Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1112. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, stran 2800.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07 – popr.) ter 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/04) se v 2. členu črta enajsta alinea.
2. člen
V 5. členu se dodajo nove devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea, ki se glasijo:
»– nediskriminacijsko obravnavanje uporabnikov omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;
– izvajanje zasilne oskrbe.«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta del stavka za besedo »SODO«.
V tretjem odstavku se pred številom »75.« vstavi število »74.,«.
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Če v primeru iz drugega odstavka 76. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07 – popr.) odjemalec nima dobavitelja, ga je z električno energijo dolžan oskrbovati SODO. Po prejemu obvestila o odklopu mora odjemalec v 14 dneh SODO predložiti dokazila, da bi bilo ob odklopu ogroženo življenje in zdravje odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo. Če SODO na podlagi dokazil presodi, da bi bilo z odklopom res ogroženo njihovo življenje in zdravje, določi moč, ki je nujno potrebna, da se to prepreči, in datum, do katerega je odklop odložen, ter o tem obvesti odjemalca.«.
5. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba o dostopu do omrežja se sklene za nedoločen čas, razen v primerih, pri katerih je bilo izdano začasno soglasje za priključitev. Če je sklenjena za nedoločen čas, se ob menjavi dobavitelja ne prekine. Če pa za prevzemno predajno mesto dobavitelj ni določen, se pogodba o dostopu do omrežja prekine in prav tako distribucija.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vsebino zahteve za dostop do omrežja in način urejanja dostopa določi SODO v splošnih dobavnih pogojih.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
V 13. členu se črta drugi stavek.
7. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
SODO mora dobavitelju na njegovo zahtevo omogočiti, da odjemalci plačujejo uporabo omrežja skupaj z računom za dobavljeno energijo. V tem primeru dobavitelj prevzame tveganje neplačanih računov in mora SODO plačati ceno za uporabo elektroenergetskih omrežij v 15 dneh po tem, ko mu SODO izda račun.«.
8. člen
V prvem odstavku 26. člena se v drugi alinei črta besedilo »priklop motečih uporabnikov in«.
9. člen
V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik omrežja mora SODO omogočiti stalen dostop do merilnih naprav.«.
10. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
SODO mora vsakemu dobavitelju električne energije poslati merilne podatke ali omogočiti dostop do njihove zbirke za uporabnike omrežja, katerih pooblastilo si je dobavitelj pridobil, in sicer podatke, ki jih potrebuje za:
– izdelavo ponudbe potencialnim odjemalcem,
– napoved diagrama odjema odjemalcev, ki jih oskrbuje,
– obračun dobavljene električne energije,
– kontrolo bilančnega obračuna, ki ga izvaja organizator trga,
– kontrolo letnega poračuna odstopanj, ki ga izvaja organizator trga,
– storitev plačila za uporabo omrežja skupaj z računom za dobavljeno energijo.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti poslani ali dostopni v elektronski obliki, v enakem formatu in enakem roku za vse dobavitelje. Poslani ali dostopni morajo biti najmanj za zadnjih dvanajst mesecev.
Zagotavljanje podatkov iz prvega odstavka tega člena se krije iz omrežnine in ga ni dovoljeno zaračunavati posebej.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko SODO zahteva plačilo za zagotavljanje podatkov iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, če ima zaradi čezmernih zahtev dobaviteljev v zvezi s tem nesorazmerno visoke stroške. Ceno za zagotavljanje podatkov določi Javna agencija Republike Slovenije za energijo na predlog SODO.
SODO mora omogočiti dostop do podatkov iz prvega odstavka tega člena tudi organizatorju trga in Javni agenciji Republike Slovenije za energijo.
Obseg, obliko in roke pošiljanja ali dostopnosti podatkov iz prvega odstavka tega člena podrobneje določi SODO v sistemskih obratovalnih navodilih.«.
11. člen
Tretji odstavek 38. člena se črta.
12. člen
Za 9. podpoglavjem se dodata naslov novega 9.a podpoglavja in nov 39.a člen, ki se glasita:
»9.a Zasilna oskrba
39.a člen
SODO mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo odjemalcem, ki so priključeni na distribucijsko omrežje v njegovi pristojnosti, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica nesolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora SODO takoj obvestiti odjemalca.
SODO mora zagotoviti dobavo tudi odjemalcem iz tretjega odstavka 23.c člena Energetskega zakona na njihovo zahtevo.
Cena dobave iz prejšnjih dveh odstavkov mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati za več kakor 25 odstotkov. Ceno električne energije za zasilno oskrbo določi SODO v taki višini, da pokriva dolgoročno ceno nabave električne energije ter stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega in distribucijskega omrežja iz četrtega odstavka 70. člena Energetskega zakona.
Če SODO ne določi cene električne energije za zasilno oskrbo v skladu s prejšnjim odstavkom, jo določi Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
SODO mora odjemalce obvestiti o možnosti in pogojih zasilne oskrbe, pa tudi o svojih obveznostih iz 10.a člena te uredbe.«.
13. člen
Črtajo se naslov četrtega podpoglavja v III. poglavju ter 55., 56. in 57. člen.
14. člen
V prvem odstavku 63. člena se za besedo »Določba« dodata besedi »prvega odstavka«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Podjetja, ki izvajajo gospodarsko javno službo dobave električne energije tarifnim odjemalcem, morajo do 1. maja 2007 obvestiti gospodinjske odjemalce, ki jih oskrbujejo, o spremembi njihovega statusa, o novih pogojih in ceni oskrbe za upravičene odjemalce po 1. juliju 2007, prav tako pa o svoji obvezi, da jih v skladu z 80. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04) pod temi pogoji oskrbujejo še po 1. juliju 2007, če si izrecno ne izberejo drugega dobavitelja. V obvestilu mora biti opisan tudi način zamenjave dobavitelja.
Če tarifni odjemalec do 1. julija 2007 ne zamenja dobavitelja, se šteje, da ima, pod pogoji, o katerih ga je obvestilo podjetje, ki ga oskrbuje, sklenjeni pogodbo o dobavi električne energije za nedoločen čas in pogodbo o dostopu do omrežja za nedoločen čas.
16. člen
39.a člen uredbe se začne uporabljati 1. julija 2007.
Določbe 55., 56. in prvega do petega odstavka 57. člena uredbe se po uveljavitvi te uredbe uporabljajo še naprej do 1. julija 2007.
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-10/2007/5
Ljubljana, dne 7. marca 2007
EVA 2007-2111-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost