Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1214. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, stran 2967.

Na podlagi prvega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
1. Splošne določbe
1. člen
Ta uredba določa vodovarstveno območje in vodovarstveni režim za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje) na območju Mestne občine Maribor ter občin Hoče - Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram, Ruše, Slovenska Bistrica in Starše, ki se uporablja za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ter vodovarstveni režim in roke, v katerih morajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju svoje delovanje prilagoditi določbam te uredbe.
2. člen
(1) Vodovarstveno območje tvorijo območja zajetij in notranja območja, ki so prikazana na publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Območja zajetij so določena okoli črpalnih vrtin in zajetih izvirov ter so navedena na seznamu v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. Območja zajetij so prikazana na publikacijski karti iz prejšnjega odstavka in so označena z belo barvo in oznako »0«.
(3) Notranja območja so na publikacijski karti iz prvega odstavka tega člena označena na naslednji način:
– najožja območja z oranžno barvo in z oznako »VVO I«,
– ožja območja z rumeno barvo in z oznako »VVO II« in
– širše območje z zeleno barvo in z oznako »VVO III«.
3. člen
(1) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema in prikazani na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele) na vodovarstvenem območju je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz marca 2005, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
(3) Parcele na vodovarstvenem območju se ne smejo združevati s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja.
2. Ukrepi, prepovedi in omejitve za rabo vode
4. člen
(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana raba podzemne vode, razen za javno oskrbo s pitno vodo.
(2) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko podeli vodna pravica za rabo podzemne vode, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za oskrbo s pitno vodo.
3. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo
3.1. Splošno
5. člen
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, razen gradnje, ki je namenjena za oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje.
(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali kakovost pitne vode.
6. člen
(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja in izvedba gradbenih del, ki je v tabeli 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, označena z oznako »-«.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija ali nadomestna gradnja stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, če se ne spremeni namembnost objekta in sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija ali nadomestna gradnja vojaških objektov in objektov za potrebe zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, če se ne spremeni namembnost objekta in sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljeno izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na državnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljeno izvajanje rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del ter izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljeno izvajanje rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del ter izvajanje vzdrževalnih del zaradi zagotavljanja varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
(7) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena odstranitev objektov ob hkratni ukinitvi internega kanalizacijskega omrežja.
7. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabeli 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »+«.
(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje.
(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pp«, če so v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.
(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pip«, če gre za gradnjo infrastrukture v skladu z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom, ki je bil sprejet v skladu s predpisi o urejanju prostora in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k lokacijskemu načrtu.
(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku izdaje mnenja k lokacijskemu načrtu v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k lokacijskemu načrtu.
8. člen
(1) Vodno soglasje se lahko izda za gradnjo na vodovarstvenem območju, če je zagotovljen priključek objekta na javno kanalizacijo za odvajanje odpadnih voda in so vplivi objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa sprejemljivi.
(2) Če gre za gradnjo na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, ter v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ta ni zahtevana, se vodno soglasje lahko izda, če se komunalna odpadna voda zbira v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
9. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih gradnja dovoljena in se zanjo lahko izda vodno soglasje za prenosni plinovod izključno za zemeljski plin v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bari, ter standardom SIST EN 1594 in če je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
(2) Ne glede na oznako »pip« iz tabele 1.1 v prilogi 3 te uredbe je na notranjih območjih gradnja dovoljena in se zanjo lahko izda vodno soglasje za glavne in regionalne ceste ter glavne in regionalne železniške proge, če so krajše od 5 km in če gre za premestitve in razširitve, kjer se os ceste ali tira spremenjene proge prestavi za manj kakor 200 m, in če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja letališč za helikopterje s premerom do 40 metrov v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
10. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih za izvedbo avtoceste, hitre ceste, glavne, regionalne in lokalne ceste ter glavne in regionalne železniške proge dovoljeno izvajanje gradbenih del, navedenih v tabeli 1.2 priloge 3 te uredbe pod zaporednima številkama 1 in 14, in se lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
3.2. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju Mestne občine Maribor
11. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe sta na najožjih vodovarstvenih območjih na območju Mestne občine Maribor gradnja objektov in izvedba gradbenih del dovoljeni le na območjih, navedenih v tretjem odstavku tega člena, in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje pod pogoji iz drugega odstavka tega člena in posebnimi pogoji za posamezno območje iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Pogoji gradenj in izvedbe gradbenih del na najožjih vodovarstvenih območjih iz prejšnjega odstavka so:
– gradnja novih objektov je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– gradnja novih objektov je dovoljena tudi, kadar je javna kanalizacija, ki omogoča takšno priključevanje, določena kot investicija v načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor in v programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je izdelan v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v skladu s programom opremljanja izgradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med Mestno občino Maribor in investitorjem,
– ne glede na določbe prve in druge alinee tega odstavka se pri obstoječih stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah dovolijo vzdrževalna dela ali rekonstrukcija obstoječih stavb, s katerimi se preprečita ogrožanje zdravja in življenja ljudi ter nastanek premoženjske škode v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(3) Posebni pogoji gradenj in izvedbe gradbenih del na posameznih najožjih vodovarstvenih območjih Mestne občine Maribor so:
1. Vrbanski plato:
– na levem bregu Drave na območju zahodno od dostopa na Mariborski potok je na parcelah št. 81/5 in 81/4, k.o. Kamnica, dovoljeno urediti parkirišče in na parcelah št. 81/4 in 81/6 – del, k.o. Kamnica, urediti pristanišče. Parkirišče mora biti izvedeno tako, da se padavinska voda s parkirišča, očiščena v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvaja v javno kanalizacijsko omrežje. Del, kjer sta črpalni vrtini, se ogradi z zaščitno ograjo. Začasne objekte v času prireditev je dovoljeno postaviti in izvajati le na parcelah št. 81/4 in 81/5, k.o. Kamnica,
– na levem bregu Drave na območju vzhodno od dostopa na Mariborski otok je na parcelah št. 84/1 – del, 85/6 – del, 86/3 – del, 86/2, 89/2, 89/4 – del in 89/6 – del, k.o. Kamnica, dovoljena ureditev prostora za piknike, ki mora biti opremljen s sanitarno enoto. Sanitarna enota mora biti priključena na javno kanalizacijsko omrežje,
– na območju Fontane se dovoli povečanje zmogljivosti zunanjega bazena na parceli št. 17, k. o. Koroška vrata,
– na območju hipodroma je na parcelah št. 110/1 – del in 111/2 – del, k.o. Kamnica, dovoljena postavitev južne tribune za gledalce, pod katero pa ni dovoljena gradnja pomožnih prostorov. Na parcelah št. 111/3 in 122/3 – del, k.o. Kamnica, je dovoljena rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih hlevov, pri čemer se število stojnih mest za konje na celotnem območju hipodroma ne sme povečati,
– na območju Račjega dvora je na parcelah št. 501 – del, 508/3 – del, 503/1 – del in 509/4 – del, k.o. Krčevina, dovoljena ureditev kulturnega spomenika za opravljanje muzejske dejavnosti in s tem povezanega parkirišča, ki mora biti izvedeno tako, da se padavinska voda s parkirišč, očiščena v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvaja v javno kanalizacijsko omrežje,
– na parcelah št. 1 – del, 2/1, 11, 10/1, 14/1 – del, 16/1, 15 – del, 12, 13, 8/1, 8/6, 8/8, 26 – del, 27– del, 30, 35, 37, 34, 33, 31 – del, 32, 23, 29 – del, 28 – del, 25 – del, 24, 807 -– del, 808 – del, 809 – del, 810 – del, 811, 812/1, 812/2, 813, 819/3, 819/1, 815 – del, 816, 817, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 818/7, 818/8, 818/9, 818/10, 818/11, 818/12, 819/2, 820, 821, 822/1, 822/3, 824/2, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 827/1, 827/2, 829, 830, 831, 828, 832, 2162 – del, 2163/4 in 2161 – del, k.o. Koroška vrata, in na parcelah št. 299, 497/1 – del, 510 – del, k.o. Krčevina, je dovoljena ureditev »Vrbanskega parka« z rekreacijskimi površinami in postavitev sanitarnih enot, ki morajo biti priključene na javno kanalizacijsko omrežje,
– na parcelah št. 81/5, 81/4, 81/12, 81/6, 84/1, 84/2, 84/3, 84/6 84/7, 85/6, 86/2, 86/3, 89/2, 89/4, 89/6, 89/7, 89/8, 90/3, 90/5, 90/6, 90/7, 94/1, 94/4, 94/6, 94/7, 94/9, 884/21, 84/4, 84/5, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 86/1, 87, 88, 89/1,89/3, 89/5, 90/1, 90/8, 90/9, 90/10, 91/1, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 92/17, 94/5, 94/10, 100/1, 100/5, 100/6, 100/11, 100/10, 100/12, 880/1 in 880/3, k.o. Kamnica, in na parcelah št. 13 – del, 23 – del, 24 – del, 25 – del, 28 – del 31 – del in 35 – del, k.o. Koroška vrata, ter na parcelah št. 495/1, 495/2, 496, 497/1 – del in 38, k.o. Krčevina, je dovoljena gradnja objektov priprave vode in objektov aktivne zaščite podzemne vode,
– za kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100512835 je gradnja nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednima številkama 18 in 19, dovoljena, če gre za dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije, in če je gradnja dovoljena s prostorskim izvedbenim aktom, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo te uredbe, in so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee drugega odstavka tega člena;
2. Mariborski otok:
– na parcelah št. 80/1 – del, 80/2, 80/3, 885/1 – del, k.o. Kamnica, je dovoljena rekonstrukcija objektov kopališča, če se tlorisna površina objektov ne poveča in če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči vse negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda. Prostor za piknike mora biti opremljen s sanitarno enoto, ki mora biti priključena na javno kanalizacijsko omrežjem;
3. Betnava:
– v betnavskem gozdu je na parcelah št. 1963, 2125, 1962, 1965, 2033, 2034, 2030, 1964, 2035,1959 – del, 1961. k.o. Spodnje Radvanje, dovoljena ureditev pešpoti, steze za trim in postavitev igral za otoke,
– ob gradu Betnava je na parcelah št. 2125 – del, 1959 – del, 2036 – del, 2035, k.o. Spodnje Radvanje, dovoljena ureditev parkovnih površin s peš potmi in kolesarskimi stezami, postavitev igral za otroke in sanitarne enote, ki mora biti priključena na javno kanalizacijsko omrežje,
– ob gradu Betnava je na parceli št. 1960 – severni del, k.o. Spodnje Radvanje, dovoljena ureditev spominskega parka,
– ob gradu Betnava je na parceli št. 1960 – južni del, k.o. Spodnje Radvanje, dovoljena ureditev travnate površine, namenjene učenju dolgih udarcev pri golfu,
– ob Ljubljanski cesti je na parcelah št. 1953, 1954, 1955 in 1958 – del, k.o. Spodnje Radvanje, dovoljena ureditev obračališča za avtobusni promet;
4. Bohova:
– na parceli št. 737/3, k.o. Bohova, je dovoljena ureditev javne razsvetljave v sklopu obstoječih cest.
12. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe sta na ožjem vodovarstvenem območju na območju Mestne občine Maribor na parcelah št. 2110, 2058 – del, 2136 – del, 2099 – del, 2059/1 – del, 2059/2, 2135, 2064/1 – del, 2060 – del, 2098 – del, 2220/3 – del, 2225/2 – del, 2224/2, 2220/2, 2220/1, 2225/1, 2224/1, k.o. Spodnje Radvanje, in na parcelah št. 1203/1, 1206, 1208/6, 1209/2, 1200/2, 1199/8 – del, 1196, 1195, 1192, 1193, 1194 – del, 1191/1 – del, 1197, 1199/5, 1199/6, 1199/2 – del, 1199/10 – del, 1199/11 – del, 1199/1-del, 1208/12, 460, 456, 454/2-del, 454/1-del, 450-del, 439/3 – del, 439/4 – del, 1141/2 – del, 439/2 – del, 439/1 – del, 410 – del, 400 – del, 1205, 1207 – del, 1208/2, 1208/3, 1208/7, 1208/4, 1208/8, 1208/9, 1208/5, 1208/11, 1202/1, 1201/2, 1202/3, 1202/4, 1202/1, 1202/2, 1203/2, 1203/3, 1208/10 in 1208/13, k.o. Razvanje, gradnja in izvedba gradbenih del za golf igrišče dovoljeni in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje ob upoštevanju naslednjih posebnih pogojev:
– gradnja novih objektov je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na tem območju priključeni na urejeno javno kanalizacijo,
– skledice zelenic in odbijališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska voda s teh površin mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja,
– investitor mora izdelati načrt monitoringa emisij pri odvajanju izcedne in padavinske vode, vzpostaviti vso potrebno infrastrukturo za izvajanje monitoringa in izvajati obratovalni monitoring. Načrt monitoringa potrdi pristojna služba za varstvo okolja pri Mestni občini Maribor,
– pred izvedbo golf igrišča mora biti izdelan posnetek izhodiščnega stanja površinskih in podzemnih voda ter tal na zadevnem območju. O tem mora investitor pripraviti poročilo in ga posredovati pristojni službi za varstvo okolja pri Mestni občini Maribor najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe,
– o rezultatih monitoringa mora investitor pripraviti poročilo in ga posredovati pristojni službi za varstvo okolja pri Mestni občini Maribor najpozneje do 30. junija in 30. novembra v posameznem letu.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju na parcelah št. 87/1, 88, 92, 98, 99, 105, 106/1 – del, 106/2, 109/2, 112/2, 113/1, k.o. Krčevina, in na širšem vodovarstvenem območju na parcelah št. 80/1, 106/3, 109/1, 112/1 in 114/1, k.o. Krčevina, izvedba gradbenih del za vzpostavitev novih vinogradov dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če investitor ureditve novih vinogradov zagotovi zaščitne ukrepe, s katerimi se zagotovi tak režim odtoka površinskih voda, da se prepreči erozijske procese in zagotovi varovanje podzemne vode.
3.3. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Hoče - Slivnica
13. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih na območju občine Hoče - Slivnica gradnja stanovanjskih stavb iz tabele 1.1, priloge 3, navedenih pod zaporedno številko 1, dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij in če je gradnja dovoljena s prostorskim izvedbenim aktom, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih na območju občine Hoče - Slivnica gradnja nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 16, 17, 18 in 19, dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če gre za dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije, in če je gradnja dovoljena s prostorskim izvedbenim aktom, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo te uredbe.
(3) Gradnja objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo ali na malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča takšno priključevanje, določena kot investicija v načrtu razvojnih programov občine Hoče - Slivnica in v programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je izdelan v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v skladu s programom opremljanja izgradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino Hoče - Slivnica in investitorjem.
14. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju v občini Hoče - Slivnica gradnja objektov in izvedba gradbenih del dovoljena le na območjih, navedenih v tretjem odstavku tega člena in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje pod pogoji iz drugega odstavka tega člena ter posebnimi pogoji za posamezno območje iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Pogoji gradenj in izvedbe gradbenih del na ožjem vodovarstvenem območju iz prejšnjega odstavka so:
– gradnja objektov je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča takšno priključevanje, določena kot investicija v načrtu razvojnih programov občine Hoče - Slivnica in v programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je izdelan v skladu s predpisi o urejanju prostora, ali se v skladu s programom opremljanja izgradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino Hoče - Slivnica in investitorjem,
– ne glede na določbe prve in druge alinee tega odstavka se pri obstoječih stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah dovolijo nujna vzdrževalna dela ali rekonstrukcija obstoječih stavb, s katerimi se preprečita ogrožanje zdravja in življenja ljudi ter nastanek premoženjske škode v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(3) Posebni pogoji gradenj in izvedbe gradbenih del na ožjem vodovarstvenem območju na območju občine Hoče - Slivnica so:
1. v stari gramoznici Hoče je dovoljeno postaviti objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda;
2. v novi gramoznici Hoče je treba zagotoviti zaščitne ukrepe v skladu z izdanimi upravnimi dovoljenji. Po prenehanju izkoriščanja gramoza mora koncesionar ali lastnik zemljišča izvesti sanacijo objekta v skladu z izdanimi upravnimi dovoljenji. Nadaljnja širitev gramoznice ni dovoljena. Dovoljeno je postaviti objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda;
3. zadrževalnika pri Hotinji vasi se sanirata tako, da se izsušita in očistita. En zadrževalnik se zasuje z materialom, v katerem ni snovi, ki bi škodljivo vplivale na stanje površinskih in podzemnih voda. Na novo nastalih površinah je dovoljena gradnja objektov in izvedba gradbenih del, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda. En zadrževalnik pri Hotinji vasi se izsuši in očisti ter preoblikuje v suhi zadrževalnik za zadrževanje visokih voda Hotinjščka;
4. na območju letališča Maribor je dovoljena izgradnja nove in posodobitev obstoječe letališke infrastrukture do zmogljivosti 1.000.000 potnikov letno in 50.000 ton tovora letno, ki obsega:
– podaljšanje vzletno-pristajalne steze in izgradnjo drugih manevrskih površin letališča s potrebnimi objekti na območju letališča, če je zagotovljeno odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
– povečanje letališke ploščadi za dodatna stojna mesta za letala in druge zrakoplove, če je zagotovljeno odvajanje vode z letališke ploščadi v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
– gradnjo bazena za razledenitev, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda,
– ureditev parkirišč, ki morajo biti izvedena tako, da se padavinska voda s parkirišč, očiščena v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvaja v javno kanalizacijsko omrežje,
– gradnjo letaliških potniških in tovornih terminalov, vzdrževalnih objektov in drugih objektov letališke infrastrukture,
– gradnjo nove železniške proge za prevoz potnikov in tovora na odseku Hoče – letališče,
– gradnjo novih in posodobitev obstoječih letalskih navigacijskih objektov.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju širitev pokopališča na parcelah št. 101, 80/19, 80/8, k.o. Spodnje Hoče, v Spodnjih Hočah in pokopališča na parcelah št. 318/5, 320, 318/7 in 318/12, k.o. Slivnica, v Slivnici dovoljena in se za širitev lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
3.4. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Miklavž na Dravskem polju
15. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju na območju občine Miklavž na Dravskem polju za zajetje Dobrovce in za zajetje Dravski dvor gradnja cevovoda za odvajanje padavinske odpadne vode z razbremenjevanjem v kanal Drave dovoljena in se lahko izda vodno soglasje. Očiščena odpadna voda, ki se odvaja v vodotok, ne sme pred njim ponikati v podzemno vodo ali zajetje.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Dobrovce dovoljena gradnja in izvedba gradbenih del in se lahko izda vodno soglasje za:
1. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100283998 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporedno številko 17, če gre za dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije,
– zbiralnik gnojnice in gnojevke, pri čemer mora biti dno zbiralnika gnojnice in gnojevke najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih in ne sme presegati velikosti 150 m3. Objekt mora biti neprepusten za vodo;
2. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100486292 za:
– zbiralnik gnojnice in gnojevke, pri čemer mora biti dno zbiralnika gnojnice in gnojevke najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih in ne sme presegati velikosti 150 m3. Objekt mora biti neprepusten za vodo,
– gnojišče, pri čemer mora biti dno gnojišča najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih in ne sme presegati velikosti 60 m2. Objekt mora biti neprepusten za vodo;
3. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100351719 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporednima številkama 16 in 18, če gre za dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je najožjem vodovarstvenem območju zajetja Dobrovce in zajetja Dravski dvor na parcelah št. 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2790, 2787, 2786, 2788, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2784, 2783 in 2785, k.o. Miklavž, ter na parcelah št. 1180/3, 1180/2 in 1181, k.o. Skoke, dovoljena gradnja pločnika s kolesarsko stezo.
(4) Na območju letališča Maribor, ki sega na območje občine Miklavž na Dravskem polju, se uporabljajo določbe 4. točke tretjega odstavka prejšnjega člena.
16. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na širšem vodovarstvenem območju na območju občine Miklavž na Dravskem polju gradnja objektov za zbiranje odpadkov na parcelah št. 1974/3, 1973/3, 1972/3, 1970/1, 1971/1 in 1070, k.o. Miklavž, dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda. Gradnja odlagališča odpadkov in objektov za predelavo odpadkov ni dovoljena.
3.5. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Ruše
17. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe sta na območju občine Ruše gradnja objektov in izvedba gradbenih del dovoljeni in se lahko izda vodno soglasje na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Ruše I na parcelah št. 1676, 1679, 1689, 1695/1, 1688/1, 1688/2, 1695/2, 1712, 1696, 1697, 1698, 1710, 1711, 1719/2, 1722, 1749, 1746, 1745, 1729, 1699, 1702, 1703, 1690, 1691, 1712 in 1701, k.o. Ruše, in na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Ruše II na parcelah št. 1823/1, 1824, 1814, 1830/1, 1818, 1821, 1819, 1820, 1815, 1817, 277, 1795, 1794/1, 1832, 1831/1, 283/2, 283/1, 281, 282/3, 282/2, 282/1, 260, 261, 278/2, 280, 278/1, 279, 284, 285, 286, 287, 289, 288, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 307/1, 307/2, 307/3, 304/2, 306/1, 306/2, 304/1, 308, 304/10, 304/8, 304/9, 304/7, 304/6, 304/5, 304/4, 305, 309, 310, 315, 256/1, 256/2, 253, 252/2, 252/1, 254, 251, 249, 311, 248, 250, 246, 247/1, 247/2, 255/1, 255/2, 256/3, 256/4, 304/3 in 277, k.o. Ruše, če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij in dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij.
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo ali malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Gradnja novih objektov je dovoljena tudi, kadar je javna kanalizacija, ki omogoča takšno priključevanje, določena kot investicija v načrtu razvojnih programov občine Ruše in v programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je izdelan v skladu s predpisi o urejanju prostora in se v skladu s programom opremljanja izgradnje javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino Ruše in investitorjem.
(3) Na parcelah št. 1739 in 1740, k.o. Ruše, je dovoljena ureditev utrjenih ali tlakovanih sprehajalnih poti, ribnika, steze za trim in postavitev paviljona, igral za otoke in urbane opreme v skladu s predpisi, ki urejajo vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogoje za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
18. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Rušah (Medobčinski uradni vestnik št. 21/98) na parcelah št. 1646, 1645/1, 1644/1, 1843, 1637/1, 1641/1, 1640/1, 1639/1, 1595, 1596, 1642/1, 1599, 1598, 1597, 1600, 1601, 1642/2, 1645/2, 1637/2, 1644/2, 1641/2, 1640/2, 1639/2, 1636/2, 1602, 1635/2, 1635/1, 1636/1, 1655, 1652 in 1842, k.o. Ruše, dovoljena širitev pokopališča in se za širitev lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
19. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 7. člena te uredbe so na območju občine Ruše na delu širšega vodovarstvenega območja, ki pripada hidrografskemu zaledju vodotoka Lobnica, ki se varuje kot možni vir za preskrbo prebivalcev s pitno vodo, dovoljene gradnje in izvedbe gradbenih del in se lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na ekološko in kemijsko stanje vode Lobnice.
3.6. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Rače - Fram
20. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe sta na ožjem vodovarstvenem območju na območju občine Rače - Fram na parcelah št. 2784, 608/2, 609/1, 609/2, 612/1, 612/2, 613/1, 613/2, 613/3, 615, 616, 617, 619/1, 619/2, 631, 632, 635, 636, 639, 640, 643, 644, 647, 648, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 662, 663, 666, 665, 669/1, 669/2, 670, 671/1, 671/2, 672, 673, 675, 676/1, 676/2, 677/1, 677/2, 677/3 in 678, k.o. Rače, dovoljeni gradnja rudarskih objektov in izvajanje gradbenih del in se zanje lahko izda vodno soglasje, če je pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin dno izkopa najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih in če to ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa. Po prenehanju izkoriščanja gramoza mora koncesionar ali lastnik zemljišča izvesti sanacijo objekta v skladu z izdanimi upravnimi dovoljenji. Nadaljnja širitev gramoznice ni dovoljena.
(2) Zaradi izvajanja strateških razvojnih dokumentov države in samoupravne lokalne skupnosti sta po prenehanju izkoriščanja mineralnih surovin iz prejšnjega odstavka ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe na parcelah iz prejšnjega odstavka dovoljeni gradnja rudarskih objektov in izvajanje gradbenih del in se lahko izda vodno soglasje za izkope zaradi izkoriščanja mineralnih surovin pod najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih, če je iz rezultatov celovite presoje vplivov na okolje in analiz tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del sprejemljivo. Nadaljnja širitev gramoznice ni dovoljena.
(3) Po zaključku izkoriščanja gramoza iz prvega ali drugega odstavka tega člena sta na parcelah iz prvega odstavka tega člena dovoljeni gradnja objektov in izvedba gradbenih del za objekte za šport, rekreacijo in prosti čas in se zanje lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju na parcelah št. 734, 735, 739, 740, 741, 742, 747/1, 747/2, 747/3, 748, 760/4, 760/5, 768/1, 787/1, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795/1 in 1321/5, k.o. Rače, dovoljena gradnja rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi in se zanje lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
3.7. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Starše
21. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe se na najožjem vodovarstvenem območju na območju občine Starše na parceli št. 652/122, k.o. Marjeta na Dravskem polju, lahko dovolita gradnja in izvedba gradbenih del ter izda vodno soglasje za nove objekte za potrebe športnega parka, če so pred tem vsi obstoječi objekti na tem območju priključeni na urejeno javno kanalizacijo ali se komunalna odpadna voda zbira v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in če je gradnja dovoljena s prostorskim izvedbenim aktom, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo te uredbe.
22. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe se na širšem vodovarstvenem območju na območju občine Starše na parcelah št. 1295, 1296, 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1305, 1306, 1307/1, 1307/2, 1308, 1309/1, 1309/2, 1310, 1311 in 1896, k.o. Prepolje, lahko izda vodno soglasje za izvedbo gradbenih del zaradi izkoriščanja mineralnih surovin pod najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
4. Prepovedi v zvezi z ravnanjem z zemljišči in gozdom
4.1. Splošno
23. člen
(1) Na notranjih območjih je prepovedano gnojenje zemljišč na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »-«.
(2) Na notranjih območjih je prepovedano ravnanje z gozdom na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »-«.
(3) Na notranjih območjih je prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »-«.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih je paša živine in reja živali na prostem dovoljena, če gre za pašo in rejo živali v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in rejo živali.
(5) Na najožjih vodovarstvenih območjih je dovoljeno namakanje kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in rejo živali, in je za rabo vode pridobljena vodna pravica.
(6) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijske obdelovalne površine vse leto pokrite z rastlinjem.
(7) Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je paša živine in reja živali na prostem dovoljena, če so mejne vrednosti vnosa gnojil usklajene s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.
(8) Prepovedi iz tega člena se uporabljajo, če s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla ter fitofarmacevtska sredstva, ni določen strožji režim.
24. člen
Ne glede na določbe tretjega odstavka prejšnjega člena je na ožjih in širšem vodovarstvenem območju dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki se glede na razvrstitev v skupino nevarnosti, embalaže in načina uporabe smejo prodajati tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom ali v posebnem delu prodajaln z živili.
4.2. Prepovedi v zvezi z ravnanjem z zemljišči in gozdom na območju Mestne občine Maribor
25. člen
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih Mestne občine Maribor je prepovedana raba kmetijskih in drugih nepozidanih zemljišč za vrtičke.
(2) Za vrtiček iz prejšnjega odstavka se šteje nepozidano zemljišče, ki je oblikovano v grede ali druge oblike, značilne za vrtove, z namenom ljubiteljske pridelave vrtnin, sadja ali cvetja za osebno rabo lastnika ali drugega posestnika zemljišča.
26. člen
(1) Na območju Mestne občine Maribor je na najožjem vodovarstvenem območju Vrbanskega platoja prepovedana raba fitofarmacevtskih sredstev, razen če gre za kemične ukrepe in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov.
(2) Na območju Mestne občine Maribor ob gradu Betnava je na najožjem vodovarstvenem območju Betnava dovoljeno vzdrževanje travnate površine za učenje golfa samo z agrotehničnimi ukrepi. Raba fitofarmacevtskih sredstev in gnojil ni dovoljena.
(3) Na območju Mestne občine Maribor je ob gradu Betnava, na ožjem vodovarstvenem območju Betnava, na parcelah št. 2110, 2058 – del, 2136 – del, 2099 – del, 2059/1 – del, 2059/2, 2135, 2064/1 – del, 2060 – del, 2098 – del, 2220/3 – del, 2225/2 – del, 2224/2, 2220/2, 2220/1, 2225/1 in 2224/1, k.o. Spodnje Radvanje, in na parcelah št. 1203/1, 1206, 1208/6, 1209/2, 1200/2, 1199/8 – del, 1196, 1195, 1192, 1193, 1194 – del, 1191/1 – del, 1197, 1199/5, 1199/6, 1199/2 – del, 1199/10 – del, 1199/11 – del, 1199/1 – del, 1208/12, 460, 456, 454/2 – del, 454/1 – del, 450 – del, 439/3 – del, 439/4 – del, 1141/2 – del, 439/2 – del, 439/1 – del, 410 –del, 400 – del, 1205, 1207 – del, 1208/2, 1208/3, 1208/7, 1208/4, 1208/8, 1208/9, 1208/5, 1208/11, 1202/1, 1201/2, 1202/3, 1202/4, 1202/1, 1202/2, 1203/2, 1203/3, 1208/10 in 1208/13, k.o. Razvanje, gnojenje, raba fitofarmacevtskih sredstev in namakanje so na nekmetijskih zemljiščih dovoljeni, če:
– je izdelan gnojilni načrt za celotno območje,
– se rabijo gnojila s kontroliranim in dolgotrajnim sproščanjem,
– gre za rabo fitofarmacevtskih sredstev le na zelenicah in odbijališčih. Na ostalih delih igrišča so dovoljeni le agrotehnični ukrepi. Ob pojavu bolezni je dovoljena točkovna raba fitofarmacevtskih sredstev tudi na ostalih delih igrišča,
– lastnik igrišča ali izvajalec pred vsakokratno rabo fitofarmacevtskih sredstev določi fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za rabo na golf igriščih, njihove odmerke, čas in način rabe,
– lastnik igrišča ali izvajalec o nameravani rabi fitofarmacevtskih sredstev o tem obvestiti inšpektorja, pristojnega za kmetijstvo, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja,
– gre za namakanje zemljišč na zelenicah in odbijališčih. Na ostalih delih igrišča je namakanje prepovedano.
4.3. Prepovedi v zvezi z ravnanjem z zemljišči in gozdom na območju občine Starše
27. člen
Na območju občine Starše je na najožjem vodovarstvenem območju na zemljiščih športnega parka prepovedana raba fitofarmcevtskih sredstev in gnojil. Dovoljeni so le agrotehnični ukrepi.
4.4. Prepovedi v zvezi z ravnanjem z zemljišči in gozdom na območju občine Ruše
28. člen
Na območju občine Ruše je na ožjem vodovarstvenem območju na zemljiščih stadiona NK Pohorje prepovedana raba fitofarmcevtskih sredstev in gnojil. Dovoljeni so le agrotehnični ukrepi.
5. Nadzor
29. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi:
1. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu ter s prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na kmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,
2. z gradnjo objektov ter izvedbo gradbenih del in prepovedjo gradnje enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, opravljajo gradbeni inšpektorji,
3. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih in prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na nekmetijskih zemljiščih in z drugimi določbami te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in
4. s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.
6. Kazenske določbe
30. člen
(1) Z globo od 4.172,92 eurov do 41.729,20 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, če:
1. rabi vodo v nasprotju z določbami 4. člena te uredbe,
2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi iz 5. in 6. člena te uredbe, ali gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 34., 36. in 37. člena te uredbe,
3. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja zemljišča ali gozd ali dopusti ravnanje z zemljišči ali gozdom v nasprotju z določbami 23. člena te uredbe,
4. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja fitofarmacevtska sredstva in sredstva za zaščito lesa ali vnaša rastlinska hranila v nasprotju z določbami 23. člena te uredbe,
5. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo odvajanja industrijske odpadne vode v rokih in na način iz 32. člena te uredbe,
6. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo odvajanja ali zbiranja komunalne odpadne vode v rokih in na način iz 33. člena te uredbe,
7. ne prepreči negativnih vplivov na stanje površinskih in podzemnih voda ter zagotovi zaščitnih ukrepov na način in v rokih iz 35. člena te uredbe,
8. dopusti rabo ali sam uporablja zemljišča za vrtičke v nasprotju z določbami 25. člena te uredbe,
9. ne prilagodi ravnanja na kmetijskih zemljiščih na način in v rokih iz 38., 45. in 46. člena te uredbe in
10. ne prilagodi ravnanja na zemljiščih na način iz 26., 27. in 28. člena te uredbe.
(2) Z globo od 125,18 eura do 625,93 eura se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(3) Z globo od 208,64 eura do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.
7. Prehodne in končne določbe
31. člen
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del, za katera je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:
– pridobljeno pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,
– pridobljeno lokacijsko dovoljenje,
– izdana lokacijska informacija in je investitor naročil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja najpozneje v enem mesecu po izdaji te informacije,
– izdana lokacijska informacija, ki ni starejša od enega leta,
– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja,
– izdano vodno soglasje ali
– sprejet lokacijski načrt v skladu s predpisi o urejanju prostora in na njegovi podlagi izdana gradbena dovoljenja.
32. člen
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja industrijska odpadna voda, mora najpozneje do 31. avgusta 2008 zagotoviti, da se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, če je ta zgrajena, sicer pa se mora na novozgrajeno javno kanalizacijo priključiti najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je javna kanalizacija dana v uporabo. O gradnji javne kanalizacije vsaka občina na zadevnem vodovarstvenem območju obvesti občane z javnim naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z navedbo datuma izteka roka za priključitev na javno kanalizacijo.
(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja industrijska odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora najpozneje do 31. avgusta 2010 zagotoviti, da se industrijska odpadna voda zbira v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
33. člen
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, mora najpozneje do 31. avgusta 2008 zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, če je ta zgrajena, sicer pa se mora na novozgrajeno javno kanalizacijo priključiti najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je javna kanalizacija dana v uporabo. O gradnji javne kanalizacije vsaka občina na zadevnem vodovarstvenem območju obvesti občane z javnim naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z navedbo datuma izteka roka za priključitev na javno kanalizacijo.
(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora najpozneje do 31. decembra 2010 zagotoviti, da se komunalna odpadna voda zbira v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
34. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 8. člena te uredbe se za gradnjo na območju poselitve Mestne občine Maribor, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, ter je ta zahtevana v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, vodno soglasje lahko izda najpozneje do 31. decembra 2007, če je do izgradnje javne kanalizacije zagotovljeno zbiranje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 8. člena te uredbe se za gradnjo na območju poselitve občin Hoče - Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram, Ruše, Slovenska Bistrica in Starše, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, ter je ta zahtevana v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, vodno soglasje lahko izda najpozneje do 31. decembra 2015, če je do izgradnje javne kanalizacije zagotovljeno zbiranje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi ali nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
35. člen
Za preprečitev negativnih vplivov na stanje površinskih in podzemnih voda morajo lastniki nestanovanjskih stavb iz tega člena najpozneje do 31. decembra 2008 zagotoviti gradnjo in izvajanje gradbenih del kot zaščitne ukrepe, za katere se lahko izda vodno soglasje za:
1. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100357887 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporednima številkama 17 in 18, in
– zbiranje gnojnice in gnojevke v zbiralniku, pri čemer mora biti dno zbiralnika nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih. Objekti morajo biti vodotesni;
2. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100362449 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporedno številko 17, in
– zbiranje gnojnice in gnojevke v zbiralniku, pri čemer mora biti dno zbiralnika nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih. Objekti morajo biti vodotesni;
3. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100360001 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporedno številko 17, in
– gnojišče, pri čemer mora biti dno gnojišča nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih. Objekti morajo biti vodotesni;
4. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100283984 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporedno številko 19;
5. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100351719 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporedno številko 18, in
– gnojišče, pri čemer mora biti dno gnojišča nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih. Objekti morajo biti vodotesni;
6. kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100362477 za:
– nestanovanjsko stavbo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedeno pod zaporedno številko 19, in
– gnojišče, pri čemer mora biti dno gnojišča nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladine v zadnjih 10 letih. Objekti morajo biti vodotesni.
36. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe se na območju občine Miklavž na Dravskem polju za obdobje do priključitve črpalnih vrtin na javni vodovodni sistem na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Dravski dvor lahko izda vodno soglasje za gradnjo ponikovalnika za odvajanje očiščene komunalne in padavinske odpadne vode. Po priključitvi črpalnih vrtin na območju zajetja Dravskega dvora na javni vodovodni sistem se mora komunalna in padavinska odpadna voda odvajati zunaj najožjega vodovarstvenega območja.
37. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe se na območju občine Starše za obdobje do priključitve črpalnih vrtin na javni vodovodni sistem na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Dravski dvor lahko izda vodno soglasje za gradnjo ponikovalnika za odvajanje očiščene padavinske odpadne vode za objekte športnega parka v Marjeti. Po priključitvi črpalnih vrtin na območju zajetja Dravskega dvora na javni vodovodni sistem se mora komunalna in padavinska odpadna voda odvajati zunaj najožjega vodovarstvenega območja.
38. člen
Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na območju Mestne občine Maribor na parcelah št. 82/1, 493/1, 493/2, 493/3, 494, 487, 481/3, 481/4, 481/7, 511/3, *23 in *25, k.o. Krčevina, najpozneje do 31. decembra 2008 zagotoviti uporabo kemičnih ukrepov in fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov.
39. člen
Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko uporabljajo do konca obdobja, za katerega so bili pripravljeni.
40. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena je na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljena gradnja lokalnih cest in javnih poti, distribucijskih elektroenergetskih vodov in plinovodov za zemeljski plin ter cevovodov za pitno in odpadno vodo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, če gre za komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe objekte na teh območjih.
41. člen
(1) Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Maribor ter občini Hoče - Slivnica in Ruše do 31. decembra 2008 pripravijo program ureditve zalednih voda s Pohorja v Dravo.
(2) Mestna občina Maribor in javno podjetje, ki na območju iz 1. člena te uredbe opravlja javno službo oskrbe prebivalcev s pitno vodo, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor do 31. decembra 2008 pripravita program aktivne zaščite Vrbanskega platoja.
42. člen
(1) Upravljavec vodovodnega omrežja mora izdelati načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, najpozneje do 31. decembra 2008.
(2) Upravljavec vodovodnega omrežja mora na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so območja zajetja in notranja območja označena s tablami za označevanje vodovarstvenega območja najpozneje do 31. avgusta 2009.
43. člen
Vodovarstveno območje se evidentira v zemljiškem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov najpozneje do 31. decembra 2008.
44. člen
Prepoved združevanja parcel iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe ne velja za postopke, začete pred uveljavitvijo te uredbe.
45. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja iz priloge 4 te uredbe, razen zajetij Dobrovce in Dravski dvor, zagotoviti ravnanje v skladu s prepovedmi, navedenimi pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 in 5 iz poglavja »I GNOJENJE«, tabele 1.4 priloge 3 te uredbe, ter četrtega in petega odstavka 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2012.
(2) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju morajo za zajetje Dobrovce na parcelah št. 114/1, 114/2, 115, 118/1, 118/2, 119, 123, 124/1, 124/2, 129, 130, 133/1, 133/2, 134, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 141, 142/1, 142/2, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 146, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 157/1, 157/2, 158, 163, 164/1, 164/2, 169/1, 169/2, 170, 173/1, 173/2, 174, 177/1, 177/2, 177/3, 178/1, 178/2, 181, 182/1, 182/2, 185, 186, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 193/1, 193/2, 194, 197, 198/1, 198/2, 201, 202, 247, 248, 249/1, 249/2, 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 278, 279, 280, 281, 294/1, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/1, 321/2, 322/1, 322/2, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 347/2, 348/1, 349, 350, 351/2, 352/2, 353, 354/1, 354/2, 355/3, 355/4, 356/2, 357, 358/1, 358/2, 359/3, 359/4, 360/2, 361, 362, 363/1, 364, 365/1, 365/2, 366/1, 367/1, 367/2, 367/3, 367/5, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 379/1, 380/1, 380/2, 381, 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 391/1, 391/2, 407, 408, 1175/1, 1175/3, 1175/4 in 1176, k.o. Skoke, zagotoviti ravnanje v skladu s prepovedmi, navedenimi pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 in 5 iz poglavja »I GNOJENJE«, tabele 1.4 priloge 3 te uredbe, ter določb iz četrtega in petega odstavka 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2012.
(3) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju morajo za zajetje Dobrovce na parcelah št. 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2660, 2661, 2662, 2663, 2669, 2670, 2671, 2677, 2688, 2689, 2690, 2715, 2716, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833 in 2905, k.o. Miklavž na Dravskem polju, in na parcelah št. 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 70/1, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 105, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 113/1, 113/2, 113/3, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 127, 128, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11, 135, 136/1, 136/2, 139, 140/1, 140/2, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 159/1, 159/2, 160, 161, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168, 171, 172/1, 172/2, 175, 176/1, 176/2, 179, 180, 183/1, 183/2, 184, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 191, 192/1, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 200/2, 200/3, 204, 205/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 222/2, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234, 268/1, 268/2, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 284, 285, 286/1, 286/3, 286/4, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290, 291, 292, 293, 294/2, 301/1, 301/2, 305/2, 305/3, 307/1, 307/2, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 347/1, 348/2, 351/1, 352/1, 352/3, 355/1, 355/2, 356/1, 356/3, 359/1, 359/2, 360/1, 363/2, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 400/1, 401, 402/2, 402/3, 409, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 425, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 463, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 469/1, 469/2, 470/1, 470/2, 470/3, 471/1, 471/2, 472, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481/1, 481/2, 483/1, 483/3, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 499, 500/1, 500/4, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 1173, 1174, 1177, 1178, 1180/2, 1180/3, 1181, 1196, 1197, 1201, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284 in 1285, k.o. Skoke, ter na parcelah št. 1427, 1470 in 1471, k.o. Loka pri Rošnji, zagotoviti ravnanje v skladu s prepovedmi, navedenimi pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4 in 5 iz poglavja »I GNOJENJE«, tabele 1.4 priloge 3 te uredbe, ter določb iz četrtega in petega odstavka 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2017.
(4) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Dravski dvor morajo lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč zagotoviti ravnanje v skladu s prepovedmi, navedenimi pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4 in 5 iz poglavja »I GNOJENJE«, tabele 1.4 priloge 3 te uredbe, ter določb iz četrtega in petega odstavka 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2017.
46. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja iz priloge 4 te uredbe, razen zajetij Dobrovce in Dravski dvor, zagotoviti izvajanje določb tretjega odstavka 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2008.
(2) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju morajo za zajetji Dobrovce in Dravski dvor zagotoviti izvajanje določb tretjega odstavka 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2012.
47. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-4/2007/6
Ljubljana, dne 7. marca 2007
EVA 2006-2511-0172
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost