Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007

Kazalo

802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, stran 2058.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
1. člen
V Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04) se v naslovu črta znak »*« in besedilo opombe na dnu strani.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. avgusta 1998, str. 18).«.
3. člen
V 3. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vozila, načrtovana in izdelana za potrebe vojske in policije;«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– vozila, namenjena za rekreacijske namene zunaj javnih cest;«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– vozila, ki se začasno uvozijo za največ šest mesecev;«.
4. člen
V drugem odstavku 14. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če so po izdaji certifikata o homologaciji začele veljati nove ali spremenjene zahteve katerekoli tehnične specifikacije, ki se nanašajo na tip homologiranega vozila.«.
5. člen
V 29. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Med spremembe iz prejšnjega odstavka ne spada vgradnja naslednjih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, na katerega se vgrajujejo:
– pnevmatike,
– platišča,
– izpušni sistemi,
– vlečne naprave za vozila kategorije M1 in N1,
– spojlerji.
(4) Pri pnevmatikah in platiščih se šteje, da ustrezajo pogojem iz prejšnjega odstavka tega člena, če so njihove mere in oznake navedene v potrdilu o skladnosti vozila, ki ga je izdal proizvajalec vozila.
(5) Vgradnje iz tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka tega člena lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost vzdrževanja in popravil vozil ter so pooblaščene s strani proizvajalca vozil za izvajanje del na njegovih proizvodih. Izvajalci vgradenj morajo za vsako predelavo izdati potrdilo, na katerem morajo biti podatki, potrebni za identifikacijo vozila, podatki o vrsti spremembe in o oznaki vgrajenih delov ter njihovi homologaciji oziroma odobritvi. Na podlagi tega potrdila ena od tehničnih služb izvrši vpis vgradnje v potrdilo o skladnosti in s tem tudi v računalniško bazo podatkov.«.
6. člen
V tretjem odstavku 31. člena se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Pri tem se upošteva stanje harmoniziranih predpisov, ki so bili uveljavljeni za nova vozila v Evropski uniji ob izdelavi oziroma prvi registraciji vozila.«.
7. člen
V 33. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ za posamično odobritev lahko pri vozilu za posebne namene izjemoma dovoli odstop od zahtev iz Priloge II, če je to nujno zaradi izbranega načina opravljanja nalog, za katere je vozilo namenjeno, in konstrukcijsko drugačna rešitev ni možna. Pri tem morata biti v največji možni meri zagotovljena varnost in varstvo okolja. Odstop se dovoli na podlagi vloge, ki mora vsebovati podroben opis in obrazložitev želenega odstopa in dokaze o izpolnjevanju varnostnih in okoljevarstvenih zahtev, doseženem na alternativen način. Odstopa ni mogoče dovoliti za tehnične zahteve za emisije, hrup pri vožnji, zavorni sistem, elemente svetlobne opreme, prevoz nevarnega blaga in omejevanje hitrosti.«.
8. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(1) Fizična ali pravna oseba, ki uvozi vozilo, lahko pri strokovni organizaciji vloži zahtevo za podelitev statusa starodobnega vozila (starodobnik). Po izvedeni identifikaciji vozila strokovna organizacija podeli status starodobnika vozilu, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena.
(2) Status starodobnika se podeli vozilu, ki je starejše od 25 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in se zaradi tega svojega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze.
(3) Zahtevi za podelitev statusa starodobnika je treba priložiti dokumente, iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave vozila in tehnični podatki o vozilu. Strokovna organizacija lahko od vložnika zahteva predložitev mnenja o izpolnjevanju zahtev iz prejšnjega odstavka, ki ga izda nacionalna organizacija za starodobnike, ki je članica Mednarodne zveze starodobnih vozil (FIVA), s pravico izdaje dokumentov o razvrstitvi vozil po pravilih te mednarodne organizacije.«.
9. člen
V tretjem odstavku 48. člena se oznaka standarda »SIST EN 45004« nadomesti z oznako »SIST EN ISO/IEC 17020«.
10. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se izpolnjevanje pogojev za naloge strokovnih organizacij iz 34., 35. in 37. člena tega pravilnika za vozila kategorije M1, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji, ne dokazuje izključno s pridobljeno akreditacijo.
(2) Poleg pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena morajo pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, ki nimajo pridobljene akreditacije po SIST EN ISO/IEC 17020, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti morajo dokument, iz katerega je razviden način izvajanja prevzete naloge identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila v skladu z usmeritvami organa za posamično odobritev vozil, izdanimi na podlagi 27. člena tega pravilnika,
– strokovni delavec, ki izvaja postopke, mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe strojne smeri z najmanj triletnimi izkušnjami iz avtomehanične dejavnosti in mora izpolnjevati pogoje za kontrolorja tehničnih pregledov,
– imeti morajo programsko opremo, potrebno za dostop do baz podatkov o vozilih, ki jih vodi organ za posamično odobritev vozil,
– imeti morajo pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov vozil na podlagi predpisov o varnosti cestnega prometa.«.
11. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(1) Pooblastilo strokovni organizaciji se podeli za obdobje dveh let. Po preteku dveh let se lahko podeli ponovno.
(2) Strokovni organizaciji se lahko odvzame podeljeno pooblastilo:
– če preneha izpolnjevati predpisane zahteve,
– če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije ali je prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz drugega razloga,
– če svojih nalog ne opravlja v skladu s predpisi oziroma smernicami organa za posamično odobritev vozil.
(3) Zoper odločbo o odvzemu pooblastila ni pritožbe, možen pa je upravni spor.«.
12. člen
Za 49.a členom se doda novo VII. poglavje, ki se glasi:
»VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR
49.b člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.«.
13. člen
V Prilogi I se opis pomena izraza »Kategorija L7e« spremeni tako, da se glasi:
 +-------------+-------------------------+
 |»Kategorija |»štirikolesa«, razen   |
 |L7e:     |lahkih štirikoles    |
 |       |kategorije L6e, z maso  |
 |       |neobremenjenega vozila, |
 |       |ki ne presega 400 kg (550|
 |       |kg za vozila za prevoz  |
 |       |blaga), brez mase baterij|
 |       |pri električnih vozilih, |
 |       |katerih največja nazivna |
 |       |moč motorja ne presega 15|
 |       |kW.«.          |
 |       |             |
 +-------------+-------------------------+
14. člen
V Dodatku 1 Priloge I se za naslovom »OBLIKA NADGRADNJE ZA POSAMEZNE KATEGORIJE VOZIL« doda besedilo, ki se glasi:
»Vozila, ki jim je bil v skladu s 36. členom tega pravilnika podeljen status starodobnika, se označijo tako, da se v rubriko »Dodatni opis« vnese oznaka »Starodobnik« brez drugih dodatnih opisov iz spodnjih tabel.«.
V glavi tabele »Definicija tipa nadgradnje za motorna vozila kategorije M(2) in M(3), od CA do CW« se v vseh treh stolpcih za besedo »avtobusi« doda besedilo »za prevoz več kot 22 potnikov«.
V tabeli za kategorijo vozil »O1« se doda nova vrstica, ki ima v stolpcu »Oblika nadgradnje« vpis »SE – bivalna prikolica«, v stolpcu »Dodatni vpis« pa črtico »-«.
V zadnjem delu tabele se pri kategoriji vozil R1, R2, R3 in R4 pri obliki nadgradnje »DC – priklopnik s centralno osjo« doda v stolpcu »Dodatni opis« še vpis »Prekucnik«.
15. člen
Besedilo drugega odstavka točke 1 Priloge II se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg tega so v Delu 1 te priloge določene zahteve za posamično odobritev vseh kategorij uvoženih vozil iz druge alinee prvega odstavka 29. člena tega pravilnika.«.
16. člen
V Tabeli 1 Dela 1 Priloge II se spremeni vsebina zaporedne številke 36 in na koncu dodajo nove zaporedne številke 58, 59 in 60, ki se glasijo:
 +--------------+-------------+---+--+---+---+--+---+---+--+---+
 |Predmet    | Tehnična  |  | |  |  | |  |  | |  |
 |homologacije |specifikacija| M2|M3| N1|N2 |N3| O1|O2 |O3|O4 |
 |       |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +--------------+-------------+---+--+---+---+--+---+---+--+---+
 |36. Ogrevalni |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 |sistemi    | TSV 136  | B | B| B | B |B | B | B |B | B |
 |       |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +--------------+-------------+---+--+---+---+--+---+---+--+---+
 |58. Zaščita  |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 |pešcev    | TSV 158  | – | –| A | – |– | – | – |– | – |
 |       |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 +--------------+-------------+---+--+---+---+--+---+---+--+---+
 |59. Možnost  |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 |recikliranja | TSV 159  | – | –| A | – |– | – | – |– | – |
 |       |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 +--------------+-------------+---+--+---+---+--+---+---+--+---+
 |60. Prednji  |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 |zaščitni   | TSV 160  | – | –| A | – |– | – | – |– | – |
 |sistem    |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 |       |       |  | |  |  | |  |  | |  |
 +--------------+-------------+---+--+---+---+--+---+---+--+---+
17. člen
V Tabeli 2 Dela 1 Priloge II se črta zaporedna številka 11.1, vsebina pod zaporedno številko 29.1 pa se spremeni tako, da se glasi:
 +-----------------+-------------+-----+----+----+---+--+---+--+
 |Predmet     | Tehnična  |   |  |  |  | |  | |
 |homologacije   |specifikacija|T4.1 |T4.2|T4.3| T5| C| R |S |
 |         |       |   |  |  |  | |  | |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +-----------------+-------------+-----+----+----+---+--+---+--+
 |29.1 Sistemi za |       |   |  |  |  | |  | |
 |preprečevanje  |       |   |  |  |  | |  | |
 |škropljenja izpod| TSV 143   | – | – | – | B | –| C |– |
 |koles      |       |   |  |  |  | |  | |
 |         |       |   |  |  |  | |  | |
 +-----------------+-------------+-----+----+----+---+--+---+--+
18. člen
V Tabeli 1 Dela 2 Priloge II se spremeni vsebina zaporedne številke 36 in na koncu dodajo nove zaporedne številke 58, 59 in 60, ki se glasijo:
 +----+----------------+-------------+-----+--------+----+-----+
 |  |Predmet     | Tehnična  | M1 ?| M1 > |  |   |
 |Zap.|homologacije  |specifikacija| 2500| 2500 | M2 | M3 |
 |št. |        |       | (1) | (1) kg |  |   |
 |  |        |       | kg |    |  |   |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +----+----------------+-------------+-----+--------+----+-----+
 |36. |Ogrevalni    | TSV 136  | I | G + P | G +| G + |
 |  |sistemi     |       |   |    | P | P |
 |  |        |       |   |    |  |   |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +----+----------------+-------------+-----+--------+----+-----+
 |58. |Zaščita pešcev | TSV 158  | A |  ––  |  |   |
 |  |        |       |   |    |  |   |
 +----+----------------+-------------+-----+--------+----+-----+
 |59. |Možnost     | TSV 159  | –– |  ––  |  |   |
 |  |recikliranja  |       |   |    |  |   |
 |  |        |       |   |    |  |   |
 +----+----------------+-------------+-----+--------+----+-----+
 |60. |Prednji     | TSV 160  | A |  A  |  |   |
 |  |zaščitni sistem |       |   | (<3,5t)|  |   |
 |  |        |       |   |    |  |   |
 +----+----------------+-------------+-----+--------+----+-----+
19. člen
V Tabeli 2 Dela 2 Priloge II se spremeni vsebina zaporedne številke 36 in na koncu dodajo nove zaporedne številke 58, 59 in 60, ki se glasijo:
 +----+------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 |Zap.|      | Tehnična  | | | | | | | | | | |
 |št. |Predmet   |specifikacija|M1|M2|M3|N1|N2|N3|O1|O2|O3|O4|
 |  |homologacije|       | | | | | | | | | | |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +----+------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 |  |Ogrevalni  |       | | | | | | | | | | |
 |36. |sistemi   | TSV 136   |X |X |X |X |X |X |X |X |X |X |
 |  |      |       | | | | | | | | | | |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +----+------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 |  |Zaščita   |       | | | | | | | | | | |
 |58. |pešcev   | TSV 158   |A | | |A | | | | | | |
 |  |      |       | | | | | | | | | | |
 +----+------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 |  |Možnost   |       | | | | | | | | | | |
 |59. |recikliranja| TSV 159   |––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|
 |  |      |       | | | | | | | | | | |
 +----+------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 |  |Prednji   |       | | | | | | | | | | |
 |60. |zaščitni  | TSV 160   |––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|
 |  |sistem   |       | | | | | | | | | | |
 |  |      |       | | | | | | | | | | |
 +----+------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
20. člen
Vsebina Tabele 3 Dela 2 Priloge II se spremeni tako, da se glasi:
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |Zap.|Predmet    |Tehnična   |M2 |M3 |N1 |N2 |N3 |O1 |O2 |O3 |O4 |
 |št. |homologacije  |specifikacija|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 1 |Nivo hrupa   | TSV 101   | H | H | H | H | H |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 2 |Emisija    | TSV 102   | Q | Q | Q | Q | Q |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Posode za   |       | F | F | F |  |  |  |  |  |  |
 | 3 |gorivo/zaščita | TSV 103   |  |  |  | F | F |  |  |  |  |
 |  |pred podletom |       |  |  |  | A | A |  | A | A | A |
 |  |od zadaj    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Namestitev   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 4 |zadnje     | TSV 104   |A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|A+R|
 |  |registrske   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |tablice    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 5 |Krmilje    | TSV 105   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 6 |Ključavnice in | TSV 106   |  |  | B | B | B |  |  |  |  |
 |  |tečaji vrat  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 7 |Zvočni signal | TSV 107   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 8 |Vzvratna    | TSV 108   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |ogledala    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 9 |Zavore     | TSV 109   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Odprava    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10 |radijskih   | TSV 110   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |motenj     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Dimljenje   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 11 |dizelskih   | TSV 111   | H | H | H | H | H |  |  |  |  |
 |  |motorjev    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Zaščita pred  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 13 |nedovoljeno  | TSV 113   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |uporabo in   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |imobilizator  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Zaščita voznika|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 14 |pred volanom  | TSV 114   |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
 |  |pri trčenju  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 15 |Trdnost sedežev| TSV 115   | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Merilnik    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 17 |hitrosti in  | TSV 117   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |vzvratna    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |prestava    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 18 |Tablice    | TSV 118   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |proizvajalca  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Pritrdišča   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 19 |varnostnih   | TSV 119   | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
 |  |pasov     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Namestitev   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 20 |svetlobne in  | TSV 120   |A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|A+N|
 |  |svetlobno-   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |signalne opreme|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 21 |Odsevniki   | TSV 121   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Svetilke:   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |gabaritne,   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |pozicijske   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 22 |prednje in   | TSV 122   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |zadnje,    |       | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |zavorne, za  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |dnevno vožnjo, |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |bočne     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 23 |Smerne svetilke| TSV 123   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Svetilke zadnje|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 24 |registrske   | TSV 124   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |tablice    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Žarometi    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 25 |(vključno z  | TSV 125   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |žarnicami   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 26 |Žarometi za  | TSV 126   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |meglo     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 27 |Naprave za   | TSV 127   | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
 |  |vleko vozila  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 28 |Zadnje svetilke| TSV 128   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |za meglo    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 29 |Žaromet za   | TSV 129   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |vzvratno vožnjo|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 30 |Parkirne    | TSV 130   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |svetilke    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 31 |Varnostni   | TSV 131   | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
 |  |pasovi     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Označevanje  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 33 |stikal, kontrol| TSV 133   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |in upravljal  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Odleditev in  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 34 |sušenje    | TSV 134   | O | O | O | O | O |  |  |  |  |
 |  |vetrobrana   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 35 |Pranje/brisanje| TSV 135   | O | O | O | O | O |  |  |  |  |
 |  |vetrobrana   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 36 |Ogrevalni   | TSV 136   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |sistemi    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 40 |Moč motorja  | TSV 140   | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Emisije    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 41 |dizelskih   | TSV 141   | H | H | H | H | H |  |  |  |  |
 |  |motorjev    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 42 |Bočna zaščita | TSV 142   |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Zaščita pred  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 43 |škropljenjem  | TSV 143   |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
 |  |vode izpod   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |koles     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 45 |Varnostna   | TSV 145   | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
 |  |stekla     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 46 |Pnevmatike   | TSV 146   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 47 |Omejilniki   | TSV 147   |  | X |  | X | X |  |  |  |  |
 |  |hitrosti    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 48 |Mase in mere  | TSV 148   | X | X | X | A | A | X | X | A | A |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 49 |Zunanji štrleči| TSV 149   |  |  | X | A | A |  |  |  |  |
 |  |deli kabin   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |tovornih vozil |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 50 |Naprave za   | TSV 150   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
 |  |spenjanje vozil|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 51 |Vnetljivost  | TSV 151   |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 52 |Avtobusi    | TSV 152   | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 54 |Bočni trk   | TSV 154   |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Vozila za   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 56 |prevoz     | TSV 156   |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
 |  |nevarnega blaga|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |  |Zaščita pred  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 57 |podletom od  | TSV 157   |  |  |  | A | A |  |  |  |  |
 |  |spredaj    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 | 58 |Zaščita pešcev | TSV 158   |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |59 |Možnost    | TSV 159   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |recikliranja  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 |60 |Prednji    | TSV 160   |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
 |  |zaščitni sistem|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +----+---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
21. člen
V Tabeli 4 Dela 2 Priloge II se za zaporedno številko 35 doda nova zaporedna številka 36, vsebina zaporednih številk 48, 49 in 57 pa se spremeni tako, da se glasi:
 +----+----------------------+-------------+-------------------+
 |Zap.|Predmet homologacije | Tehnična  |  Avto-dvigala  |
 |št. |           |specifikacija|  kategorije N  |
 |  |           |       |          |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +----+----------------------+-------------+-------------------+
 | 36 |Ogrevalni sistemi   | TSV 136  |     X     |
 |  |           |       |          |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +----+----------------------+-------------+-------------------+
 | 48 |Mase in mere     | TSV 148  |     A     |
 |  |           |       |          |
 +----+----------------------+-------------+-------------------+
 | 49 |Zunanji štrleči deli | TSV 149  |     A     |
 |  |kabin tovornih vozil |       |          |
 |  |           |       |          |
 +-------------------------------------------------------------+
 |                               |
 +----+----------------------+-------------+-------------------+
 | 57 |Zaščita pred podletom | TSV 157  |     A     |
 |  |od spredaj      |       |          |
 |  |           |       |          |
 +----+----------------------+-------------+-------------------+
22. člen
V tretjem odstavku točke 1 Dela 3 Priloge II se beseda »dokončana« nadomesti z besedo »dodelana«.
23. člen
Drugi odstavek točke 3 Dela 3 Priloge II se spremeni tako, da se glasi:
»Poenostavljen preskus« pomeni preskus, ki zajema osnovni del homologacijskega preskusa po ustrezni TSV, ki ga opravi tehnična služba, in sicer:
zavore: preskus tipa 0 in po potrebi merjenje reakcijskih časov ter kapacitete zbiralnikov energije
emisije: preskus po postopku tehničnega pregleda
hrup: preskus hrupa v vožnji (lahko na nehomologiranem preskuševališču).«.
24. člen
Vsebina Tabele 1 Dela 3 Priloge II se spremeni tako, da se glasi:
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |Predmet    | Tehnična  |M1 |M2 |M3 |N1 |N2 |N3 |O1|O2|O3|O4|
 |homologacije  |specifikacija|  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 1. Nivo hrupa | TSV 101   | p | p | p | p | p | p | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 2. Emisije  | TSV 102   | p | p | p | p | p | p | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 3. Posoda za |       | i | i | i | i |  |  | | | | |
 |gorivo/    | TSV 103   |  |  |  |  | i | i | | | | |
 |zaščita pred  |       |  |  |  |  | i | i |i |i |i |i |
 |podletom    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 4. Namestitev |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |zadnje     | TSV 104   | i | i | i | i | i | i |i |i |i |i |
 |registrske   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |tablice    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 5. Krmilje  | TSV 105   | i | i | i | i | i | i |i |i |i |i |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 6. Ključavnice| TSV 106   | i |  |  | i |  |  | | | | |
 |in tečaji vrat |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 7. Zvočni   | TSV 107   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |signal     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 8. Vzvratna  | TSV 108   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |ogledala    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 | 9. Zavore   | TSV 109   | p | p | p | p | p | p |p |p |p |p |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |10.      |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |Elektromagnetna| TSV 110   | – | – | – | – | – | – |– |– |– |– |
 |združljivost  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |11. Dimljenje |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |dizelskih   | TSV 111   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |motorjev    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |12. Notranja  | TSV 112   | i |  |  |  |  |  | | | | |
 |oprema     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |13. Zaščita  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |pred      | TSV 113   | i | i | i | i | i | i | | | | |
 |nedovoljeno  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |uporabo    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |14. Zaščita  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |voznika pred  | TSV 114   | – |  |  | – |  |  | | | | |
 |volanom pri  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |trčenju    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |15. Trdnost  | TSV 115   | i | i | i | i | i | i | | | | |
 |sedežev    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |16. Zunanji  | TSV 116   | i |  |  | i |  |  | | | | |
 |štrleči deli  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |17. Vzvratna  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |prestava /   | TSV 117   |i/p|i/p|i/p|i/p|i/p|i/p| | | | |
 |merilnik    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |hitrosti    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |18. Tablica  | TSV 118   | i | i | i | i | i | i |i |i |i |i |
 |proizvajalca  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |19. Pritrdišča |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |varnostnih   | TSV 119   | i | i | i | i | i | i | | | | |
 |pasov     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |20. Vgradnja  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |svetlobne   | TSV 120   | i | i | i | i | i | i |i |i |i |i |
 |opreme     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |21. Odsevniki | TSV 121   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |22. Gabaritne, |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |pozicijske,  | TSV 122   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |zavorne, bočne,|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |dnevne svetilke|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |23. Smerniki  | TSV 123   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |24. Osvetlitev |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |zadnje     | TSV 124   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |registrske   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |tablice    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |25. Žarometi  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |(vključno z  | TSV 125   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |žarnicami)   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |26. Žarometi za| TSV 126   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |meglo     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |27. Naprava za | TSV 127   | i |  |  | i |  |  | | | | |
 |vleko vozila  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |28. Zadnje   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |svetilke za  | TSV 128   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |meglo     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |29. Žaromet za | TSV 129   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |vzvratno vožnjo|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |30. Parkirne  | TSV 130   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |svetilke    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |31. Varnostni | TSV 131   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |pasovi     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |32. Vidno polje| TSV 132   | i |  |  | i |  |  | | | | |
 |voznika    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |33. Označevanje|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |stikal, kontrol| TSV 133   | i | i | i | i | i | i | | | | |
 |in ročic    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |34. Odleditev |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |in sušenje   | TSV 134   | i | i | i | i | i | i | | | | |
 |vetrobrana   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |35.      |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |Pranje/brisanje| TSV 135   | i | i | i | I | i | i | | | | |
 |vetrobrana   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |36. Ogrevalni | TSV 136   | i | i | i | i | i | i |i |i |i |i |
 |sistemi    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |37. Blatniki  | TSV 137   | i | i | i | i | i | i |i |i |i |i |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |38. Nasloni za | TSV 138   | i | i | i | i | i | i | | | | |
 |glavo     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |39. Emisije CO |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |(2) / Poraba  | TSV 139   | – |  |  | – |  |  | | | | |
 |goriva     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |40. Moč motorja| TSV 140   | i | i | i | i | i | i | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |41. Emisije  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |dizelskega   | TSV 141   | x | x | x | x | x | x | | | | |
 |motorja    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |42. Bočna   | TSV 142   |  |  |  |  | i | i | | |i |i |
 |zaščita    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |43. Zaščita  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |pred      |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |škropljenjem  | TSV 143   |  |  |  |  | i | i | | |i |i |
 |vode izpod   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |koles     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |44. Mase in  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |mere (osebna  | TSV 144   | i |  |  |  |  |  | | | | |
 |vozila)    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |45. Varnostna | TSV 145   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |stekla     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |46. Pnevmatike | TSV 146   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |47. Omejilnik | TSV 147   |  | x | x |  | x | x | | | | |
 |hitrosti    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |48. Mase in  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |mere (razen  | TSV 148   |  | i | i | i | i | i |i |i |i |i |
 |osebnih vozil –|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |tč. 44)    |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |49. Zunanji  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |štrleči deli  | TSV 149   |  |  |  | i | i | i | | | | |
 |kabin tovornih |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |vozil     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |50. Naprave za | TSV 150   | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x |
 |spenjanje vozil|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |51. Vnetljivost| TSV 151   |  | i | i |  |  |  | | | | |
 |materialov   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |52. Avtobusi  | TSV 152   |  | i | i |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |53. Čelni trk | TSV 153   | i |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |54. Bočni trk | TSV 154   | i |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |56. Vozila za |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |prevoz     | TSV 156   |  |  |  | i | x | x |i |i |x |x |
 |nevarnega blaga|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |57. Zaščita  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |pred podletom | TSV 157   |  |  |  |  | i | i | | | | |
 |od spredaj   |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |58. Zaščita  | TSV 158   | i |  |  | i |  |  | | | | |
 |pešcev     |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |59. Možnost  | TSV 159   |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |recikliranja  |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
 |60. Prednji  | TSV 160   | i |  |  | i |  |  | | | | |
 |zaščitni sistem|       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 |        |       |  |  |  |  |  |  | | | | |
 +---------------+-------------+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+
25. člen
V Tabeli 2 Dela 3 Priloge II se glava tabele spremeni tako, da se glasi:
 +----------------+-------------+---+---+----+---+----+---+----+
 |Predmet     |Tehnična   |L1e|L2e| L3e|L4e| L5e|L6e| L7e|
 |homologacije  |specifikacija|  |  |  |  |  |  |  |
 |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
 +----------------+-------------+---+---+----+---+----+---+----+
26. člen
V Tabeli 3 Dela 3 Priloge II se črta zaporedna številka 11.
27. člen
Priloga X – OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE SERIJE IN ZA ZAKLJUČEK SERIJE se spremeni tako, da se glasi:
»A. OMEJITVE ŠTEVILA VOZIL ZA MALE SERIJE
Število enot vozil enega tipa, kot je to opredeljeno spodaj, ki so namenjene registraciji, prodaji ali dane v uporabo v enem letu v Republiki Sloveniji, naj ne bi preseglo števila, prikazanega spodaj za določeno kategorijo vozila.
 +----------------------+------------------------+
 |   Kategorija   |   Število enot   |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |    M2, M3    |      50      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |     N1     |      50      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |   N2, N3 (*)   |      25      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |    O1, O2    |      50      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |    O3, O4    |      50      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |     T      |      40      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |     C      |      10      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |     R      |      50      |
 |           |            |
 +----------------------+------------------------+
 |     S      |      50      |
 |           |            |
 +-----------------------------------------------+
 |(*) Za avto-dvigala 10 enot          |
 |                        |
 +-----------------------------------------------+
B. OMEJITVE ZA ZAKLJUČEK SERIJE
Vozila kateregakoli tipa, ki se začnejo uporabljati v Republiki Sloveniji po postopku, opredeljenem v 17. členu, se omejijo na tista, za katera je bilo izdano veljavno potrdilo o skladnosti na dan izdelave ali po njem, vendar je pozneje postalo neveljavno zaradi začetka veljavnosti neke tehnične specifikacije.
Potrdilo o skladnosti vozila, ki je bilo dano v uporabo po tem postopku, mora vključevati posebno opombo o tem.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Pooblastila, dana strokovnim organizacijam za izvajanje postopkov na podlagi Pravilnika o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98, 55/99 in 49/03), veljajo do preklica, vendar najdlje do 1. januarja 2008.
Pravne in fizične osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pridobljeno akreditacijo iz tretjega odstavka 48. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04), lahko vložijo vlogo za izdajo pooblastila iz prvega odstavka 48. člena pravilnika z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Pravne in fizične osebe iz 49. člena pravilnika lahko vložijo vlogo za izdajo pooblastila po preteku štirih mesecev od dneva uveljavitve tega pravilnika.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o tehničnih normativih za naprave in opremo za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (Uradni list SFRJ, št. 7/84);
– Odredba o obveznem homologiranju vozil glede njihovih zunanjih izpustov (Uradni list SFRJ, št. 70/90);
– Odredba o obveznem homologiranju vozil glede razporeditve pedal (Uradni list SFRJ, št. 59/90).
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Seznam pravnih oseb, pooblaščenih za opravljanje strokovnih pregledov vozil in dokumentacije v zvezi z izvajanjem odredbe o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 15/93).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2007
Ljubljana, dne 24. januarja 2007
EVA 2005-2411-0012
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost