Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1281. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-A), stran 3341.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. marca 2007.
Št. 001-22-28/07
Ljubljana, dne 19. marca 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU (ZIN-A)
1. člen
V Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) se v četrtem odstavku 3. člena za besedama »upravno inšpekcijo« dodata vejica in besedilo »inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Za upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, obrambno inšpekcijo in druge oblike notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti se uporabljajo samo naslednje določbe tega zakona: 1. do 7. člen, 11. do 18. člen, prvi odstavek 19. člena ter prvi in tretji odstavek 20. člena tega zakona.«.
2. člen
V 6. členu se za besedo »Inšpektorji« doda besedilo »na podlagi in v mejah pooblastila predstojnika«.
3. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpekcije delujejo v inšpektoratih, ki imajo status organa v sestavi ministrstva. Če v inšpektoratu deluje več inšpekcij, se oblikujejo ustrezne notranje organizacijske enote v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave.«.
V tretjem odstavku se za besedo »sestavi« doda beseda »ministrstva«, za besedilom »ki ni inšpektorat,« pa se doda besedilo »oziroma v drugem organu,«.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 9. člena se črtata.
5. člen
V 10. členu se za prvim odstavkom dodajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Glavni inšpektor določi letni načrt izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora ter način dodeljevanja zadev posameznim inšpektorjem v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
Glavni inšpektor mora pristojnemu ministru in Inšpekcijskemu svetu posredovati letna poročila, ki vključujejo zlasti podatke o številu zadev, o času reševanja posamezne zadeve, o spoštovanju rokov pri reševanju posameznih zadev in o realizaciji letnih načrtov dela.
Glavni inšpektor lahko namesto poročila iz prejšnjega odstavka predloži pristojnemu ministru in Inšpekcijskemu svetu letno poročilo, izdelano v skladu s posebnim zakonom, če to poročilo vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.
V primerih, ko inšpekcija deluje znotraj organa, ki ni inšpektorat, pristojnosti glavnega inšpektorja iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravlja predstojnik organa.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(koordinacija delovanja inšpekcij)
Za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij se ustanovi Inšpekcijski svet kot stalno medresorsko delovno telo, ki ga vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti.
Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.
Inšpekcijski svet opravlja naloge, povezane z doseganjem večje učinkovitosti in usklajenosti delovanja inšpekcij, tako da usklajuje skupno izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcij, obravnava skupna vprašanja glede delovanja inšpekcij, obravnava vprašanja, povezana z usposabljanjem v inšpekcijah, obravnava in usklajuje oziroma načrtuje ukrepe za zagotovitev informacijske podpore inšpekcijam.
Inšpekcijski svet sodeluje z reprezentativnimi sindikati v organih glede vprašanj, ki se nanašajo na delovnopravni položaj inšpektorjev.
Vprašanja, povezana z delom Inšpekcijskega sveta, se uredijo v poslovniku, ki ga sprejme Inšpekcijski svet v soglasju z vlado.«.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»- predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev,
- ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave, in«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Izjemoma se za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja.
Inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, lahko opravlja posamezna strokovna dejanja (kot na primer: priprava analiz, informacij itd.) na področju inšpekcijskega nadzora.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »izda glavni inšpektor oziroma direktor inšpekcije« nadomesti z besedama »predpiše predstojnik«.
8. člen
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b in 12.c člen, ki se glasijo:
»12.a člen
(strokovni izpit za inšpektorja)
Strokovni izpit za inšpektorja je sestavljen iz naslednjih področij:
- upravni postopek in upravni spor,
- postopek vodenja in odločanja o prekrških in
- postopek inšpekcijskega nadzora.
Podrobnejši program strokovnega izpita za inšpektorja, postopek opravljanja, način in postopek prijave, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih izpitov ali preizkusov znanja in druga vprašanja, povezana s strokovnim izpitom za inšpektorja, določi minister, pristojen za upravo.
12.b člen
(pristop k strokovnemu izpitu za inšpektorja)
Strokovni izpit za inšpektorja se opravlja pred izpitno komisijo. Izpraševalce imenuje minister, pristojen za upravo, izmed strokovnjakov za posamezna izpitna področja.
Kandidat lahko k strokovnemu izpitu za inšpektorja na stroške organa pristopi največ dvakrat, pri čemer se kot pristop k izpitu šteje opravljanje izpita v celoti.
Šteje se, da je inšpektor, ki je opravil strokovni izpit za inšpektorja, opravil tudi strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Šteje se, da je uradnik, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu.
Šteje se, da ima oseba opravljen strokovni izpit za inšpektorja, če ima opravljen pravniški državni izpit.
12.c člen
(vodenje evidenc o strokovnih izpitih za inšpektorja)
Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi evidenco prijav na strokovni izpit za inšpektorja in evidenco opravljenih strokovnih izpitov za inšpektorja.
V evidenci iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za upravo, za potrebe izvajanja strokovnih izpitov po tem zakonu kot upravljavec osebnih podatkov upravlja in obdeluje naslednje osebne podatke:
- osebno ime,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- EMŠO,
- strokovni naziv in
- naziv organa, kjer je oseba zaposlena.
Podatki iz evidence iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo za izdajanje javnih listin o opravljenih strokovnih izpitih, za javne uslužbence pa se povezujejo tudi s centralno kadrovsko evidenco.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(posledice v primeru, da inšpektor strokovnega izpita ne opravi)
Inšpektorju, ki v predpisanem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ne opravi strokovnega izpita, preneha delovno razmerje. Med razloge, ki so na strani inšpektorja, ne šteje opravičena odsotnost z dela zaradi bolezni oziroma druga odsotnost, daljša od enega meseca, v času katere prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom.
Inšpektorju, ki v predpisanem roku ne opravi izpita v celoti, se lahko v primeru, da mora opraviti izpit samo še iz enega izmed delov izpita iz prvega odstavka 12.a člena tega zakona, rok iz drugega odstavka 12. člena tega zakona podaljša praviloma za največ dva meseca, o čemer odloči predstojnik, pri čemer upošteva tudi možnosti pristopa k izpitu.«.
10. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kršitev posebnih odgovornosti šteje za hudo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja.«.
Tretji odstavek se črta.
11. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Inšpektor je pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora dolžan upoštevati navodila in usmeritve predstojnika oziroma nadrejenega.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v drugem stavku za besedo »inšpekcija« črtata vejica in besedilo »v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda peti odstavek, ki glasi:
»Službeno izkaznico in značko občinskega inšpektorja izda župan občine, v kateri deluje občinska inšpekcija. V primerih, ko občinska inšpekcija deluje v okviru medobčinskega inšpektorata in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo za več občin, izda izkaznico in značko občinskega inšpektorja župan občine, v kateri ima sedež medobčinski inšpektorat.«.
12. člen
V prvem odstavku 19. člena se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»- vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb,«;
dosedanja druga do enajsta alinea postanejo tretja do dvanajsta alinea.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravne in fizične osebe, zoper katere se ne vodi inšpekcijski postopek, in ki razpolagajo z morebitnimi dokazi oziroma drugimi podatki, potrebnimi za izvedbo inšpekcijskega nadzora, morajo na zahtevo inšpektorja posredovati dokaze in druge podatke oziroma morajo omogočiti zaslišanje prič za pridobitev teh dokazov ali drugih podatkov najkasneje v treh dneh od prejema njegove zahteve.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
13. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »objekte« dodata vejica in besedilo »na zemljišča in parcele«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »(prvi odstavek tega člena)«.
14. člen
V 21. členu se za četrtim odstavkom doda peti odstavek, ki se glasi:
»Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od vročitve sklepa. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve.«.
15. člen
27. člen se črta.
16. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa, inšpektor ustavi postopek. Postopek se ustavi s sklepom ali v obliki zapisa o ustavitvi postopka na koncu zapisnika o inšpekcijskem pregledu, v primeru vzorčenja pa se to navede na spremni dopis, ko je zavezancu poslan izvid analize. V obrazložitvi sklepa oziroma v zapisniku inšpektor navede obseg opravljenega nadzora in razloge za ustavitev postopka.«.
17. člen
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »v primeru, ko inšpektor oceni, da bi njihova prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzora« nadomesti z besedilom »če ovirajo učinkovito izvedbo inšpekcijskega nadzora«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec oziroma odgovorna oseba zavezanca mora dati na zahtevo inšpektorja in v roku, ki ga določi inšpektor, pisno pojasnilo, dokumentacijo in izjavo v zvezi s predmetom nadzora.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če ne gre za nujne in neodložljive ukrepe, inšpektor v primeru iz prejšnjega odstavka pred izdajo odločbe vroči zavezancu zapisnik in ga pozove, da se v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 48 ur, pisno ali ustno izjavi o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah. Poziv in zapisnik se lahko zavezancu v tem primeru vročita tudi tako, da se ju izroči kateremu od zaposlenih oziroma, če to ni mogoče, pusti v objektu. Po preteku tega roka inšpektor izda odločbo, ne da bi bilo potrebno dodatno zaslišanje stranke.«.
Za petim odstavkom se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»Zoper sklep iz prvega odstavka je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od vročitve sklepa. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve.«.
18. člen
V prvem odstavku 32. člena se v tretji alinei pred besedo »podati« doda besedilo »naznaniti kaznivo dejanje ali«.
V drugem odstavku se beseda »organu« nadomesti z besedo »sodišču«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »skupaj s predlogom za ukrepanje«.
19. člen
V drugem odstavku 33. člena se črta besedilo »ima pravico, da«.
20. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če zavezanec v roku, ki ga z odločbo določi inšpektor, ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo, če je to potrebno, do odprave nepravilnosti oziroma dokler je to potrebno, prepove opravljanje dejavnosti oziroma zaseže predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »začasno, do odločitve pristojnega organa«, beseda »odvzame« pa se nadomesti z besedo »zaseže«.
V tretjem odstavku se beseda »odvzame« nadomesti z besedo »zaseže«.
Četrti odstavek se črta.
21. člen
V drugem odstavku 36. člena se za besedo »oziroma« dodata besedi »s sklepom«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od vročitve sklepa. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve.«.
22. člen
V naslovu 37. člena se za besedo »države« doda besedilo »oziroma samoupravne lokalne skupnosti«.
V prvem odstavku se za besedo »Slovenija« doda besedilo »oziroma samoupravna lokalna skupnost«, besedo »materialno« se nadomesti z besedo »premoženjsko«, za besedo »opustitvijo« pa se doda beseda »dejanja«.
V drugem odstavku se za besedo »Slovenija« doda besedilo »oziroma samoupravna lokalna skupnost«.
23. člen
V prvem odstavku 38. člena se besedilo »Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,« nadomesti z besedilom »Z globo 1.500 eurov«;
doda se nova prva alinea, ki se glasi:
»- ne posreduje dokazov in drugih podatkov oziroma ne omogoči zaslišanja prič najkasneje v treh dneh od prejema zahteve inšpektorja (drugi odstavek 19. člena),«;
dosedanja prva in druga alinea postaneta druga in tretja alinea;
v dosedanji tretji alinei, ki postane četrta alinea, se za besedo »pojasnila« dodata vejica in beseda »dokumentacije«;
dosedanja četrta alinea postane peta alinea;
dosedanja peta alinea se črta.
V drugem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,« nadomesti z besedilom »Z globo 500 eurov«, za besedo »osebe« pa se dodata vejica in besedilo »odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti.«
V tretjem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,« nadomesti z besedilom »Z globo 500 eurov«, za besedo »posameznik« pa se doda besedilo »oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V četrtem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,« nadomesti z besedilom »Z globo 500 eurov«.
V petem odstavku se beseda »Kazen« nadomesti z besedo »Globa«.
24. člen
V 39. členu se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo 500 eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Sestava Inšpekcijskega sveta se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Šteje se, da izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita za inšpektorja po tem zakonu inšpektorji, ki so na dan uveljavitve tega zakona v delovnem razmerju v državnem organu ali v upravi lokalne skupnosti in so opravili strokovne izpite, ki so bili predpisani za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzorstva oziroma izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita za inšpektorja.
Inšpektorji, ki so bili imenovani za inšpektorje pred uveljavitvijo tega zakona in še niso opravili predpisanega strokovnega izpita, opravljajo strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
Ne glede na določbe tretjega odstavka 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) inšpektorju v okviru strokovnega izpita, ki zajema tudi poznavanje izvrševanja pooblastil po zakonu, ki ureja prekrške, ni potrebno opravljati preizkusa znanja iz poznavanja predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
27. člen
Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah tega zakona.
28. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi predpis, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo, z določbami tega zakona najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest organov, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora, morajo biti usklajeni z določbami uredbe iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-01/01-2/8
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EPA 1245-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti