Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007

Kazalo

801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 2030.

Na podlagi 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04 in 47/05) se v 16. členu v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo »izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika,«.
V 13. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo »potrjeno s strani davčnega organa«.
Črta se 19. točka.
Dosedanja 20. točka postane 19. točka.
2. člen
V 18. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo »izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika,«.
V 6. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo »potrjeno s strani davčnega organa«.
Črta se 11. točka.
Dosedanja 12. točka postane 11. točka.
3. člen
V 19. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo »izpis iz sodnega ali drugega registra, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika,«.
V 4. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo »potrjeno s strani davčnega organa«.
Črta se 9. točka.
4. člen
V 22. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedilom »po posameznih dobaviteljih« doda besedilo »ter dejanskih prejemnikih izdelkov«.
5. člen
V 29. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo »izpis iz sodnega registra, drugih registrov ali evidenc, iz katerega je razvidna dejavnost vložnika,«.
V 3. točki se besedilo »2., 3. in 4. točke prvega« nadomesti z besedilom »2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka ter 1. in 3. točke drugega«.
V 8. točki se za besedo »izjavo« črtata vejica in besedilo »potrjeno s strani davčnega organa«.
6. člen
V 35. členu se v prvem odstavku v enajsti alineji besedilo »45. členu« nadomesti z besedilom »55. členu«.
7. člen
V 36. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »v roku 30 dni po poteku meseca, v katerem je bila trošarina plačana« nadomesti z besedilom »do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil izpolnjen pogoj za vračilo trošarine«.
V prvem odstavku se črta zadnji stavek.
8. člen
V 39. členu se črta tretji odstavek.
9. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(uporaba energentov in električne energije za namene iz 55. člena ZTro)
(1) Imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma trošarinski zavezanec za električno energijo sme energente in električno energijo prodajati za namene iz prvega oziroma drugega odstavka 55. člena ZTro pod naslednjimi pogoji:
– da se energenti in električna energija prodajajo na podlagi pisne naročilnice kupca, v kateri mora biti navedena vrsta trošarinskih izdelkov, za energente pa tudi količina;
– da pred dobavo energentov in električne energije oziroma pred izdajo računa prejme pisno izjavo kupca, iz katere je razvidno, da bo energente in električno energijo uporabljal izključno za namene iz prvega oziroma drugega odstavka 55. člena ZTro (navede ustrezno točko);
– da pisna izjava kupca vsebuje predmet poslovanja oziroma številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ime organa, ki ga je izdal, ter številko in datum dovoljenja carinskega organa, na podlagi katerega lahko kupuje energente in električno energijo brez plačila trošarine. Izjava za nakup energentov mora vsebovati tudi opombo, da količina trošarinskih izdelkov, na katero se nanaša dovoljenje, še ni izkoriščena;
– da na računu vpiše klavzulo, da so bili energenti in električna energija prodani brez obračunane trošarine na podlagi pisne izjave kupca;
– da izjavo in kopijo računa o prodanih energentih in električni energiji, ki ju je prejel od kupca, hrani kot knjigovodsko listino.
(2) Če se energenti in električna energija dobavljajo na podlagi pogodbe o postopnih dobavah, je lahko pisna izjava kupca po tem členu priložena prvi naročilnici ali pogodbi o postopnih dobavah, pri poznejših dobavah pa se imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma trošarinski zavezanec za električno energijo na računu sklicuje na številko in datum te naročilnice oziroma pogodbe, ki ji je bila priložena pisna izjava.
(3) Energenti, ki se uporabijo kot pogonsko gorivo za namen iz 1. točke prvega odstavka 55. člena ZTro, se smejo odpremiti iz trošarinskega skladišča brez spremljajočega trošarinskega dokumenta le, če se odpremijo neposredno na letalo ali plovilo ali ribiško ladjo. Imetnik trošarinskega dovoljenja mora voditi evidenco kupcev po tem členu in evidenco prodane količine z oprostitvijo po vrstah trošarinskih izdelkov ter kopije teh evidenc poslati carinskemu organu do konca naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.
(4) Če kupec kupuje energente – pogonsko gorivo za namen, določen v 1. točki prvega odstavka 55. člena ZTro, mora v pisni izjavi poleg podatkov iz tretje alineje prvega odstavka tega člena navesti še tip plovila oziroma letala (vključno s številko vpisa v ustrezen register), za katero kupuje pogonsko gorivo.
(5) Letalski in pomorski prevozniki s sedežem v tretjih državah ali drugih državah članicah, ki kupujejo energente – pogonsko gorivo v Republiki Sloveniji, lahko uveljavljajo oprostitev iz 1. točke prvega odstavka 55. člena ZTro s predložitvijo listin o vpisu v ustrezen register v svoji državi in prevoznih listin, iz katerih je razvidno, da gre za opravljanje pridobitne dejavnosti.
(6) Za obrat iz 2. točke prvega odstavka 55. člena ZTro se štejeta obrat za proizvodnjo toplotne energije za tehnološke procese ter obrat za skupno proizvodnjo toplotne in električne energije (kogeneracija).
(7) Poraba električne energije, proizvedene v obratu za proizvodnjo električne energije in porabljene za namene, ki niso povezani s proizvodnjo električne energije, se šteje za pokrivanje lastnih potreb in zanjo nastane v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 53.a člena ZTro obveznost za obračun trošarine.
(8) Poraba električne energije, proizvedene v obratu za proizvodnjo električne energije in porabljene za proizvodnjo električne energije, se ne šteje za pokrivanje lastnih potreb in zanjo ne nastane obveznost za obračun trošarine v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 53.a člena ZTro.
(9) Trošarinski zavezanec za električno energijo iz tretje alineje prvega odstavka 53.a člena ZTro, ki prejme električno energijo iz omrežja s plačano trošarino in jo v svojih proizvodnih obratih porabi za proizvodnjo električne energije, ima pravico do vračila plačane trošarine. To pravico lahko uveljavlja z odbitkom od trošarinske obveznosti, izkazane v mesečnem obračunu.
(10) Proizvajalec električne energije, ki ni trošarinski zavezanec za električno energijo in pridobi električno energijo iz omrežja s plačano trošarino ter jo porabi za proizvodnjo električne energije, ima pravico do vračila plačane trošarine v skladu s 30. členom ZTro.
(11) Če želi proizvajalec električne energije uveljavljati oprostitev iz 2. točke drugega odstavka 55. člena ZTro, mora pridobiti dovoljenje za oproščenega uporabnika iz 27. člena ZTro. Za uveljavljanje statusa oproščenega uporabnika in uveljavljanje oprostitve plačila trošarine za proizvedeno električno energijo se smiselno uporabljajo določbe 29. člena pravilnika.«.
10. člen
Obrazci, ki so Priloga 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 11 pravilnika, se nadomestijo z novimi obrazci, ki so Priloga 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 11 tega pravilnika in so njegov sestavni del.
11. člen
Obrazec za obračun trošarine za električno energijo in energente – trdna goriva, ki je Priloga 10 pravilnika, se nadomesti z novimi obrazci, ki so Priloga 10, Priloga 10 a in Priloga 10 b tega pravilnika in so njegov sestavni del.
12. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(metoda za ugotavljanje prisotnosti sredstva za označevanje)
Prisotnost sredstva za označevanje v skladu z drugim odstavkom 57. člena ZTro se ugotavlja v skladu s Harmonizirano referenčno metodo Skupnosti za določanje evromarkerja (Solvent yellow 124) v plinskem olju in kerozinu.«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-05-5/2004-10
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-1611-0067
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost