Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1212. Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (uradno prečiščeno besedilo) (ZDKDPŠ-UPB1), stran 2965.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov, ki obsega:
– Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov – ZDKDPŠ (Uradni list RS, št. 79/03 z dne 12. 8. 2003) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov – ZDKDPŠ-A (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006).
Št. 432-01/03-28/5
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EPA 992-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O DODATNI KONCESIJSKI DAJATVI OD PREJEMKOV, IZPLAČANIH ZA OBČASNA IN ZAČASNA DELA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV
uradno prečiščeno besedilo (ZDKDPŠ-UPB1)
1. člen
S tem zakonom se določata višina in namembnost dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in študentk ter dijakov in dijakinj (v nadaljevanju: študentov), ki jo zaračunavajo organizacije za posredovanje začasnih in občasnih del študentov v skladu s predpisi na področju zaposlovanja.
2. člen
Dodatna koncesijska dajatev iz prejšnjega člena se določi v višini 2% od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov. Način obračunavanja dodatne koncesijske dajatve se določi s pogodbo o koncesiji, ki jo sklene ministrstvo, pristojno za delo, z organizacijami, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente.
3. člen
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente, zbrana sredstva iz prejšnjega člena nakazujejo v proračunski sklad v pristojnosti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji ter sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, v skladu s programom investicij, ki ga sprejme vlada. Proračunski sklad je ustanovljen do odplačila posojil, najetih za gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti ali razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Vir financiranja proračunskega sklada je dodatna koncesijska dajatev po tem zakonu.
Zbiranje in odvajanje sredstev iz prejšnjega odstavka nadzira davčna inšpekcija.
3.a člen
Osnova za obračun dodatne koncesijske dajatve je fakturirani prihodek od dejavnosti iz 2. člena tega zakona za pretekli mesec. Obračun sredstev dodatne koncesijske dajatve organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente, predložijo davčnemu organu pristojnemu za obračunavanje in plačevanje davka na dodatno vrednost, 18. dne v mesecu, če pa je to dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan. Obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve nakažejo v proračunski sklad na dan predložitve obračuna.
Podrobnejša navodila za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve predpiše minister, pristojen za finance.
4. člen
V obdobju od uveljavitve zakona do 31. decembra 2009 se polovica zbranih sredstev iz dodatne koncesijske dajatve nameni financiranju izgradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti, druga polovica pa se nameni sofinanciranju razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz v Republiki Sloveniji.
Od 1. januarja 2010 se sredstva, zbrana iz dodatne koncesijske dajatve po tem zakonu, namenijo za odplačilo posojil, najetih za gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti ali razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.
Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov – ZDKDPŠ (Uradni list RS, št. 79/03) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
5. člen
Pogodbe iz 2. in 3. člena tega zakona morajo biti sklenjene najkasneje v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov – ZDKDPŠ-A (Uradni list RS, št. 79/06) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:
Prehodni in končna določba
5. člen
Vse pogodbe, sklenjene na podlagi Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 79/03), se uskladijo s tem zakonom najpozneje do 31. julija 2006.
Študentska organizacija Slovenije mora ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, do 31. avgusta 2006 poslati obračun dodatne koncesijske dajatve od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2006. Osnova za obračun je fakturirani prihodek od dejavnosti iz 2. člena tega zakona za pretekli mesec. V obračunu je treba prikazati tudi razliko med akontativnimi mesečnimi zneski in obračunom koncesijske dajatve na podlagi fakturiranega prihodka od te dejavnosti od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2006. Razliko mora Študentska organizacija Slovenije nakazati na podračun izvrševanja proračuna št. 01100-6300109972 – proračunski sklad najpozneje do 10. septembra 2006.
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente, začnejo sredstva dodatne koncesijske dajatve po 3.a členu zakona obračunavati od 1. avgusta 2006.
6. člen
Navodila iz drugega odstavka 3.a člena zakona mora minister, pristojen za finance, izdati najpozneje do 31. julija 2006.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti