Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1562. Zakon o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B), stran 4169.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2007.
Št. 001-22-35/07
Ljubljana, dne 4. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ (ZFPPod-B)
1. člen
V Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 - odločba US) se v 27. členu črtata četrti in peti odstavek.
2. člen
V 33. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Republika Slovenija izterja stroške objave, ki jih je plačala za objavo na podlagi prejšnjega odstavka, od članov uprave, če niso imenovani, pa od družbenikov.«.
3. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku črta 3. točka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 - odločba US), v katerih upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike take družbe, ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.
(2) Sodišče oziroma upravni organ izda po uradni dolžnosti v 30 dneh od uveljavitve tega zakona sklep o ustavitvi postopkov v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se ne ustavijo pravdni postopki, če so podani razlogi za spregled pravne osebnosti, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, in jih upnik predloži sodišču v 30 dneh od prejema sklepa iz prejšnjega odstavka. Upnik mora obrazložiti razloge za spregled pravne osebnosti in pri tem navesti vsa dejstva ter ponuditi vse dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njegovih navedb, ker bo to kasneje možno le, če jih brez svoje krivde ni mogel navesti v roku iz prejšnjega stavka.
(4) Upnik lahko, ne glede na zastaralni rok terjatve, razen če je ta potekel pred začetkom ustavljenega postopka, vloži tožbo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona, če:
- so pravdni in upravni postopki že pravnomočno končani, ni pa še vložen predlog za začetek izvršilnega postopka; ali
- je s sklepom iz drugega odstavka tega člena ustavljen izvršilni postopek.
(5) Delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo pred izbrisom družbe na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 - odločba US), se njihove terjatve iz delovnega razmerja do izbrisane družbe in njenih družbenikov, ki so priznane s pravnomočno sodno odločbo, izplačajo v breme in pod pogoji, ki jih za izplačevanje sredstev Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije določa zakon. Upravičenci po tem odstavku morajo zahtevo za uveljavitev pravic do izplačila vložiti najkasneje v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-01/99-4/19
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EPA 1234-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti