odstavka od prvega dne naslednjega meseca po izdaji odločbe sklada o priznanju pravice do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
VI. NADZOR
20. člen
(nadzor)
(1) Izpolnjevanje kvote za zaposlovanje invalidov nadzira Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
(2) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) skladu mesečno pošilja podatke o zaposlenih delavcih pri posameznem delodajalcu na zadnji dan v mesecu, in sicer iz matične evidence po zakonu, ki ureja matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(3) Nadzor nad izpolnjevanjem pogodb, na podlagi katerih zavezanci nadomestno izpolnjujejo kvoto, izvaja sklad oziroma oseba, ki jo sklad pooblasti za izvajanje nadzora.
(4) Nadzor nad izpolnjevanjem pogodb, na podlagi katerih zavezanci nadomestno izpolnjujejo kvoto, lahko v zaposlitvenih centrih in invalidskih podjetjih izvaja tudi strokovna komisija iz 56. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prehodna določba)
Delodajalci, ki so na dan uveljavitve te uredbe zaposlovali invalide, niso jih pa imeli prijavljene na zavodu kot invalide v skladu z navodilom, ne morejo uveljavljati njihovega vštevanja v kvoto oziroma preseganja kvote za nazaj.
22. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/05).
23. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati 1. maja 2007.
Št. 00711-4/2007/6
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EVA 2006-2611-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti