Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, stran 2923.

Na podlagi 22.a člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00 in 118/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03, 93/04, 97/05 in 25/06) se v vseh členih besedilo »z motnjami vedenja in osebnosti« nadomesti z besedilom »s čustvenimi in vedenjskimi motnjami«.
2. člen
V 1. členu se na koncu za besedo »potrebami« doda besedilo: »strokovna dokumentacija o otroku, točkovni sistem za plačilo predsednikov in članov komisije za usmerjanje prve stopnje in komisije za usmerjanje druge stopnje, ter potrebne obrazce v postopku usmerjanja.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se določijo obrazci: »Strokovno mnenje«, »Zahteva za začetek postopka usmerjanja«, »Predlog za začetek postopka usmerjanja« in »Poročilo o otroku«, ki so kot priloge 1, 2, 3 in 4 sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V 7. členu se v prvi alineji črta besedilo »in zmernimi«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma se lahko v ta program usmeri tudi otroke z zmernimi motnjami v duševnem razvoju«.
4. člen
V 9. členu se črta besedilo »v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in«.
5. člen
V 13. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »s pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: območna enota).« nadomesti z besedilom »z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: Zavod).«.
7. člen
Poglavja III. Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, IV. Sestava komisij, V. Imenovanje in razreševanje članov komisij, VI. Naloge komisije za usmerjanje prve stopnje in VII. Naloge komisije za usmerjanje druge stopnje in členi od 16 do 36 se spremenijo tako, da se glasijo:
»III. KOMISIJE ZA USMERJANJE
16. člen
(komisije prve stopnje)
Komisije za usmerjanje prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: komisije prve stopnje) delujejo pri Zavodu in imajo sedeže pri območnih enotah Zavoda. Delo komisije prve stopnje vodi in organizira predsednik komisije prve stopnje.
Predsednike in člane komisij prve stopnje s sklepom imenuje in razrešuje direktor Zavoda (v nadaljnjem besedilu: direktor).
17. člen
(komisije druge stopnje)
Komisija za usmerjanje druge stopnje (v nadaljnjem besedilu: komisija druge stopnje) deluje pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Delo komisije druge stopnje vodi in organizira predsednik komisije druge stopnje.
Predsednika in člane komisije druge stopnje s sklepom imenuje in razrešuje minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
18. člen
(namestniki predsednikov komisij prve oziroma druge stopnje)
Če predsednik komisije prve stopnje oziroma komisije druge stopnje (v nadaljnjem besedilu komisije prve oziroma druge stopnje) dlje časa ni zmožen opravljati svoje funkcije, za čas njegove odsotnosti direktor oziroma minister s sklepom imenuje njegovega namestnika.
Namestniku gredo v času nadomeščanja vse pravice in obveznosti predsednika komisije prve oziroma druge stopnje.
19. člen
(senat komisije prve oziroma druge stopnje)
Komisije prve oziroma druge stopnje delujejo v senatih.
Predsednik komisije prve oziroma druge stopnje določi predsednika senata prve oziroma druge stopnje (v nadaljnjem besedilu: senat) in člane senata izmed članov komisije prve oziroma druge stopnje, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje otroka.
Senat deluje v sestavi treh članov: defektolog, psiholog in zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine.
Senat deluje tudi v širši sestavi, če je to potrebno zaradi vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje in zahtevnosti obravnave. O tem na predlog predsednika senata odloči predsednik Komisije prve oziroma druge stopnje.
20. člen
(sodelovanje v senatu)
V postopku usmerjanja otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami mora v senatu sodelovati tudi predstavnik pristojnega centra za socialno delo.
V senatu lahko sodeluje vzgojitelj ali učitelj, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo z otrokom s posebnimi potrebami.
21. člen
(mandat predsednikov in članov komisije prve oziroma druge stopnje)
Predsedniki komisij prve oziroma druge stopnje in člani komisij prve oziroma druge stopnje se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.
Član komisije prve stopnje ne more biti hkrati član komisije druge stopnje.
22. člen
(pogoji za imenovanje predsednika komisije prve oziroma druge stopnje in člana komisije prve oziroma druge stopnje)
Za predsednika komisije prve oziroma druge stopnje je lahko imenovan defektolog, psiholog, zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, za predsednika komisije druge stopnje pa tudi zdravnik druge ustrezne specialnosti z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju.
Za člana komisije prve oziroma druge stopnje je lahko imenovan defektolog, psiholog, zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, lahko pa tudi zdravnik druge ustrezne specialnosti z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju.
23. člen
(razrešitev predsednika ali člana komisije prve oziroma druge stopnje)
Predsednik ali član komisije prve oziroma druge stopnje je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Direktor oziroma minister je dolžan razrešiti predsednika ali člana komisije prve oziroma druge stopnje, če:
– sam zahteva razrešitev,
– pri zaposlenem na Zavodu nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– ne izpolnjuje obveznosti v skladu z določbami Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in tem pravilnikom,
– ravna v nasprotju s pravili svoje stroke,
– pri svojem delu ne upošteva strokovno dogovorjenih meril,
– se ne udeležuje organiziranih predavanj in seminarjev, na katere je napoten,
– ali iz drugih utemeljenih razlogov.
Direktor oziroma minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi predsednika ali člana komisije prve oziroma druge stopnje, ki ga želi razrešiti, seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
24. člen
(naloge predsednika komisije prve stopnje)
Predsednik komisije prve stopnje ima naslednje naloge:
– vodi, organizira, usmerja in usklajuje delo senatov,
– določi predsednika in člane senata,
– določi širšo sestavo senata,
– določi sodelovanje vzgojitelja ali učitelja, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo z otrokom,
– določi sodelovanje predstavnika centra za socialno delo, kadar se usmerja otroka s čustvenimi ali vedenjskimi motnjami,
– odloči o morebitnem razgovoru z vlagateljem in o morebitnem razgovoru in pregledu otroka,
– opozori predsednika senata na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v strokovnem mnenju, predlaga popravo, dopolnitev ali izdelavo novega strokovnega mnenja,
– obvesti vodjo Centra za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Zavoda (v nadaljnjem besedilu: Center) o potrebi po novem članu komisije prve stopnje,
– obvesti vodjo Centra o problematiki dela komisije prve stopnje,
– skrbi za strokovno in enotno izvajanje dela komisije druge stopnje v skladu predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, stroko s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva,
– sodeluje s predstavniki drugih inštitucij,
– opravlja dela v skladu z navodili vodje Centra in direktorja,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije, s katero razpolaga komisija prve stopnje,
– se udeležuje izobraževanj s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
– potrdi pisno evidenco o opravljenem delu z dokazili in navedbo točk članov senatov, odobri predlog obračuna storitev za delo članov senatov in ga posreduje v izplačilo,
– posreduje seznam o opravljenem delu članov senata vodji Centra,
– druge po nalogu vodje Centra oziroma direktorja.
25. člen
(naloge predsednika komisije druge stopnje)
Predsednik komisije druge stopnje ima naslednje naloge:
– vodi, organizira, usmerja in usklajuje delo senatov,
– določi predsednika in člane senata,
– določi širšo sestavo senata,
– določi sodelovanje vzgojitelja ali učitelja, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo z otrokom,
– določi sodelovanje predstavnika centra za socialno delo, kadar se usmerja otroka s čustvenimi ali vedenjskimi motnjami,
– odloči o morebitnem razgovoru z vlagateljem in o morebitnem razgovoru in pregledu otroka,
– opozori predsednika senata na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v strokovnem mnenju, predlaga popravo, dopolnitev ali izdelavo novega strokovnega mnenja,
– obvesti ministra o potrebi po novem članu komisije druge stopnje,
– obvesti ministra o problematiki dela komisije prve stopnje,
– skrbi za strokovno in enotno izvajanje dela komisije druge stopnje v skladu predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, stroko s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva,
– se udeležuje izobraževanj s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
– potrdi pisno evidenco o opravljenem delu z dokazili in navedbo točk članov senata, odobri predlog obračuna storitev za delo članov senatov in ga posreduje v izplačilo,
– pripravi letno poročilo o plačilih članov senatov druge stopnje in ga posreduje ministru,
– druge po nalogu ministra.
26. člen
(naloge predsednika senata)
Predsednik senata ima naslednje naloge:
– vodi in organizira delo senata in skrbi za pripravo strokovnega mnenja in predhodnega mnenja,
– na osnovi pregleda strokovne dokumentacije in poročila vrtca, šole ali zavoda o otroku, sodeluje pri pripravi strokovnega mnenja,
– predlaga predsedniku komisije prve oziroma druge stopnje širšo sestavo senata,
– predlaga sodelovanje vzgojitelja ali učitelja, ki izvaja vzgojno izobraževalno delo z otrokom,
– predlaga sodelovanje predstavnika centra za socialno delo, kadar se usmerja otroka s čustvenimi ali vedenjskimi motnjami,
– predlaga razgovor z vlagateljem in morebitni razgovor z otrokom in pregled otroka,
– po posvetu s predsednikom komisije prve oziroma druge stopnje opravi tudi diagnostični pregled in pripravi poročilo o pregledu,
– preveri, kateri vrtec, šola oziroma zavod, v katerega se bo otrok vključil s seznama vrtcev, osnovnih šol, gimnazij, poklicnih in strokovnih šol, srednjih tehniških in srednjih strokovnih šol, zavodov, lahko zagotovi pogoje za vzgojo in izobraževanje posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami,
– po potrebi predlaga pridobitev dodatne dokumentacije od vzgojno-izobraževalnih, socialnih, zdravstvenih in drugih inštitucij v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
– po potrebi poda obrazložitev strokovnega mnenja oziroma predhodnega mnenja,
– o delu senata vodi dokumentacijo, ki se hrani na sedežu komisije prve oziroma druge stopnje,
– se udeležuje izobraževanj s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
– na podlagi točkovnika pripravi predlog stroškovnika o delu senata in ga posreduje predsedniku komisije prve oziroma druge stopnje,
– druge po nalogu predsednika komisije prve oziroma druge stopnje.
27. člen
(naloge članov senata)
Član senata ima naslednje naloge:
– na osnovi pregleda strokovne dokumentacije sodeluje pri pripravi strokovnega mnenja,
– na predlog predsednika komisije prve oziroma druge stopnje opravi tudi diagnostični pregled in pripravi poročilo o pregledu,
– o svojem delu vodi dokumentacijo, ki se hrani na sedežu komisije prve oziroma druge stopnje,
– v postopku priprave strokovnega mnenja lahko sodeluje tudi z vlagateljem, vrtci, šolami in drugimi zavodi,
– se udeležuje izobraževanj s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
– druge po nalogu predsednika senata.
28. člen
(naloge sodelujočih v senatu)
Predstavnik pristojnega centra za socialno delo in vzgojitelj ali učitelj, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo z otrokom s posebnimi potrebami, sodelujeta pri delu senata in pripravita strokovno poročilo o otroku.
V. STROKOVNO MNENJE
29. člen
(podlage za pripravo strokovnega mnenja)
Senat prve stopnje pripravi strokovno mnenje na podlagi:
– strokovne dokumentacije,
– poročila vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje,
– mnenja vrtca, šole ali zavoda, v katerega naj bi bil otrok s posebnimi potrebami vključen, o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenja drugih inštitucij,
– razgovora z vlagateljem oziroma otrokom, če je potreben,
– pregleda otroka, če je za to potreba.
Senat druge stopnje izdela strokovno mnenje na podlagi:
– dokumentacije komisije prve stopnje,
– dodatne dokumentacije vzgojno-izobraževalnih, socialnih, zdravstvenih in drugih inštitucij v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če je to potrebno in
– razgovora z vlagateljem, s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih in drugih inštitucij, lahko pa tudi z otrokom, če je potreben,
– pregleda otroka, če je za to potreba.
Pri razgovoru z otrokom pred senatom oziroma pri pregledu otroka je na željo otroka ali staršev prisotna tudi oseba, ki jo je otrok sam izbral in ki ji zaupa, razen v primerih diagnostičnih preskusov, kjer je navzočnost tretje osebe lahko moteča ali je v navodilih za izvedbo preskusov določeno drugače.
30. člen
(strokovno mnenje)
Senat sprejme strokovno mnenje z večino glasov vseh članov senata. Če je število glasov članov senata izenačeno, odloči glas predsednika senata. O svojem delu senat vodi zapisnik, ki ga hrani kot zaupno gradivo. Zdravstveno dokumentacijo, ki je del strokovne dokumentacije, senat vrne inštituciji, ki mu jo je posredovala.
Senat je pri pripravi strokovnega mnenja dolžan upoštevati:
– določbe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in tega pravilnika ter stroko s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
– kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebam ter
– enotno ocenjevanje vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, v skladu s kriteriji iz prejšnje alineje in
– predpise s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.
Predsednik komisije prve oziroma druge stopnje opozori predsednika senata na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v strokovnem mnenju in predlaga njegovo popravo, dopolnitev ali izdelavo novega. Predsednik senata mora popravljeno, dopolnjeno oziroma novo strokovno mnenje posredovati predsedniku komisije prve oziroma druge stopnje v roku 30 dni od prejema opozorila.
Strokovno mnenje mora biti izčrpno, utemeljeno in skladno z dejanskim stanjem obravnavanega otroka.
Strokovno mnenje se pripravi na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
31. člen
(rok za izdelavo strokovnega mnenja)
Senat mora izdelati strokovno mnenje v roku 90 dni od dneva, ko Zavod prejme obvezno dokumentacijo iz drugega in četrtega odstavka 21. člena ali dokumentacijo iz drugega odstavka 22. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
32. člen
(sestavine strokovnega mnenja)
Strokovno mnenje mora vsebovati:
– program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, oziroma obrazloženo ugotovitev, da usmeritev ni potrebna,
– vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje,
– vrtec, šola oziroma zavod, ki zagotavlja pogoje za vzgojo in izobraževanje otroka,
– datum vključitve v vrtec, šolo oziroma zavod, če je potrebno, pa tudi:
– obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči,
– pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program, prilagoditve prostora in opreme ter druge pogoje,
– občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
– zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
– prehajanje med programi,
– pravice, določene v 7., 15. in 39. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
– vključitev v podaljšano bivanje od 7. do 9. razreda (v skladu z določbami Zakona o osnovni šoli),
– pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost otrokovega bivališča od šole (v skladu z določbo Zakona o osnovni šoli),
– rok za preverjanje ustreznosti usmeritve,
– usmeritev v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu oziroma v zasebnem zavodu,
– elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi, če s temi predpisi ni drugače določeno.
33. člen
(mnenje o izobraževanju na domu)
Če se usmeri otroka v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu, senat komisije prve stopnje pripravi mnenje o izobraževanju na domu na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
VI. STROKOVNA DOKUMENTACIJA
34. člen
(strokovna dokumentacija)
Strokovna dokumentacija so pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poročila, ki jih Zavod pridobi od ustreznih inštitucij na podlagi predpisov, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, in predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.
34.a člen
(pedagoška, psihološka, defektološka, socialna, medicinska in druga poročila)
Pedagoška poročila so poročilo o otroku na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika, druga poročila strokovnih delavcev vrtca, šole oziroma zavoda, ki ga otrok obiskuje, in poročila iz zbirke podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje.
Defektološka in psihološka poročila so strokovne interpretacije diagnostičnih postopkov, postopkov pomoči in mnenja, ki jih posreduje strokovnjak inštitucije, v kateri je bil otrok defektološko oziroma psihološko obravnavan.
Socialna poročila so poročila in mnenja, ki jih center za socialno delo pripravi za potrebe usmerjanja otroka.
Medicinska poročila so zdravstvena dokumentacija otroka, ki vsebuje zdravniške izvide in druga poročila zdravnikov posameznih strok in drugih strokovnjakov s področja zdravstva.
Druga poročila so vsa poročila, ki jih o otroku posredujejo druge inštitucije.
34.b člen
(ravnanje s strokovno dokumentacijo)
S strokovno dokumentacijo Zavod ravna v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek in upravno poslovanje ter varstvo osebnih podatkov.
VII. PLAČILO ČLANOM KOMISIJE PRVE OZIROMA DRUGE STOPNJE ZA OPRAVLJENO DELO
35. člen
(podlaga za delo)
Predsednik komisije prve stopnje je lahko v rednem delovnem razmerju na Zavodu ali pa ima z Zavodom sklenjeno avtorsko pogodbo, predsednik komisije druge stopnje pa ima sklenjeno avtorsko pogodbo z ministrstvom.
Člani komisije prve oziroma druge stopnje imajo sklenjeno avtorsko pogodbo z Zavodom oziroma z ministrstvom.
35.a člen
(podlaga za plačilo)
Podlaga za plačilo opravljenega dela predsednikom in članom komisij prve oziroma druge stopnje je sklep direktorja oziroma sklep ministra o imenovanju predsednikov in članov komisij prve oziroma druge stopnje, pogodba o zaposlitvi oziroma avtorska pogodba, ki jo s predsedniki in člani komisij prve oziroma druge stopnje skleneta Zavod oziroma ministrstvo, ter pisna evidenca z dokazili o opravljenem delu.
35.b člen
(normativi za plačilo)
Normativi za plačilo opravljenega dela predsednikov in članov komisij prve oziroma druge stopnje, s katerimi je sklenjena avtorska pogodba, se določajo v točkah glede na opravljene storitve in so:
I. Normativi za plačilo predsednikom in članom komisij prve stopnje
Storitve:                        Število
                             točk:
1.  Vodenje komisije                   4,0
2.  Vodenje senata:
   A. vodja senata pri prvi usmeritvi          4,0
   B. vodenje senata pri preverjanju
   ustreznosti usmeritve                1,5
3.  Priprava strokovnega mnenja v
   postopku usmerjanja na osnovi            7,0
   dokumentacije
4.  Psihološki pregled in poročilo o
   pregledu
   A. celotni                     8,5
   B. krajši                      2,0
5.  Defektološki pregled in poročilo o         5,0
   pregledu
6.  Pregled zdravnika specialista in
   poročilo o pregledu                 4,5
7.  Razgovor s starši in povzetek            2,0
   razgovora
8.  Sodelovanje z vrtci, šolami, zavodi
   in drugimi inštitucijami in poročilo        2,0
   o sodelovanju
9.  Priprava strokovnega mnenja v
   postopku preverjanja ustreznosti          4,0
   usmeritve
10.  Priprava predhodnega mnenja             4,0
II. Normativi za plačilo predsedniku in članom komisije druge stopnje
Storitve:                        Število
                             točk:
1.  Vodenje komisije                   4,0
2.  Vodenje senata                    4,0
3.  Priprava strokovnega mnenja na osnovi
   dokumentacije                    11,0
4.  Sodelovanje z inštitucijami in
   poročilo o sodelovanju                2,0
5.  Razgovor s starši in povzetek            3,0
   razgovora
6.  Pregled otroka in poročilo o pregledu        6,0
Število točk velja za vsakega posameznega predsednika in člana, ki opravi storitev.
35.c člen
(seznam o opravljenem delu in poročilo o plačilih)
Predsednik komisije prve oziroma druge stopnje je odgovoren za nadzor ter pravilnost, verodostojnost in točnost seznama opravljenega dela in plačila senatov.
Po preučitvi seznama opravljenega dela predsednik komisije prve oziroma druge stopnje potrdi predlog obračuna storitev za delo članov komisije prve oziroma druge stopnje in ga posreduje v izplačilo.
Seznam opravljenega dela senatov in poročilo o plačilih predsednik komisije prve oziroma druge stopnje enkrat letno posreduje vodji Centra oziroma ministru.
35.č člen
(vrednost točke)
Vrednost bruto točke znaša 2,58% izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred.
Vrednost bruto točke usklajuje ministrstvo v skladu s spremembami višine izhodiščne plače za negospodarstvo.
35.d člen
(sredstva za delo komisij prve oziroma druge stopnje)
Sredstva za delo komisij prve stopnje, izobraževanje, opravljanje administrativno-tehničnega dela in za materialne ter druge stroške za delo zagotavlja Zavod.
Sredstva za delo komisije druge stopnje, izobraževanje, opravljanje administrativno-tehničnega dela in za materialne ter druge stroške za delo zagotavlja ministrstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(imenovanje predsednikov in članov komisij prve oziroma druge stopnje)
V skladu s tem pravilnikom Zavod in ministrstvo imenujeta predsednike in člane komisij prve oziroma druge stopnje najkasneje v 45 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
(otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju)
Ne glede na določbo 5. člena tega pravilnika se otrokom z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki so bili usmerjeni v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, pri preverjanju ustreznosti usmeritve njihova usmeritev lahko potrdi.
10. člen
(spremembe obrazcev)
Priloga obrazec »Strokovno mnenje« se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 1 k temu pravilniku.
11. člen
(veljavnost tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2007
Ljubljana, dne 11. januarja 2007
EVA 2007-3311-0031
dr. Milan Zver l.r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti