Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007

Kazalo

1254. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, stran 3303.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena in četrtega odstavka 106. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub), direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
1. člen
(1) V četrti alineji tretjega člena Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/06; v nadaljnjem besedilu: splošni akt) se zadnji stavek črta in nadomesti z besedilom: »Obrazec za izdajatelje radijskih programov in obrazec za izdajatelje televizijskih programov, sta prilogi tega akta.«
(2) Priloga splošnega akta se nadomesti s prilogama iz prejšnjega odstavka tega člena.
2. člen
V osmi alineji prvega odstavka četrtega člena splošnega akta se za besedo »času« doda besedilo »za televizijske programe«.
3. člen
Besedilo drugega odstavka 6. člena splošnega akta se spremeni tako, da se pika na koncu stavka črta in nadomesti z vejico ter doda besedilo »tako, da izdajatelju izda novo dovoljenje, staro dovoljenje pa preneha veljati.«
4. člen
Dosedanji 7. člen splošnega akta postane 11. člen, dodajo se novi 7., 8., 9. in 10. člen:
»7. člen
(sprememba dovoljenja)
(1) Na vlogo imetnika dovoljenja se lahko spremenijo osnovne programske zahteve iz dovoljenja, pri čemer se ne smejo bistveno spremeniti namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje programa. Vloga za spremembo osnovnih programskih zahtev mora vsebovati:
– podatke o izdajatelju (ime vložnika, sedež oziroma naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična številka),
– številko in datum dovoljenja, ki se spreminja,
– navedbo osnovnih programskih zahtev, ki se spreminjajo,
– izpolnjen obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju programa, z upoštevanimi predlaganimi spremembami,
– razloge za spremembo osnovnih programskih zahtev.
(2) Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.
(3) Agencija po uradni dolžnosti spremeni dovoljenje, če se spremenijo podatki o imetniku dovoljenja ali ime programa. Imetnik dovoljenja je dolžan navedene spremembe sporočiti agenciji v tridesetih (30) dneh od njihovega nastanka.
(4) V primeru iz prvega in tretjega odstavka tega člena agencija izda novo dovoljenje, staro dovoljenje pa preneha veljati.
8. člen
(prenos dovoljenja)
(1) Imetnik dovoljenja lahko svojo pravico iz dovoljenja s pravnim poslom prenese na drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja, pri čemer morajo programske zahteve iz dovoljenja ostati nespremenjene.
(2) Vloga za prenos mora vsebovati:
– podatke o imetniku dovoljenja, ki se prenaša (ime vložnika, sedež oziroma naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična številka),
– podatke o pravni ali fizični osebi, na katero se dovoljenje prenaša (ime, sedež oziroma naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična številka),
– izjavo pravne ali fizične osebe, na katero se dovoljenje prenaša, da se strinja s prenosom dovoljenja,
– številko in datum izdaje dovoljenja, ki se prenaša,
– izjavo, da se programske zahteve iz dovoljenja ne bodo spremenile.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena agencija izda novo dovoljenje, staro dovoljenje pa preneha veljati.
9. člen
(začasen preklic dovoljenja)
Agencija z odločbo začasno prekliče dovoljenje, če pri strokovnem nadzorstvu radijskega ali televizijskega programa ugotovi, da izdajatelj kljub opozorilu iz prve alineje tretjega odstavka 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) ugotovljenih kršitev ni odpravil v roku.
10. člen
(razveljavitev dovoljenja)
Agencija z odločbo razveljavi dovoljenje, če pri strokovnem nadzorstvu radijskega ali televizijskega programa ugotovi, da izdajatelj kljub začasnem preklicu dovoljenja iz prejšnjega člena najpozneje v tridesetih dneh po začetku ponovnega oddajanja svoje dejavnosti ni uskladil z zahtevami agencije.«
5. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3816-2/2007/3
Ljubljana, dne 12. februarja 2007
EVA 2007-2111-0040
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
K temu splošnemu aktu je dal soglasje Svet za radiodifuzijo, pod št. 0012-12/2007-2, z dne 27. 2. 2007

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti